Raadsvergadering Hollands Kroon donderdag 20 juni

Datum:
 • woensdag 19 juni 2024
 • in
 • Categorie: ,
 •  Hollands Kroon - Raadsvergadering 20 juni aanvang 17.00 uur  Raad

  Kadernota

  donderdag 20 juni 2024

  17:00 - 23:00
  Locatie

  MFA, De Verbinding

  Voorzitter
  A. van Dam
  Toelichting

  De raadsvergadering is openbaar, u kunt hierbij aanwezig zijn. 
  U kunt de uitzending volgen via https://gemeenteraad.hollandskroon.nl/ of Regio Noordkop.

  Agendapunten

  1. A.1
   Opening
  2. A.2
   Mededelingen voorzitter
  3. A.3

  4. B
   Oordeelvormend
  5. B.1

   Met het aanbieden van de Kadernota 2025 stellen wij de raad in staat de kaders te bepalen waarbinnen een sluitende meerjarenbegroting kan worden vormgegeven. In de Kadernota wordt de huidige financiële situatie van de gemeente uiteengezet en worden de prioriteiten en belangrijke keuzes voor de komende jaren vastgesteld. 


   De kadernota is in de auditcommissie besproken, naar aanleiding van de bespreking zijn er enkele tekstuele aanpassingen gedaan.


   Behandeling:

   • Eerste termijn: algemene beschouwingen
   • Schorsing met maaltijd 18:30-19:15 uur
   • Collegebeantwoording eerste termijn
   • Tweede termijn
   • Schorsing
   • Collegebeantwoording tweede termijn
  6. C
   Besluitvormend
  7. C.1
   Vaststellen agenda
  8. C.2
   Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
  9. C.3

   In het kader van de herbenoemingsprocedure van de burgemeester dient de vertrouwenscommissie opnieuw te worden ingesteld. Omdat de verordening, waarbij de vertrouwenscommissie wordt ingesteld, geactualiseerd en verbeterd dient te worden, moet de verordening opnieuw worden vastgesteld en worden op basis daarvan de leden van de vertrouwenscommissie benoemd.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. de verordening op de vertrouwenscommissie bij de (her)benoemingsprocedure van de burgemeester en klankbordgesprekken burgemeester vast te stellen;
   2. te benoemen als leden van de vertrouwenscommissie:
   • H.A. Bügel (OHK)
   • J.H.D. de Git (D66)
   • G. Pankras (SHK)
   • J.W. van der Klugt (CDA)
   • P. Borst-Koorn (VVD)
   • I.D. Sijbenga-van den Outenaar (LADA&Anders!)
  10. C.4

   Met het aanbieden van de Kadernota 2025 stellen wij de raad in staat de kaders te bepalen waarbinnen een sluitende meerjarenbegroting kan worden vormgegeven. In de Kadernota wordt de huidige financiële situatie van de gemeente uiteengezet en worden de prioriteiten en belangrijke keuzes voor de komende jaren vastgesteld.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:

   1. de Kadernota 2025 vast te stellen en daarmee akkoord te gaan met de financiële en beleidsinhoudelijkeuitgangspunten en prioriteiten voor de Begroting 2025;
   2. aan het college de opdracht te geven om op basis van deze Kadernota een meerjarig structureel sluitende begroting op te stellen en daarin speerpunten en doelen te vertalen naar prestaties met bijbehorende effect- en prestatie-indicatoren en financiële wensen, noodzakelijkheden en bezuinigingen en dit aan de gemeenteraad voor te leggen.
  11. D
   Sluiting

  0 reacties :

  Een reactie posten