Elke keer dat je jouw grijze afvalbak laat legen, voel je het in je portemonnee. In Hollands Kroon waarschijnlijk al vanaf 1 januari 2022

Datum:
 • donderdag 18 maart 2021
 • in
 • Categorie: , ,

 • HOLLANDS KROON - ANNA PAULOWNA

  Hoe vaker je grijze afvalbak geleegd wordt of hoe vaker je restafval gooit in de ondergrondse container, hoe meer je betaalt.


  Delano Weltevreden 18-3-2021


  In Hollands Kroon wordt dat zogenoemde recycletarief waarschijnlijk al op 1 januari 2022 ingevoerd. Schagen is nog niet zo ver. Den Helder wil pas na eind 2023 met afvalverwerker HVC praten over de invoering van dit systeem.

  Het scheiden van afval is een flinke klus voor gemeenten. In het belang van het milieu is landelijk afgesproken dat afval beter gescheiden moet worden en dat de berg restafval flink moet dalen. In 2020 zou per persoon 100 kilo restafval mogen worden opgehaald.

  De gemeenten in de Kop van Noord-Holland halen dat bij lange na niet. Den Helder zat in 2018 op 212 kilo per persoon, in 2019 op 251 kilo. Hollands Kroon zamelde in 2018 per persoon 168 kilo restafval in, in 2019 169 kilo. De gemeente Schagen zat in 2018 op 170 kilo, in 2019 op 168 kilo per persoon. De cijfers over 2020 zijn nog niet bekend. Woordvoerster Susan Baks van HVC: ,,Het is wel bekend dat de cijfers van de gemeente Den Helder aanzienlijk verbeterd zijn, doordat veel meer inwoners hun plastic, blik en drinkpakken scheiden van het restafval.’’

  Resten

  HVC haalt uit de resten van de afvalverbranding, de bodemassen, nog waardevolle grondstoffen. Deze kilo’s tellen officieel niet mee in de bovengenoemde VANG-cijfers (Van Afval Naar Grondstof). Susan Baks: ,,We vinden het wel belangrijk om te melden aangezien het om fors extra kilo’s aan grondstoffen gaat. Zo is er over 2019 per inwoner van Den Helder nog 35 kilo extra aan grondstoffen hergebruikt (metalen, en opwerking van bodemas tot vrij toepasbare bouwstoffen) door het wassen van bodemassen. Uiteraard geldt dit niet alleen voor Den Helder, maar ook voor de andere Noordkop-gemeenten. In Hollands Kroon gaat het om 31 kilo per persoon per jaar, in Schagen ook.’’

  Texel haalt zelf afval op, HVC verwerkt het. Woordvoerster Muriëlle Bergman: ,,Op dit moment produceren we op Texel een hoeveelheid restafval van 295 kg per persoon. Dat wordt enigszins vertekend door de bijdrage van toeristen. Als er rekening wordt gehouden met het toerisme komen we op zo’n 200 kg per persoon per jaar.’’

  De gemeente Texel wil eind dit jaar een nieuw grondstoffenplan vaststellen. Daarin komt te staan hoe het eilandbestuur met afval wil omgaan.

  Noordkopgemeenten

  In 2025 moeten de gemeenten op 30 kilo restafval per persoon zitten. HVC vreest dat de zogenoemde VANG-doelstellingen in het huidige tempo niet worden gehaald. Het Alkmaarse bedrijf stelt de gemeenten daarom voor om burgers te laten betalen per keer dat hun grijze afvalbak wordt geleegd.

  Den Helder wil die discussie echter nog niet aangaan. Burgemeester en wethouders willen eerst alle wijken voorzien van ondergrondse afvalcontainers. Daar kunnen inwoners hun gescheiden afval in doen. Den Helder verwacht dat de operatie rond eind 2023 is afgerond.

  Hollands Kroon is al een stap verder. In september vorig jaar heeft de gemeenteraad een principebesluit genomen, vertelt woordvoerster Noortje Slot. Op 29 april praat de raad opnieuw met het college over dit onderwerp. ,,Daarna stuurt het college een voorstel naar de raad waarin wordt gevraagd in te stemmen met het nieuwe recycleplan. Wij verwachten dat dit in het tweede of derde kwartaal van dit jaar gebeurt. Als alles volgens planning verloopt kan het recycletarief op 1 januari 2022 worden ingevoerd.’’ Dan gaan inwoners dus betalen per keer dat zij hun volle restafvalbak laten legen.

  Randvoorwaarden

  ,,Om het recycle-tarief in te voeren moet eerst aan bepaalde randvoorwaarden voldaan worden, zodat goed geregistreerd kan worden hoeveel huisvuil inwoners aanbieden’’, zegt gemeentelijk woordvoerster Tara van Oyen van de gemeente Schagen. ,,Denk aan een goed containermanagementsysteem. Op dit moment voldoet gemeente Schagen nog niet aan die randvoorwaarden, dus is het invoeren van het recycletarief niet mogelijk.

  Of en wanneer dat systeem er komt, is aan de gemeenteraad. Komende maandag praat de raad in een digitale vergadering over het Afval- en Recycleplan (ARP) 2021-2025. In april en mei wordt er verder over gesproken. Het ARP zal richting geven aan hoe Gemeente Schagen met huisvuil zal omgaan. ,,Het ARP bevat in ieder geval maatregelen waardoor aan de eerder genoemde randvoorwaarden kan worden voldaan. Er staat echter niet in dat het recycletarief zal worden ingevoerd’’, aldus woordvoerster Van Oyen.

  Woordvoerster Susan Baks van HVC legt uit dat resultaten in het land en onderzoeken laten zien dat een combinatie van een prijsprikkel en een serviceprikkel nodig is om de doelstellingen te halen. ,,Gemeente Den Helder heeft een mooie stap gemaakt door eerst de serviceprikkel fasegewijs door te voeren. Dat wil zeggen dat de inwoners van de laagbouw bij hun woningen de beschikking krijgen over drie bakken aan huis (plastic, blik en drinkpakken/ gft & etensresten/ papier & karton). Met deze voorzieningen worden huishoudens optimaal gefaciliteerd om het afval aan huis te scheiden.’’

  Eerste stap

  ,Restafval kunnen inwoners kwijt in de ondergrondse containers in de wijk. Dit is een goede eerste stap en deze is ook noodzakelijk om vervolgens op enig moment de volgende stap te kunnen nemen: het doorvoeren van een financiële prikkel voor inwoners door hen te laten betalen voor het door hen aangeboden restafval. Het grootste voordeel hiervan is dat bewoners die hun afval goed scheiden hiervoor worden beloond en anderen worden uitgedaagd om meer hun best te doen. Een prijsprikkel zorgt voor meer afvalscheiding en minder restafval. Minder restafval is beter voor het milieu en zorgt ervoor dat de kosten beheersbaar blijven.’’

  Problemen

  Als inwoners nu opeens wel moeten betalen voor hun restafval, kan dat problemen opleveren voor mensen met een klein inkomen. Of voor mensen die om medische redenen meer restafval produceren dan een gemiddelde burger. Baks: ,,Sociale minima hoeven nu vaak geen afvalstoffenheffing te betalen, dat wordt kwijtgescholden. Gemeenten kunnen overwegen deze inwoners niet te laten betalen tot 100 kilo restafval per persoon per jaar. In principe moet iedereen met die 100 kilo uit kunnen.’’

  Uit onderzoek in 2019 blijkt dat in de gemiddelde restafvalbak 19,3 procent restafval zit. De rest (bijvoorbeeld etensresten, textiel, hout en puin) hoorde eigenlijk in andere afvalstromen thuis. Susan Baks: ,,Daarom is het belangrijk om dat recycletarief in te voeren. Want dan gaan mensen zich realiseren dat zij hun afval beter moeten scheiden om een lager tarief voor hun restafval te betalen. Mensen betalen allemaal hetzelfde tarief per bak of per keer dat de ondergrondse container wordt gebruikt. Maar als je minder vaak de restafvalbak aan de weg zet of minder vaak je restafval in de container gooit, betaal je dus minder. De goede afvalscheider wordt beloond.’’

  Heel goed

  Het eerste doel is om die honderd kilo per persoon te halen. ,,Dan doe je het heel goed. Om die 30 kilo te bereiken heb je echt andere prikkels nodig.’’ Veel gemeenten in het oosten van het land werken al met de prijsprikkel.

  In feite legt de overheid gemeenten al een prijsprikkel op, legt Baks uit. ,,De belasting die gemeenten betalen op de hoeveelheid restafval die hun inwoners produceren is enorm gestegen. Dat wordt doorberekend in de afvalstoffenheffing.’’

  Lang niet elke burger springt een gat in de lucht bij het idee dat de portemonnee moet worden getrokken, elke keer dat de restafvalbak wordt geleegd. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat 67 procent van de inwoners positief of neutraal staat tegenover het recycletarief. Negenentwintig procent van de inwoners is negatief en een klein percentage heeft geen mening. Woordvoerster Baks zegt dat het een utopie is om te denken dat je iedereen achter dit idee krijgt. Daar hoeft ook niet op te worden gewacht, voordat het recycletarief wordt ingevoerd, vindt HVC. ,,Je moet het in de eerste plaats doen voor een duurzamer Nederland. Op de tweede plaats komt dat je de kosten beheersbaar houdt.’’

  Term

  HVC heeft voor de term recycletarief gekozen, omdat het meteen duidelijk maakt waar het om gaat. Het woord recyclen is al ingeburgerd en refereert aan goed gedrag bij het scheiden van afval. De combinatie met tarief geeft aan dat er een financiële component is toegevoegd aan het scheiden van afval. Of dit positief of negatief uitvalt voor inwoners, hangt af van hun eigen recyclegedrag. Het woord zelf is neutraal.

  Noordhollands Dagblad

  __________________

  Reactie NH Dagblad

  Afvalverwerking

  In de krant van zaterdag 20 maart geeft HVC antwoord op drie vragen die betrekking hebben het verwerken van afval in de grijze bak. Het antwoord op de eerste vraag: ga ik meer betalen als de buren afval in mijn grijze bak gooien, is niet correct.

  De totale kosten van de afvalverwerking worden omgeslagen over het aantal keren dat een grijze bak wordt geleegd. Dit betekent dat indien de buren hun afval bij mij deponeren, zij niets betalen en ik de gehele rekening van de verwerking ontvang. Je gaat dus wel degelijk meer betalen.

  Voorts wordt er in het artikel gesteld dat het aanbieden van extra afval, veroorzaakt door bijvoorbeeld een medische indicatie, dat daar in overleg met de gemeente afspraken over zijn te maken. Dit betekent dat je met een medisch dossier bij de gemeente langs moet. Dit willen wij als burgers niet.

  De suggestie dat grote gezinnen door het aanbieden van meer afval een beroep kunnen doen op kwijtschelding, is zeker niet voor ieder gezin van toepassing. Daarnaast zal er een toename van het zwerfafval te zien zijn. In het land is hier wel degelijk ervaring mee en vragen bewoners om te stoppen met deze manier van inzamelen.

  De politiek moet niet zonder meer vertrouwen op de praatjes van de HVC en er behoorlijk over nadenken voor besloten wordt tot een andere wijze van verwerking en toerekening van de kosten van afvalverwijdering.

  G. DE VRIES

  Schagen

   

  0 reacties :

  Een reactie posten