Keek op de Week in Hollands Kroon met datacenter, duurzame brandstof en .... (vernieuwd)

Datum:
 • zaterdag 27 maart 2021
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Hoogte- en dieptepunten in Hollands Kroon in de weken van februari/maart 2021


  1. Coronavirus

  a. 

  Nog steeds gaat de onzin met de corona-maatregelen door.

  Een reactie van Hoogleraar Ewald van Engelen van UvA in De Balie over het overheidsbeleid in deze corona-crisis. Duidelijk! Zie hier


  b. 

  Meten met geweten Zie hier

  Een testmethode die voor 98% juist is en duidelijkheid geeft. Een nieuw inzicht over testen en bloedgroepen.


  “Mij kun je niet wijsmaken dat we een jaar in deze crisis zitten en er nog geen ziekenhuisbed is bij gebouwd,” 


  2. Datacenter


  De provincie heeft in een brief van 5 maart 2021 duidelijk aangegeven dat Gedeputeerde Staten bevoegd gezag is met de vergunningverlening van de datacenters. Zo staat er dat het erom gaat dat het vermogen van alle stookinstallaties meer is dan 50MW. En het is dus een IPPC-installatie.
  Gemeente Hollands Kroon denkt daar anders over en dus gaan ze naar de bestuursrechter om een uitspraak te krijgen over wie er bevoegd gezag is.

  Een interpellatiedebat bij aanvang van de raadsvergadering op 18 maart van Hollands Kroon, aangevraagd door de coalitiepartijen VVD,CDA en SHK.
  Het college liet weten dat het debat gehouden werd om duidelijkheid te krijgen, maar een oordeel vormen over de ontstane situatie was niet de insteek.       

  Opmerkelijk, slechts 2 zaken mochten worden aangeroerd: De restwarmte en wie er bevoegd is om de vergunningen te verlenen. En dat is vreemd want er zijn ook andere onderwerpen waar onduidelijkheid over bestaat. Deze restrictie werd ook nog eens heel laat bekend gemaakt en had tot gevolg dat de fractie van OHK afzag van deelname aan het debat. Begrijpelijk en eigenlijk hadden alle oppositiepartijen zich hierbij behoren aan te sluiten. Maar ook had burgemeester van Dam, als hoofd van de raad deze restrictie kunnen verbieden?    

  Nu werden de leden van oppositiepartijen diverse keren door burgemeester van Dam afgekapt in hun betoog omdat ze ook andere zaken aanroerden die eigenlijk gewoon bij hun betoog over de restwarmte en vergunningverlening hoorden.
  Opmerkelijk toch, waar alle ellende door gekomen is, omdat in het bestemmingsplan geen randvoorwaarden voor vestiging van datacenters is opgenomen. Wel in de toelichting van het bestemmingplan. Maar daar bleek de coalitie makkelijk over te doen: die zijn niet verplicht. Uiteraard moet de raad bij indiening en goedkeuring van een bestemmingsplan alert zijn, maar het college heeft dit bestemmingsplan zo voorgelegd aan de raad! Met een misleidende toelichting? Want hierdoor is deze hele toestand over de datacenters in kranten en op TV gekomen.

  De verwachte motie van de oppositie werd teruggetrokken. GroenLinks raadslid Peters pleitte voor een pas op de plaats zodat in de tussentijd een nieuw omgevingsbeleid kan worden gemaakt. Zij wees er nog op dat april 2020 actualisatie van de Omgevingsvisie was aangekondigd, maar tot heden nog steeds geen aanvang heeft genomen. Het college is niet met voorstellen gekomen voor het vestigingsbeleid. En dat is vreemd,  je zou denken dat alle negatieve berichten in de media en 3 maal een spoeddebat voor het college en natuurlijk vooral voor de wethouder Meskers  die ook steeds negatief in het nieuws komt, een reden zou zijn om duidelijkheid te krijgen door zoals raadslid Peters zei: actualisatie van de Omgevingsvisie. Vooral in het licht ook dat het Gebiedsplan niet werd doorgezet. En erna niet duidelijk werd gemaakt aan de raad wat de lopende initiatieven waren.

  De restwarmte is steeds benut als argument van meerwaarde van de datacenters en hiermee werd de weg geplaveid voor de komst van Microsoft en Google in de Wieringermeer. 
  Nu zegt Meskers (na een onderzoek van 25.000 euro) dat het geen realistische verwachting is omdat het laagwaardige restwarmte is en niet bruikbaar. 
  MAAR ....de 'meerwaarde' komt dichterbij.....er gloort SDE+ SUBSIDIE !!!!  voor gebruik restwarmte, aldus Meskers tijdens de raadsvergadering.

  Het bleef bij een  'mooi-praat show' van de coalitiepartijen dat ze: 'niets te verwijten zijn', 'te goeder trouw gehandeld'.......

  Ja, ja en hoe komen dan al die negatieve berichten over de ontwikkelingen van de datacenters in Hollands Kroon in vele landelijke kranten, TV en de gang naar de bestuursrechter van de provincie? En zelfs de LTO die bezwaar maakt.
  Niets aan de hand, niets te verwijten?
  We wachten rustig op het volgende Datacenter-debat waar dan wel alle zaken mogen worden benoemd en wel een oordeel mag worden geveld? 
  Dit debat stelde helemaal niets voor!


  3. RES

  Een verheugend bericht uit de EU!


  Wat gaat Nederland verder doen met het idiote plan GASLOOS?

  Uitleg RES

  Meer willen weten over ’zoekgebieden’ in de RES-plannen (Regionale Energie Strategie)? Bezoek een digitale informatiebijeenkomst van de Noord-Hollandse Energieregio, op 21 april van 20 tot 21 uur. Uitleg wordt gegeven over potentiële locaties in Noord-Holland Noord voor windmolens en zonnepanelen. Wat is de status van deze gebieden, hoe kwamen ze tot stand en wanneer is er meer bekend over de haalbaarheid op deze plekken voor zon en wind, daar gaat de avond over. Er zijn nu in de Noordkop, West-Friesland en Alkmaar 45 zoekgebieden. Aanmelden kan via www.energieregionhn.nl.


  Laatste nieuws over Klimaatbeleid:

  Ook de burgerpanels van de commissie-Brenninkmeijer kunnen falend klimaatbeleid niet redden


  21-3-2021 Rapport Brenninkmeijer:

  Adviesrapport Betrokken bij klimaat


  Een reactie op het rapport van Brenninkmeijer van NederWind Netwerk (68 anti-windmolenorganisaties):

  _____________________

  Geachte heer Brenninkmeijer,
  Ik heb het rapport van uw commissie gelezen. 

  U heeft onze kernboodschap inderdaad vermeld als een voorbeeld van het geluid van een "hindermacht".
  U heeft met de inhoud van onze kernboodschap echter niets gedaan.

  M.b.t. de samenstelling van uw commissie en de inhoud van het rapport heb ik de volgende opmerkingen:
  1. De eenzijdige samenstelling van uw commissie is u aan te rekenen. Voor zover u oorspronkelijk eventueel niet op de hoogte mocht zijn van de eenzijdige samenstelling van uw commissie, was u dat in ieder geval wel nadat u mijn informatie heeft ontvangen alsook onze protestbrief aan de minister van EZK, waarin wij onze deelname aan uw commissie eisen. U verwijst weliswaar naar de minister van EZK, die de samenstelling bepaalt, maar dat is te gemakkelijk. U heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid. Die heeft u niet genomen. U heeft bewust ingestemd met een eenzijdige samenstelling van uw commissie.
  2. Wij (het NederWind netwerk) worden inderdaad vermeld in het rapport, zij het als een verschijnsel (hindermacht), maar niet als een serieuze partij waarmee zou moeten worden overlegd.
  3. Wij hebben uw commissie serieuze input gegeven (WAARACHTIGE BURGERPARTICIPATIE, zie bijlage). Hierin geven wij een uitvoerige analyse van het huidige gebrek aan burgerparticipatie in het klimaatbeleid. Verder doen wij hierin serieuze en doordachte voorstellen, die een einde zouden maken aan de achterstelling van burgerorganisaties t.o.v. financieel belanghebbenden en gesubsidieerde instellingen. Van deze voorstellen is in uw rapport niets terug te vinden. Over de achterstelling van burgerorganisaties is evenmin iets terug te vinden in uw rapport. Kortom: u heeft met onze input NIETS GEDAAN.
  4. De aanbevelingen van uw commissie passen naadloos in de wens van de energie-lobby o.l.v. Ed Nijpels om voor te kunnen wenden, dat er consensus is onder burgers, terwijl de kritische burgerorganisaties buitenspel worden gezet.
  Samenvattend kan slechts worden geconcludeerd, dat uw commissie een onderdeel is van het probleem en niet van de oplossing.

  U bent als ombudsman jarenlang opgekomen voor de burgers tegen een almachtige overheid. Juist om die reden hadden we meer van u verwacht. U heeft zich helaas voor de kar van de energie-lobby en Ed Nijpels laten spannen. Uw commissie verdient de vergetelheid en uw rapport de diepste bureaulade.

  ir. Kees Pieters

  NederWind netwerk

  M. 06 5243 2728


  _________________________________________________-_____  De meest gelezen krantenberichten over Hollands Kroon in februari 2021


  25-2-2021

  Bonje om een boerenschuur in Niedorp. Eigenaar wil die zo snel mogelijk opknappen, gemeente Hollands Kroon zegt dat dat niet mag zonder bouwvergunning
  25-2-2021
  Bouw ’t Veld Noord en uitbreiding industrieterrein Zuidrak in Wieringerwerf leiden tot verplaatsing bebouwde komgrens
   23-2-2021College stelt raad voor om zwembad De Rijd op te knappen

  23-2-2021

  Aanslag gemeentelijke belastingen 2021 eind februari in de brievenbus
  22-2-2021Gezamenlijk sportcomplex voor behoud van een leefbare kern
  21-2-2021OHK stelt politieke vragen over de MER deelgebied B1
  20-2-2021Onduidelijk wie gaat over vergunningen datacenters
  20-2-2021LADA stelt vragen over datacenters in Hollands Kroon
  20-2-2021Wat zijn consequenties voor datacenter Hollands Kroon als blijkt dat provincie vergunning moet verstrekken?
  20-2-2021Boeren Hollands Kroon in beroep tegen vergunning datacenter Microsoft
  19-2-2021Ruimte voor de jongeren
  19-2-2021Raad Hollands Kroon akkoord met proef om kosten huishoudelijke hulp te drukken
  19-2-2021Gaat provincie of gemeente over datacenters? Dat is niet duidelijk. Maar maakt het iets uit?
  18-2-2021Gemeenteraad Hollands Kroon akkoord met alle kadernota's gemeenschappelijk regelingen
  17-2-2021De fractie van OHK heeft opnieuw politieke vragen gesteld over de datacenters.(1)16-2-2021Met aanbod van ruimte, energie en koelwater haalt wethouder ’datadoos van 
  16-2-2021
  Pandora’ naar Hollands Kroon | Commentaar (5)
  16-2-2021Imming eist geld van Hollands Kroon
  16-2-2021Datacenters erg dorstig (2)
  15-2-2021Verblind door goudmijn (4)
  15-2-2021Beëdiging fractieondersteuner ChristenUnie Hollands Kroon
  10-2-2021Excuses Hollands Kroon aan West-Friese gemeenten over ’datacenter-verrassing’
  9-2-2021Hollands Kroon staat financieel gezien ’hoog in het linkerrijtje’. Maar druk op gezond houden van begroting wordt wel voelbaar, aldus wethouder Theo Groot
  8-2-2021Overheid gaat bedrijven straks verplichten om zonnepanelen op daken te monteren(3)6-2-2021Beter arbeidsmigranten dan leegstand en verpaupering
  5-2-2021Instellingen en bedrijven mogen om vaccinatiebewijs vragen
  5-2-2021Oudere witte mannen zijn in de overgrote meerderheid in de raad Hollands Kroon. VVD: ’Wil je die verversing op tijd krijgen, heb je de jongeren nu nodig’
  4-2-2021’Raad gepasseerd over extra asbest? Niets van waar’
  3-2-2021Meerderheid raad Hollands Kroon akkoord met uitbreiding zonnepark, ’Mensen, dit is de vuilstort’
  2-2-2021Wieringermeers bedrijf steekt miljoenen in aardwarmte.
  2-2-2021De raad gepasseerd over extra asbest op Agriport? Onzin, zegt het college van Hollands Kroon. ’Uitbreiding van opslag is volgens de regels’


  1-5 De best gelezen artikelen over Hollands Kroon!  0 reacties :

  Een reactie posten