Hollands Kroon Raadsvergadering donderdag 25 mei

Datum:
 • woensdag 24 mei 2023
 • in
 • Categorie: ,

 • Hollands Kroon - Raadsvergadering in de De Verbinding aanvang 20.00 uur  Raad

  donderdag 25 mei 2023

  20:00 - 23:00
  Locatie

  MFA, De Verbinding

  Voorzitter
  A. van Dam
  Toelichting

  De raadsvergadering is openbaar, u kunt hierbij aanwezig zijn. De vergadering wordt ook uitgezonden. U kunt de uitzending volgen via https://gemeenteraad.hollandskroon.nl/ en Regio Noordkop.

  Agendapunten

  1. A.1
   Opening
  2. A.2
   Mededelingen voorzitter
  3. A.3

  4. B
   Oordeelvormend
  5. B.1

   Het college heeft onlangs een besluit genomen om een voorlopig voorkeursrecht te vestigen op agrarische gronden nabij de Kooijhaven in Breezand. Met het vestigen van een voorkeursrecht komen we in de positie om percelen grond te verkrijgen die voor de energie transitie kunnen worden ingezet voor het behalen van verduurzaming - en klimaatdoelen. Het is een strategisch zeer belangrijke locatie en met het vestigen van een voorkeursrecht verstevigen we onze positie.

  6. B.2

   Binnen het geldende bestemmingsplan ‘De Groenhof Breezand’ kunnen maximaal 128 woningen worden gerealiseerd. Het gebied biedt ruimte voor meer woningen waarmee invulling kan worden gegeven aan de woningbehoefte zonder dat dit ten koste gaat van de ruimtelijke kwaliteit. Het voornemen is om in het gebied in totaal 173 woningen te realiseren. Met voorliggend bestemmingsplan wordt een nieuw ruimtelijk regime van kracht, waarmee de extra woningen binnen het plangebied planologisch mogelijk
   worden gemaakt.

  7. C
   Besluitvormend
  8. C.1
   Vaststellen agenda
  9. C.2
   Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
  10. C.3

  11. C.4

   Ingekomen stukken en memo's

   Titel
   Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2022
   Aanbieding ROB-advies 'Vallen, opstaan en weer doorgaan. Leren in transities
   Beeindiging procedures lopende initiatieven AgriportA7.
   Bezwaar tegen fietsbrug of avond varen pontje
   Breuk LADA & ANDERS!
   brief aan raad inz stukje restgrond
   Cliëntenraad Participatiewet HK
   Financiële hulp: wat doet uw gemeente?
   Jaarverslag toetsingskamer 2021/22
   Klacht over handhaving en reactie belanghebbende
   Memo raad 23-04-18 beëindiging IBT jeugdbeschermingsregio's
   Memo raad 23-04-18 motie Anjerveld
   Memo raad 23-04-18 splitsen woningen
   Memo raad 23-04-18 trafostation De weel
   Memo raad 23-04-18 zienswijze PVAWOZ
   Memo raad 23-04-25 garnalenvisserij en haven Den Oever (1).pdf
   Memo raad 23-04-26 dorpsvisie Winkel-Nieuwe Niedorp
   Memo raad 23-04-26 update kerktoren Michaelskerk Oosterland (Den Oever)
   Memo raad 23-05-02 convenanten maatwerkprocedure en meeverhuizen hulpmiddelen
   Memo raad 23-05-02 evaluatie en jaarrapportage 2022 DKW!
   Memo raad 23-05-02 herstructurering Wieringerwerf
   Memo raad 23-05-02 huishoudelijke hulp inkomenstoets - 2.0
   Memo raad 23-05-02 jaarplan 2023 en herziene notities CPHK
   Memo raad 23-05-09 aanvullende beantwoording raadsvragen Buitendijks Plan.pdf
   Memo raad 23-05-09 handhaving Heerenweg 208 Barsingerhorn.pdf
   Memo raad 23-05-09 opvang Oekraïne en versneld huisvesten statushouders en crisis asielopvang
   Memo raad 23-05-09 Pontje Westeinde
   Memo raad 23-05-09 startersleningen 1e kwartaal 2023.pdf
   Memo raad beantwoording raadsvragen Buitendijks Plan
   Memo raad omgevingsvergunning het Venster.
   Omgevingsdienst NHN Jaarstukken 2022 en Begroting 2024 - voor Zienswijzen
   Petitie Hollands Kroon voor Soedan
   Update Groenhof
   Wetsvoorstel politieke partijen; Uitspraak zaak Richard de Mos; Over bekwaamheid en geschiktheid van politieke ambtsdragers.
  12. C.5

   Er is een verzoek binnen gekomen om op een bijzondere plek op Wieringen op het perceel Vatropperweg 5 in Den Oever een kleinschalige ontwikkeling te realiseren. Waar eerder een zelfvoorzienende woon-werkgemeenschap was gevestigd, ligt er nu een plan (Rijk aan het Wad) om 2 woningen en 4 recreatiewoningen op het terrein te realiseren. Het plan heeft zes weken als ontwerp ter inzage gelegen, er is één zienswijze ingediend.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. in te stemmen met de Nota van wijzigingen;
   2. het bestemmingsplan ‘Rijk aan het Wad ’ (Vatropperweg 5 in Den Oever), conform de Nota van wijzigingen, gewijzigd vast te stellen;
   3. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BHVbgwihz011-va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
   4. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen omdat met de initiatiefnemers een anterieure overeenkomst is afgesloten.
  13. C.7

   Per 1 januari 2024 wordt beschermd wonen gedecentraliseerd. Vanuit een landelijke verplichting is er door de 4 Kop gemeenten een regiovisie geschreven. Hierin staan de plannen voor beschermd wonen beschreven maar ook de manier waarop er samengewerkt gaat worden en welke financiële consequenties dit heeft voor de lokale gemeenten. De lokale gemeenteraden zijn bevoegd om een besluit te nemen over de herijking van de kaders van de eerder vastgestelde regiovisie en de Governance inclusief financiële afspraken

   Besluit

   Voorgesteld besluit
   de regiovisie beschermd wonen 2024 inclusief de Governance vast te stellen.

  14. C.8

   De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON) moet als gevolg van wet- en regelgeving haar statuten op enkele punten wijzigen. Hiervoor is volgens de statuten goedkeuring vereist van de gemeenteraad van Alkmaar. De gemeenteraad van de gemeente Alkmaar neemt zijn besluit tot goedkeuring van de statutenwijziging eerst nadat hij er zich van heeft vergewist dat geen van de andere gemeenteraden (van de gemeenten waarin de aangesloten scholen zich bevinden) daartegen bezwaren heeft.
   Vanuit Hollands Kroon is RSG Wiringherlant aangesloten bij SOVON.

   Besluit

   Voorgesteld besluit
   te verklaren geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen statutenwijziging aangedragen door het college van bestuur van SOVON.

  15. C.9

   In het eerste kwartaal van 2023 zijn er twee vacatures ontstaan in de Raad van Toezicht van Stichting Surplus wegens terugtrekking van twee leden van de Raad van Toezicht. Per brief van 21 maart jl. draagt de Raad van Toezicht van de Stichting Surplus mevrouw M. Harlaar en mevrouw L. Groot voor als leden van de Raad van Toezicht. De benoeming geldt voor 4 jaar en gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2023.

   Besluit

   Voorgesteld besluit
   mevrouw M. Haraar en mevrouw L. Groot met ingang van 1 maart 2023 voor een periode van 4 jaar tot leden van de Raad van Toezicht van Stichting Surplus te benoemen.

  16. C.10

   Het college heeft onlangs een besluit genomen om een voorlopig voorkeursrecht te vestigen op agrarische gronden nabij de Kooijhaven in Breezand. Met het vestigen van een voorkeursrecht komen we in de positie om percelen grond te verkrijgen die voor de energie transitie kunnen worden ingezet voor het behalen van verduurzaming - en klimaatdoelen. Het is een strategisch zeer belangrijke locatie en met het vestigen van een voorkeursrecht verstevigen we onze positie.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. op basis van artikel 2 jo. artikel 5 van de Wvg over te gaan tot aanwijzing, als gronden waarop artikelen 10 tot en met 15, en 24 tot en met 26 van de Wvg van toepassing zijn, van de percelen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende kadastrale overzicht en percelenlijst, waarop is vermeld van de in de aanwijzing opgenomen percelen, de grootte en naam en vestigingsplaats van de eigenaar volgens de registers van het Kadaster op 27-2-2023;
   2. dat aan de hiervoor bedoelde percelen een niet-agrarische functie wordt toegedacht terwijl het gebruik van de gronden afwijkt van de toegedachte bestemming;
   3. dit besluit te publiceren in het Gemeenteblad en in te schrijven in het gemeentelijke beperkingen register (WKPB), en de eigenaren en belanghebbenden per brief in kennis te stellen van de procedurele en materiële rechtsgevolgen;
   4. dat de vervaldatum van het voorkeursrecht 3 jaar na publicatie in het Gemeenteblad is;
   5. te vermelden dat op de percelen zoals opgenomen in de perceellijst niet eerder een voorkeursrecht is gevestigd
   6. dat de voorkeursrechtbeschikking in werking treedt op het tijdstip van bekendmaking.
  17. C.11

   Binnen het geldende bestemmingsplan ‘De Groenhof Breezand’ kunnen maximaal 128 woningen worden gerealiseerd. Het gebied biedt ruimte voor meer woningen waarmee invulling kan worden gegeven aan de woningbehoefte zonder dat dit ten koste gaat van de ruimtelijke kwaliteit. Het voornemen is om in het gebied in totaal 173 woningen te realiseren. Met voorliggend bestemmingsplan wordt een nieuw ruimtelijk regime van kracht, waarmee de extra woningen binnen het plangebied planologisch mogelijk
   worden gemaakt.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. in te stemmen met de Nota Zienswijzen;
   2. het bestemmingsplan ‘De Groenhof Breezand - eerste herziening’, conform Nota Zienswijzen, gewijzigd vast te stellen;
   3. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPDGBhz0001-va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
   4. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  18. D.1
   Sluiting

  0 reacties :

  Een reactie posten