Hollands Kroon Raadsvergadering donderdag 11 juli

Datum:
 • dinsdag 9 juli 2024
 • in
 • Categorie: ,

 • Hollands Kroon - Openbare raadsvergadering in de Verbinding  11 juli aanvang 19.30 uur


  Raad

  donderdag 11 juli 2024

  19:30 - 23:00
  Locatie

  MFA, De Verbinding

  Voorzitter
  A. van Dam
  Toelichting

  De raadsvergadering is openbaar, u kunt hierbij aanwezig zijn. U kunt ook de uitzending volgen via https://gemeenteraad.hollandskroon.nl/ of Regio Noordkop.
  Let op: de vergadering begint om 19:30 uur.

  Agendapunten

  1. A.1
   Opening
  2. A.2
   Mededelingen voorzitter
  3. A.3

  4. B
   Oordeelvormend
  5. B.1

   Door het ontslag van wethouder Peters is een vacature ontstaan. Op grond van artikel 39 van de Gemeentewet geschiedt de benoeming ter vervulling van een tussentijdse vacature zo spoedig mogelijk, tenzij de raad besluit het aantal wethouders te verminderen. 


   De huidige coalitie (OHK, SHK, PvdA en D66) wil doorgaan met 4 (fulltime) wethouders, waarbij de eerder vastgestelde tijdsbestedingsnorm - voor twee wethouders - wordt gewijzigd.

  6. B.2

   In de Woonvisie Hollands Kroon wordt het woonbeleid voor de komende 5 jaar geschetst. De titel van de visie is ‘Ambitie en balans’. In de nieuwe woonvisie ligt de focus op 4 thema’s: beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en wonen, zorg en welzijn. 


   Met de nieuwe woonvisie wil de gemeente meer regie voeren op deze vier thema’s, door verschillende (nieuwe) instrumenten in te zetten. De huidige woonvisie, vastgesteld door de raad op17 december 2020), wordt ingetrokken.

  7. B.3

   Voor de toekomst van de havens van Den Oever, de visserij en het behoud van de identiteit van het dorp als visserijgemeenschap, is een plan opgesteld voor de ontwikkeling van het Blue Food Centrum Wieringen (BFCW). Dit plan is opgenomen in het Visserij Ontwikkelplan (VOP) van het Rijk en de regio’s en komt in aanmerking voor een subsidie van € 3,15 miljoen.Voor de voorbereiding van de uitwerking van het BFCW wordt de raad gevraagd om budget beschikbaar te stellen.

  8. B.4

   Het plan Polderpark Anna Paulowna van Woningstichting Anna Paulowna voorziet in 31 sociale huurwoningen en 10 bouwkavels voor vrijstaande woningen. 


   Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn 19 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn voorzien van een antwoord in de Nota zienswijzen en wijzigingen en leiden tot een aanpassing van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan kan gewijzigd worden vastgesteld.

  9. B.5

   Met de Herijking van de Regionale Energiestrategie (RES) 2024 van Noord-Holland Noord worden de wijzigingen in de zoekgebieden ten opzichte van de RES 1.0 vastgesteld. Hierdoor kunnen de gemeenten en provincies deze wijzigingen opnemen in het omgevingsbeleid. Dit is belangrijk om te kunnen blijven koersen op de realisatie van de ambitie van 3,6 TWh vanuit de regio Noord-Holland Noord in 2030. Uit de Herijking RES 2024 blijkt dat er nog voldoende mogelijkheden zijn om de gezamenlijke ambitie van 3,6 TWh te realiseren.

  10. C
   Besluitvormend
  11. C.1
   Vaststellen agenda
  12. C.2
   Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
  13. C.3

  14. C.4

   Ingekomen stukken en memo's

   Titel
   Aanvulling kaderbrief financieel toezicht 2025
   Artikel - Tips voor gemeenteraadsfracties i.v.m. het houtrookprobleem
   Bezwaarschift ivm vergunning mestsilo Kreil 11
   Bezwaarschrift mestsilo's
   Brief Handhavingsverzoek AZC
   Brief herbenoeming burgemeester Hollands Kroon, mw. van Dam
   Brief inwoner - reactie essay Berkhout en de Lange tweede versie
   Brief inwoner over ontslag wethouder Peters
   Brief: mestsilo Kreil 11 Z-490864
   Cliëntenraad Participatiewet Jaarverslag 2023
   Controleverklaring en gewaarmerkte jaarstukken 2023 OD NHN
   Jaarstukken 2023 VR NHN inclusief accountantsverklaring (zienswijze procedure)
   Komst mestsilo's in Hollandskroon
   Memo raad 24-06-04 Duurzaam Ondernemersloket
   Memo raad 24-06-11 inzake aanbestedingsplicht Gemeentepolis
   Memo raad 24-06-11 omgevingsplan
   Memo raad 24-06-11 versnellen realisatie Dahliapark
   Memo raad 24-06-18 Aspectinspectie IBT informatie- en archiefbeheer 2024
   Memo raad 24-06-18 meicirculaire 2024
   Memo raad 24-06-18 rapport onderzoek monumentenstatus
   Memo raad 24-07-02 100 jaar Zuiderzeewerken
   Memo raad 24-07-02 NRD Nationaal Programma Ruimte voor Defensie
   Memo raad 24-07-02 pontveer Westeinde
   Memo raad 24-07-02 Q1 2024 Incluzio
   Memo raad 24-07-02 winkelhart Nieuwe Niedorp
   Memo raad jaarverslagen buurtbemiddeling en klachten 2023
   Online jaarverslag 2023
   Reactie op ingebrachte zienswijze op de jaarstukken 2023 en begroting 2025 VR NHN
   Reddingsplan voor de historische scheepwrakken in de Waddenzee
   Regiomemo raad 24-06-11 GGID
   Uitsprak Raad van State over bestemmignsplan Agriport A7, deelgebied B1
   Verantwoording coördinatie opvang Oekraïense vluchtelingen
  15. C.5

   De gemeente wil haar grondbeleidsinstrumentarium optimaal inzetten zodat zij haar ruimtelijke doelstellingen kan behalen en de financiële risico’s beheersbaar kan houden. In deze Nota Grondbeleid wordt vastgelegd hoe de gemeente dit doet. De Nota Grondbeleid biedt een instrumentarium om ruimtelijk gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. Via het beleid is het voorstel om een actieve rol bij projecten te nemen die in grote mate bijdragen aan bepaalde gemeentelijke ambities. Dit is een verandering ten opzichte van het huidige beleid.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:

   1. de Nota Grondbeleid 2024 van Hollands Kroon vast te stellen;
   2. de Nota Grondbeleid 2019-2022 van Hollands Kroon in te trekken;
   3. een investeringskrediet van € 2,5 miljoen beschikbaar te stellen aan het college voor het doen van strategische aankopen;
   4. in te stemmen met de rentelast van €100.000,- en deze verwerken in de tweede bestuursrapportage 2024.
  16. C.6

   De Uitvoerings- & Handhavingsstrategie 2024-2028 is het Vergunningen-, Toezicht-, en Handhavings-(VTH) beleid 2024-2028. Dit meerjarenbeleid is nodig is om te voldoen aan wet‐ en regelgeving voor wat betreft Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. 


   Het beleid biedt transparantie in de taken, prioriteiten en werkwijze bij het toezien op de naleving van wet- en regelgeving voor omgevingsrecht, aanverwante en bijzondere wetten. Uitgangspunt is hierbij de ambtelijk beoordeling van de provincie in het kader van Interbestuurlijk Toezicht (IBT) met als voornaamste opdracht het vaststellenvan de meerjarige Uitvoering- en handhavingsstrategie 2024-2028 Hollands Kroon.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:
   de Uitvoerings- & Handhavingsstrategie 2024-2028 vast te stellen.

  17. C.7

   De gemeenteraad wordt jaarlijks geïnformeerd over de kwaliteit van de informatiebeveiliging. Uit het jaarverslag blijkt dat de organisatie in 2023 adequate beheersmaatregelen heeft getroffen volgens de ENSIA-methodiek en de baseline informatiebeveiliging overheid (BIO).

   Besluit

   Voorgesteld besluit:

  18. C.8

   Door het ontslag van wethouder Peters is een vacature ontstaan. Op grond van artikel 39 van de Gemeentewet geschiedt de benoeming ter vervulling van een tussentijdse vacature zo spoedig mogelijk, tenzij de raad besluit het aantal wethouders te verminderen.


   De huidige coalitie (OHK, SHK, PvdA en D66) wil doorgaan met 4 (fulltime) wethouders, waarbij de eerder vastgestelde tijdsbestedingsnorm - voor twee wethouders - wordt gewijzigd.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:

   1. het aantal wethouders vast te stellen op 4 (4fte);
   2. voor de zittende wethouders de tijdsbestedingsnorm vast te stellen op:
   • a. M.M.J. van Gent-Overdevest, 1 fte
   • b. R.N. Leever, 1 fte
   • c. M. Versteeg, 1 fte
   • d. M.J. Versluis, 1 fte
  19. C.9

   In de Woonvisie Hollands Kroon wordt het woonbeleid voor de komende 5 jaar geschetst. De titel van de visie is ‘Ambitie en balans’. In de nieuwe woonvisie ligt de focus op 4 thema’s: beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en wonen, zorg en welzijn.


   Met de nieuwe woonvisie wil de gemeente meer regie voeren op deze vier thema’s, door verschillende (nieuwe) instrumenten in te zetten. De huidige woonvisie, vastgesteld door de raad op17 december 2020), wordt ingetrokken.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:

   1. de Woonvisie Hollands Kroon vast te stellen;
   2. de Woonvisie, vastgesteld bij besluit van de raad van 17 december 2020, in te trekken.
  20. C.10

   Voor de toekomst van de havens van Den Oever, de visserij en het behoud van de identiteit van het dorp als visserijgemeenschap, is een plan opgesteld voor de ontwikkeling van het Blue Food Centrum Wieringen (BFCW). Dit plan is opgenomen in het Visserij Ontwikkelplan (VOP) van het Rijk en de regio’s en komt in aanmerking voor een subsidie van € 3,15 miljoen. Voor de voorbereiding van de uitwerking van het BFCW wordt de raad gevraagd om budget beschikbaar te stellen.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:

   1. voor de realisatie van het Blue Food Centrum Wieringen in 2024 een budget van €275.000,- ter beschikking te stellen;
   2. dit budget te onttrekken aan de bestemmingsreserve Visserij Ontwikkelingsplan en hiervoor de begroting 2024 te wijzigen.
  21. C.11

   Het plan Polderpark Anna Paulowna van Woningstichting Anna Paulowna voorziet in 31 sociale huurwoningen en 10 bouwkavels voor vrijstaande woningen. 


   Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn 19 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn voorzien van een antwoord in de Nota zienswijzen en wijzigingen en leiden tot een aanpassing van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan kan gewijzigd worden vastgesteld.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:

   1. in te stemmen met bijgevoegde Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Polderpark;
   2. het bestemmingsplan Polderpark Anna Paulowna conform de Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen gewijzigd vast te stellen;
   3. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPBG2006hz48-va01 en te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
   4. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  22. C.12

   Met de Herijking van de Regionale Energiestrategie (RES) 2024 van Noord-Holland Noord worden de wijzigingen in de zoekgebieden ten opzichte van de RES 1.0 vastgesteld. Hierdoor kunnen de gemeenten en provincies deze wijzigingen opnemen in het omgevingsbeleid. Dit is belangrijk om te kunnen blijven koersen op de realisatie van de ambitie van 3,6 TWh vanuit de regio Noord-Holland Noord in 2030. Uit de Herijking RES 2024 blijkt dat er nog voldoende mogelijkheden zijn om de gezamenlijke ambitie van 3,6 TWh te realiseren.

   Besluit

   1. in te stemmen met de Herijking RES Noord-Holland Noord 2024, als resultaat van de regionale samenwerking in de RES-regio Noord-Holland Noord, onder voorwaarde van de volgende wijzigingen vanuit de gemeente Hollands Kroon:
   • toevoegen van het zoekgebied zon Amsteldijk;
   • verwijderen van het zoekgebied Wieringerhoek;
   • het zoekgebied zon Amsteldijk toe te voegen op de RES-zoekgebieden kaart;

   2. deze wijzigingen mee te nemen bij de uitwerking van de uitvoeringsinstrumenten voor omgevingsbeleid.

  23. D
   Sluiting

  0 reacties :

  Een reactie posten