Door Jeroen Hetzler.

Voor eerdere correspondentie met het APB zie hier.


Geachte heer Hetzler,

In uw reacties van 26 en 28 december 2022 komt u terug op onze correspondentie. U richt een open brief aan de heer Van Wijnen.

Het bestuur van ABP ontvangt dagelijks vele berichten, brieven en verzoeken en is daarom helaas niet in staat om persoonlijk op alles te reageren. Daarvoor vraag ik uw begrip. Vanuit onze werkzaamheden heeft onze afdeling periodiek contact met medewerkers van ABP, die op hun beurt rechtstreeks contact hebben met het bestuur van ABP. Ook leggen wij via bijvoorbeeld rapportages verantwoording af over onze werkzaamheden. In dat kader neemt het bestuur kennis van de berichten die onze afdeling ontvangt en namens haar beantwoordt. Hierna beantwoord ik uw bericht, namens het bestuur.

Over de verschillende zienswijzen op de invloed van CO2 schreef ik u eerder, waarbij ik reeds aangaf dat er verschillende rapporten over de rol van CO2 zijn. Uw bericht bevestigt dit. U en ABP hoeven het hier ook niet over eens te worden, in ons vorige bericht heb ik u de (beleids)keuze van ABP op dit gebied toegelicht. Daar voeg ik aan toe dat het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in 1988 is opgericht door het United Nations Environment Programme (UNEP) en de World Meteorological Organization (WMO), en wordt gesteund door  de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

De rapporten van de IPCC zijn een overzicht van de wetenschappelijke literatuur, waarin alle beschikbare kennis gewikt en gewogen wordt met als doel “beleid te informeren/beleidsvoorlichting” (policy-informing) en niet “voor te schrijven” (policy-prescriptive). Het IPCC is er dus om als onafhankelijke organisatie alle klimaatwetenschappelijke publicaties te beoordelen en er conclusies aan te verbinden. Het presenteren van de bevindingen van het IPCC als slechts één mening geeft daarom een vertekend beeld.

Duizenden wetenschappers van over de hele wereld en van alle relevante disciplines zijn bij het uitgebreide proces van rapporten schrijven betrokken. Dat doen ze geheel vrijwillig; ze krijgen er niet voor betaald. Het schrijven is een lang proces met meerdere review-rondes, waarin externe experts en de nationale overheden de rapporten uitgebreid checken en van commentaar voorzien. De IPCC-rapportages worden onderworpen aan uitgebreide externe evaluaties onderworpen: wat gaat goed, wat kan beter?

Kernenergie

Kernenergie is inderdaad een schone vorm van energie, omdat er bij de productie geen CO2 vrijkomt. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) en andere scenario’s is kernenergie zelfs nodig om te voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs. Daarmee lijkt het in het eerste opzicht een geschikte optie. Toch beleggen wij er nu niet in. Dat heeft alles te maken met de risico’s die deze manier van opwekken met zich meebrengt op het gebied van veiligheid. Het opslaan van nucleair afval is ook helaas niet risicovrij. Daar komt bij dat de strenge veiligheidseisen kernenergie bijzonder kostbaar maken. Hoewel het niet is uitgesloten dat ABP in de toekomst in kernenergie belegt, richten we ons nu vooral op hernieuwbare energie. Zoals zonne- en windenergie.

Gevolgen koerswijziging

Conclusies over het langetermijneffect van onze koerswijziging op het pensioenrendement kunnen we pas trekken als er over een langere periode is gemeten. Wat we zien, is dat producenten van fossiele energie in toenemende mate bloot worden gesteld aan klimaatrisico’s, en daarmee financiële risico’s lopen. Ook zien we grote schommelingen en pieken in prijzen van fossiele brandstoffen. Het is onzeker in hoeverre de hoge risico’s in de toekomst beloond worden via extra rendement.

Wij monitoren de impact van onze duurzame keuzes op risico /rendement. Onze vermogensbeheerder APG heeft in 2020 een dashboard ontwikkeld, dat inzicht geeft in de effecten van insluiten en uitsluiten op het rendement van onze aandelenportefeuille. We kunnen met dit dashboard het rendement op onze aandelen vergelijken met een marktgemiddelde (benchmark). Op dit dashboard zien we dat over de afgelopen 2 jaar het effect op het rendement licht positief is. De verkoop van beleggingen in fossiele producenten vindt plaats binnen het kader van het insluitingsbeleid en zal dus in de toekomst onderdeel uitmaken van de analyse.

We zijn graag transparant naar onze deelnemers; via onze website publiceren wij al onze beleggingsresultaten: Beleggingsresultaten | ABP. En in het jaarverslag leggen we rekening en verantwoording af over het gevoerde (beleggings)beleid: ABP Jaarverslag 2021. Het jaarverslag over 2022 wordt naar verwachting in mei 2023 gepubliceerd.

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, namens ABP,

Aimé Wauthelé

Adviseur Marketing en communicatie APG

***


Antwoord op argumentatie ABP na open brief


Geachte Aimé Wauthelé,

Hartelijk dank voor uw reactie.

Ter afsluiting wil ik als volgt reageren.

Ten eerste geeft u opnieuw geen antwoord op de vraag waar het bewijs is van de menselijke CO2-emissie als dominante component van de opwarming sinds 1850 en de mogelijke catastrofale verdere temperatuurstijging van de aarde.

Ten tweede grijpt u opnieuw, en in verhevigde mate, naar de drogreden ad verecundiam ofwel het autoriteitsargument (VN, WMO, IPCC, UNEP, duizenden wetenschappers). Dit is het meest onwetenschappelijke ‘argument’ dat men kan toepassen. Een klassiek voorbeeld was het conflict dat Galileo had met de Kerk, lees de bekende consensus van de gevestigde doctrine van toen het geocentrische universum en nu de doctrine van de catastrofale opwarming door menselijk toedoen. Van recenter datum is het weerwoord van Einstein op de kritiek op zijn relativiteitstheorie: van die +100 kritische wetenschappers is er slechts 1 nodig die mijn theorie kan weerleggen.

Ten derde is de weerlegging van de hypothese, genoemd onder het ten eerste, zeer aannemelijk gemaakt zoals ik u onder ogen heb gebracht. Zal deze belangrijke informatie uw bestuur wel bereiken? U gaat niet inhoudelijk in op dat argument.

Ten vierde is het IPCC geen wetenschappelijk instituut, maar geeft een eenzijdige beeld dat berust op de eco-politieke mening van Maurice Strong. Diens uitlating:

“Frankly, we may get to the point where the only way of saving the world will be for industrial civilization to collapse”

stemt niet geruststellend.

Ten vijfde vrees ik dat het politiek correcte groepsdenken zo diep in de haarvaten van onze maatschappij is doorgedrongen dat zelfs feiten zoals meetresultaten die het klimaatnarratief weerleggen, door cognitieve dissonantie worden verworpen of gecensureerd of als een mening worden afgedaan. Waarom zou dit laatste  dan niet ook gelden voor de politieke mening van en achter het IPCC? Immers, hier wordt juist geen bewijs voor die mening gegeven.


Tot slot wijst uw antwoord erop dat alleen wind, zon en biomassa in het beleggingsbeleid van het ABP passen. Nog afgezien van de weersafhankelijkheid van wind en zon, is het dan ook per definitie (middelbare school-natuurkunde) een illusie dat wind, zon en zeker biomassa qua vermogensdichtheid ooit de huidige (15%) elektriciteit- laat staan overige (85%) energieopwekking kan vervangen. Vandaar mijn vraag over kernenergie. Met een vermogensdichtheid van meer dan 10.000 van die van wind, zon en biomassa. In uw antwoord hoor ik de dictatoriale stem van Timmermans. Deze, en zijn, argumentatie is echter in strijd met de feiten. Ik citeer: Dit resultaat sluit ook goed aan bij de kostenraming van klimaatopties gepubliceerd in 2018 door het Planbureau voor de Leefomgeving, waaruit ook al bleek dat kernenergie voor Nederland een veel goedkopere CO2-reductiemaatregel is dan offshore windenergie.

Concluderend stel ik vast dat het beleggingsbeleid van het ABP op wetenschappelijk ongefundeerde politieke correctheid berust in plaats van het belang van de (toekomstige) gepensioneerden.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet moet worden vernietigd.)

***