Keek op de Week 21 en 22 met recreatie, verkiezingen en.....

Hoogte- en dieptepunten in Hollands Kroon van week 21 en 22 van 2019.
6-6-2019


1. Raadsvergadering 23  mei 
Enige opmerkelijke agendapunten van de raadsvergadering: agendapunt 4 en 6.

4. Subsidieaanvraag Stichting RTV Noordkop 2019

Verzoek om € 23.103,- extra subsidie voor Stichting RTV Noordkop, waarmee het totale subsidiebedrag voor 2019 € 50.000,- bedraagt.
In januari 2019 werd  besloten het raadsvoorstel over de subsidie-aanvraag van Stichting RTV Noordkop 2019 niet in behandeling te nemen. Reden? Er was geen helderheid  over de stand van zaken over de gestelde voorwaarden in het geamendeerde raadsbesluit over de keuze van de lokale omroep gemeente Hollands Kroon van 22 februari 2018.


Veel vragen werden door de partijen gesteld aan de portefeuillehoudster, burgemeester van Dam. Zij leek er makkelijk af te willen komen want het grootste deel van de vragen werden door haar niet beantwoord. De partijen namen daar echter geen genoegen mee en eisten antwoord op hun vragen. Een herkansing. Burgemeester van Dam concludeerde zelf dat zij de herkansing 'Glansrijk' doorstaan had en dat liet Bugel (OHK) niet zo passeren. 'Glansrijk?' vroeg hij. Er was niet getoetst! De toezeggingen om met Schagen te overleggen waren niet nagekomen.  Ook wees hij de burgemeester op onjuiste uitleg van haar wat betreft de kwaliteit van RTV Noordkop. En zo moest de burgemeester een lesje aanhoren van een raadslid die er wel alles van wist. Zij moest dan ook toegeven dat het een omissie was.
Voor de toehoorder een vreemde gewaarwording dat de raad zich eens niet liet afschepen door de burgemeester. 

Burgemeester van Dam maakte een berekening dat ook een samengaan van RTV Noordkop met Den Helder op 100.000 inwoners komt en dus mogelijk is? 

Het streven is toch om tot een Regionale Omroep te komen. 
'Samen met de VNG en het ministerie van OCW beoogt NLPO een geleidelijke omvorming van de huidige 260 lokale omroepen naar ongeveer 80 gefuseerde of samenwerkende lokale omroepen in 2020. Op de daarvoor opgestelde landkaart zijn Hollands Kroon, Schagen en Den Helder als één omroepgebied ingedeeld.' 

Het voorstel werd aangenomen met tegenstemmen van VVD, OHK en LADA. 

6 Recreatiewoningen

Uitwerking omgevingsvisie Hollands Kroon – onderdeel wonen


Voorstel kaders transformatie recreatiewoningen. 


Kader 1woningen met de bestemming recreatie moeten in beginsel voor toeristisch gebruik ingezet worden
Kader 2: dit kader volgt uit de regionale visie verblijfsrecreatie en uit aanbevelingen vanuit de VNG. Daarin staat dat voor een niet vitaal park één plan wenselijk is. 
Kader 3: het Bouwbesluit bestaat uit landelijke voorschriften waaraan woningen moeten voldoen voor wat betreft veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.
Kader 4vanuit het aspect ruimtelijke ordening zijn er criteria die locatie-afhankelijk zijn om te kunnen beoordelen of de recreatiewoning zich voor een transformatie naar wonen leent.
Kader 5: de locatie met bijbehorende ruimte is vanwege de (oorspronkelijke) bestemming recreatie in privaat beheer.

Verschillend gebruik op hetzelfde park is  geen wenselijke situatie.


De heer Annaert (VVD) gaf een prachtig, compleet, duidelijke schets van de huidige situatie:

Het is een complexe materie!
De VVD is van mening dat:
we dit zelf veroorzaakt hebben met elkaar. Er zijn diverse partijen die hier zelf op een of andere wijze een bijdrage aan hebben geleverd, niet in de laatste plaats de overheid zelf ook.
Want als de overheid had gedaan wat ze had moeten doen n.l HANDHAVEN,
dan hadden we nu niet in dit vraagstuk gezeten.

Ook moet de VVD constateren dat: ondernemen houdt ook in het nemen van risico's en als iets niet lukt dan moet je ook durven zeggen dan kap ik er mee. Dan wel, laat een ander het overnemen en laat die de kansen zoeken.

De VVD  constateert ook  dat: 
er ondernemers zijn die de makkelijke weg gekozen hebben en vooral naar het verdienmodel hebben gekeken. Maar daarmee gaan ze wel voorbij aan de algemene belangen die we ook hebben te wegen.

Aan de andere kant zijn er de bewoners zelf. Ook daarvan is een groot deel bewust in deze situatie gestapt met altijd het risico als je wat anders gaat doen, ja dan komt er misschien een handhavingstraject. Terwijl we dan met persoonlijke gedoogbeschikkingen gaan werken, werkt dit niet mee aan de oplossing van dit vraagstuk. We geven daarmee aan, we komen hier niet makkelijk meer uit.

De VVD fractie is er ook nog niet uit hoe ze hier mee om willen gaan want als ik na deze schets terug kijk dan zou ik zeggen: moeten wij dan al dat gedrag dat wij achterwege hebben gelaten nu gaan vergoeden door overal een woonbestemming op te verlenen?

Dat gaat ons gewoon te snel om daar dan overal een woonbestemming op te leggen. Bij die stap zijn we nog niet.
Gekeken naar de brief van de minister zou het omzetten naar wonen eigenlijk een ultimum middel moeten zijn en niet een eerste stap en als ik nu kijk wat er nu voor ligt, er straks heel snel gaan concluderen dat er alleen wonen mogelijk is.
Nee misschien moeten we maar gewoon straks zeggen als een park niet levensvatbaar is dan wordt het gewoon gesaneerd en daarmee is de kous af.

Dat legt tegelijk ook nog een ander groot vraagstuk op tafel waar wij als VVD het al heel vaak over hebben gehad aan deze tafel. Een vraag naar betaalbare en andere woningen want dat is ook een groot probleem, want als je kijkt naar verantwoordelijkheid dan moeten er voldoende woningen gebouwd worden voor iedereen, voor mensen met een laag inkomen, een midden inkomen en hoge inkomens. 

Wat we hier aan het doen zijn is in feite verdoezelen wat het echte vraagstuk is, want de VVD blijft van mening: deze parken zijn opgericht om te recreëren en niet om permanent te wonen. 
En als het vervolgens zo makkelijk is om van een recreatieve woning een permanente woning te maken, meestal in buitengebieden dan zou een vraag naar de provincie zijn: bent u ook zo soepel als het om andere typen in het buitengebied gaat? Er zijn ook nog veel andere mensen die graag in het buitengebied willen wonen.

Conclusie VVD: Nog zeker niet rijp voor besluitvorming !
Aldus de heer Annaert.

Meerdere partijen drongen aan op uitstel. Besloten werd dat in september er een beeldvormende vergadering over gehouden wordt en het in oktober weer in de raad komt.


Dan is er nog een probleem. Kun je als gemeente recreatieve huisjes omzetten in woningen en vergunningen blijven afgeven voor recreatieve huisjes (bekend: 2 aanvragen lopend). 

JAS:  JAS constateert dat het grootste probleem is: 
NIET HANDHAVEN.
In bovenstaande schets, wat betreft het handelen van de ondernemer en de bewoner, is dit een gevolg dat deze mensen weten dat er niet gehandhaafd wordt. Als algemeen bekend is dat er altijd gehandhaafd wordt, ontstaan deze situaties niet. Dan kun je nu wel besluiten nemen met de  kaders, maar als vervolgens er niet op gehandhaafd wordt, ontstaat weer hetzelfde probleem.
Vele rechtszittingen van Hollands Kroon hebben hun oorsprong in niet handhaven door de gemeente. 

2. Uitslag verkiezingen Europees Parlement

De grootste partij bij de Europese verkiezingen was de groep niet-stemmers. Onder wie veel jongeren. Zes op de tien stemgerechtigden namen – in Nederland althans – niet de moeite om een stembureau op te zoeken.


0 reacties :

Een reactie posten