Door het Irish Climate Science Forum (ICSF).

ICSF-kritiek op het IPCC Sixth Assessment Synthesis Rapport, Samenvatting voor Beleidsmakers (AR6 SYR SPM), en van het Klimaatactieplan 2023 van de Ierse regering (CAP23)

1. Samenvatting ICSF-positie

Het Irish Climate Science Forum (ICSF) vindt dat het onlangs verschenen IPCC AR6 Synthesis Report, Summary for Beleidsmakers (SPM), ernstige tekortkomingen vertoont door het negeren van de meest recente objectieve klimaatwetenschap en observaties. Deze nieuwste SPM is een synthese van verschillende voorgaande IPCC-rapporten die het ICSF reeds als gebrekkig had bekritiseerd. Het is moeilijk voor te stellen dat het IPCC na zes beoordelingsrapporten over 35 jaar, nog steeds niet in staat is het toekomstige klimaat met enige zekerheid te voorspellen, terwijl waarnemingen in de realiteit wijzen op een slechts bescheiden verdere opwarming van 1°C tot 2100. Het ICSF stelt daarom voor het IPCC nu op te heffen.

Het ICSF verwerpt derhalve dit laatste IPCC Synthesis Report SPM als een geschikte basis voor echt duurzame beleidsvorming van de Ierse regering en dringt erop aan haar Klimaatactieplan 2023 (CAP23) fundamenteel te herzien in het licht van objectieve klimaatwetenschap, de imperatieven van energie en voedselzekerheid en economische betaalbaarheid.

Gebrekkige IPCC-wetenschap heeft helaas geleid tot absurde, op mitigatie gebaseerde beleidsvorming die de economie alleen maar zal schaden en vrijwel geen invloed heeft op het klimaat. Goed gerichte aanpassing aan de bescheiden opwarming is de weg vooruit in de komende decennia.

Het ICSF geeft hieronder nadere toelichting op zijn positie, verwijzend naar zijn zeer relevante lezingen door gerenommeerde wetenschappers (op basis van gedetailleerd onderzoek).

2. Het IPCC Synthesis Report SPM vertoont ernstige tekortkomingen

Het ICSF constateert de volgende ernstige tekortkomingen in het IPCC Synthesis Report SPM:

o De SPM presenteert vijf sterk uiteenlopende modellen voor toekomstige klimaatscenario’s, aangevend dat het IPCC de klimaatverandering tot 2100 nog steeds niet met enige zekerheid kan voorspellen, een ongelooflijke mislukking na zes beoordelingsrapporten over 35 jaar. Aanhoudende temperatuurwaarnemingen geven zeer duidelijk bewijs dat het gemiddelde van de IPCC-modellen de opwarming aanzienlijk overdrijft en met name dat de hoogste scenario’s (de SSP3-7.0 en SSP5-8.5 scenario’s, waarbij de laatste een opwarming van bijna 5°C laat zien tegen 2100) zeer ongeloofwaardig zijn.

o De SPM impliceert een zeer waarschijnlijke 3°C Equilibrium Climate Sensitivity (ECS, gedefinieerd als de wereldwijde temperatuurstijging als gevolg van verdubbeling van de CO2-concentratie), ondanks meerdere onafhankelijke ECS-schattingen van minder dan 1,5°C.

De meest recente wetenschappelijke inzichten wijzen op een klimaatgevoeligheid van slechts 1°C. Het IPCC heeft op onverklaarbare wijze het bewijs van een lage ECS genegeerd.

o In de praktijk gezien vormt de huidige opwarming dus geen significante bedreiging; de de temperatuur op aarde herstelt zich gelukkig geleidelijk van die van de Kleine IJstijd (nu ongeveer 1,1ºC boven het minimum van 1850), een van de koudste periodes in de laatste 2.000 jaar. En de planeet heeft geprofiteerd van die temperatuurstijging.

o Doorlopende satelliettemperatuurgegevens, de meest uitgebreide en nauwkeurige die beschikbaar zijn, bevestigen een gemiddelde wereldwijde temperatuurstijging in de afgelopen 40 jaar van ongeveer 0,13°C per decennium.

Dit wijst op een verdere stijging van ongeveer 1°C tegen 2100, en dan het bereiken van een temperatuur vergelijkbaar met die van de Minoïsche, Romeinse en middeleeuwse opwarmingsperioden (wat het IPCC overigens heeft geprobeerd te verdoezelen met zijn suggestieve “hockeystick”-grafiek).

o De SPM-modellen houden geen rekening met de logaritmisch afnemende GHG-invloed (GHG=Green House Gases) van CO2 naarmate de atmosferische concentratie verder toeneemt. De eerste 100 ppm CO2 veroorzaakt ongeveer 80% van het GHG-effect (waardoor de aarde gelukkig bewoonbaar wordt gemaakt), elke stap daarna achtereenvolgens minder, en op het huidige niveau van 410 ppm is het al verzadigd. Dus het toevoegen van meer antropogene CO2 zal eigenlijk alleen maar zeer bescheiden door broeikasgassen veroorzaakte verdere opwarming veroorzaken, waaraan de wereld zich geleidelijk kan aanpassen.

o Rekening houdend met het feit dat het wereldwijde CO2-niveau van 410 ppm bijna 50% boven het pre-industrieel niveau van 280 ppm ligt, zal de waarschijnlijke verdubbeling van de uitstoot van broeikasgassen tot 560 ppm tegen 2100 minder dan 0,5°C verdere stijging impliceren als gevolg van de antropogene invloed. Waarnemingen uit de echte wereld weerleggen opnieuw categorisch de IPCC-modellen.

o Kijkend naar de tegenovergestelde situatie, zal het verminderen van toekomstige emissies door middel van mitigatie praktisch een onmerkbare invloed op het klimaat hebben. Zelfs het IPCC zelf erkent – zij het verhuld – het minimale effect van mitigatie over decennia, aangezien antropogeen CO2 slechts een klein onderdeel is de wereldwijde eeuwenlange koolstofcyclus.

o Als een realiteitscheck van het gebrek aan effectiviteit van mitigatie kan worden gewezen naar de COVID-pandemie. Deze verminderde de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen met ongeveer 6% in 2020 en heeft een verwaarloosbare invloed gehad op de wereldwijde CO2 -concentratie in de atmosfeer, en impliciet, een verwaarloosbare invloed op het klimaat.

o De SPM beweert ten onrechte dat het tempo van de stijging van de mondiale temperatuur na 1970 ongekend is, ondanks dat deze even snel was in de jaren 1910-1945, met wereldwijde afkoeling tussen 1945 en 1978. Die afkoeling is op zichzelf ronduit in tegenspraak met de bewering van het IPCC dat alle moderne opwarming gerelateerd is aan broeikasgassen.

o Paleoklimaatrecords laten vergelijkbare snelheden van temperatuurstijging zien bij eerdere opwarmingperioden. Deze eerdere opwarmingsperioden werden blijkbaar niet aangedreven door de toen heersende niveaus van broeikasgassen. Het IPCC negeert deze ontkoppeling tussen sterk uiteenlopende broeikasgassen en planetaire temperatuurvariaties in voorbije geologische perioden. In het algemeen kiest het IPCC ervoor om bewijs van natuurlijke klimaatvariabiliteit te negeren – nog een ernstige fout.

o Met name wat landbouwgerelateerde emissies betreft, negeert de SPM de laatste onderzoek door onafhankelijke wetenschappers, met name de professoren William Happer en William van Wijngaarden, die hebben bewezen dat de opwarming door lachgas en methaan onbeduidend zal zijn (minder dan 0,1ºC/eeuw).

o De SPM verwijst naar de zogenaamd catastrofale wereldgemiddelde zeespiegelstijging door ‘kersen plukken’. Honderd jaar getijmetingen wijzen op een lineaire stijging van slechts 1-2 mm/jaar, terwijl zo’n 30 jaar satellietmetingen wijzen op een stijging van ongeveer 3 mm/jaar, geen van beide datasets met enig bewijs van versnelling.

Zelfs als we het hogere cijfer nemen, betekent dit slechts 25 cm verdere stijging tegen 2100. IPCC-modellen met tot 90 cm zeespiegelstijging tegen 2100 zijn schromelijk overdreven.

o Vermeende trends in zogenaamde “extreme weersomstandigheden” worden vaak genoemd in de SPM, zoals deze ook stonden in de SPM van het rapport van werkgroep 1. Maar een rigoureuze gegevensanalyse in de gedetailleerde hoofdstukken van dat WG1-rapport geeft geen bewijs van toenemende trends in overstromingen, droogte (meteorologisch of hydrologisch), bosbranden, tropisch cyclonen, winterstormen, onweersbuien, tornado’s, hagel, bliksem of extreme wind, terwijl er enig bewijs is voor toenemende hittegolven, zware neerslag en
droogtes (ecologisch en agrarisch). Dat is niet verrassend, gegeven een lichte opwarming. Deze gegevens ondermijnen ook de SPM-these dat deze gebeurtenissen zullen verergeren als verdere opwarming plaatsvindt. De SPM van het syntheserapport is op beide punten onjuist.

o Als een verdere gerelateerde opmerking, van de IPCC “fingerprint attribution studies” van zogenaamde extreme weersomstandigheden is nu aangetoond dat ze systematisch tekortschieten vanuit statistisch perspectief, een punt dat het IPCC nooit heeft begrepen.

o Wat betreft SPM-opmerkingen over de cryosfeer, dat zijn de waarnemingen in de echte wereld, dient het volgende.  Het poolijs is sinds 1979 afgenomen, maar is de afgelopen 15 jaar gemiddeld stabiel gebleven.

De status van de Groenlandse ijskap is vergelijkbaar met die van de jaren 1880. Zowel de Noordpool als Groenland waren in de afgelopen eeuwen warmer, maar herstelden zich. Antarctica heeft nu koude recordtemperaturen ervaren. Van nature voorkomende gletsjers trekken zich regelmatig terug, waardoor vegetatie en historische artefacten uit eerdere warmteperiodes tevoorschijn komen.

o Hoewel niet specifiek uitgewerkt in de SPM, zijn de kleine eilanden in de Stille Oceaan niet aan het verdwijnen. Er zijn geen significante problemen met de opwarming van de oceaan of de zuurgraad. De koraalriffen zijn aan het herstellen en de ijsberen doen het goed. De SPM mist wetenschappelijk evenwicht.

o Ten slotte legt het IPCC niet uit dat de licht verhoogde mondiale CO2-niveaus daadwerkelijk hebben geleid tot een verbetering van de fotosynthese en de wereldwijde gewasopbrengsten, wat op zijn beurt helpt in de strijd tegen ondervoeding, die helaas nog steeds wijdverbreid is in ontwikkelingsregio’s.

Samengevat, de door de SPM geïmpliceerde boodschap dat er een “klimaatcrisis” is, wordt helemaal niet ondersteund door de vele bovengenoemde argumenten. Integendeel, waarnemingen uit de echte wereld geven alleen een bescheiden verdere opwarming van ongeveer 1ºC tot 2100 aan. De SPM-mantra voor “diepe, snelle en langdurige emissiereductie” is zwaar overdreven. Aanpassing is de weg vooruit. Het lijkt erop dat IPCC’s wetenschappelijke objectiviteit wordt aangetast door groepsdenken en geopolitiek.

3. Gevolgen voor het Ierse klimaatactieplan 2023 (CAP23)

Het Ierse CAP23 onderschrijft de opvatting dat mitigatie richting 2050 Net-Zero niet op de een of andere manier “de planeet zal redden”. Integendeel, het zal een onmerkbare impact hebben op het klimaat.

Concreet:

o Het “Carbon Budget and Technical Report” van de Irish Climate Change Advisory Council modelleerde de voorgestelde Ierse reductietrajecten voor broeikasgassen tot 2050 en ontdekte dat, als zij zouden worden verwezenlijkt, deze de temperatuur op aarde met slechts een paar duizendsten van een graad kunnen verlagen.

o De kosten van een Ierse illusoire vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 51% tegen 2030 werden door het IMF geschat op € 200 miljard in 2030, wat neerkomt op ongeveer € 100.000 per huishouden tussen nu en dan.

Een dergelijke actie kan nauwelijks worden gerechtvaardigd in het kader van een torenhoge staatsschuld en financieringsbehoeften op het gebied van huisvesting, gezondheid en andere sociale kwesties.

o Het streven naar 80% hernieuwbare opwekking is illusoir, net als grootschalige energie opslagopties niet haalbaar zullen zijn vóór 2030. Opwekking van wind- en zonne-energie zijn niet alleen intermitterend waardoor de stabiliteit van het net wordt verstoord, maar ook inefficiënt in gebruik van ruimte en materialen, met name edele metalen. Er is weinig inzicht in de grote vereiste herconfiguraties van het transmissie- en distributienet om hernieuwbare energiebronnen in te passen en tegelijkertijd te voorzien in de waarschijnlijk verdubbelde belasting van het net, voortkomend uit de veronderstelde elektrificatie van transport en verwarming.

o Er is een alarmerende uitholling van de nationale energiezekerheid in verband met de achteruitgang van het Corrib-gasveld, de enige inheemse voorziening van Ierland. Het is onbegrijpelijk naïef om de bouw van een LNG-importterminal uit te stellen. De overmatige afhankelijkheid van Ierland van Britse gasinterconnectoren is al problematisch en zal waarschijnlijk vóór 2030 tot een energietekort en black-outs leiden. Ierland heeft, net als alle andere landen, behoefte aan betaalbare, betrouwbare en een verzekerde energievoorziening voor een duurzame toekomst.

o Zoals eerder vermeld, heeft het IPCC wat landbouwgerelateerde emissies betreft, de nieuwste klimaatwetenschap over methaan en lachgas. Er is dus absoluut geen wetenschappelijke basis voor het inperken van de landbouw in Ierland, met name in de context van het ideale Ierse gematigde landbouwklimaat en toenemende wereldwijde voedselonzekerheid.

o Geleidelijke aanpassing aan de bescheiden klimaatverandering die zich de komende decennia voordoet, die pragmatisch economisch, technisch en sociaal zinvol zou zijn. In de Ierse context, dit zou het meest geschikt moeten zijn voor geselecteerde projecten die nodig kunnen zijn voor overstromingsbeheersing, kusterosie, watervoorziening en veerkracht van infrastructuur.

In het bijzonder dringt ICSF er bij de regering op aan om toestemming te geven voor de aanleg van een LNG-importterminal om essentiële en betaalbare Ierse energiezekerheid te garanderen. Het dringt er ook bij de regering op aan om de Ierse landbouwsector te laten groeien in plaats van in te perken in de context van de wereldwijde voedselzekerheid. Het ICSF wenst dat Ierland een echt duurzame toekomst geniet.

4. Conclusie

Samengevat verwerpt het ICSF dit gebrekkige IPCC Synthesis Report als basis voor overheidsbeleid en dringt erop aan dat het klimaatactieplan 2023 dringend wordt herzien. Nationaal beleid moet zijn gebaseerd op objectieve klimaatwetenschap, met zeer selectieve mitigatie, op basis van solide economisch, technologisch en sociaal pragmatisme, aangevuld met een gerichte aanpassing aan mogelijk bescheiden klimaattrends in de komende decennia.

***

Over het ICSF

Het Irish Climate Science Forum (www.ICSF.ie), opgericht in 2016, promoot realisme in klimaatwetenschap en behoedzaamheid in het klimaat-/energiebeleid. Het ICSF ziet de noodzaak van voorlichting, beleidsvorming op het gebied van klimaat/energie in het beste nationale belang op de lange termijn, zonder enige invloed van gevestigde belangen. Om objectiviteit te garanderen, wordt het ICSF volledig uit eigen middelen gefinancierd en ontvangt het geen enkele financiering van specifieke ondernemingen of sectoren. Het ICSF is politiek neutraal.

Het ICSF werkt samen met wereldwijd toonaangevende multidisciplinaire professionals in meer dan 30 landen via de Nederlandse-gebaseerde denktank CLINTEL (www.CLINTEL.org), en heeft met hen een lezingenreeks georganiseerd door vooraanstaande internationale wetenschappers, zie https://www.icsf.ie/lecture-series.

***