Keek op de Week (33) met recreatie, burgemeester en........

Datum:
 • maandag 21 augustus 2017
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - Hoogte- en dieptepunten in week 33 van 2017 (14 - 20 augustus) in Hollands Kroon.


  Plaats 1 

  Hopelijk een nieuwe burgemeester? 

  Het duidelijke artikel van de heren Sepers en Tjeerd van Weering over het functioneren van Nawijn geeft volgens JAS weer dat er in Hollands Kroon, bij een mogelijke herbenoeming waarover de raad zou zinspelen, geen grotere minachting voor de democratie (bewoners) bestaat dan waar ook in dit land.

  Het volledig buiten spel zetten van de bevolking qua participatie, het kleineren van burgers, het dwarszitten en intimideren van bedrijfjes, bruusk optreden door de politie bij een demonstratie waar geen vertegenwoordiger van de gemeente op af wenste te komen, het op minimale wijze functioneren van de gemeenteraad, het op partijdige wijze voorzitten van de raadsvergaderingen door VVD’ers onbeperkt te laten interrumperen (lees : onderbreken); kortom het is te veel om op te noemen. De wens dat Nawijn zo spoedig mogelijk weg moet, bleek al uit een poll op Wieringen in 2016 met als uitslag (90% voor vertrek Nawijn) .

  Het is toch makkelijk een figuur met een verleden en gedrag als Nawijn weg te sturen; daar hoef je als raad niet lang over na te denken.

  Mocht de raad hem toch nog willen accepteren voor een volgende 6-jarige termijn dan heeft de bevolking de mogelijkheid om het zittende regime in 2018 (CDA, VVD, Ouderenpartij, en Lada) bij de verkiezingen af te straffen voor hun lafheid, lamlendigheid en hebzucht/eigenbelang. Van wat overblijft zoals PvdA, D’66 en nog wat klein grut hebben wij weinig te verwachten; de PvdA was deze raadsperiode meer een bijwagen dan een oppositiepartij die bovendien landelijk nauwelijks nog bestaat. Dus weinig hoop voor de democratie en onderdanen ervan; wat overblijft is te overwegen niet te gaan stemmen. Daarmee ontneemt U het ‘bestuur’ zijn legitimiteit. Blijft U stemmen op deze ‘volksdemocratische’ partijen a la DDR dan verandert er zeker niets – zeer zeker niet in de richting van zeggenschap van de bevolking over het eigen lot.

  Wij kunnen niet op tegen hun praten ; maar wij kunnen wel tegen hen stemmen. (door weg te blijven).


  Plaats 2 

  Recreatiewoningen permanent te bewonen? 

  Het bruisende toeristische bestuursgenie la Meskers met zijn Waddenpoort plannen bij Den Oever heeft een nieuw punt aan zijn dadendranglijstje toegevoegd. La Meskers wil recreatiewoningen permanent laten bewonen.

  Wat JAS niet begrijpt is hoe je recreanten kunt dwingen het hele jaar te gaan recreëren of worden de woningen aan het woonbestand toegevoegd zodat deze aan Polen, Roemenen en Moldaviërs verhuurd kunnen worden? Of misschien aan geheel andere lieden uit verre landen die in de wacht staan? Want woningen met de bestemming recreatie zijn nu eenmaal voor toeristische bezigheden bedoeld en ze toevoegen aan het woningbestand benodigd een bestemmingsplan wijziging die haaks staat op toerisme.
  Wat steekt hier werkelijk achter als dit streven ook al tegen het landelijk beleid ingaat?


  Plaats 3 

  De kwestie Lombaard - Blijerveld (bruidsmode) – Planetenlaan 2 en 2A te Wieringerwerf. 

  De meeste lezers zijn bekend met de kwestie en JAS heeft ter lehringe ende vermaeck een paar enigenaardigheidjes voor U opgesomd in een zaak die verder gaat en dieper ligt dan de oppervlakkige kreet burenruzie:

  1. beetje vreemd dat een openbaar pad tot een woonhuis behoort.
  2. een openbaar pad hoort gemeente/overheids eigendom te zijn; niet van een particulier of instelling    – wist de gemeente dat het pad openbaar zou kunnen zijn?
  3. interessant is te weten hoe dat ‘openbaar’ pad ontstaan is – waren er eerst alleen huizen en daarna   volgens een ander plan de schuren/bebouwing achter die huizen waarover o.a. toegang verkregen       kon worden over dat paadje?
  4. wat zijn de ontwikkelingen sinds de bouw van de huizen geweest in bestemmingsplanwijzigingen   (up to date houden)?
  5. belangrijk zo niet bepalend zijn de gegevens uit de verkoopaktes en bijwerkingen/wijzigingen in     het kadastraal systeem.
  6. het huis van Blijerveld is later gebouwd (heeft toevoeging 2A) - wat kan daar fout gegaan zijn;       zowel kadastraal als qua grondverkoop?

  De hele kwestie zou een zaak voor een civiele onderzoeksrechter moeten zijn ; deze functie bestaat evenwel niet in het rechtsstelsel van dit land en een zich benadeeld voelende kan in dit soort gevallen alleen via eindeloze procedures en rechtszaken beetje bij beetje zijn gelijk proberen te krijgen terwijl in dit geval een opeenstapeling van fouten, nalatigheden, afgunst en administratieve verborgen gebreken bij minstens vier partijen/personen een rol spelen.

  Onderdeeltjes van deze opeenstapeling zijn het kennelijk niet melden van Wooncompagnie over openbaarheid van het pad voor zover zij dat wisten? Je koopt toch geen grond als je het niet gebruiken mag? Wel eens van een kadastrale omschrijving gehoord? Daar staat precies in hoe groot een perceel is!

  Welke belangen heeft Blijerveld en heeft hij destijds onmiddellijk geprotesteerd bij de gemeente WIERINGERMEER? Heeft Lombaard dat stuk grond gekocht om Blijerveld te pesten of komt het Blijerveld niet uit? Is de veiligheid in het gedrang? Nawijn is nogal bang voor brand en had als vriend van Blijerveld deze troef op tafel kunnen gooien ware het niet dat de gemeente volgens uitspraak van de rechter te Alkmaar geen resultaatsverplichting heeft en de zaak terugverwijst naar uiteindelijk het strijdtoneel Planetenlaan. En is uiteindelijk alleen Blijerveld het ‘slachtoffer’ van het afsluiten van het pad en niet de rest van de buurt? Wie schrijft hier een boek over?

  Redactie JAS


  Reactie op Keek op de Week 33 


  De kwestie Lombaard-Bleijerveld (bruidsmode) -Planetenlaan 2 en 2a te 
  Wieringerwerf.

  Plaats 3:
  Er is hier nooit een burenruzie geweest, maar Bleijerveld heeft dat zelf 
  gecreëerd samen met de gemeente onder deze noemer, maar inderdaad deze 
  kwestie ligt veel dieper.

  Reacties op nr.
  1:
  Er was altijd een bedrijfsmatig pad aanwezig welk bij het huis Planetenlaan 
  2 behoorde, maar nooit een openbaar pad is geweest/ of verklaard!

  2:
  Klopt helemaal, en de gemeente is altijd op de hoogte geweest dat het pad 
  niet een openbaar pad is geweest of kon zijn. De gemeente heeft het 
  kadastrale perceel 1975 doorverkocht aan de Wooncompagnie zonder 
  erfdienstbaarheid of openbare status en Wooncompagnie verkocht het op 
  dezelfde condities weer aan Lombaard.

  3:
  Gelijk tijdig met de woningen werd er 1969 achter nr.2 en 4 een 
  bedrijfsschuur geplaatst voor het toekomstig te vestigen bedrijf oliehandel 
  Stokers en Kempeneers. Tussen het in 1970 gebouwde pand van Firma 
  Kempeneers liep dus een privé pad, welk gebruikt werd door de huurders van 
  Planetenlaan 2+4. Begin jaren was dit pad en terrein altijd afgesloten voor 
  een ieder i.v.m. geloofsovertuigingen, diefstal en brandgevaar. Dus nimmer 
  toegankelijk geweest voor andere omwonenden.

  4:
  Het bestemmingsplan gaf als bestemming, een klein bedrijven terrein op de 
  percelen van Planetenlaan nr.2 en 4, waar gevestigd was een schuur, 
  wasstraat, garage/showroom annex benzine/olie service station. Dit allemaal 
  gevestigd op privé gebruiksrechten van huurgrond van gemeente en woningbouw.

  5:
  Er zijn nog nooit bijwerkingen/wijzigingen voorgedaan in de verkoopakte en 
  het kadastrale systeem van dit perceel. Kadastraal is de oppervlakte nog 
  net zo beschreven zoals deze ontstond met het bouwen van de huizen in de 
  Planetenlaan en Mercuriusstraat.

  6:
  Er is nimmer iets fout gegaan! De huurders van Planetenlaan nr.2 en 4 
  hebben gezamenlijk in 1970 op perceel nr.2 zelf in overleg met de gemeente 
  hun eigen privé pad aangelegd en op een naastgelegen perceel, welk nu 
  Bleijerveld toebehoort, een pand op eigen grond gebouwd.
  In 2007 heeft de eigenaar van het pand Planetenlaan 2a (Dames Liebe) 
  verkocht aan Bleijerveld. Dit zonder enige erfdienstbaarheid of rechten op 
  een vermeend openbaar pad zoals Bleijerveld stelt. Zelfs ten aanzien van 
  enig gebruik zowel publiekrechtelijk als privaatrechtelijk was hem bekend 
  hoe de verhoudingen lagen.

  Inmiddels mag bekend zijn dat dit al in onderzoek ligt bij civiele 
  onderzoekrechters.
  Bestuursrechtelijk liggen er op het moment 2 zaken.
  Dat er bestuursrechtelijk fouten zijn gepleegd en een opeen stapeling van 
  nalatigheden en afgunst ligt mag duidelijk zijn. Echter hier spelen maar 2 
  partijen een grote hoofdrol. De gemeente die misbruik van haar bevoegdheid 
  maakt en Bleijerveld die ziekelijk volhardend blijft in zijn rechten op het 
  perceel van Lombaard.


  De wooncompagnie heeft altijd geweten dat er geen openbare status aan het 
  z.g.n. pad verbonden.
  Zoals eerder genoemd weet Bleijerveld exact hoe zijn pand kadastraal is 
  beschreven. Ook Lombaard weet exact hoe zijn perceel is beschreven.
  Dus wie is de gemeente om in deze( hetzij door misbruik en of bedrog) al 5 
  jaar samen met Bleijerveld dit aan te vechten. Het eigendomsrecht is het 
  hoogste recht wat er is.

  Het belang van Bleijerveld mag duidelijk zijn:
  •             Er liggen nog procedures inzake de bouwvergunningen, die nimmer verleend 
  hadden mogen worden.
  •             Er liggen nog voorwaarden gesteld door de gemeente waar niet aan voldaan 
  kan worden.
  •             Er ligt nog een vonnis wegens onrechtmatige overbouw waar Bleijerveld aan 
  moet voldoen.
  •             Er ligt nog een procedures i.v.m. leidingen in het perceel van Lombaard, 
  die van Bleijerveld zijn.

  Bleijerveld is zeer zeker niet het slachtoffer. Hij is het die alles heeft 
  veroorzaakt;
  Bleijerveld doet alles voor zijn eigen gewin.
  1.            Immers Bleijerveld wist toen hij het pand kocht dat hij geen enkele 
  rechten m.b.t het perceel van Lombaard of de ander omwonenden.
  2.            Indien hij door Lombaard ‘s aangeboden gebruikersovereenkomst had 
  getekend, was de “rest” van de buurt niet benadeeld door een afsluiting. 
  Overigens zijn deze buren niet benadeeld daar zij het een afsluiting eens 
  zijn geweest.
  3.            Als Bleijerveld het spreekwoord “Als is de leugen nog zo snel, de 
  waarheid achterhaalt het wel” goed had begrepen, was het nooit zover 
  gekomen.
  4.            Ook het spreekwoord “Wie een kuil graaft voor een ander….” Is hier van 
  toepassing.

  En dan een kort geding aanspannen tegen de gemeente inzake een openbaar pad 
  had, dat Bleijerveld al in 2015 moeten doen. Toen stuurde de gemeente hem 
  naar Provinciale Staten.
  En waarom werd Lombaard niet gedaagd of als derde partij ( belanghebbende ) 
  in de zaak gevoegd.
  Waren de Gemeente en Bleijerveld soms bang dat dan alle werkelijke feiten 
  terecht boven tafel zou komen. Mocht de rechtbank niet weten dat er een 
  herroepingsprocedure is ingesteld door Lombaard en deze nog moet dienen.
  Neen, eerst in 2016 met de gemeente om tafel om een plan te smeden om 
  Lombaard zijn eigendommen te ontnemen door onteigening en nu een Kort 
  Geding wegens gedane beloftes.!!
  Het heeft er alle schijn van dat uiteindelijk er een als een “geslagen hond 
  tussen de benen zal vluchten”.
  Wij zijn van mening dat de lezers en burgers van Hollands Kroon het recht 
  hebben op deze wetenschap. Wij ervaren nog steeds dat het verhaal maar van 
  een kant belicht wordt.
  Een buurman die ziekelijk volhardend blijft in zijn rechten op het perceel 
  van zijn buurman, geholpen wordt door de gemeente en politie, daar nog  
  alles voor over heeft, dat moet een goed verhaal zijn voor een goed boek.

  Dus een boek over de zaak schrijven lijkt ons een goed idee, een goeie 
  schrijver mag zich bij ons aanmelden. Deze kan dan alle in- en outs met 
  feiten aangedragen naar buiten brengen.


  Fam. R. Lombaard
  Planetenlaan 2
  1771 BZ Wieringerwerf
  5 reacties :

  Anoniem zei

  "...Wie schrijft hier een boek over?"

  Dat zal dan wel een hele dikke pil gaan worden, de Bijbel is vergeleken daarbij dan nog slechts een reclamefolder.

  Zolang:
  - Nawijn en Co. niet zelf tot inkeer komen
  - er geen rechter is die een vernietigend en definitief vonnis wijst
  - de burgers blijven slapen en het college zijn gang laat gaan
  - Bleijerveld zijn vergunningen niet afmeld
  komt hier iedere paar weken weer een nieuw hoofdstuk bij.

  Anoniem zei

  Welk rollenspel word hier verdeeld door Hollands Kroon en Bleijerveld.
  Een reactie op het stuk van JAS.
  1:Dubieuze uitspraken van Bleijerveld en gemeente in het K.G. dat een openbaar pad altijd door een privé tuin heeft gelopen.
  2:Heeft de gemeente dit pad ooit wel eens onderhouden en staat het op de wegenlegger bij gedeputeerde staten. Zo niet, dan heeft de gemeente en Bleijerveld geen poot op te staan!
  3:Door wie is het pad aangelegd en waarvoor diende dit pad en was het altijd wel het enige ontsluitings pad voor andere bewoners of enkel voor de fam. Lombaard of hun voorgangers aangelegd? Als het pad enkel voor Lombaard was aangelegd op eigen perceel dan is het antwoord wel heel simpel. Een ieder zal dit begrijpen!
  4:Zoals ik weet is altijd al voor dat de woningen er stonden een benzine station met olie handel achter het woonhuis geweest met een pad er naar toe gelegen op het perceel va die woning nr.2 van Lombaard. Dus hoe kan het nu in éne na bijna vijftig jaar een openbaar pad worden!
  5:Volgens verklaringen was het huur perceel van Lombaard ter goede trouw overgedragen via het kadaster en door de wooncompagnie die het in 1975 zelfs op dezelfde manier overgenomen had van die zelfde gemeente.
  Hoe kan de gemeente en Bleijerveld nu zelf weer zeggen dat het openbaar is en niet goed is overgedragen door hun zelf. Moet dan Lombaard voor de fout van de zelfde veroorzaker er ook nog voor boeten om zijn eigendom daardoor kwijt te raken. Dit lijkt mij wel heel schofterig.
  6:Het pand van Bleijerveld is volgens zeggen later gebouwd, op privé grond en van Lombaard was altijd van de wooncompagnie en werd door dezelfde huurder/eigenaar van Nr.2 gebruikt. Na verkoop aan Bleijerveld werden het verschillende eigenaars en had Bleijerveld geen gebruikersrecht meer van Lombaard zijn perceel. Maar als ik het goed begrijp wil Bleijerveld nog steeds van Lombaard zijn perceel gebruik maken van wege zijn omstreden bouwproject die in en op het perceel van Lombaard uitkomt.Dat is wel heel hebzuchtig of landje pik en heeft niets met een z.g.n. openbaar pad te maken. Maar een kat in het nauw kan rare sprongen maken waar de gemeente waarschijnlijk ook mee in zijn maag zit wegens de verleende vergunning en ook mee moet springen wegens de onderlinge gemaakte afspraken met Bleijerveld zoals te lezen valt.

  Wat gebeurt hier nog meer achter de schermen? Want het zal zeker dieper zitten zoals de redactie al schreef en geen buren ruzie zijn.Ik heb het te doen met de fam. Lombaard, want die zijn echt het slachtoffer geworden van dit machtsmisbruik en hoop dat dit snel opgelost en gestraft word. Lang leven de nieuwe Burgemeester!

  Anoniem zei

  De bron van deze kwestie is uiteraard Bleijerveld zelf. Hij gaat immers:
  - willens en wetens bouwen zonder geldige vergunning;
  - vervolgens afwijken van de vergunde plannen en zijn eigen invulling eraan geven. Dit wil hij vervolgens laten legaliseren door de gemeente die hem vervolgens toezeggingen doet dat dit in orde komt.
  - de omliggende buren (niet alleen Lombaard maar ook 2 andere buren) krijgen lucht van deze gang van zaken en gaan in de ankers tegen Bleijerveld/Gemeente.

  Waar Lombaard in beginsel heeft getracht om onderling tot een gezamenlijke oplossing te komen, wilde Bleijerveld van niets weten. Dan belandt je van mediation al snel in een burenruzie moet het uiteindelijk met juridische procedures worden uitgevochten.

  Uiteindelijk ondervindt hij dusdanig veel weerstand dat de gemeente nu zijn kastanjes uit het vuur moet halen.

  Bleijerveld doet voorkomen dat zijn buren hem opzettelijk proberen dwars te zitten, maar vergeet daarbij dat deze inwoners gewoon gebruik maken van hun rechten. Hij maakt er immers een puinhoop van! Het zou te gek voor woorden zijn als de buurman, met de gemeente als wapen in de achterzak, jouw grond afpakt en je daar niets tegen mag doen.

  Dat de Gemeente zich zo laat piepelen is natuurlijk ook onbegrijpelijk en zeer dubieus. Gewoon de regels volgen en handhaven, dan was er niets aan de hand geweest.

  Hetzelfde geldt voor Bleijerveld: gewoon bouwen volgens de regels, dan zul je van niemand last hebben. Maar meneertje is heel eigenwijs, hardleers en heeft schijt aan de wetgeving. Hij dicteert de gemeente hoe te handelen. Er lopen momenteel meerdere procedures en beroepen maar hij blijft onverstoord doorklussen in de hoop dat het allemaal mag blijven staan als de rook eenmaal is opgetrokken. Deze doe-het-zelver wil hoe dan ook zijn droompaleisje maken en iedereen, inclusief de gemeente, moet zich daar maar aan schikken.

  Door een zelfsturende afdeling, met onaantastbare ambtenaartjes aan het roer, wordt dit een zoveelste kostbare hoofdpijndossier...

  Mr. X zei

  Voorgaande gelezen hebbende lijkt het mij dat er voldoende materiaal is om niet alleen het totale handelen van Blijerveld (ref. opmerking: Wie schrijft hier een boek over)te 'behandelen' voor de rechtbank maar eveneens het gedrag/functioneren/handelen van de gemeente Hollands Kroon in niet alleen deze zaak maar ook in zijn algemeenheid.

  Anoniem zei


  Schandaal van Hollands Kroon ligt bij de provincie voor onderzoek!

  Mr.X u heeft helemaal gelijk en het kan ook niet zo doorgaan en dan als Burgemeester nog voor een termijn van 6 jaar zo doorgaan op je AOW leeftijd en de jonge burgemeester in de WW laten zitten. Hoe arrogant kan iemand dan zijn en de eigen burgers zo in de kou laten staan. Goed vernomen is er een klacht ingediend bij de provincie en in onderzoek genomen en wachten met spanning af maar heb mijn twijfels. Het is allebei VVD dus vrien....politiek.

  Een reactie posten