Wieringermeerders en wethouder Medemblik slecht te spreken over Gebiedsplan Wieringermeer

Datum:
 • woensdag 19 juni 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • ANNA PAULOWNA -Het inspreekuurtje op dinsdagavond 18 juni in MFA de Ontmoeting trok veel publiek.

  Kees Zwaan 19-6-2019


  De publieke tribune zat helemaal vol. Er werden nog extra stoelen bij gezet. Het aantal ‘insprekers’ was deze keer erg groot, zodat het burgemeester Van Dam grote moeite kostte iedereen aan bod te laten komen. Ze drong er op aan het zo kort mogelijk te houden en zo mogelijk de in te spreken teksten in te korten.

  Elly Beers trok nieuwbouwplannen in Winkelerzand in twijfel en vroeg zich af of de bouw van woningen op een bepaalde plek wel nodig is. Dat zou volgens haar ten koste gaan van een prachtig stukje groen dat verschillende diersoorten herbergt. Ook zouden er mooie bomen voor moeten worden gekapt waardoor vogels en in het bijzonder de bonte specht verjaagd zal worden. De omgeving is volgens haar nauwelijks bij het plan betrokken. Over het plan lijkt niet goed te zijn nagedacht.
  Afvoerputje
  De heer Stammes, als woordvoerder van de Werkgroep Verontruste Bewoners vroeg de raad te pleiten voor een betere afstemming van het huisvestingsbeleid rond gastarbeiders. Met name moeten de plannen met buurgemeenten worden besproken, vond hij. Er moet een regionaal gedragen beleid worden geformuleerd, zodat Hollands Kroon niet gaat fungeren als ‘afvoerputje’ voor wat betreft de huisvesting van arbeidsmigranten. De kaders van het beleid van Hollands Kroon zijn volgens hem te vaag en weinig concreet. Grootschalige huisvesting moet gerealiseerd worden op bedrijfsterreinen en niet aan de rand van de bebouwde kommen. Ook flexwoningen op het terrein van de werkgever zouden volgens hem prima dienst kunnen doen als woonruimte voor gastarbeiders. Stammes vroeg de raad nog niet accoord te gaan met het voorstel van B&W, maar eerst met de bewoners, en met name zijn werkgroep, in conclaaf te gaan. Tevens merkte hij op dat werkgevers eigen personeel op hun eigen terrein zouden moeten huisvesten om sociale controle mogelijk te maken.
  Gebiedsplan Wieringermeer
  De heer Kooij zou graag mee willen denken en meedoen met het ontwikkelen van plannen voor de Wieringermeer. Hij stelde dat pionieren en aanpakken kernwaarden zijn van de Wieringermeerders. De belangen van mensen in het betreffende gebied zouden leidend moeten zijn bij de plannen met de Wieringermeer. Zij moeten volgens hem aan ‘de voorkant’ al in een vroeg stadium bij plannenmakerij worden betrokken. Dat is tot op heden te weinig gebeurd. Verenigingen en maatschappelijke organisaties (de civil society of maatschappelijk middenveld) zijn onvoldoende gehoord.
  Stedelijke allures
  De heer Lont betoogde dat Hollands Kroon een landelijk gebied is dat stedelijke allures begint te krijgen. Blijkbaar is het een en ander economisch zo urgent dat een lagere omgevingskwaliteit op de koop wordt toegenomen. De eeuwig groeiende economie krijgt alle ruimte. Maar dat gaat wel ten koste van de schaarse rust en ruimte die de Wieringermeer nog steeds te bieden heeft. Het wordt volgens Lont een landschappelijke ramp en een groot sociaal probleem wanneer alle ruimte wordt weggegeven aan grootschalige bedrijven. Er zullen grote sociale problemen ontstaan. Bovendien zal de grondprijs worden opgedreven.
  Mevrouw Koolen betoogt dat met het gebiedsplan het areaal aan landbouwgrond zal afnemen en de poldercultuur geweld zal worden aangedaan. Het zal grote sociaal-culturele implicaties hebben. Met het plan worden volgens haar louter financieel-economische belangen gediend. Er zal steeds meer sprake zijn van een grootschalige monocultuur waarbij kleinschaligheid in de verdrukking komt. Koolen deed een klemmend beroep op de raad om verder onderzoek te doen naar de gevolgen van dit plan.
  De heer Suidgeest vond dat de burgers bij de totstandkoming van het plan totaal buitenspel bleven. Van burgerparticipatie was geen sprake. Tijdens een beeldvormende vergadering werd er niet met burgers van gedachten gewisseld. Er was geen dialoog, maar slechts sprake van lange monologen van een beleidsmedewerker en van de verantwoordelijke wethouder. Suidgeest vond wel gehoor bij enige welwillende raadsleden. Hij deed een dringend beroep op de raad om voor de Wieringermeerders op te komen en het besluit uit te stellen.
  Randmeer
  De heer Van Nieuwenhuizen deelde mee dat de boeren totaal niet zijn geconsulteerd. Naar hun mening over het plan is niet gevraagd. Er zijn volgens hem genoeg bedrijfsterreinen waar datacenters op gebouwd kunnen worden. Daar horen ze thuis. Niet op landbouwgrond, want dat is slecht voor het milieu en niet duurzaam. Hij refereerde nog even aan wat er gebeurde rond de besluitvorming over het Wieringerrandmeer. De boeren zijn volgens hem de belangrijkste belanghebbenden waar rekening mee moet worden gehouden. Van Nieuwenhuizen vroeg de raad om eerst verder onderzoek te doen alvorens een besluit te nemen. De raad is door de burgers gekozen en moet volgens hem opkomen voor hun belangen.
  Mevrouw Sijtsma maakte zich grote zorgen en refereerde tevens aan de perikelen rond het (gelukkig niet gerealiseerde) Randmeer, wat een blamage betekende voor de toenmalige politici. Maak niet weer dezelfde fout, want het plan heeft flinke haken en ogen, waarschuwde zij.
  De heer Guliker van Chint Solar pleitte voor het plaatsen van zonnepanelen op onvruchtbare, onrendabele Wieringermeergrond. Volgens hem zijn er zulke percelen. Dan is het niet erg om die oppervlaktes te onttrekken aan het bebouwen met gewassen.
  Zorgelijk
  Een wethouder van Medemblik, mevrouw Fit, sprak haar zorgen uit over de gebrekkige samenwerking van Hollands Kroon met omliggende gemeenten. Op haar commentaar (zienswijze) was totaal niet ingegaan. Er dient een betere afstemming plaats te vinden met buurgemeenten. Al met al zag zij het een en ander als een zorgelijke ontwikkeling. De wethouder doet daarom een beroep op de raad om besluitvorming uit te stellen.
  De heer Geeligs van LTO Hollands Kroon meende dat burgers buitenspel zijn gezet, net als de gemeente Medemblik. Hij vond dat het plan niet goed is gefundeerd, waarbij er onvoldoende naar burgers is geluisterd. Tevens wees hij op de grote hoeveelheid energie die datacenters opslurpen. Ook hij deed een beroep op onze volksvertegenwoordigers het besluit uit te stellen.
  Monocultuur
  Mevrouw Wiggers wees op het gevaar van monocultuur, waardoor het ontstaan van ziekten in gewassen wordt vergroot. Zij vroeg zich af of de Wieringermeer het ‘afvoerputje’ zal worden waar bedrijven die elders geweerd worden, zich wél mogen vestigen. De Wieringermeer zou dan een nieuwe Maasvlakte met tal van chemische bedrijven kunnen worden. Het plan is volgens haar uiterst dubieus.
  Na meer dan tien insprekers is het duidelijk: men heeft geen goed woord voor het Gebiedsplan Wieringermeer over. Het plan is gebaseerd op drijfzand, is niet besproken met belanghebbenden en dient uitsluitend financieel-economische belangen. Met de belangen van de bevolking is in het plan totaal geen rekening gehouden…


  1 reacties :

  Anoniem zei

  De inwoners en agrariërs staan buitenspel. Triest, uitsluitend sturen op financieel economische belangen. Is de democratie in Hollands Kroon volledig failliet? Het heeft er alle schijn van. Bezint voordat men begint. Een aangepast plan dat door alle betrokkenen gedragen wordt is een oplossing. Helaas zit de gemiddelde politici en ambtenaar er niet voor de inwoners en het midden- en kleinbedrijf, het zijn slechts de trekpoppen om de belangen van banken en multinationals te waarborgen, al het andere is daar ondergeschikt aan. Dat is in Hollands Kroon zo, maar ook in de provincie, landelijk en in de EU. Eigenlijk dienen ze zich dood te schamen dat ze dit nog onder de noemer democratie schalen. Het geeft dan ook veel aan over de normen en waarden van de mensen die op deze manier opereren. Samenvattend zou je kunnen constateren dat degen die op deze wijze opereren geweten- en zielloos zijn, en daarom is er een grote verandering nodig in de politieke en ambtelijke wereld, anders loopt het gegarandeerd vast, het resultaat daarvan zie je in Frankrijk waar wekelijks op zaterdag nog mega protesten zijn door het hele land heen, waar de mean stream media in Nederland het Nederlandse publiek niet informeert.....

  Een reactie posten