Hollands Kroon Raadsvergadering 21 september

Datum:
 • dinsdag 12 september 2023
 • in
 • Categorie:

 • Hollands Kroon - Donderdag 21 september raadsvergadering in De Verbinding  Raad

  donderdag 21 september 2023

  20:00 - 23:00
  Locatie

  MFA, De Verbinding

  Voorzitter
  A. van Dam
  Toelichting

  De raadsvergadering is openbaar, u kunt hierbij aanwezig zijn. 
  De vergadering wordt ook uitgezonden en is te volgen via https://gemeenteraad.hollandskroon.nl/ en Regio Noordkop.

  Agendapunten

  1. A.1
   Opening
  2. A.2
   Mededelingen voorzitter
  3. A.3

  4. B
   Oordeelvormend
  5. B.1

   Hollands Kroon werkt aan een duurzame samenleving en leefomgeving. In de Strategie Duurzaamheid 2023-2026 staan de ambities en aanpak op het gebied van duurzaamheid. Door de strategie dragen we bij aan de landelijke en Europese doelstellingen van klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Verder zetten we stappen in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie en dragen we bij aan het behouden en verbeteren van de biodiversiteit.

  6. C
   Besluitvormend
  7. C.1
   Vaststellen agenda
  8. C.2
   Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
  9. C.3

  10. C.4

   Ingekomen stukken en memo's

   Titel
   CRIMINEEL: Huisuitzetting Gemeente W.
   memo verschuiving vluchtelingen van VR naar gemeenten
   Vervolg evaluatie experiment Restafval
   961 Opnieuw achterhouden van informatie, deal gemeente enz
   Appartementen te huur Harmonie
   Brief aan Gemeente Hollands Kroon inzake iepenziekte
   brief aan raad inzake Verkeersdrempels Amsteldijk , lotweg enz
   De Zon blijkt toch de voornaamste oorzaak van de aardse opwarming
   IJsbaan 2023
   Memo raad 23-07-04 implementatie Woo
   Memo raad 23-07-04 Jaarverslag 2022 MOOI Noord-Holland monumenten- wel
   Memo raad 23-07-04 onderzoeksrapport subsidiebeleid
   Memo raad 23-07-11 procesvoorstel Hotel Waddenpoort Den Oever
   Memo raad 23-07-11 reactie EZK 380kV
   Memo raad 23-07-11 update toezegging bedrijventereinen
   Memo raad 23-07-11 voorkeursbesluit programma aanpak grote wateren
   Memo raad 23-07-18 jaarverantwoording kinderopvang 2022
   Memo raad 23-07-18 jaarverslag Archeologie West-Friesland
   Memo raad 23-07-18 jaarverslag klachten 2022
   Memo raad 23-07-18 meicirculaire 2023
   Memo raad 23-07-18 Rapport-Gemeente ken uw veteraan!
   Memo raad 23-07-18 woonbehoefteonderzoek Hollands Kroon 2023-2033
   Memo raad 23-07-25 doelgroepenvervoer
   Memo raad 23-07-25 evaluatie verkiezingen
   Memo raad 23-07-25 update sportcomplex Kleine Sluis
   Memo raad 23-08-29 dashboard asiel en opvang
   Memo raad 23-09-01 tijdelijke huisvestinglocatie Hoornseweg
   Memo raad 23-09-05 regiovisie sociaal domein
   Memo raad 23-09-05 verantwoording subsidies 2022
   Motie_HDV_Regie_bij_Bestemmingsplannen
   PCN jaarverslag PCN 2022
   Raadsleden Hollands Kroon. Groen licht initiatief Joods Werkdorp
   RVP info aan AB-leden juli
   SV 380 kV Netuitbreiding Noord-Holland Noord V&P - Ontvangstbevestiging van reactie zienswijze
   Toereikende minimumlonen
   Urgente oproep tot indexering tarieven sociaal werk
   Weereweg 55 te Lutjewinkel
  11. C.5

   Om onze dienstverlening aan inwoners te verbeteren, gaan we de medewerkers van team Dienstverlening en Persoonsinformatie verhuizen. Zij gaan van de vestiging ‘Samen Doen’ aan de Sportlaan in Anna Paulowna, naar het Kroondomein. Om dat mogelijk te maken moet er een kleine aanpassing gedaan worden in en aan het Kroondomein.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. een investeringskrediet van € 565.000 beschikbaar te stellen voor de verbouwing van het Kroondomein;
   2. de kapitaallasten van ca € 20.000 te verwerken in de begroting 2025.
  12. C.6

   De financiële verordening en enkele nota's die betrekking hebben op de gemeentelijke financiën dateren grotendeels van enkele jaren geleden. Intussen zijn juridische termen veranderd, is regelgeving aangepast en werken we anders. Daarom zijn de verordeningen en nota's te geactualiseerd.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. de Financiële verordening Hollands Kroon 2023 vast te stellen;
   2. de Beleidsnota activeren en afschrijven Hollands Kroon 2023 vast te stellen;
   3. de Nota borgstellingen en geldleningen Hollands Kroon 2023 vast te stellen;
   4. het Financieringsstatuut Hollands Kroon 2023 vast te stellen.
  13. C.7

   Één keer in de vier jaar wordt een regionaal beleidsplan voor de regionale politie-eenheid vastgesteld. Voor de eenheid Noord-Holland is dit het Integraal Meerjarenplan Veiligheid (IMV). Op dit moment is de conceptversie (95%) gereed en wordt de mogelijkheid geboden tot het doen van een zienswijze.

   Besluit

   Voorgesteld besluit
   geen zienswijze in te dienen over het integraal meerjarenplan veiligheid 2024-2027.

  14. C.8

   De huidige klachtenregeling is door de raad vastgesteld op 2 januari 2012. Omdat de inzichten zijn gewijzigd, is het wenselijk een nieuwe klachtenregeling vast te stellen.

   Besluit

   Voorgesteld besluit
   de Klachtenregeling raad en griffie Hollands Kroon vast te stellen.

  15. C.9

   De huidige instructie voor de griffier is door de raad vastgesteld op 2 januari 2012. Onlangs is het 2023 model van de instructie voor de griffier geactualiseerd. Door de nieuwe modelinstructie vast te stellen beschikt de griffier over een actuele, passende instructie.

   < de stukken volgen 13 september>

   Besluit

   Voorgesteld besluit
   de Instructie griffier Hollands Kroon vast te stellen.

  16. C.10

   In 2012 is in de verordening werkgeverscommissie griffier het werkgeverschap van de griffier geregeld en zijn bevoegdheden gedelegeerd. Het delegatiebesluit is gebaseerd op oude regelgeving en is daardoor niet meer actueel. Naast actualisering is het gewenst de gedelegeerde bevoegdheden aan te vullen en op te nemen in de nieuwe verordening.

   < de stukken volgen 13 september>

   Besluit

   De werkgeverscommissie stelt de gemeenteraad voor:

   1. de Verordening tot tweede wijziging van de Verordening werkgeverscommissie griffier gemeente Hollands Kroon vast te stellen;
   2. beslispunt 2 van het besluit van 1 maart 2012 (delegatie bevoegdheden aan de werkgeverscommissie) in te trekken.
  17. C.11

   Hollands Kroon werkt aan een duurzame samenleving en leefomgeving. In de Strategie Duurzaamheid 2023-2026 staan de ambities en aanpak op het gebied van duurzaamheid. Door de strategie dragen we bij aan de landelijke en Europese doelstellingen van klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Verder zetten we stappen in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie en dragen we bij aan het behouden en verbeteren van de biodiversiteit.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. in te stemmen met de vaststelling van de Strategie Duurzaamheid 2023-2026;
   2. de ambities en doelstellingen te gebruiken als bouwstenen bij de uitwerking van de instrumenten voor omgevingsbeleid, zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan.
  18. D
   Sluiting  0 reacties :

  Een reactie posten