IN 10 MINUTEN NAAR NORMAAL DOEN

Datum:
 • dinsdag 11 augustus 2020
 • in
 • Categorie:
 • Op 15 augustus 2020 komen we samen op het Malieveld om onze Tweede Bevrijdingsdag te vieren, wat we vanaf dat moment elk jaar gaan doen.  IN 10 MINUTEN NAAR NORMAAL DOEN
  Geschreven door Martin Mourik
  Een open brief aan alle journalisten, handhavers, bestuurders, parlementsleden, burgers van Nederland en Willem-Alexander, Koning der Nederlanden
  Op 3 juli 2020 is op de website van persbureau Reuters een factcheck gepubliceerd, waarvan ik u vriendelijk doch dringend vraag de inhoud tot u te nemen middels het volgen van de onderstaande hyperlink;
  Toen het belang van dit artikel tot mij doordrong, wist ik dat mij vanaf dat moment niets anders meer te doen stond dan alles in het werk te stellen om uw aandacht op dit artikel te vestigen. Ik beschouw dat als mijn plicht. Ik heb deze plicht vervuld door deze brief op te stellen en dit schrijven te (laten) verspreiden. Mijn dank hiervoor aan iedereen.
  Ook wil ik mijn dank uitspreken aan Tjerk de Haan (66), afgestudeerd medisch socioloog, woonachtig te Leeuwarden, die mij met zijn nooit aflatende drang om altijd de waarheid boven tafel te krijgen en bekend te maken motiveerde om, vier weken nadat we elkaar voor het eerst spraken, de informatie in dit schrijven zelf te verzamelen, te verifiëren, daarna te structureren en in de vorm van deze open brief aan u bekend te kunnen maken. Mr. Jeroen Pols bedank ik voor zijn onmisbare bijstand bij het begrijpen van en correct kunnen omgaan met de juridische implicaties van deze informatiecrisis die mij, net als bijna iedereen, heeft getroffen.
  De aanleiding voor het publiceren van deze factcheck door Reuters was de verspreiding van de bewering dat Kary B. Mullis, de uitvinder van de PCR-methode (Polymerase Chain Reaction), de uitspraak had gedaan dat middels het toepassen van de PCR-methode de aanwezigheid van een actief virus bij de geteste persoon niet aangetoond kan worden. Die bewering is onjuist; de uitspraak is afkomstig van John Lauritsen.
  Aan Mullis is in 1993, samen met Michael Smith, de Nobelprijs voor Scheikunde toegekend voor het uitvinden van de PCR-methode. Kary B. Mullis is op 7 augustus 2019 overleden. Hij liet een echtgenote, drie kinderen en twee kleinkinderen achter.
  REUTERS FACT CHECK maakt in de kop van hun artikel de heden nog steeds veelgemaakte fout om het SARS-CoVID-2 virus te benoemen als de besmettelijke zieke COVID-19.
  In het artikel wordt Lauritsen geciteerd wanneer hij uitlegt hoe de PCR-test in het verwerkte monster al of niet eiwitten detecteert waarvan wordt aangenomen dat ze, in sommige gevallen ten onrechte, uniek zijn voor het virus waarvan de in de PCR-teststraat gebruikte DNA-template uit de gebruikte testkit als basis wordt gebruikt.
  In het artikel wordt Lauritsen verder geciteerd bij zijn uitleg over onder welke omstandigheden het verwerken van een monster (de neus- en keelswab) middels de PCR-methode tot een positief testresultaat kan leiden. Hij verduidelijkt dit door te beschrijven hoe de methode werkt en door te beschrijven wat de PCR-test precies traceert; de voorgenoemde eiwitten.
  Om volledig te zijn; er wordt slechts een deel van de genetische code van het op te sporen virus gebruikt als DNA-template. Dit wordt gedaan omdat virussen nu eenmaal muteren. Fact of life. In de PCR-teststraat wordt een voor het op te sporen virus specifieke primer gebruikt.
  Lauritsen verklaart in het artikel ook nog het volgende; “Het is belangrijk om op te merken dat het detecteren van viraal materiaal met PCR niet aangeeft dat het virus volledig intact en besmettelijk is, d.w.z. dat het bij andere mensen een infectie kan veroorzaken”.
  We worden dus bang gemaakt en gehouden om niets.
  De PCR-methode is dus ongeschikt om gebruikt te worden voor het stellen van een klinische diagnose.
  Deze kan alleen gesteld worden met behulp van de viral culture techniek.
  Er is geen correlatie te ontdekken tussen een positieve PCR-testuitslag en de feitelijke gezondheidstoestand en mogelijke besmettelijkheid van de positief geteste persoon. Het in quarantaine (doen) gaan van positief geteste mensen is dus onzin. Wanneer dit gedwongen gebeurt is dit zelfs misdadig te noemen, gezien de IFR van het SARS-CoV-2 virus.
  In antwoord op de schriftelijk vraag hierover van parlementslid Marie-Fleur Agema heeft de Minister van VWS op 30 juni 2020 gemeld dat de IFR van SARS-CoV-2 tussen de 0,32 en 1.00% ligt.
  Op moment van schrijven is er wereldwijde consensus dat de IFR van het SARS-CoV-2 virus rond de 0,25% ligt en ligt en voor personen tussen de 17 en 69 jaar ongeveer 0,089% is. Dus: waarom staan wij toe dat dit allemaal gebeurt? Waarom?
  Ten tijde van de grootste crisis die niet alleen wij maar ook het grootste deel van de landen op onze planeet sinds de Tweede Wereldoorlog doormaken, bevinden wij ons in de situatie dat wij niet kunnen controleren welke DNA-templates uit welke SARS-CoV-2 PCR-testkits in welke laboratoria gebruikt worden om door middel van het verwerken van de overal in ons land verzamelde neus- en keelmonsters met behulp van de PCR-methode tot de testresultaten te komen die het RIVM op haar website vermeldt (waar o.a. Albert Musters, Katia Witte en Inez Joung verantwoordelijkheid voor dragen) waarbij we niet kunnen controleren of deze zelfs maar de eiwitten van het SARS-CoV-2 virus detecteren?
  Dit baart mij grote zorgen.
  Een aantal van de op de markt beschikbare SARS-CoV-2 PCR-testkits (met daarin een door de fabrikant uitgekozen DNA-template) geeft vals-positieve testresultaten wanneer de geteste persoon op het moment van testen een HCoV-OC43 of HCoV-229E virusinfectie doormaakt of deze in het meer recente verleden heeft doorgemaakt.
  Dit baart mij grote zorgen.
  In een onderzoek naar de werking en betrouwbaarheid van (een selectie van) de op dat moment op de markt beschikbare SARS-CoV-2 PCR-testkits van INSTAND Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung in medizinischen Laboratorien e.V. van 2 mei 2020, geactualiseerd op 3 juni 2020, is te lezen dat niet alle tests even betrouwbaar zijn en dat sommige tests zelfs vals-positieve uitslagen geven.
  Ik verzoek u vriendelijk doch dringend de inhoud van dit onderzoek tot u te nemen middels het volgen van de onderstaande hyperlink;
  Ik citeer uit het bovengenoemd onderzoek;
  “Probe 340060 negativ für SARS-CoV-2 positiv für HCoV OC43 (1 : 2 500 verdünnt)
  Probe 340065 negativ für SARS-CoV-2 positiv für HCoV 229E (1 : 2 500 verdünnt)“
  HCoV-OC43 is een van de zeven bekende coronavirussen die mensen infecteren. Het is een van de virussen die verantwoordelijk zijn voor verkoudheid.
  "Well over 200 virus strains are implicated in causing the common cold, with RHINOVIRUSES being the most common"
  HCoV-229E wordt geassocieerd met een reeks ademhalingssymptomen, variërend van verkoudheid tot hoge morbiditeit zoals longontsteking en bronchiolitis.
  "Along with Human coronavirus OC43 (a member of the Betacoronavirus genus), it is one of the viruses responsible for the common cold", "… is also among the coronaviruses most frequently codetected with other respiratory viruses, particularly with human respiratory syncytial virus (H)RSV", "A NCBI-study found a previous HCoV-229E infection in 42.9% – 50.0% of children of 6–12 months of age and in 65% of those 2.5–3.5 years of age."
  De kans dat door het opvoeren van het testen van kinderen en adolescenten het aantal geregistreerde positieve SARS-CoV-2 PCR-tests zal stijgen is daarmee in het geheel niet ondenkbeeldig, om nog maar niet te spreken over de waarschijnlijkheid dat iemand positief test wanneer deze een griepprik in het meer recente verleden heeft gehad.
  Dit baart mij grote zorgen.
  Door de uitspraken van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van het Ministerie van VWS op hun persconferentie van 6 augustus j.l. wordt nu ook de op positieve SARS-CoV-2 PCR-testresultaten gebaseerde last op hun schouders gelegd om vrijwillig hun eigen vrijheid te beperken, omdat ze anders een bedreiging voor de gezondheidstoestand van de zwakkeren in onze samenleving zouden vormen; ze zouden hun opa en oma en wellicht hun broertjes en zusjes in de kleuter- of peuterleeftijd ziek kunnen maken wanneer ze geen afstand zouden houden.
  Aan misdadig grenzende waanzin is het, want beide bewindslieden zouden al een tijdje moeten beseffen dat dit kletskoek is.
  Wat in ieder geval vastgesteld kan worden, is dat de anderhalve meter regel die op 23 maart 2020 (week 13) samen met andere maatregelen middels door de Burgemeesters uitgevaardigde noodverordeningen in ons land van kracht is geworden en nog steeds geldt, uitsluitend in theorie een effect gehad zou kunnen hebben gehad op de verspreiding van willekeurig welk virus.
  Op zichzelf staand komt het mij niet vreemd voor dat minder mensen elkaar besmetten met willekeurig welk virus dan ook wanneer ze afstand van elkaar houden, zo veel mogelijk thuis werken en vaak hun handen wassen. Het komt mij ook niet vreemd voor dat vooral gezinsleden van een middels de PCR-methode -met daarin het mij onbekende DNA-template- vastgestelde positieve testuitslag van een ander gezinslid positief testen wanneer we (gedwongen) opgehokt zitten.
  In het licht hiervan is het nog steeds actief handhaven van de anderhalve meter regel, zeker gezien de desastreuze gevolgen ervan, niet alleen onzinnig maar zelfs misdadig te noemen. Dit stopt vandaag.
  We hebben het hier immers niet over Ebola, een van de andere ziektes vermeld in groep A van de lijst van meldingsplichtige infectieziektes van het RIVM. De noodverordeningen zijn op basis van deze vermelding ingesteld.
  Waarom leven wij nog steeds, onder dreiging van de inzet van het geweldsmonopolie van de Staat, onder noodverordeningen? En dat wegens een virus waarvan het Ministerie van VWS in antwoord op de vraag hierover van volksvertegenwoordiger Fleur Agema heeft bevestigd dat SARS-CoV-2 een IFR van tussen de 0,35 en 1.0% zou hebben?
  Waarom stond als gevolg van het bekend worden van deze informatie niet nog op hetzelfde uur van die dag in koeienletters op de voorpagina van elk nieuwsmedium?;
  “HET IS VOORBIJ: WE KUNNEN WEER NORMAAL DOEN “
  Hoe kan het zijn dat dit niet al maanden geleden een gepasseerd station was?
  Of scherper gesteld; waarom heeft het Ministerie van VWS dit verlossende nieuws niet op dezelfde dag hen dit bekend werd uit eigen beweging blije en verheugd, enthousiast juichend namens ons allen, dit nieuws naar buiten gebracht?
  Anno 10 augustus 2020, de datum van dit schrijven, verspreiden de verschillende virussen zich, niet onverwacht, nog steeds, net als sinds het begin der dagen, gedurende de seizoenen.
  Het SARS-CoV-2 virus is echter verdwenen. Dit is uit de onderstaande grafiek die op de website van het RIVM te vinden is op te maken en kan gevonden worden door de eronder vermelde hyperlink te volgen. Ik verzoek u met klem dat te doen.
  Zoals uit de grafiek blijkt is het op moment van schrijven vooral het Rhinovirus dat rondgaat in Nederland, met RSV in opmars.
  Wanneer de in de twee laboratoria gebruikte SARS-CoV-2 PCR-testkits van het type zijn dat een vals-positieve uitslag geeft omdat het eiwitten detecteert die geassocieerd worden met HCoV-OC43 of HCoV-229E, dan zou dit de oplopende positieve PCR-testuitslagen verklaren die steevast door het RIVM als ‘Corona-besmettingen’ worden geregistreerd.
  Voorgaande jaren lieten ruwweg hetzelfde verloop van de verspreiding van virussen gedurende de seizoenen zien, met uitzondering van het mogelijk aanwezige relatief nieuwe SARS-CoV-2 virus in 2020. Ik gebruik met opzet de term ‘mogelijk’, omdat in ieder geval de weergegeven aantallen voor SARS-CoV-2 met de PCR-methode zijn bepaald.

  Of mensen al dan niet vaak hun handen moeten wassen, zouden we mijns inziens aan hen zelf moeten overlaten. We weten in ieder geval dat dat helpt om de verspreiding van diverse virussen te beperken. Dus; ben je bang om ziek te worden door besmetting: was je handen wat vaker. Vrijwillig. Of beter nog: zorg dat je je weerstand verhoogt.

  Hoe een mondkapjesplicht in de vorm van het dragen van een niet-medisch mondkapje de verspreiding van virussen kan beperken is en blijft voor mij een raadsel. Mondkapjes, niet behorend tot het type PFF-2 of PFF-3, zijn volstrekt zinloos in het voorkomen van besmettelijkheid van bijvoorbeeld het SARS-CoV-2 virus, dat een doorsnede heeft van 100nm.

  Ik sta, wellicht samen met u, met stomme verbazing en een nog nooit eerder beleefde ontzetting te kijken naar hoe de huidige situatie in ons land heeft kunnen ontstaan en blijft voortduren, in het licht van de beschikbaarheid deze informatie en de vragen die zij oproept.
  Het heeft bij mij tot medio juni 2020 geduurd voordat ik zag wat er in ons land en in de wereld door angst voor gebeurde, uitsluitend door het ontbreken van de juiste informatie. Het heeft bij mij tot 6 augustus 2020 geduurd tot ik het definitieve bewijs onder ogen kreeg dat we met z’n allen op de verkeerde weg zijn. Uitsluitend met z’n allen kunnen wij het tij keren. Wij moeten dit tij keren, want het alom aanwezige gebrek aan correcte informatie heeft ons in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog gestort, waarbij we afstevenen op iets dat ik niet anders kan noemen dan een dictatuur.
  Er is geen Coronacrisis. Er heerst een informatiecrisis in ons land en in de hele wereld.
  Op 15 augustus 2020 komen we samen op het Malieveld om onze Tweede Bevrijdingsdag te vieren, wat we vanaf dat moment elk jaar gaan doen. Het wordt een nationale feestdag waarop we, feestelijk, onze vrijheid, het leven en de liefde zullen vieren. Op die dag geven we iedereen die dat maar wil een knuffel, maar niet voordat we eerst sorry tegen elkaar gezegd hebben.
  Sorry voor alle stomme, harde en wrede dingen die we elkaar soms toegewenst hebben.
  Sorry voor alle stomme, harde en wrede dingen die we soms tegen elkaar gezegd hebben.
  En vooral sorry voor alle stomme, harde en soms zelfs wrede dingen die we elkaar hebben aangedaan, alleen maar omdat velen uit pure angst gestopt waren zichzelf en anderen correct te informeren over wat er in ons land en in de wereld gebeurde.
  Een grote groep mensen die nooit in slaap is geweest of in slaap is gesukkeld tijdens deze informatiecrisis, zet zich samen met steeds meer anderen nu ook wakker geworden zijn of zich in het proces bevinden om daar te komen in om deze informatiecrisis tot een einde te brengen. Dit omdat we ons weer als normale mensen willen kunnen gedragen zonder daarbij bij een ander angst aan te jagen en mogelijk de wet te overtreden. Ons hart huilt bij het zien van zoveel mensen die bang geworden zijn voor de nabijheid van een ander, hun gezinsleden, familieleden of huisgenoten niet uitgezonderd. Zij vinden dit vaak belangrijker dan wat dan ook. Zij doen dit met elkaar, voor iedereen. Ik ben slechts een van die mensen.
  In Nederland laat een groot aantal mensen uit deze groep zich inspireren door Willem Engel; een ondernemer en dansleraar in het bezit van een PhD in Microfluidics van de Technische Universiteit Twente en een PhD in Analytical Bioscience van de Universiteit Leiden. En een mooi mens, voeg ik daar als persoonlijke noot aan toe. Hij doet dit op integere wijze met groot succes. Hij is een van de mensen die ons ervan overtuigd heeft dat wij deze crisis samen zullen bezweren.
  Op 15 augustus 2020 laten we op het Malieveld collectief zien dat we geen angst (meer) hebben om ons grondwettelijk recht op onschendbaarheid van het lichaam, het leven en de liefde openlijk te vieren.
  Onze Tweede Bevrijdingsdag, een naam die op 8 augustus 2020 bedacht is door mijn zoon, op de leeftijd van 14 jaar. Ik hou zoveel van hem. Hij is samen met mijn dochter mijn kostbaarste schat.
  Op grond van de informatie die u nu heeft en met de vragen waar u mee rondloopt weet u dat ons het volgende te doen staat;
  Journalisten: Spreek nooit meer over en schrijf nooit meer van ‘Corona-besmettingen’ of zelfs ‘Corona-patiënten’, omdat het positieve PCR-testresultaten betreft. Doe uw plicht door ons van correcte informatie te voorzien. Wij rekenen op u.
  Handhavers: U beseft dat u rekening moeten houden met het feit dat wanneer u de door de informatiecrisis gemotiveerde uitgevaardigde noodverordeningen actief handhaaft uw handelswijze mogelijk als het medeplegen van een ernstig misdrijf kan worden beschouwd. U wilt uiteraard niet in deze positie geraken en stopt daar dus onmiddellijk mee, dat is: als u er ooit al aan meegedaan heeft. Uw positie was lastig. Wij beseffen dat velen onder u al lange tijd in gewetensnood verkeren. Spreek u uit en deze last valt onmiddellijk van u af.
  Burgemeesters en Voorzitters
  van de Veiligheidsregio’s: U beseft dat u rekening moeten houden met het feit dat wanneer u de door de informatiecrisis gemotiveerde uitgevaardigde noodverordeningen actief laat handhaven uw handelswijze mogelijk als het medeplegen van een ernstig misdrijf kan worden beschouwd. U wilt uiteraard niet in deze positie geraken en stelt vandaag nog alles in het werk om dit, waar van toepassing, te stoppen en/of te voorkomen. Voor uzelf, maar vooral ook voor de mensen die in persoon de taak tot handhaving hebben. Uw positie was lastig. Wij beseffen dat velen onder u al lange tijd in gewetensnood verkeren. Spreek u uit en deze last valt onmiddellijk van u af. Parlementsleden: Ga nooit meer op reces ten tijde van een crisis. U kunt het echter nog steeds goedmaken met ons; u neemt zo snel als menselijkerwijs maar mogelijk is met overweldigende meerderheid een motie aan waarmee u alle noodverordeningen die tijdens de informatiecrisis zijn ingesteld per heden ongrondwettelijk verklaart en verwijdert in dezelfde motie SARS-CoV-2 uit de A-groep van besmettelijke infectieziekten van het RIVM.
  U maakt vandaag nog een einde aan het afnemen en verzamelen van de neus- en keelswabs en verbiedt onmiddellijk dat de resultaten hiervan nog langer door het RIVM gepubliceerd worden. U spant zich tevens in om het verzamelen, analyseren en publiceren van medisch-statistische informatie primair uit te laten voeren door de onafhankelijke wetenschappers in onze wereld. Die kunnen deze informatie de waarde toekennen die het in ieder individueel geval verdient. U kan het waarschijnlijk niet en ik in ieder geval zeker niet. U voert de controlerende taak uit waarvoor u door ons bent uitgekozen uit. U laat openbaar maken hoeveel en welke SARS-CoV-2 testkits er in ons land gebruikt zijn en welke resultaten dit opgeleverd heeft sinds er met de PCR-methode getest werd op SARS-CoV-2. Exact, met cijfers achter de komma, uitgesplitst per fabrikant en laboratorium. Wij rekenen op u.
  Het monitoren van de Volksgezondheid en de actuele en daar waar te voorziene te voorkomen onnodige ziekte- en sterfte in ons land zijn vanaf vandaag de factoren die voorop staan bij het treffen of aanpassen van voorzieningen die de Volksgezondheid bevorderen. Preventie zou daarbij moeten prevaleren boven ziekenzorg, die uiteraard daar waar nodig en gevraagd geboden wordt. U stelt zeker dat, mocht daar noodzaak toe blijken, een groter deel van ons BNP daaraan besteed wordt dan op dit moment het geval is. Iedereen moet in staat zijn om van deze voorzieningen gebruik te maken, op basis van vrijwilligheid. Wij rekenen op u.
  Wij stoppen deze informatiecrisis door onszelf te informeren met correcte en relevante feiten. Uw mogelijke irreëel grote angst voor het SARS-CoV-2 virus kunt u, als en wanneer u zover bent, loslaten. U weet nu in ieder geval dat deze angst niet op feiten is gebaseerd.
  Aan Willem-Alexander, Koning der Nederlanden, rest het mij slechts om mijn dank over te brengen voor het feit dat u achter ons staat. Ik ken de gecompliceerde positie waarin u verkeert en erken dat dit voor u en uw gezin een zware last is om te dragen.
  11-8-2020 Sharing is Caring! ❤️
  🌷 Informeer jezelf en je vrienden! 🌷
  😎😎😎
  ANTI-CENSUUR ACTIES!

  1. Abonneer je op de nieuwsbrief: https://viruswaarheid.nl/nieuwsbrief/
  2. Volg ons Telegram kanaal: https://t.me/viruswaanzin

  Hierdoor blijf je altijd op de hoogte, ook bij censuur! 😉
  😎😎😎

  0 reacties :

  Een reactie posten