Keek op de Week (26,27) met Uitzetting artsenpraktijk, kadernota en ........

Datum:
 • zondag 21 juli 2019
 • in
 • Categorie: ,
 • Hoogte- en dieptepunten in Hollands Kroon (wk. 26/27) van 2019.

  1.  DIEPTEPUNT

  De kwestie met de artsenpraktijk.

  Een gebeuren waarvan je zou denken dat het in de huidige maatschappij  niet kan voorkomen. Er is immers een Inspectie Gezondheidszorg. Er zijn namelijk kwetsbare mensen in het spel.
  Maar dit kan dus wel in Hollands Kroon. 
  Had de gemeente anders kunnen handelen? Dat is toch de eerste vraag die bij je opkomt. Het betrof een ingreep die heel veel inwoners aanging. Een uitzetting, nadat je het verhuurd hebt met toch wel heel duidelijke voorwaarden als gemeente en na onderzoek naar de huurder, is een ingrijpende zaak voor de hele gemeenschap. 
  En dan nu een nieuwe praktijk met een oude huurder als (tijdelijk) arts  geeft ook voor patiënten geen goed gevoel. Er is landelijk een groot artsen tekort. Wat zal het vervolg worden met Hollands Kroon als partij in deze? 


  2. Kadernota

  In de raadsvergadering van  27 juni werd de kadernota behandeld.

  De Kadernota zoals fractievoorzitter van SHK Jip Pankras zei: 'Het belangrijkste document voor het komend jaar dat richting geeft aan wat wij als gemeente Hollands Kroon voornemens zijn aan beleid te voeren aangaande de taken die de gemeente voor de inwoners uitvoert.'

  De audit-commissie had zich over de kadernota 2020 gebogen en  volgens de auditcommissie is deze kadernota 2020: 'te weinig richtinggevend' voor het college om goed uit te werken in een begroting. En heeft het idee dat de werksessies, door de vorm waarin ze zijn gegoten, niet geleid hebben tot het gevoel dat de Kadernota 2020 van de raad is. Dit in tegenstelling tot eerdere jaren. 

  De raad buitenspel. Een trieste constatering na toch de vele werksessies van de raad. Het kan gewoon niet beter in Hollands Kroon moeten we constateren.

  Het verslag van RTV-Noordkop  over de inbreng van de partijen over de kadernota 2020 geeft een goed inzicht wat de partijen ervan vinden. Hier 

  Gezien we nog moeten zien wat de gemeenteraad met de energietransitie gaat doen, een belangrijk gedeelte uit het betoog van de heer Annaert (VVD): 

  'Gesteld wordt dat dit het kader wordt hoe wij als gemeente concreet gaan inzetten op duurzaamheid, biodiversiteit en de energietransitie.
  De VVD legt zich op dit moment op geen enkele wijze vast op de inhoud van het RES en het uitvoeringsprogramma. In de eerste plaats niet omdat de inhoud nog niet bepaald is en in de tweede plaats niet omdat wij niet weten of wij als VVD te zijner tijd ons achter die inhoud scharen.

  Wat wij wel weten, dat wij op het punt van wind op land onverkort vast houden aan hetgeen ook in het coalitie-akkoord is vastgelegd. Hollands Kroon heeft, wat het deze energie-opwekking betreft, meer dan genoeg zijn steentje bijgedragen.
  En in verband van energietransitie verwijst de  VVD-fractie ook nog  naar de volop lopende discussie tussen enerzijds de VNG en anderzijds het Rijk waar het de hele financiering van deze transitie betreft.
  En we hebben geleerd van de transitie van het Sociaal domein, zou ik zeggen, op dit document de raad 'in lead' is en dus vanaf de start in positie moet worden gebracht. Ook zien wij in het proces met de RES nadrukkelijk een rol weggelegd voor inwoners en bedrijven, niet in de laatste plaats omdat de energietransitie tot forse  ruimtelijke ingrepen kan leiden.'
  Aldus de heer Annaert.

  Een belangrijk VVD-standpunt wat betreft de windmolens en de energietransitie. Maar natuurlijk kan de VVD hiermee nog alle kanten op. Samen met PvdA, D66 en Groen Links in de huidige regering heeft de VVD al heel wat eigen standpunten losgelaten.

  Het standpunt van het college over de energietransitie is belangrijk. Het blijkt dat de RES bepalend zal zijn en het plan van aanpak ligt al klaar, wethouder Meskers zei:

  'Energietransitie en duurzaamheid
  Voor de energietransitie van gemeente ligt er een belangrijke rol voor de  energietransitie in de RES maar ook de transitievisie warmte is ambitieus voor concrete projecten en activiteiten die komen te  staan in een plan van aanpak, dat is in principe klaar, maar we moeten eerst afwachten hoe het klimaatakkoord er echt uitziet.
  Het gaat over 600 maatregelen die hebben ook betrekking op onze gemeente, die zullen we leggen  naast het plan wat er nu ligt en als daar uiteindelijk een optimale vorm van is gemaakt plus een financiële doorrekening wat het betekent, dan komt het naar u toe. En ik verwacht dat dat kort na de zomerreces zal zijn. In ieder geval mijn ambitie is om daarin ook duidelijk te maken wat de rol van de raad kan zijn in het hele traject.
  We hebben eerder al vastgesteld binnen RRN-verband dat het een ingewikkeld proces is de energie-transitie vanwege het democratische legitimiteit. Daar wordt nu veel kritischer over gedacht. Vanuit dat besef denken wij na, hoe kan deze raad in positie worden gebracht en daar zullen wij u voorstellen voor doen en dan kunt u zelf bepalen of u dat ver genoeg vindt gaan of dat u daar nog een schepje bovenop wilt doen.
  Belangrijk om in dat punt ook een opmerking te maken over de actuele ontwikkelingen.
  Natuurlijk hebben we in het Gebiedsplan gesproken over de energievoorziening in het gebiedsplan Wieringermeer, het hele fysieke domein daar en ook in relatie tot de regionale energiestrategie is dat ook relevant. En inmiddels is duidelijk dat op dat punt achter de schermen we sneller stappen vooruit maken als het gaat over de ontwikkeling van waterstofproductie. Zoals u weet, wordt er in het Windpark Wieringermeer door ECN een eerste faciliteit in gebruik genomen waar wind  wordt omgezet in waterstof.  Maar zodra  de parken op zee daarvoor zijn aangesloten, Tenet gaat dat doen, komt er vanuit Den Helder richting de Wieringermeer een netwerk op gang met een grootschalige productie van waterstof. En dat geeft ineens een heel andere invalshoek over hoe om te gaan met de energiediscussie in relatie tot wat er in het AGRI++ gebied zou kunnen gebeuren. Maar daar zal ik niet over uitweiden. Ik noem het wel op omdat het wel een game-changer is in de hele discussie rond de energietransitie in algemene zin en voor het gebied Wieringermeer in het bijzonder'

  Over de energietransitie zegt het stuk 
  'Bezint eer ge  begint ' eigenlijk alles wat er mis is.

  Een gedeelte van deze raad, weten we, gelooft niet in het CO2'- (nep)verhaal en we hopen dat het gezond verstand  bij onze raad de overhand krijgt. Hoopgevend dat oud PvdA-minister Plasterk verkondigde dat  'het klimaatakkoord ondoordacht en totaal niet verstandig is'. 

  Over wat Meskers aanroerde over Kooyhaven zullen we niet vergeten!

  'De Kooyhaven, dat is echt op dit moment los. Ik wil geen namen noemen, maar er zijn partijen concreet bezig.
  Er is zelfs al een bedrijfsbezoek geweest door de omwonenden op een locatie om te bezien of de activiteiten daar wat hen betreft passen binnen de afspraken die zijn gemaakt rond het bestemmingsplan.
  Een bedrijf Slow Mills uit Den Helder heeft in de krant zich laten ontvallen  te gaan voor Kooyhaven en deze week is nog gesproken met een groot transportbedrijf wat ook zijn oog heeft laten vallen op Kooyhaven.' Aldus wethouder Meskers

  Over Kooyhaven  liet directeur J
  acoba Boldereij van Port of Den Helder direct op Meskers uitlatingen weten, dat er een transportbedrijf interesse in het bedrijventerrein Kooypunt heeft, tegenover de Kooyhaven  en dus niet Kooyhaven.

  Begin 2018  zou er ook een bedrijf  naar Kooyhaven komen volgens wethouder Meskers. De beperkte diepgang  bleek het probleem. Nog altijd is Kooyhaven geheel leeg. De 900  arbeidsplaatsen, die steeds genoemd zijn door de komst van de haven, horen we Meskers niet meer over en ook over de diepgang geen woord meer.

  Dossier Kooyhaven

  De geamendeerde kadernota werd met algemene stemmen aangenomen.


  3. Overheid onderschat schade door bemesting

  Uitspraak Raad van State 29 mei 2019

  Op 29 mei deed de Raad van State een belangrijke uitspraak met grote gevolgen. Milieuverenigingen hadden bezwaar gemaakt tegen  PAS-vergunningen. Met deze uitspraak haalde de Kroon duizenden vergunningen voor bedrijfsuitbreidingen onderuit. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt.
  Ontheffing van de Natuurbeschermingswet voor een PAS-vergunning is verleend door de provincie. 
  De Raad van State verwijt de overheid, na een advies van het Europees Hof, schade aan de natuur door bemesting ernstig te onderschatten. 
  Feitelijk zegt de Raad van State met de vernietiging van de PAS-vergunningen dat ingrijpende maatregelen nodig zijn. Zoals inkrimpen van de veestapel.  

  Ingrijpend voor vele bedrijven in Hollands Kroon, waar de laatste jaren de gemeente meegewerkt heeft aan grote uitbreidingen van bedrijven. Belangrijke uitspraak ook voor Hollands Kroon voor mogelijke toekomstige plannen.   Krantenartikelen over Hollands Kroon  16-7-2019 Raad van State vernietigt ’PAS-vergunning’ van melkveehouder in Middenmeer, maar hoe nu verder? (5)

  16-7-2019 Huisarts Van Heusden raakt vertrouwen van patiënten kwijt


  16-7-2019 Stormloop op nieuwe huisartsenpraktijk in Anna Paulowna, duizenden patiënten maken de overstap


  16-7-2019 Te hoge spanning in Wieringermeer’


  13-7-2019 Nieuwe huisartsenpraktijk begint op 22 juli


  13-7-2019 Gemeente zet arts op straat

  12-7-2019 Ontruiming huisartsenprakijk in Anna Paulowna (2)


  10-7-2019 Zwaar geschut om graven bij bodemschatten op Wieringen 


  9-7-2019 Zaal vol vrees voor crossers op info-avond over baan in de Wieringermeer


  6-7-2019 Voor 9500 patienten is er even geen spreekuur meer in de polder. Wat brengt de toekomst? (1)


  4-7-2019 Spreekuurloze patiënten van huisartsenpraktijk HAP in Breezand/Anna Paulowna komen massaal naar infoavond


  3-7-2019 Waterstof uit de Noordkop komt eraan, dankzij een windturbine van bedrijf Hygro op testpark ECN in Wieringermeer  


  3-7-2019 Motorcrossers geven uitleg aan omgeving over plannen permanente baan 
  (4)


  2-7-2019 Inspringende rol van VGZ bij huisartsenpraktijk Anna Paulowna is ’uniek’


  2-7-2019 Eind dit jaar volgt definitief besluit over aanpak dijkversterking Den Oever-Den Helder


  2-7-2019 Gegadigde Kooyhaven?


  29-6-2019 LTO: WIJ ZETTEN NIET ZOMAAR ONZE HANDTEKENING ONDER KLIMAATAKKOORD


  29-6-2019 Spreekuur artsen Anna Paulowna en Breezand stopt door huisartsentekort, zorgverzekeraar zorgt voor alternatief


  28-6-2019 Eigenaren Tulpenweide willen het hele jaar draaien


  28-6-2019 Tien jaar is niet gebouwd in Wieringerwaard, maar nu komen er toch huizen bij


  27-6-2019 Gemeente moet beter communiceren: ’Website Hollands Kroon moet gebruiksvriendelijker (3)


  27-5-2019 Windpark Wieringermeer krijgt een gezicht. De eerste van de 99 turbines staat er  1-5 de best gelezen artikelen
  Redactie JAS

  0 reacties :

  Een reactie posten