Antwoorden GS op PVV-vragen over Groetpolder

Datum:
 • zaterdag 1 oktober 2016
 • in
 • Categorie: , , , , ,
 • Vragen van de heer M.S. Ludriks (PVV) over Ratjetoe-opstelling windturbines Groetpolder.


  In het bericht “Handel in tweedehands windmolens lucratief” van de NOS op 30 augustus 20161 komt naar voren dat honderden oude (maar nog goede) windmolens worden afgebroken en voor veel geld worden doorverkocht naar het buitenland, enkel en alleen omdat ze niet meer in aanmerking komen voor subsidie.

  Een nieuwe subsidie is alleen verkrijgbaar als een nieuwe, grotere windmolen de plaats inneemt van de oude, of zoals in Noord-Holland dat bij de plaatsing van een grote, nieuwe windmolen twee kleinere moeten verdwijnen. Nu blijkt uit het artikel “Provincie staat toch grotere windmolens toe in Groetpolder bij Lutjewinkel” (2) dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland onder andere het nieuwe plan Windmolens Groetpolder BV heeft uitgekozen om in procedure te brengen. Twaalf van de huidige negentien molens worden afgebroken en vervangen door zes nieuwe, grotere exemplaren en het gaat om een investering van circa 15 miljoen euro.

  Uit de door Sweco voor Windmolens Groetpolder BV opgestelde ruimtelijke onderbouwing bij de vergunningaanvraag 3 komt naar voren dat het bij de aanvraag voor de zes grotere turbines gaat om de Lagerwey L100 (ashoogte 99 meter), dat de huidige 19 windturbines NEG-Micon turbines zijn (ashoogte 46 meter) en dat het tevens de bedoeling is om drie van bovengenoemde twaalf te saneren turbines, gedurende maximaal vier en een half jaar te laten dubbeldraaien.

  1 “Handel in tweedehands windmolens lucratief” (NOS, 30-8-2016) http://nos.nl/artikel/2128910-handel-in-tweedehands-windmolens-lucratief.html
  2 “Provincie staat toch grotere windmolens toe in Groetpolder bij Lutjewinkel” (Noordhollands Dagblad, 9-8-2016)
  3 “Herstructurering Windpark Groetpolder: Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)” (Sweco, 27-5-2016)

  Echter, uit een op 12 mei 2015 verleende vergunning door de provincie Noord-Holland (nr. 472831/614695) kan worden opgemaakt dat alle 19 windturbines vervangen kunnen worden door zwaardere typen met gelijke tiphoogte; dit zou kunnen betekenen dat de zeven resterende windmolens vervangen worden door een ander type als de twee eerder genoemde typen, waardoor het windpark maar liefst drie verschillende typen windturbines kan krijgen. De Partij voor de Vrijheid maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen van deze plannen. Niet alleen voor de Noord-Hollandse belastingbetaler, maar ook m.b.t. landschappelijke inpasbaarheid (horizonvervuiling), volksgezondheid en flora en fauna. Zaken die ondergesneeuwd lijken te worden in de jacht van hongerige projectontwikkelaars naar subsidies en overheden die koste wat kost omstreden duurzaamheidsdoelstellingen lijken te willen halen.

  Er dreigt de eerste vier en een half jaar een onsamenhangend samenspel van mogelijk drie verschillende typen turbines, die bovendien een dissonant zijn in samenhang met windpark Wieringermeer en Waardpolder op enkele km afstand. Dit lijkt niet overeen te komen met de uitgangspunten van de provincie waarbij verrommeling van het landschap moet worden voorkomen.

  Dat dergelijke zorgen leven bij de provincie is bijvoorbeeld zichtbaar op blz. 14 van de beleidsregel “Wind Op Land: Uitwerking van de ruimtelijke uitgangspunten voor windturbines per herstructureringsgebied”

  4: “Langs de N245 staan de huidige turbines in twee verschillende lijnen, aan weerszijden van de weg. Zoals de foto’s op de volgende pagina laten zien is allerminst sprake van een heldere opstelling. De lange rij turbines aan de westzijde volgen de kromming van de N245. De combinatie met de drie turbines aan de oostkant van de weg levert ter hoogte van de kruising met de N504 een zeer onduidelijk beeld op (interferentie) dat meer op een cluster lijkt dan op twee lijnen.”


  Vragen en antwoorden

  Vraag 1:
  Gaat de provincie Noord-Holland bijdragen aan het windpark Groetpolder, als deze de procedure doorkomt en zo ja, in welke vorm? Graag een gemotiveerd antwoord.

  Antwoord 1:
  Nee, de provincie draagt niet bij aan het Windpark.

  Vraag 2:
  Deelt u de mening dat het tegenstrijdig zou zijn aan provinciaal beleid, als bij windpark Groetpolder mogelijk drie verschillende typen windmolens worden toegestaan, terwijl bij het windpark tussen Alkmaar en Schagen (N245/Schagerweg) twee typen windturbines als ongewenst wordt gezien, vanwege mogelijke verrommeling van het landschap? Zo nee, waarom niet?

  Antwoord 2:
  Nee, wij delen die mening niet. De aanvraag Groetpolder is getoetst aan het provinciaal beleid (PRV), onder andere aan artikel 15 PRV ruimtelijke kwaliteitseisen voor windturbines. Hierbij is nadrukkelijk gekeken naar de landschappelijke inpassing. Het betreft hier een nieuwe lijn van 6 turbines van gelijke type. Onze conclusie is dat het plan voldoet aan de eisen die de provincie stelt aan ruimtelijke kwaliteit voor windturbines. Daarvoor is bovendien de ARO om een onafhankelijk advies gevraagd (zie ook antwoord vraag 4).

  Vraag 3:
  Is er (of wordt er) onafhankelijk onderzoek gedaan naar eventuele gevolgen van het gebruik van drie typen windturbines voor de volksgezondheid, flora en fauna en de toerismesector? Zo ja, zijn daar al bevindingen van bekend en zo nee, waarom niet?

  Antwoord 3:
  Nee, voor zover wij weten wordt hier geen onderzoek naar gedaan. Alleen de aangevraagde molens worden getoetst aan de wettelijke vereisten.

  Vraag 4:
  Heeft u advies gevraagd bij een onafhankelijke externe en/of interne landschapsarchitect over de eventuele dissonantie van verschillende typen windturbines (groot, klein, oudere en nieuwere typen) die in één lijn geplaatst zouden gaan worden? (ook in samenhang met het cultureel erfgoed en het provinciaal monument "de Westfriese Omringdijk" in de directe nabijheid). Graag een gemotiveerd antwoord.

  Antwoord 4:
  Nee, dat is geen onderdeel van de vergunningprocedure. De aanvraag voor de herstructurering (vervanging van 12 molens voor 6 grotere molens) is wel besproken in de ARO. Het project past binnen de PRV en de beleidsregel ruimtelijke kwaliteit gestelde eisen en kan op basis van landschappelijke kwaliteit dan ook niet worden afgewezen. De ARO heeft de zes resterende Wind op Land aanvragen besproken op 23 augustus jl. en daarover geadviseerd. Zie voor het verslag https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Advies_bij_ruimtelijke_ontwikkelingen/Meer_informatie_over_de_ARO/Verslagen:

  Vraag 5:
  Zijn er momenteel nog meer windprojecten in Noord-Holland waar twee of meer typen windturbines met verschillende afmetingen operationeel zijn of operationeel moeten worden? Zo ja, is bij deze windprojecten dan ook onafhankelijk onderzoek gedaan naar eventuele gevolgen van het gebruik van meerdere typen windturbines voor de volksgezondheid, flora en fauna, landschappelijke impact en de negatieve gevolgen voor de toerismesector en zo nee, waarom niet?

  Antwoord 5:
  Deze situatie doet zich voor binnen meerdere projecten die zijn ingediend voor de herstructurering Wind op Land. Dit is een gevolg van de 6 op een rij eis die de Staten hebben gesteld. Om tot 6 op een rij te komen mogen partijen aanvullen op bestaande lijnen om zo toch aan de PRV vereisten te kunnen voldoen. Partijen scoren daarbij ruimtelijk beter als de afwijking tussen de molens zo klein mogelijk is. In de praktijk is het echter niet altijd mogelijk om daadwerkelijk hetzelfde type te bouwen (soms zijn types niet meer verkrijgbaar).

  Vraag 6:
  Zijn de betreffende locaties (of worden deze nog) langdurig en van nabij bezocht om de werking van de huidige en nieuw te plaatsen turbines zo goed mogelijk (in de praktijk) te observeren? Zo ja, wat waren de bevindingen van eventuele observaties en zo nee, waarom niet?

  Antwoord 6:
  Nee, dat is geen onderdeel van de procedure.

  Vraag 7:
  Deelt u de mening dat windmolens alleen maar worden gebruikt door projectontwikkelaars als vette subsidiemelkkoe? Zo nee, waarom niet?

  Antwoord 7:
  Nee, wij delen uw mening niet. Ondernemers maken gebruik van de mogelijkheden die hen worden geboden.


  Prov. N-H
  0 reacties :

  Een reactie posten