Raadsvergadering Hollands Kroon donderdag 13 oktober

Datum:
 • dinsdag 11 oktober 2022
 • in
 • Categorie: ,

 •  Hollands Kroon - 13 0ktober raadsvergadering in De Verbinding


  Raad

  donderdag 13 oktober 2022

  20:00 - 23:00

  Locatie
  MFA, De Verbinding
  Voorzitter
  A. van Dam
  Toelichting

  Indien u wilt inspreken, kunt u gebruik maken van het inspreekuur op de dinsdag voorafgaand aan de raadsvergadering.

  Agendapunten

  1. Het raadsvoorstel Aanvullende krediet Brandweerkazerne Middenmeer wordt in een volgende raadsvergadering behandeld.

  2. Twee keer per jaar wordt de gemeenteraad in een bestuursrapportage geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële afwijkingen gedurende het begrotingsjaar. Deze tweede rapportage brengt de belangrijkste afwijkingen op de eerder gewijzigde begroting 2022 in beeld.

  3. Voor de realisatie van Campus de Terp is meer geld nodig. Door de internationale en economische ontwikkelingen zijn het al toegekende krediet voor het kindcentrum, de garantstelling en de toegekende exploitatiesubsidie voor het sportcomplex niet langer toereikend. Om Campus de Terp te kunnen realiseren is dit voorstel voor een extra garantiestelling voor het sportcomplex en een aanvullend krediet voor het kindcentrum.

  4. Ingekomen stukken en memo's

   Titel
   Rijbewijskeuringen
   Brief Greenports Nederland inzake internationale medewerkers
   Evaluatie 'Kolder in de Kop" door CPHK
   Gemeenelandseweg
   landelijk onderzoek naleving alcohol en tabak
   Memo raad 22-09-20 ter inzage legging BP De Groenhof
   Memo raad 22-09-20 Tozo terugvorderingen
   Memo raad 22-09-26 evaluatie harmonisatie buitensportverenigingen.
   Memo raad 22-09-27 schulddienstverlening 'Ruimte voor toekomst'.
   Memo raad 22-09-27 stand van zaken GGiD
   Memo raad 22-10-04 Q2-2022 Incluzio HK.
   Memo raad 22-10-04 RES NHN.
   Memo Stand van zaken sporthal SV Kleine Sluis
   Memo Uitspraak Raad van State bestemmingsplan Mientweg 46 Lutjewinkel
   Oneigenlijk gebruik en ongewenste herbestemming bij glasbestanden onder druk van de energiecrisis
   Stichting Drugsbeleid-burgerberaad drugs
   Suïcidepreventie in uw gemeente
   Vuilnispiraterij
  5. Voor de locatie aan de Waterweg 1A in Westerland is een verzoek binnengekomen om de bestaande schuur te slopen om vervolgens een woning te realiseren. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het plan heeft ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen;
   2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg                                                          is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.BPWesterlhz002-va01                                            en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten                                                      gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan                                                            de Basisregistratie Grootschalige topografie;
   3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke                                          ordening vast te stellen.
  6. Om bewoners die onder hoogspanningsverbindingen wonen
   de mogelijkheid te geven te verhuizen
   heeft de Rijksoverheid de een uitkoopregeling vastgesteld. Woningeigenaren maken zelf de keuze of ze gebruik willen maken van deze uitkoopregeling. In Hollands Kroon zijn acht woningeigenaren die gebruikmaken van deze regeling. Om de bouw- en gebruiksmogelijkheden te beperken op deze locaties moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. in te stemmen met de Nota Zienswijzen;
   2. het bestemmingsplan Uitkoopregeling Hoogspannings-                                                  verbindingen, conform de Nota zienswijzen, gewijzigd vast                                                          te stellen; te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische                                          is weg vastgelegd in het GML-bestand
   3. NL.IMRO.1911.BPUitkoopregHoogsp-va01 en dat voor de                                                    locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt                                                      van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie                                                Grootschalige Topografie; geen exploitatieplan op grond van                                                  artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  7. In het coalitieakkoord is opgenomen dat nieuwe initiatieven voor logiesfuncties tijdelijke medewerkers getoetst worden aan het nog te ontwikkelen Brede Welvaart Kader. Het college is gevraagd een voorstel te doen voor het intrekken van artikel 6 van de Beleidsregels logiesfuncties tijdelijke medewerkers en voor te stellen hoe er dan met op dat moment nog lopende verzoeken (als die er zijn) kan worden omgegaan.

   Besluit

   Voorgesteld besluit
   de op 8 oktober 2019 vastgestelde beleidsregels huisvesting                                                      tijdelijke medewerkers in te trekken.

  8. Het voorstel om de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden te wijzigen komt door de herindeling van de gemeente Dijk en Waard en het toevoegen van de taak crisisfunctie jeugd. Na toestemming van de raad is het college bevoegd de wijziging vast te stellen. Het voorstel aan de raad is om die toestemming en een positieve zienswijze af te geven.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. een positieve zienswijze af te geven op de voorliggende 5de                                              wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands                                                        Noorden;
   2. het college toestemming te verlenen om de 5e wijziging van                            gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden (GR                                                de GGD HN) vast te stellen volgens bijgaande ontwerp-regeling.
  9. Door deze periodieke wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) wordt deze geactualiseerd en verbeterd. De nu voorgestelde wijzigingen hebben voor een groot deel betrekking op redactionele en technische verbeteringen, onder andere als gevolg van wetswijzigingen en ontwikkelingen in de rechtspraak. Deze derde wijziging van de Apv wordt verwerkt in de Verordening fysieke leefomgeving.

   Besluit

   < b>Voorgesteld besluit< /b>

   1. de Verordening tot derde wijziging van de Algemene                                                      plaatselijke verordening Hollands Kroon 2014 vast te stellen.
   2. de gewijzigde Algemene plaatselijke verordening te                                                                verwerken in de Verordening fysieke leefomgeving.
  10. Het is wenselijk om een aantal bevoegdheden te mandateren aan de griffier. Hierdoor kan de griffier goed zijn taken uitoefenen, waardoor de raad kan voldoen aan wettelijke voorschriften en tijdig beslissingen kan nemen.

   Besluit

   Voorgesteld besluit
   het Mandaatbesluit griffier Hollands Kroon vast te stellen.

  11. Twee keer per jaar wordt de gemeenteraad in een bestuursrapportage geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële afwijkingen gedurende het begrotingsjaar. Deze tweede rapportage brengt de belangrijkste afwijkingen op de eerder gewijzigde begroting 2022 in beeld.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. de financiële mutaties (inclusief de saldo neutrale) 2022                                                          zoals opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2022 met een                                  totaalbedrag van € 2.042.835;
   2. het ophogen van het investeringskrediet Reconstructie Hartweg met                                              € 628.000,-;
   3. het ophogen van het investeringskrediet Multi Functionele                                                  Ruimte (MFA) buitenruimte met € 540.000,-;
   4. het investeringskrediet Brandweerkazerne Den Oever met                                                              € 529.254,-;
   5. het ophogen van het investeringskrediet Revitalisering                                                            parken ’t Veld en Zijdewind met € 180.205,
   6. aanpassing van indicatoren, zoals voorgesteld in de rapportage.
  12. Voor de realisatie van Campus de Terp is meer geld nodig. Door de internationale en economische ontwikkelingen zijn het al toegekende krediet voor het kindcentrum, de garantstelling en de toegekende exploitatiesubsidie voor het sportcomplex niet langer toereikend. Om Campus de Terp te kunnen realiseren is dit voorstel voor een extra garantiestelling voor het sportcomplex en een aanvullend krediet voor het kindcentrum.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. een extra garantie van € 3.400.000 aan de kredietverlener te                                          verstrekken voor de realisatie van het sportcomplex met                                                        ingang van 14 oktober 2022;
   2. kennis te nemen van de gemeentelijke index systematiek ten                                                aanzien van het indexeren van het subsidiebedrag van                                                                    € 520.000,- gerekend vanaf 2020. Hierbij wordt rekening                                                  gehouden met de consumentenprijs index (CPI). De                                                        indexering van de gemeentelijke begroting is hierbij leidend.
   3. het eerder toegekende krediet van € 8.735.492,- voor het                                              kindcentrum van Campus de Terp te verhogen met                                                                        € 1.688.000 incl. btw. Totale nieuwe krediet € 10.423.492,-                                                  inclusief € 803.688,- aan overheadskosten en onvoorzien.                                                    Hiervoor vanaf 2024 budget beschikbaar te stellen voor de                                          bijbehorende kapitaallasten van € 42.200. Welke ingaan na 
   4. het jaar van oplevering van het kindcentrum.
  13. Hollands Kroon 

  0 reacties :

  Een reactie posten