Keek op de Week (38/39) met houtrook, Inspreken en.......

Datum:
 • maandag 1 oktober 2018
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Dieptepunten in Hollands Kroon van week 38/39 van 2018 (16 sept. tot 30 sept.)
  1. Houtrook

  Na de verschrikkelijke en mensheid bedreigende gevaren door het stoken van aardgas, kolen, olie en kernenergie wordt er tevens overlast ondervonden bij het stoken van hout. Mensen met een zwakkere gezondheid door vooral longkwalen zouden zelfs een stevige mate van overlast ondervinden, mede  door vooral het waarschijnlijk ondeskundig bedienen en in gebruik hebben van wellicht technisch minder geschikte houtkachels.

  Inmiddels zijn overheid en ambtenarij ook wakker geworden want problemen, op welk gebied dan ook, moeten in kaart gebracht worden, er moet langdurig en breed overlegd worden met vooral alle betrokkenen, er moeten onderzoeksubsidies vrijgemaakt worden want al die bevlogen betrokkenen doen uiteraard niets voor niets want immers bij hun moet de pijp ook roken en daarmee de kachel branden en uiteindelijk zal er een op schrift gestelde procedure uitrollen die ook nog eens gehandhaafd zal moeten worden. Kortom, voor jaren brood op de plank en om het aspect ‘jaren’ en daarmee inkomen te verzekeren hoeft het allemaal niet zo snel te gaan. Daarom zal de grondigheid van het voortraject lang moeten gaan duren om uiteindelijk tot een gedegen of gewrochte oplossing te komen. Waartoe deze cynische inleiding?
  Als de gezondheid van mensen in het geding is, zou je denken dat er haast geboden is. Daarbij het vervolg komt toch neer op HANDHAVEN en daar kunnen we in Hollands Kroon niets van verwachten.

  Op 18 september was er een Beeldvormende vergadering over Houtrook in Hollands Kroon.
  Sprekers waren:
  Houtrook.nl en Luchtfonds 
  De heer Jos Merks liet in een duidelijk overzicht zien wat de problemen en gevaren zijn. Zo komt er bij stoken met hout veel fijnstof in de lucht: 'Schone lucht is van levensbelang'.

  Opmerkelijk dat de vertegenwoordiger, Jos Merks, bij het begin meldde dat de gemeente Hollands Kroon hem had verboden te praten over 'een verbod' voor houtkachels. Van Lydia Jasper (aanwezig verslaggeefster SC) verscheen geen verslag van deze avond in de Schager Courant. Wel stond op  29 september het stuk: 'Geen heil in verbod houtstook' in de SC. 

  De GGD vertelde dat er vele schrijnende situaties zijn. Men is met vele instanties in gesprek om tot maatregelen te komen. Zo meldde de vertegenwoordigster, dat de subsidie op houtkachels eraf gaat. Mede door de subsidie is het aantal houtkachels enorm toegenomen.

  Het RUD = Regionale Uitvoering Dienst.
  Deze dienst controleert alleen bij bedrijven, waar duidelijke regels voor zijn. De gemeente handhaaft zelf bij particulieren en zou hier beleid voor moeten maken.

  Brandweer.
  De brandweer verklaarde dat er niets aan de hand was en begon te bazelen over schoorsteenbranden, een onderwerp waarover het overigens niet handelde, en zei verder nog ‘waar hebben wij het eigenlijk over’? Had wellicht ook de brandweer een opdracht van de gemeente gekregen?

  Tot slot meldde de voorzitter van deze avond, de heer J.Pancras (SHK) dat de raad maar met voorstellen moeten komen. Hierop reageerde ex-raadslid de heer Eichhorn van GroenLinks, dat hij een motie over houtrook had ingediend, welke ook is aangenomen, maar  het college heeft de motie niet uitgevoerd.

  Er is dus, zoals de GGD uitgebreid over vertelde, weer zo’n onvermijdelijk typisch Nederlands overkoepelend ‘ons kent ons’ Platform Houtrook en Gezondheid opgericht. Leden zijn een groot aantal instanties als diverse GGD ’s, adviesbureau ’s, juristen, de kachelbranche, ministeries, stichtingen, hoge scholen, etc.
  Typisch Nederlands dus; er wordt weer eens in de achterkamertjes over U beslist en waarom eigenlijk?

  In grote Duitse steden als Stuttgart, München en Frankfurt zijn er plaatselijke verordeningen aangaande het stoken van hout. Let wel, dit zijn echt grote steden en niet zo’n kneuter gemeente als Holland Kroon. Even een briefje sturen met het verzoek een kopietje van hun verordening op te sturen en dat even bij een bureau laten vertalen en aan laten passen en hup, daar heb je een bruikbare verordening die zich in de praktijk heeft bewezen. Kind kan de was doen! Oh ja! de voorzitter van het Platform Houtrook en Gezondheid was Job Cohen, de ex-burgemeester van Amsterdam en ex-fractievoorzitter voor de PvdA. Hij is ook hoogleraar gemeenterecht en kan dit klusje er mooi bij doen en bovendien blijf je mooi tussen de kennissen.


  2. Spreekuur vervangt inspreken bij gemeenteraad

  Na de succesvolle en keurig gemeentelijk-juridisch onderbouwde aanslag, het inspreken door de burgerij bij gemeenteraadsvergaderingen de nek om te draaien (Keek op de Week (52))  door het CDA (C = Christelijk , D = Democratisch) raadslid Vriend, in het dagelijks leven Senior beleidsmedewerker juridische zaken in Medemblik en in de avonduren bijklussend als voorzitter bezwaren commissie bij respectievelijk de gemeentes Bergen en Heerhugowaard, moet het tot de botte koppen in de coalitie zijn doorgedrongen dat deze gecoördineerde actie van Vriend op termijn voor de nodige politieke schade zou kunnen leiden. Simpeler gezegd; de mensen zou het nu toch wel erg duidelijk worden dat in Hollands Kroon de democratie volledig is uitgeroeid en dat wij er alleen maar zijn als ruimtevulling voor die hokken waarover WOZ geheven kan worden.

  Pankras (Senioren) stelt in het krantenartikel NHD dd 29-9-2018 het volgende: – uitvloeisel coalitieakkoord – het moet anders – mensen mogen maar 5 minuten spreken; da ’s tekort tijd – raad mag alleen aanvullende vragen stellen (JAS: Wat zijn aanvullende vragen?)  -
  Mensen zijn in oude systeem teleurgesteld  - mensen die wat wilden bereiken moesten voorheen alle fractievergaderingen aflopen; nu in nieuwe systeem.
  Pankras ziet het als een voordeel dat de mensen in het nieuwe voorafje alle fracties in een keer spreken en wel voordat zij hun politieke standpunten over zaak al bepaald hebben; dit gaat de uiterst kleine d van democratie in Hollands Kroon dus ten goede komen?

  Stichting JAS wil enige kanttekeningen bij de uitspraken zetten door fractieleider van een partij waarvan de kiezers het wel uit hun hoofd zullen laten ooit op zo’n politiek voorafje te verschijnen:

  A.   Vriend heeft juridisch vakkundig getorpedeerd; het openbare inspreken is van tafel en komt hiermee niet meer in de publiciteit. Voorop gezet dat zoiets al in de krant kwam!

  B.   Pankras doet alsof iemand maar 5 minuten mag spreken. Als er een vakkundige voorzitter bij de raadsvergaderingen zou zijn, dan zou zo’n hypothetische voorzitter moeten kunnen inschatten dat
  wanneer iemand meer tijd nodig heeft wezenlijke zaken naar voren te brengen; hij daarvoor ook meer tijd krijgt. Helaas is daar inzicht en kennis voor nodig zonder politieke gekleurdheid en dat lijkt bij
  Nawijn, een functionaris waarvan enige neutraliteit verwacht mag worden, een onmogelijkheid te zijn in dit soort zaken. Deze man behandelt insprekers meer als lieden die hun praatje moeten mogen
  houden om daarna zo snel mogelijk, het liefst zonder vragen stellen door de raad, over te gaan tot de orde van de dag.

  C.   Veel, zo niet alle insprekers van de laatste tijd, hadden in wezen klachten over optreden van ambtenaren en het college van B&W. Kunnen deze lieden wel de hand in eigen boezem steken?

  D.   In hoeverre zal dus bij deze opgewaardeerde vorm van keukentafelgesprekken het disfunctioneren van de ambtenarij en B&W buiten schot blijven?

  E.   Uiteindelijk spreken de mensen een raad het welke in raadsvergaderingen hartroerend met elkaar eens is en dit zou door deze opgewaardeerde keukentafelgesprekken nu veranderen? A propos wordt
  er verslag opgemaakt, door wie en wie keurt het verslag goed c.q. ondertekent het? Worden de lezingen van de insprekers in het openbare verslag opgenomen en wordt het verslag op gemeente 
  Hollands Kroon internetsite gepubliceerd? Wordt het ook uit gezonden?

  De gemeente Den Helder doet het overigens anders; bij elk afzonderlijk agendapunt mogen insprekers inspreken als dat hun zaak betreft en is de inspreektijd verlengd. Min of meer geheel tegengesteld aan wat in de hiërarchisch agrarische bestuurde gemeente Anna Paulowna gebeurt met zijn lijntjes naar Haarlem en Den Haag.


  3. Enquête ondernemers Hollands Kroon


  Best wel bijzonder dat ook ondernemers ontevreden zijn over het Hollands Kroon bestuur in relatie tot het verkrijgen van vergunningen, het hebben van contacten en dat terwijl het juist de ondernemers zijn die belang hebben bij een goede relatie met een gemeente. Hollands Kroon eindigt op een lage waardering van 4,3 terwijl het landelijk gemiddelde 6,1 is; dus zo’n 30% onder het landelijk wat wel een grove negatieve afwijking moet zijn. Bovendien reageerden slechts 236 van de 3700 ondernemers wat op een reactie/opkomstpercentage van 6,3% neerkomt.

  Meskers is van mening dat alleen de negatieven reageerden en dat de rest het wel best vond; dus volgens Meskers is de uitslag gekleurd. Nu heeft JAS Meskers wel vaker dingen horen blaten en de supersmoes en laffe daad om in december 2017 met de staart tussen de benen af te druipen om ondervraging door de raad te voorkomen, zijn wij en hopelijk alle burgers en ondernemers in Hollands Kroon niet vergeten.

  Overigens, dat Meskers hier nog zit is uitsluitend te danken aan de lage, en aan desinteresse te wijten opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen maart 2018 waar 50% van de stemgerechtigden kwam niet opdagen om de eenvoudige reden dat de hele gemeenteraad een natte glibberige kliek is waar het uiteindelijk niets uitmaakt op welke partij je stemt. En dat zou voor een doorsnee ondernemer anders werken? Nee Meskers, die mensen hebben wel wat beters te doen dan zinloze enquête-formulieren invullen; die moeten aan het werk om dat waardeloze bestuur in stand te kunnen houden.

  Redactie JAS

  ___________________________________________________________

  Reactie op punt 2: 

  Spreekuur vervangt inspreken bij gemeenteraad


  Ontmanteling van de lokale democratie in HK

  In de Schager Courant van 29 september werd gemeld dat het inspreken van burgers niet langer tijdens de reguliere vergadering van de Raad van Hollands Kroon maar in een “spreekuur” zal plaatsvinden.
  In het coalitieakkoord van VVD, Senioren en CDA werd vastgelegd dat dit “spreekuur” onderdeel wordt van de beeldvormende vergadering die in de week voorafgaand aan de raadsvergadering plaatsvindt en die hét platform is voor dialoog tussen raadsleden, inwoners en instellingen. Het spreekrecht wordt daarmee verplaatst van de reguliere raadsvergadering naar deze beeldvormende vergadering.

  Het coalitieakkoord stelt verder: “Betrokkenen krijgen voldoende ruimte om met raadsleden in gesprek te gaan. Daar waar het om een locatie gebonden onderwerp gaat, kan de beeldvormende vergadering op deze locatie plaatsvinden. Beeldvormende vergaderingen worden altijd door de organisatie vastgelegd in een informatienota voor de raad.”

  Was het inspreken tijdens de raadsvergadering van HK al een karikatuur van het inspreken tijdens de vergaderingen van de raadscommissies zoals die o.a. tot 2012 in Wieringermeer plaatsvond; de nu aan het coalitieakkoord ontleende werkwijze maakt het mogelijk de burger te negeren als van het inspreken geen passend verslag wordt gemaakt.
  En juist dat aspect, de verslaglegging van vergaderingen, is in HK niet echt ontwikkeld.
  Een conclusie die bevestigd wordt als we de zoekterm “informatienota beeldvormende vergadering” op de site van de gemeente invoeren en “GEEN RESULTAAT” gevonden wordt.

  Nu een aan de Raad geadresseerd stuk pas behandeld wordt na een uitdrukkelijk besluit, moet worden vastgesteld dat deze coalitie zich steeds verder vervreemdt van de burger, de kiezer.
  De kiezer die wel mag opdraven om als vrijwilliger de taken van de overheid uit te voeren, maar die het recht om actief bij te dragen aan het beleid, beperkt ziet tot een bezoek aan het stemlokaal om eens in de vier jaar zijn “volksvertegenwoordigers” te kiezen.

  Beseffen deze vertegenwoordigers niet dat de lokale democratie de actieve steun van de bevolking nodig heeft en dat het opkomstpercentage niet alleen de status en het gezag van het gekozen orgaan maar ook de vitaliteit van de lokale democratie bepaalt.
  Deze Raad steunt op slechts 50,6 % van de stemgerechtigden, een percentage dat in 2022 naar mijn verwachting niet gehaald zal worden als dit bestuur niet meer investeert in zijn relatie met de burger.

  Het afschaffen van de raadscommissies, de overdracht van bevoegdheden aan het College, het beperken van de informatievoorziening aan en de inspraak van de burger, het zijn keuzen die bijdragen aan de ontmanteling van de lokale democratie.

  Arjen Voogt
  Slootdorp

  _________________________________________________________________________  3 reacties :

  Anoniem zei

  Lydia Jaspers heeft op 5 sept. verslag gedaan met de kop Aanbouw Poelweg mag. Als ik 2 weken later aan de sc. meld dat Rechter het besluit genomen door College heeft vernietigt, daar ook aandacht in sc. aan besteed moet worden wordt er niet gereageert.

  Anoniem zei

  Lydia Jaspers.................Het Noord Hollands Dagblad.............
  hoeveel leugens kan een mens verdragen met zo'n slechte krant.
  Maar er zijn nog steeds mensen die de krant in de bus krijgen. Onbegrijpelijk. Het is een politieblaadje.

  Anoniem zei

  Uit ervaring kan ik zeggen dat het Noord Hollands Dagblad niet altijd hoor en wederhoor toepast. Goede journalistiek dient zich daarvan te bedienen. Bijzonder dat de Schager Courant dan geen artikel plaatst als de rechter een besluit van de gemeente terug draait. Als dat vaker zo is, dan zou je kunnen stellen dat de Schager Courant willens en wetens een bijdrage levert aan verkeerde beeldvorming richting de lezers. Welk belang dienen zij dan, dat van de democratie, of dat van de zittende macht die niet wil dat de lezers geïnformeerd zijn zodat zie op basis van feiten een oordeel kunnen vormen?

  Een reactie posten