Raadsvergadering Hollands Kroon 23 november

Datum:
 • donderdag 23 november 2023
 • in
 • Categorie: ,

 •  Hollands Kroon - Raadsvergadering Hollands Kroon  in De Verbinding


  Raad

  donderdag 23 november 2023

  20:00 - 23:00
  Locatie

  MFA, De Verbinding

  Voorzitter
  A. van Dam
  Toelichting

  De raadsvergadering is openbaar, u kunt hierbij aanwezig zijn.
  U kunt de uitzending ook vanuit huis volgen via https://gemeenteraad.hollandskroon.nl/ of Regio Noordkop.

  Agendapunten

  1. A.1
   Opening
  2. A.2
   Mededelingen voorzitter
  3. A.3

  4. A.4

   < stukken volgen>

  5. B
   Oordeelvormend
  6. B.1

   Binnen het programma Waddenpoort Den Oever wordt De Strip ontwikkeld. Onderdeel van deze ontwikkeling is een hotel/restaurant. Deze ontwikkeling past niet binnen het bestemmingsplan. Er is een verzoek binnengekomen om het bestemmingsplan aan te passen. Recent heeft over dit planvoornemen participatie plaatsgevonden. Voordat door het college formele stappen in de ruimtelijke procedure worden gezet is het voor het college wenselijk dat uw raad zich over deze ontwikkeling uitspreekt.

  7. B.2

   In december 2021 is de Verordening fysieke leefomgeving vastgesteld. Door uitstel van de Omgevingswet is actualisatie nodig. Voorgesteld wordt de Verordening fysieke leefomgeving van 16 december 2021 in te trekken en volledig opnieuw vast te stellen. Zo is het stuk aangepast op bijvoorbeeld Iepziekte, de Alcoholwet en het besluit activiteiten leefomgeving.

  8. C
   Besluitvormend
  9. C.1
   Vaststellen agenda
  10. C.2
   Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
  11. C.3

   < stukken volgen>

  12. C.4

   < stukken volgen>

   Ingekomen stukken en memo's

   Titel
   Brief aan gemeenteraden progamma VAWOZ definitief 6-11-23
   Evaluatie bewoners Hoefje_
   Kamerbrief Uitstel uitvoering renovatie kooybrug
   Memo raad 23-10-17 centrumplan Hippolytushoef
   Memo raad 23-10-17 lokale behoefte bedrijventerreinen
   Memo raad 23-10-17 proces Visserij Ontwikkelings Plan Kop van Noord-Holland
   Memo raad 23-10-17 septembercirculaire 2023
   Memo raad 23-10-17 wijzigingsplan Elshof zuid fase 5 Anna Paulowna
   Memo raad 23-10-31 benoeming lid Cultuurplatform José Vosbergen
   Memo raad 23-10-31 besluit locatie tijdelijke huisvesting
   Memo raad 23-10-31 deelname experiment BZK
   Memo raad 23-10-31 Regiodeal Noord-Holland Noord
   Memo raad 23-10-31 stemlocaties Tweede Kamerverkiezingen 2023
   Memo raad 23-10-31 Voortgang Strategie Klimaatadaptatie Noordkop 2021-2026
   Memo raad 23-11-01 bestuursopdracht ombuigingen
   Memo raad 23-11-03 onderzoeken pontje Westeinde
   Memo raad 23-11-07 diverse opgaves opvang en versneld huisvesten statushouders november 2023
   Memo raad protesten bij Microsoft
   Molenveld 12 Hippolytushoef
   Regionale memo raad 23-11-07 samenwerking Kop van NH
   Veerpont West-Einde uitbreiden vaartijden na 19.00 uur
   Visie Ontwikkeling glastuinbouw /kassen Hollands Kroon
   Visie Ontwikkeling glastuinbouw /kassen Hollands Kroon
  13. C.5

   Een biologische legkippenbedrijf heeft verzocht medewerking te verlenen aan het vergoten van het bouwvlak om uitbreiding mogelijk te maken. De uitbreiding is niet gericht op toename van het aantal dieren, maar vergroten van de leefoppervlakte, noodzakelijk door wijzigingen in de regels voor het houden van biologische legkippen. Het ontwerpbestemmingsplan Groetpolderweg 35 Winkel met de bijbehorende ontwerp-omgevingsvergunning hebben in het kader van de coördinatieprocedure 6 weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend op het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning. Het bestemmingsplan kan ongewijzigd worden vastgesteld.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. het bestemmingsplan Groetpolderweg 35 Winkel, ongewijzigd vast te stellen;
   2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BpBG2010hz002-VA01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
   3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  14. C.6

   Op het perceel aan de Polderweg 2 in Hippolytushoef bevindt zich een agrarisch bouwperceel zonder bedrijfsbebouwing. De bestemming van het perceel is op dit moment agrarisch, maar de bedrijfsbebouwing is gesloopt en de bedrijfsvoering is al geruime tijd beëindigd. In het verleden is sprake geweest van de ontwikkeling van het Wieringerrandmeer binnen de polder Waard-Nieuwland. Daarvoor zijn gronden binnen de polder verworven door Provincie Noord-Holland. De agrarische bebouwing op de planlocatie is destijds in opdracht van de provincie verwijderd. Inmiddels zijn/worden de gronden binnen de polder opnieuw uitgegeven en hiertoe behoort ook het perceel op Polderweg 2. De initiatiefnemers hebben het perceel aangekocht en hebben het plan voornemen om op de locatie een nieuwe woning te bouwen.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. het bestemmingsplan Polderweg 2 Hippolytushoef ongewijzigd vast te stellen;
   2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BHVbgwihz008-on01 en te bepalen dat voor de locatie van geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
   3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  15. C.7

   De initiatiefnemer wil het bouwvlak een kwartslag draaien. Door het bouwvlak aan te passen is het voor initiatiefnemer mogelijk om de woning meer van de weg te plaatsen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan ongewijzigd worden vastgesteld.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. het bestemmingsplan 'Waardpolderhoofdweg 27 Wieringerwaard' ongewijzigd vast te stellen;
   2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPBG2006hz042-va01 en te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
   3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  16. C.8

   De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Daarmee vervalt de huidige Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en is er geen wettelijke grondslag voor de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht meer. Met de invoering van de Omgevingswet treedt de bijgevoegde Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Hollands Kroon 2024 in werking.

   Besluit

   Voorgesteld besluit
   de Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Hollands Kroon 2024 vast te stellen.

  17. C.9

   De Wet versterking decentrale rekenkamers leidt tot een nieuwe, aangepaste Controleverordening en Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur. In april 2024 start de accountant met de controle op de jaarrekening 2023. Het Normenkader rechtmatigheid en Controleprotocol geven kaders om de interne en externe controle uit te voeren. Om heldere afspraken te maken welke kaders hierbij betrokken worden, wordt dit expliciet vastgelegd in het Normenkader en het Controleprotocol. Met het Normenkader geeft de gemeente een volledig overzicht van de relevante wet- en regelgeving over het jaar 2023.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. de Controleverordening gemeente Hollands Kroon 2023 vast te stellen;
   2. de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur (artikel 213a Gemeentewet) gemeente Hollands Kroon 2024 vast te stellen;
   3. het Normenkader rechtmatigheid 2023 vast te stellen;
   4. het Normenkader rechtmatigheid 2023 van toepassing te laten zijn op de verslagjaren 2023 en 2024;
   5. het Controleprotocol 2023 vast te stellen;
   6. voor het jaar 2023 voor wat betreft de rechtmatigheidscontrole van het sociaal domein, in te stemmen met het toepassen van het ‘landelijk accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet zorg in natura’ en de daarin voor zorgaanbieders opgenomen uniforme rechtmatigheidsvereisten.
  18. C.10

   Op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) bieden wij ondersteuning aan inwoners met schuldenproblematiek. Om aan de ondersteuning richting te geven stelt de gemeenteraad elke vier jaar een beleidsplan vast. De strategie van dit beleidsplan gaat over: “Op tijd erbij, hulp op maat en blijvend uit de schulden”. Op deze manier versterken we onze huidige aanpak en blijven we doorbouwen aan optimalisering van onze dienstverlening aan onze inwoners.

   Besluit

   Voorgesteld besluit
   het beleidsplan Schulddienstverlening gemeente Hollands Kroon 2024 t/m 2027 vast te stellen.

  19. C.11

   Het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden heeft op 12 juli 2023 een voorstel gedaan om de gevolgen van de nieuw afgesloten CAO voor 2023 te dekken met een éénmalige verhoging van de deelnemersbijdrage. Het algemeen bestuur van de GGD heeft destijds besloten dit niet aan de raden voor te leggen. Op 27 september 2023 heeft het dagelijks bestuur een gewijzigd voorstel aan het algemeen bestuur aangeboden. Het algemeen bestuur heeft besloten dit voorstel voor zienswijzen aan de gemeenteraden voor te leggen. De raden kunnen voor 8 december 2023 een zienswijze geven. Medio december a.s. wordt een extra algemeen bestuur vergadering ingepland waarin de ingediende zienswijzen en het voorstel gevolgen CAO 2023 worden behandeld.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. een positieve zienswijze af te geven op een éénmalige verhoging van de deelnemersbijdrage GGD Hollands Noorden á € 3,02 per inwoner voor 2023 om de gevolgen van de nieuw afgesloten CAO voor 2023 te dekken, met daarbij de voorwaarde dat de herrekening indexatie T-2 in de kadernota 2026 voor de GGD Hollands Noorden uitgaat van het oorspronkelijke indexatiepercentage 2023 van 2,3%;
   2. de kosten van € 147.214 te dekken binnen de huidige begroting van het cluster Zorg. Indien bij het samenstellen van de jaarrekening 2023 blijkt dat dit niet mogelijk is, de kosten dekken uit de reserve Sociaal Domein;
   3. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden kenbaar te maken.
  20. C.12

   Stichting Surplus dient als gevolg van wet- en regelgeving haar statuten op enkele punten te wijzigen. Volgens de statuten kunnen deze slechts gewijzigd worden met instemming van de gemeenteraad.

   Besluit

   Voorgesteld besluit
   in te stemmen met de statutenwijziging door Stichting Surplus.

  21. C.13

   Binnen het programma Waddenpoort Den Oever wordt De Strip ontwikkeld. Onderdeel van deze ontwikkeling is een hotel/restaurant. Deze ontwikkeling past niet binnen het bestemmingsplan. Er is een verzoek binnengekomen om het bestemmingsplan aan te passen. Recent heeft over dit planvoornemen participatie plaatsgevonden. Voordat door het college formele stappen in de ruimtelijke procedure worden gezet is het voor het college wenselijk dat uw raad zich over deze ontwikkeling uitspreekt.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. een positieve grondhouding aan te nemen voor de hotel/restaurant ontwikkeling op De Strip in Den Oever met 94 kamers en (gedeeltelijk) een maximale bouwhoogte van 30 meter;
   2. de wensen en bedenkingen van de raad mee te nemen bij de planontwikkeling.
  22. C.14

   In december 2021 is de Verordening fysieke leefomgeving vastgesteld. Door uitstel van de Omgevingswet is actualisatie nodig. Voorgesteld wordt de Verordening fysieke leefomgeving van 16 december 2021 in te trekken en volledig opnieuw vast te stellen. Zo is het stuk aangepast op bijvoorbeeld Iepziekte, de Alcoholwet en het besluit activiteiten leefomgeving.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:
   de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Hollands Kroon vast te stellen.++
   ++

  23. D
   Sluiting

  0 reacties :

  Een reactie posten