Keek op de Week (wkn juni) met Gebiedsplan, ZAP en..........

Datum:
 • donderdag 27 juni 2019
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hoogte- en dieptepunten in Hollands Kroon in juni 2019

  26-6-2019


  Vier raadsvergaderingen, 2 beeldvormende vergaderingen,  een Inspreek-avond en een Regionale vergadering in  deze maand juni in Hollands Kroon en dan weten wij natuurlijk niet of er nog besloten vergaderingen zijn geweest. En daarbij belangrijke onderwerpen op de agenda's. De raadsleden moeten haast wel overspannen raken in Hollands Kroon.

  1. Raadsvergadering 20 juni

  Een belangrijk agendapunt: Agendapunt 6 Beleidsregels huisvesting tijdelijke medewerkers.

  De coalitie (CDA,VVD, SHK) kwamen met een amendement met andere uitgangspunten dan het voorstel van het college. 

  Het betrof o.a.: Geen huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten in woningen; Huisvesting op agrarische bedrijven van maximaal 40 en wel naar behoefte van het bedrijf; Grootschalige opvang bij voorkeur op bedrijventerreinen, bij kernen niet meer dan 10% van het aantal inwoners.

  Het college werd dan ook gevraagd met een gewijzigd voorstel te komen en wel in september/oktober. 

  Het amendement werd aangenomen met als tegenstemmers Groen Links en Anders. De mogelijkheid om op boerenerven toe te staan er werknemers van andere bedrijven te huisvesten, dubbelgebruik, vinden deze partijen een verslechtering.
  2. Raadsvergadering 25 juni

  Een extra raadsvergadering met op de agenda het Gebiedsplan Wieringermeer, opgesteld door
  gemeente, Provincie en Hoogheemraadschap tenminste zo wordt vermeld.

  Opmerkelijk dat net voor de raadsvergadering over Google  een bericht in de krant verschijnt over hun plannen in dit Gebiedsplan.
  Over het Gebiedsplan zijn al enige beeldvormende vergaderingen gehouden. Maar uit de reacties uit de raad niet bepaald  positief verlopen.

  Natuurlijk, de Wieringermeer, die voor Stichting JAS altijd wordt genoemd als waar de beste grond van Nederland voor de landbouw bevindt. En daarom vinden wij het dan ook niet te geloven dat je als beslissend bestuur je even 2500 ha. voor datacentra en kassen wil kunnen gebruiken. Want zoals raadslid van Gameren het noemde, ook de grond onder de kassen is zo hard als beton.

  En dan als over enige tijd, zoals je nu al kunt lezen, datacentra met een veel kleinere oppervlakte toe kunnen. Zit de Wieringermeer dan vol met lege gebouwen? Daarbij het is kwalijk dat de opgewekte energie door de 100 nieuw geplaatste windmolens geheel wordt gebruikt door deze datacentra. De inwoners de lasten: geluidsoverlast, verpesten van het landschap en de subsidies voor deze windmolens daar wordt elk huishouden met zijn energierekening voor aangeslagen. 

  Het oordeel van de raad over het resultaat was hard:  de participatie moet beter, de belanghebbenden moeten zich wel gehoord voelen, wat nu geheel niet het geval is. De omliggende gemeenten zijn ook niet betrokken bij de plannen. Vragen zijn summier of helemaal niet beantwoord en zo werden door de verschillende partijen vele zaken benoemd.
  De heer Annaert (VVD) kwam met het voorstel, het agendapunt, om een besluit te nemen over het Gebiedsplan, te vervangen door een  opgesteld amendement met als belangrijke punten: de oorspronkelijke 2500 ha, wat teruggebracht was naar 1500 ha voor Agriport ++ terug te brengen naar plus minus 750 ha. Weer in gesprek gaan met de indieners van de zienswijzen en andere belanghebbenden, die zich geheel niet gehoord voelen en een evaluatie na 5 jaar over de ontwikkelingen.
  Het college, bij monde van wethouder Groot, kon instemmen met het amendement.
  Het amendement werd met 1 stem tegen aangenomen. En dit was, opmerkelijk, de heer van Gameren (LADA), die zei: 'Complimenten aan de wethouder. Ik vind het een goed visiedocument wat het college hier heeft neergelegd daar hoeft niet aan gesleuteld te worden. Ik ben het voor 99% er mee eens.'

  Er lijkt verandering te komen. Het slaafs meegaan met de collegevoorstellen is opvallend veranderd.
  Toch nog 'Dualisme'?

  3. ZAP krijgt geen ontheffing, kan verleende bouwvergunning niet uitvoeren!

  In het Noordhollands Dagblad een bericht over ZAP. Hier.
  ZAP (Zaaizaad en Pootgoedvereniging) verklaart hier in: 'Ook vrezen we geen vergunning te krijgen van de provincie.'  

  Nu was Stichting JAS een van de 3 bezwaarmakers tegen de uitbreiding van ZAP te Van Ewijcksluis.
  Van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die de aanvraag om ontheffing voor het Aardkundig Monument voor de provincie Noord-Holland verzorgde, kreeg Stichting JAS het volgende bericht:


  'Op 6 mei jl. hebben wij overleg gehad met de eigenaar van Royal ZAP en zijn adviseur Rho Adviseurs.
  In dit overleg is naar voren gekomen dat er omtrent de voortzetting dan wel verhuizing veel onduidelijk is.
  Het verzoek om ontheffing Provinciale milieuverordening NH, aardkundig monument is om deze reden ingetrokken en wordt verder niet meer in behandeling genomen.'


  Royal ZAP heeft zelf de aanvraag ingetrokken. De omgevingsdienst neemt een aanvraag ook niet meer in behandeling, zoals uit dit bericht blijkt.

  Bij nieuwe plannen zal een nieuwe bouwaanvraag moeten worden aangevraagd.

  Het dorp Van Ewijcksluis  is een toeristendorp met een haven voor plezierjachten. Met de huidige infrastructuur is het dorp al lang niet meer geschikt voor de transporten met enorme vrachtwagens naar de bedrijfsschuren van ZAP. Het bedrijf ligt aan het Lage Oude Veer een natuurgebied behorende tot de NNN (Natuurnetwerk Nederland) van de provincie Noord Holland. Ook ligt het dorp aan het Amstelmeer, een stiltegebied. Daarbij is het gebied Aardkundig Monument.

  Een nieuwe aanvraag zal te maken krijgen met de uitspraak van de Raad van State van 29 mei.

  ZAP heeft in het verleden gronden aan de Kerkweg in Anna Paulowna gekocht en had plannen om te verhuizen. Met dit plan hield ZAP geld over, maar moesten er wel 125 woningen  worden gebouwd op de ZAP-locatie. En hiertegen kwam het dorp massaal in opstand. Het dorp heeft zelf 100 woningen. ZAP wacht schijnbaar af tot er wel een kans is om hun locatie voor veel geld te verkopen.

  Overigens heeft het college van Anna Paulowna in 2011 bouwplannen voor uitbreiding afgewezen.


  Redactie JAS  Krantenartikelen over Hollands Kroon


  24-6-2019 Google geeft openheid over datacenter in Hollands Kroon; mega-investering goed voor 125 arbeidsplaatsen

  21-6-2019 'Polen' maximaal 10 procent van dorp

  19-6-2019 ’Wil de regio ook op termijn voldoende seizoenarbeiders houden, dan moet de huisvesting goed geregeld zijn’

  18-6-2019 Wieringermeerders en wethouder Medemblik slecht te spreken over Gebiedsplan Wieringermeer (4)

  16-6-2019 Polenhotels, kassen en datacenters bedreigen het agrarische karakter van de Wieringermeer (5)

  15-6-2019 LTO: Burger staat buitenspel bij de ontwikkeling van de Wieringermeer

  13-6-2019 Nog veel vragen over het huisvesten van duizenden seizoenarbeiders in Hollands Kroon

  13-6-2019 Hoger beroep in zaak camping Land uit Zee (1)

  13-6-2019 Jaarlijks opbrengst van tweemaal Windpark Wieringermeer nodig voor datacenters Google en Microsoft (3)

  13-6-2019 Toch meer ruimte voor boer

  10-6-2019 Vrijstaand wonen aan de Grasweg in Anna Paulowna op het terrein waar nu glazen kassen staan

  8-6-2019 Crossers hopen te finishen

  5-6-2019 Zwembadenplan Hollands Kroon nog niet klaar, vraag over budget nog onbeantwoord

  4-6-2019 ’Haarlem’ roept Hollands Kroon op matje over negeren van archeologische waarden op Wieringen (2)

  4-5-2019 Hollands Kroon en Rijkswaterstaat botsten over bord ’Waddenpoort Den Oever’ op A7


  1-5 De meest gelezen artikelen
  3 reacties :

  Anoniem zei

  Coöperatie ZAP en haar leden mogen de indieners van het bezwaar wel heel erg dankbaar zijn omdat die er voor gezorgd hebben dat de ondoordachte plannen van deze slechte bestuurders geen werkelijkheid kunnen worden, immers de bouw van een paar grote en zeer kostbare loodsen is Coöperatie ZAP met haar leden bespaard gebleven.
  De Gemeente en dan vooral wethouder Groot moet zich met zijn merkwaardige beleid maar eens goed achter de oren krabben want bouwvergunningen verlenen aan een gedateerd bedrijf zonder visie in een dergelijk piepklein dorpje en dan ook nog in strijd met het bestemmingsplan is van de zotte, een woonvergunning voor een gezin in Wieringerwerf verlenen is dan weer uit den bozen want dat is zogenaamd in strijd met het bestemmingsplan(als dat al waar is). De man moet in de war zijn of hij heeft andere belangen, er is voor de ingeslapen Gemeenteraad een schone taak weggelegd deze wethouder eens ter verantwoording te roepen.

  Anoniem zei

  Met de uitspraak van de Raad van State in de hand kan het niet zo zijn dat er asbest daken gesloopt gaan worden, een hele loods en dan ook nog eens 2x de huidige hoogte gaan terug bouwen naast een natuurgebied en aan de rand van de bebouwde kom.
  We hebben vandaag de uitkomsten van het klimaatakkoord gezien en we gaan ons scheel betalen en dan zal een bedrijf dat al tientallen jaren voor overlast zorgt, de boel vervuilt, strijdig met het bestemmingsplan werkt dan wel mogen bouwen?
  Het vervelende in dit corrupte landje is dat je van de rechterlijke macht niet op aan kunt, die lullen recht wat krom is.

  Anoniem zei

  Dualisme in Hollands Kroon. Echt niet. Nog nooit vertoond. Coalitiepartijen zijn verslaafd aan de macht. Daarbij komt: inwoners en oppositiepartijen? Daar hoef je niet naar te luisteren of rekening mee te houden.

  Een reactie posten