Hollands Kroon Raadsvergadering donderdag 23 maart 2023

Datum:
 • donderdag 23 maart 2023
 • in

 •  Hollands Kroon - In de Verbinding donderdag 23 maart raadsvergadering

  Locatie

  MFA, De Verbinding

  Voorzitter
  A. van Dam
  Toelichting

  U kunt de vergadering volgen in de raadzaal, via de website https://hollandskroon.bestuurlijkeinformatie.nl/ en via TV Regio Noordkop.

  Tijd: 20:00 - 23:00


  Agendapunten

  1. A
  2. 1
   Opening
  3. 2
   Mededelingen voorzitter

  Bijlagen

  1. Bij veel dorpshuizen, sportaccommodaties, musea en ander maatschappelijk vastgoed zijn kansen om het energiegebruik te verminderen. Dat is goed voor het klimaat en drukt de energierekening. Er zijn diverse subsidies beschikbaar om te verduurzamen. Maar er blijkt in veel gevallen een groot investeringsbedrag nodig. Met de Verordening duurzaam maatschappelijk vastgoed, helpen we instellingen om te verduurzamen.

  Bijlagen

  1. Vanuit een aantal bijdragen van het Rijk willen we inwoners beter helpen om hun huis te verduurzamen. Die hulp bestaat onder andere uit gratis energiescans en trajectbegeleiding voor alle belangstellende woningeigenaren die hun huis willen verduurzamen, het organiseren en uitvoeren van buurtcampagnes en communicatie. Daarnaast willen we maximaal € 1.000,- uitkeren aan woningeigenaren die hun woning goed isoleren, met een extra bijdrage van maximaal € 1.000,- voor bewoners die kampen met energiearmoede.

  Bijlagen

  1. C
   Besluitvormend
  2. 1
   Vaststellen agenda
  3. 2
   Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming

  Bijlagen

  Bijlagen

  Ingekomen stukken en memo's

  1. Titel
   brief aan raad Speeltuin de Biesbos Elshof-Zuid.
   Dit is weer geen officiële opname
   Medewerker van Hollands neemt zonder toestemming van
   bezwaarmaker hoorzitting op met mobiele telefoon
   uitnodiging voor een hoorzitting met coronamaatregelen?
   Convenant aanleg 380 kV transportleiding Diemen-Kop NH
   Het wel en wee van de Wieringermeer 2023 en verder
   Jaarverslag Thuishuis Winkel
   Memo raad 23-02-14 Afvalzorg
   Memo raad 23-02-14 Extinction Rebellion
   Memo raad 23-02-14 uitstel Omgevingswet
   Memo raad 23-02-21 OER Wieringerhoek.pdf
   Memo raad 23-02-21 rapport (kinder)Ombudsman 'Als de
   overheid niet thuis geeft'
   Memo raad 23-02-21 RES Voortgangsrapportage.pdf
   Memo raad 23-02-21 wijzigingsplan Zuidwal- en
   Amsteldiepstraat Den Oever (1).pdf
   Memo raad 23-02-27 verplanten bomen.pdf
   Memo raad 23-02-27 vestigen voorkeursrecht gronden nabij
   RHB Breezand.pdf
   Memo raad 23-03-07 Energieontwikkelingen
   Memo raad 23-03-07 Kleine windmolens
   Memo raad 23-03-07 voortgang beleidsambities wonen
   Memo raad 23-03-07 woondeal 2.0 Noord-Holland Noord
   Memo raad 23-03-14 aantrekken langlopende lening
   Memo raad 23-03-14 participatie VAWOZ
   Memo raad 23-03-14 pMIEK
   Memo raad beantwoording Motie 2023-01 OHK PvdA
   Kustvisie mbt Buitendijks plan.pdf
   Memo raad beantwoording raadsvragen Buitendijks Plan
   Memo raad Gewasbeschermingsmiddelen en spuitzonering
   Memo raad speeltuin de Bosbies
   Notitie ESNH Versnelling Energietransitie.pdf
   Plan van aanpak onderzoek vestiging datacenters Hollands
   Kroon vastgesteld na bespreking in Toetsingskamer
   Reactie op plannen haven van Oude Zeug
   Speeltuin de Bosbies Elshof-Zuid
   Terrein rond Muggenburgerweg 2, Haringhuizen

  1. Initiatiefnemer wil de bedrijfsbestemming van Kolhornerweg 3 in Middenmeer wijzigen in een maatschappelijke bestemming. In het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009’ is hiervoor geen wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Om de wijziging mogelijk te maken moet een bestemmingsplan worden vastgesteld.

  Bijlagen

  Besluit

  1. Voorgesteld besluit

   1. het bestemmingsplan Kolhornerweg 3 Middenmeer 
   2. ongewijzigd vast te stellen;
   3. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand
    NL.IMRO.1911.BPLG2009hz026-va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
   4. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

  1. De initiatiefnemer heeft het voornemen om ten zuiden van het perceel Molenweg 50 in Wieringerwaard een
   nieuwe kavel voor één woning te realiseren. Momenteel staat er op dit perceel geen bebouwing. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van die woning mogelijk.

  Bijlagen

  Besluit

  1. Voorgesteld besluit

   1. het bestemmingsplan 'Molenweg nabij 50 Wieringerwaard' ongewijzigd vast te stellen;
   2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPWWrdhz002-va01 en te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
   3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet 
   4. ruimtelijke ordening vast te stellen.

  1. Initiatiefnemer wil de bestemming van het perceel Kanaalweg 5 in Nieuwe Niedorp wijzigen van agrarisch naar een bedrijfsbestemming. De agrarische bedrijfsvoering is al enige tijd geleden beëindigd en het huidige gebruik van paardenhouderij past niet in het huidige bestemmingsplan. Om deze reden is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

  Bijlagen

  Besluit

  1. Voorgesteld besluit

   1. het bestemmingsplan Kanaalweg 5 Nieuwe Niedorp ongewijzigd vast te stellen;
   2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand
    NL.IMRO.1911. NL.IMRO.1911.BPBG2010hz24-va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
   3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

  1. De KH44 is een anjovisjol (visserschip) uit Kolhorn. Het is een varend monument dat regelmatig onderhoud nodig heeft om in stand te houden. De eigenaar, Stichting Varend erfgoed, heeft een verzoek bij de gemeente ingediend om het bestemmingsplan te wijzigen voor de bouw van een winterstalling voor de KH44.

  Bijlagen

  Besluit

  1. Voorgesteld besluit

   1. het bestemmingsplan ‘Winterstalling KH44 te Kolhorn’ vast te stellen;
   2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPBG2010hz16--va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
    geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

  1. Het Rijk, drie grote regionale netwerkbedrijven (Alliander, Stedin, Enexis) en een afvaardiging van de aandeelhouders van deze bedrijven zijn tot een onderhandelingsakkoord over een afsprakenkader gekomen. Dit kader is een uitgebreide set van afspraken waaronder het Rijk eventueel zou kunnen deelnemen aan een netwerkbedrijf, voor onze regio is dat Alliander. Met als doel het realiseren van de grote energietransitie. Als medeaandeelhouder van Alliander wordt de raad gevraagd het college te laten instemmen met dit afsprakenkader.

  Bijlagen

  Besluit

  1. Voorgesteld besluit
   geen wensen of bedenkingen te hebben tegen het 

   voorgenomen besluit van het college om in te stemmen met 

   het het Afsprakenkader Kapitaalbehoefte Regionale 

   Netwerkbedrijven.


  1. Op 22 december 2022 heeft uw raad een besluit genomen over het noodfonds maatschappelijke instellingen vanwege de hoge energieprijzen. De voorwaarden voor het noodfonds zijn nu uitgewerkt in een verordening. De raad wordt voorgesteld akkoord te gaan met deze Subsidieverordening noodfonds maatschappelijke instellingen.

  Bijlagen

  Besluit

  1. Voorgesteld besluit
   de Subsidieverordening noodfonds maatschappelijke 

   instellingen vast te stellen.


  1. De berging van de De Vickers Wellington bommenwerper in Nieuwe Niedorp is volledig afgerond. We kunnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken verzoeken om de bergingskosten voor 100% te vergoeden vanuit de bommenregeling in het gemeentefonds.

  Bijlagen

  Besluit

  1. Voorgesteld besluit
   in te stemmen met de financiële afrekening van de directe 

   bergingskosten van de Vickers Wellington T2990 in Nieuwe 

   Niedorp.


  1. De vereniging Sociaal & Groen heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het niet tijdig nemen van een besluit over het instellen van een burgerkamer. Voor de beslissing op het bezwaarschrift wordt de raad voorgesteld het advies van de commissie bezwaarschriften te volgen en het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

  Bijlagen

  Besluit

  Voorgesteld besluit


  het bezwaarschrift van Sociaal & Groen d.d. 10 november 

  2022, ontvangen 14 november 2022 niet-ontvankelijk te 

  verklaren en voor de motivering kortheidshalve te verwijzen

  naar de inhoud van het advies van de commissie 

  bezwaarschriften d.d. 9 januari 2023.


  1. Bij veel dorpshuizen, sportaccommodaties, musea en ander maatschappelijk vastgoed zijn kansen om het energiegebruik te verminderen. Dat is goed voor het klimaat en drukt de energierekening. Er zijn diverse subsidies beschikbaar om te verduurzamen. Maar er blijkt in veel gevallen een groot investeringsbedrag nodig. Met de Verordening duurzaam maatschappelijk vastgoed, helpen we instellingen om te verduurzamen.

  Bijlagen

  Besluit

  1. Voorgesteld besluit

   1. de Verordening duurzaam maatschappelijk vastgoed vast te stellen;
   2. de uitvoering van de regeling onder te brengen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn);
   3. de kosten voor de uitvoering van de lening te dekken uit de algemene reserve;
   4. het fonds van maximaal 1 miljoen euro een revolverend karakter te geven, waardoor aflossing en betaalde rente terugvloeien in het fonds, en het opnieuw beschikbaar komt voor nieuwe leningen.

  1. Vanuit een aantal bijdragen van het Rijk willen we inwoners beter helpen om hun huis te verduurzamen. Die hulp bestaat onder andere uit gratis energiescans en trajectbegeleiding voor alle belangstellende woningeigenaren die hun huis willen verduurzamen, het organiseren en uitvoeren van buurtcampagnes en communicatie. Daarnaast willen we maximaal € 1.000,- uitkeren aan woningeigenaren die hun woning goed isoleren, met een extra bijdrage van maximaal € 1.000,- voor bewoners die kampen met energiearmoede.

  Bijlagen

  Besluit

  1. Voorgesteld besluit

   1. de subsidieverordening ‘De isolatieversneller’ vast te 
   2. stellen;
   3. de Rijksbijdrage van het Nationaal Isolatieprogramma en 
   4. de Specifieke Uitkering Energiearmoede te gebruiken 
   5. voor de uitvoering van deze verordening.
  2. D

  1. Fracties in de gemeenteraad hebben de mogelijkheid om per fractie één fractieondersteuner voor benoeming door de raad voor te dragen. Door het raadslidmaatschap van de heer Hruska kan de fractie van VVD een nieuwe fractieondersteuner voordragen. De fractie draagt de heer P. Nouwens voor.

  Bijlagen

  Besluit

  1. Voorgesteld besluit
   De heer P. Nouwens (VVD) te benoemen tot 

   fractieondersteuner

  2. D
   Sluiting

  0 reacties :

  Een reactie posten