Keek op de Week met energietransitie

Datum:
 • dinsdag 12 november 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hoogte en dieptepunten in Hollands Kroon in oktober 2019


  Raadsvergadering

  In de Raadsvergadering  van 31 oktober het agendapunt:

  De overheid heeft Nederland voor de energietransitie in 30 regio's verdeeld. Holland Kroon is ingedeeld met 18 gemeenten, provincie N-H en het waterschap HHNK, RES NHN. 
   

  In de regio's gaat bepaald worden wat er allemaal gedaan moet worden om aan de doelstelling te voldoen. 

  -Concept RES: wordt uiterlijk 1 juni 2020 (ca. 6-7 maanden na de formele ondertekening van het Klimaatakkoord) in concept vastgesteld door de colleges van gemeenten en Gedeputeerde Staten en het Dagelijks Bestuur van het waterschap, en vervolgens voorgelegd aan de algemene bestuursorganen (GR, PS en AB) om hun wensen en bedenkingen vast te stellen en de concept RES aan te bieden aan het landelijk programma

  - RES 1.0: wordt uiterlijk 1 maart 2021 (ca. 17-18 maanden na de formele ondertekening van het Klimaatakkoord) vastgesteld door de gemeenteraden, Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van het waterschap en aangeboden aan het landelijke programma.


  Hollands Kroon met Schagen, Den Helder en Texel behoren tot de RRN (Regionaal Raadscommissie Noordkop). En  in deze raadscommissie wordt  een voor deze gemeenten gezamenlijk standpunt bepaald en dit agendapunt is reeds besproken. De RRN heeft hierover geen advies gegeven aan de raden.

  Raad Hollands Kroon


  Stichting JAS, die werkelijk geen geloof heeft in alle idiote 
  klimaatbeweringen,  was natuurlijk reuze benieuwd naar de standpunten van de politieke partijen. CDA, VVD en D66 zitten in de regeringscoalitie die deze idiote plannen willen uitvoeren. Maar in Hollands Kroon blijken diverse raadsleden niet klakkeloos mee te willen werken met idiote maatregelen.

  Als eerste mocht Lars Ruijter voor de VVD, een van de jongste raadsleden, het standpunt van de VVD naar voren brengen.  Een heel duidelijk en vooral realistisch betoog over wat de VVD van deze startnotitie vindt.
  Een gedeelte van zijn betoog plaatsen we hier:

  Startnotitie van de Regionale Energie Transitie. Daar zijn we minder positief over, 
  Het is een onevenwichtige niet realistische startnotitie die teveel democratische legitimiteit mist.
  Het is slechts een processtuk, staat in de startnotitie. Alleen dit processtuk is meer als alleen een processtuk. Het staat vol met leidende principes. Deze startnotitie sluit ontzettend veel vormen van duurzame energie-opwek uit en geeft de rol van de gemeenteraad uit handen.

  Een van die leidende principes is dat  er slechts gebruik wordt gemaakt van bewezen vormen van duurzame energie-opwek. Voor Holland Kroon zal dat betekenen dat het louter gaat om de opbrengst van zon- en windenergie.

  Een ander leidend principe is het gebruik van biomassa  voor energie-opwek. Onlangs is uit onderzoek gebleken dat biomassa  voor meer stikstof en CO2-uitstoot zorgt dan kolen. Nou ik hoef niet terug naar het steenkolentijdperk en de rest ook niet hoop ik.

  Omdat de startnotitie alleen grootschalige opwek van energie beoogt zou dit betekenen, dat  de enige overgebleven optie is dat wij kostbare vruchtbare  agrarische gronden aanwijzen voor zonneweiden. Vruchtbare agrarische gronden waar wij voedsel om de hele wereld van voedsel te voorzien. En wij zijn niet voor niets de op twee na grootste exporteur van voedsel van de wereld waar het gaat om landbouwgewassen, De VVD vindt het hoogst onverstandig om ons agrarisch gebied vol te planten met zonnepanelen. Zo dragen wij de  agrarische Sector geen warm hard toe dat terwijl wij juist de Agrarische Hoofdstad van Nederland willen zijn.

  Wij zien veel liever dat eerst alle daken worden vol gelegd. Alleen dat draagt in deze startnotitie niet bij aan het grote doel van 35 Terawatt-uur en dit is een van de redenen  waarom deze startnotitie onevenwichtig is.

  Echter als  fractie hebben wij ons gecommiteerd aan het coalitie-akkoord net als onze partners            SHK en  CDA. In dit coalitie-akkoord staat dat na de realisatie van het Windpark Wieringermeer  er geen extra windmolens op land komen. Dit punt is voor ons als coalitiefractie strijdig met de geldende principes die in de startnotitie staan.

  Mijn volgende punt gaat over de democratische legitimiteit van het voorstel. Als gemeenteraad hoor je te sturen op hoofdlijnen en ga je niet in op details zoals deze startnotitie beoogt.
  Als wij instemmen met deze startnotitie geven wij als raad onze autonomie uit handen terwijl wij  op 21 maart 2018  juist zijn verkozen om verantwoordelijkheid te nemen. Het proces wat wij  ingaan als we deze startnotitie instemmen is dus niet democratisch want de raden zitten niet meer aan het stuur. Om die reden komen wij samen met SHK, OHK, Anders en LADA met een amendement

  ‘In te stemmen met de startnotitie’ wordt  ‘Kennis te nemen van de startnotitie enz…

  Het doel van  het amendement is  een politiek signaal afgeven  dat de ingeslagen weg zoals de startnotitie beoogt niet de juiste weg is. Dit betekent  dat wij als raad de notitie als ter kennisgeving willen aannemen en het proces verder niet gehinderd zal worden.
  Alleen wij binden ons niet aan de principes waar wij niet achter staan. Ook betekent het niet dat wij onwillig tegenover de energietransitie staan. Integendeel. Wij keuren het doel niet af. Alleen deze principiële startnotitie, want die deugt niet.

  Aldus de heer Ruijter namens de VVD-fractie.

  Ook het CDA bij monde van de heer Vriends had een duidelijk betoog en noemde o.a.:
  Waarom moet het zo snel, het gaat over een traject van jaren;  alle maatregelen moeten  maatschappelijk draagvlak hebben; Gasloos bouwen is een hele slechte keuze; Denk na over de lange termijn, niet op korte termijn.
  SHK 
  Niet wenselijk de kosten af te wentelen op de burger; Willen geen meer windenergie en zonne-weides;  Ook zouden de solitaire windmolens, zoals afgesproken behoren te verdwijnen. Eerst onderzoek naar de effecten op de gezondheid wat betreft de plannen;  Burgerparticipatie.
  OHK 
  wilde ook niet instemmen, vond het weinig democratisch, het draagvlak moet er zijn, de regels zijn opgelegd door het rijk en er staan al politieke keuzes in deze RES-startnotitie.
  D66
  Startnotitie is een eerste stap; kansen worden benut; Landelijk opgelegde kader? We moeten de plannen gewoon slikken;
  LADA
  Ter kennisname; In 6 maanden mogelijk?;  participatietraject?
  Voor kernenergie.
  GroenLinks 
  wil zo snel mogelijk actie; tegen kernenergie.
  PvdA
  Stemt volmondig in met deze startnotitie; draagvlak creëren. PvdA wees erop dat in Alkmaar dit stuk een hamerslag was; Voor de PvdA is de inhoud van de startnotitie erg duidelijk; Allemaal een steentje bijdragen; meer, waarom niet;

  Wethouder Meskers

  Wethouder Meskers legde ten slotte nog eens uit wat er nu in deze startnotitie staat:

  De gemeenteraad wordt helemaal in positie gebracht, college samen met colleges in de Noordkop starten met in beeld te brengen van de mogelijkheden. En daarbij  een oproep om voorbij te gaan aan planologische beperkingen.
  De Regio's komen samen tot een aanbod aan het rijk  voor de opwek van duurzame energie.

  Wij hebben een giga inhaalslag te maken. Nederland  heeft ja gezegd tegen de Europese klimaatafspraken  Daarom heeft de 2de Kamer ja gezegd  tegen het klimaatakkoord. Daarom heeft de Eerste Kamer als rol reflectiekamer ook ja gezegd tegen het klimaatakkoord.

  Als eind november de VNG, provincie en de waterschappen ook ja zeggen tegen het klimaatakkoord, ligt er een document dat een brede democratische legitimiteit heeft. Waarin gemeenten en regio’s worden gevraagd hun bijdrage in beeld te brengen.
  Over half jaar worden de plannen aan de raad voorgelegd. Raden mogen zeggen wat ze er van vinden:
  -Aanzet  van college voor meer windmolens dan u verantwoord vindt, dan kan de raad dat uitspreken. Teveel zonnepanelen gaan toestaan en er komt in de raad een besluit, dan leggen wij dat terug in de regio-
  Daarmee heeft de raad het laatste woord en volledige regie voor het aandeel CO2 neutrale energie wat door Holland Kroon wordt ingebracht in het bod.

  Geen innovatieve elementen. Dit zijn geen zekerheden.
  'Deadline 2030' moet de reductie 49% zijn op basis van zekerheden om  de resultaten te kunnen behalen.
  Met het huidige aanbod van CO2-neutrale energie, slaat Hollands Kroon al een hele slag mee. Daarna  moeten we opstomen naar 100% en dan komen de innovaties om de hoek kijken. Dat betekent dat alles mogelijk is.
  De RES is een document waar we de komende 30 jaar mee aan het werk gaan. 30 jaar ligt  dat document op tafel  en wordt elke 2 jaar geactualiseerd. Deze versie is gebaseerd op de traditionele technieken. In de volgende  versies is er ruimte voor innovatie en de volgende stap om de doelstelling te realiseren.

  En iedereen gaat ook zijn voordeel beleven.
  Aldus wethouder Meskers. 

  Ook meldde de wethouder nog dat vanaf 60 zonnepanelen op daken meetelt. En dat de andere 3 gemeenten van de RRN de RES al aangenomen hebben.

  Amendement

  Het amendement, de startnotitie 'voor kennisname' aan te nemen,  werd aangenomen met:

  VOOR
  VVD, CDA (zonder v.d.Klugt), SHK, OHK, LADA en ANDERS.

  TEGEN:
  D66. GroenLinks, PvdA, CU en de heer v.d.Klugt (CDA).


  Reactie Stichting JAS
  - Stichting JAS is het eens met het betoog van de heer Ruijter.
  - Wethouder Meskers heeft in zijn betoog geheel niets gezegd over    de inspraak van de burgers. 
  - Uit zijn betoog blijkt dat zonne- en windenergie al vaststaan.
  - Geen woord over biomassa.
  - Tot slot zei de wethouder: En iedereen gaat ook zijn voordeel        beleven. Geen inzicht over de kosten voor de inwoners. 
  - De klimaatovereenkomst van Parijs is niet bindend.


  Windmolens, zonneweides en biomassa zijn de leidende principes in de startnotities RES. Zo zijn er meer dan 600 biomassa-centrales nodig, moet het land  vol  gezet worden met windmolens en vindt men het normaal dat agrarische grond vol gelegd wordt met zonnepanelen. En dat natuurlijk allemaal met enorme bedragen aan subsidies die de burger, elk gezin, een bedrag op zijn energierekening, moet opbrengen. Hoe gek kun je zijn als overheid om zo je land te gronde te richten.

  ______________________________________________
  Krantenartikelen over Hollands Kroon van oktober 2019

  31-10-2019 Gemeenteraad Hollands Kroon steunt overdracht van binnenbaden aan stichtingen, wel zorgen over huidig personeel
  30-10-2019 Gemeenten in Noordkop lobbyen voor aanleg nieuwe ontsluitingsweg N77 (2)
  29-10-2019 Gemeenteraad Hollands Kroon: Hoe kunnen wij nou niets weten van een gezin dat al twintig jaar lang wordt  geterroriseerd? (1)
  28-10-2019 Sensatie, geen antisemitisme’
  27-10-2019 Burgemeester Hollands Kroon over gezin dat al twintig jaar wordt geterroriseerd: ’Dit willen we niet binnen onze gemeenschappen’
  24-10-2019 Niedorpers maken zich zorgen: Is er straks inderdaad minder groen rondom het Winkelhart?
  23-10-2019 Grootschalige opslag warmte
  18-10-2019 Tal van ingrepen in de haven van Den Oever met daarbij een verhuizing van de KNRM naar de Noorderhaven
  17-10-2019 Raakt watersportvereniging Anna Paulowna haar twee bruggen kwijt?
  16-10-2019 De moeizame strijd van Tocardo

  16-10-2019 Kunstwerken in Hollands Kroon opgeknapt voor gemiddeld 60 euro per stuk

  16-10-2019 Plan: Binnenzwembaden Hollands Kroon straks alle vier zelfstandig

  14-10-2019 Onderzoek in Hollands Kroon: Senioren eten niet dagelijks warm en slikken veel medicijnen (4)

  9-10-2019 College Hollands Kroon trekt knip voor wensenlijstje

  9-10-2019 Conceptbegroting 2020 aangeboden aan gemeenteraad

  8-10-2019 Grote hotels voor meer dan tachtig arbeidsmigranten in principe alleen op bedrijventerreinen, zegt raad Hollands Kroon (5)

  8-10-2019 College verwacht aanvragen voor drie grote ’Polenhotels’ in Hollands Kroon

  8-10-2019 Gemeente verwacht snel meer pensions

  6-10-2019 Onderzoek naar de veiligheid in Oude Zeug? Niet nodig, vindt Hollands Kroon

  5-10-2019 Nieuwe weg van A7 naar de N250?

  3-10-2019 Als ik wil kan ik zo vijftig huisjes permanent verhuren.’ Campinghouder Tonneman moet moeite doen om huisjes voor recreanten te behouden

  3-10-2019 Vijf mille aan planschade na trafostation bij ’t Veld

  3-10-2019 Stikstofregel vertraagt aanleg stroomkabel

  2-10-2019  93,5 procent potentieel geschikte bedrijfsdaken heeft nog geen zonnepanelen

  2-10-2019 Al het Cultuuraanbod van Hollands Kroon op 1 platform

  1-10-2019 ’Pensions voor arbeidsmigranten zijn gevaar voor koeien’ - melkveehouders vrezen vuil polderwater (3)

  1-5 De meest gelezen krantenartikelen

  Redactie JAS  0 reacties :

  Een reactie posten