Amnestie voor coronabestuurders? No fucking Way!

 In de Verenigde Staten is ophef ontstaan over het idee bestuurders van instituten, ambtenaren en politici die verantwoordelijk waren voor de coronamaatregelen, amnestie te verlenen en daarmee vrijuit te laten gaan. 


4-11-2022


De verantwoordelijken voor maatschappij en economie torpederende lockdowns, willekeurige schoolsluitingen, het verplichten van totaal ineffectieve mensonterende mondkapjes (bron), het toepassen van een volledig ineffectieve avondklok, het bestraffen en uitsluiten van een hele klasse mensen die terecht de effectiviteit en risico’s van de in allerijl geproduceerde experimentele MRNA vaccins in twijfel trok, gedwongen vaccinaties in specifieke beroepsgroepen, politici die de Tweede Kamer der Staten-Generaal bewust en stelselmatig onjuist en onvolledig informeerden (bron), het “onafhankelijke” RIVM dat volledig aan de leiband van politiek gestuurd VWS liep, onnodige bangmakerij van de bevolking, het blijvend ontkennen van het grote belang van besmetting via aerosolen, het ridiculiseren en beboeten van artsen die succesvol coronapatiënten behandelden met volstrekt onschadelijke medicatie die al decennia grootschalig werd gebruikt, het verplichten van social media platforms om voor de overheid onwelgevallige informatie te verwijderen, het door veiligheidsdiensten laten volgen van weldenkende mensen die kritisch waren over het gevolgde coronabeleid van de overheid, alleen omdat ze goed geïnformeerd waren en een kritische geest hadden. En dat voor een virus met een overlevingspercentage van 99%.

We moeten elkaar vergeven voor wat we hebben gedaan en gezegd toen we in het duister tastten over COVID“, schrijft Professor Emily Oster – een fervent voorstander van lockdowns, die nu smeekt om genade voor de onethische misdaden tegen maatschappij en economie. Mevrouw voelt nadrukkelijk nattigheid over de dingen die komen gaan.

Laten we erkennen dat we ingewikkelde keuzes hebben gemaakt in een tijd van grote onzekerheid en proberen samen te werken om vooruit te gaan” vervolgt ze.

Klinkt redelijk maar is het niet. Het was vanaf ca. 2 maanden na de eerste uitbraak van corona volstrekt helder dat Corona met name oude mensen met onderliggend lijden treft. Een specifieke, afgebakende groep waarvan bekend is waar die te vinden is en welke maatregelen daar te nemen zijn in het kader van het voorkomen van besmettingen en het behandelen na eventuele besmetting. Geen enkele reden om de hele samenleving op slot te gooien en later de hele wereld te vaccineren met een experimenteel vaccin.


Het was al ca. twee maanden voor toelating van de vaccins bekend wat de zeer ernstige bijwerkingen van de MRNA vaccins waren (bron). Desondanks werd zonder enige voorzichtigheid besloten de vaccins toe te laten met de ambitie om de gehele wereld onder drang en dwang preventief te vaccineren. Inclusief mensen die niets te vrezen hebben van het virus. Toelatingsinstanties en vaccinproducenten hebben vervolgens stelselmatig geprobeerd de toelatingsdossiers geheim te houden (bron).

De overheden, instituties, media en sociale media platforms werkten stelselmatig samen om elk tegengeluid, ook uit zeer gerenommeerde wetenschappelijke kringen, te ridiculiseren en te verbieden. Reputaties van internationaal erkende wetenschappers zijn bewust gebroken en vernietigd. Afwijkende opvattingen werden niet geaccepteerd. Wetenschappers zijn ontslagen omdat ze feitelijk gelijk hadden.

Het kan niet zo zijn dat de verantwoordelijken hiervoor vrij uit gaan. De roep uit de samenleving naar verantwoording afleggen is volstrekt begrijpelijk. Het is abject te stellen “wij wisten niet beter, er was een crisis”. Er was een crisis in de eerste twee maanden na initiële uitbraak maar daarna was helder wat de problematiek was. Maar de overheden, media en instituten bleven in crisisstand staan, vond stelselmatig stapeling van steeds strengere maatregelen plaats en werd elke vorm van scepsis ten aanzien van het gevoerde beleid de kop ingedrukt. Er was geen enkele ruimte voor voortschrijdend inzicht, alleen voor steeds strengere en hardere maatregelen. Maatregelen waarvan in vroeg stadium al bekend was dat de effectiviteit verwaarloosbaar was, dan wel dat het netto resultaat zelfs negatief was. Stelselmatig werden grondrechten (bron) met voeten getreden of ingeperkt. Voor een ziekte overigens die aantoonbaar bij elke volgende virusvariant minder voorstelde.

De overheid en wetenschap bleken de grootste verspreiders van nepnieuws te zijn (bron: even kijken, dit is leuk!). Bijvoorbeeld ten aanzien van de effectiviteit en werking van de vaccins. Doe je het niet voor jezelf, doe het dan voor een ander… Een gotspe. Mensen werd verboden te reizen als ze niet gevaccineerd waren. Mensen werd verboden aan het normale leven deel te nemen als ze niet gevaccineerd waren (2G beleid), in menig land werd mensen geld geboden als ze zich lieten vaccineren… Elke moraliteit voorbij. En de mensen die daarvoor verantwoordelijk waren dienen vrijuit te gaan? No Way!

Oude mensen werden gedwongen zonder familie in quarantaine te overlijden. In verzorgingsinstellingen vonden slachtingen plaats doordat onvoldoende maatregelen tegen de verspreiding van virussen werden genomen doordat met aerosolen besmette lucht van de ene kamer naar de andere werd gepomp. Een dodelijk slachtveld. Begrafenissen en kerkdiensten werden verboden of sterk ingeperkt. En de mensen die daarvoor verantwoordelijk waren dienen vrijuit te gaan? No Way!

De vaccins hebben een hoeveelheid bijwerkingen die in de geschiedenis nog nooit is vertoond. Er is sprake van stelselmatige en structurele oversterfte wereldwijd vanaf het moment dat de vaccins zijn toegepast (voor alles over oversterfte: www.virusvaria.nl). Terwijl sprake zou moeten zijn van ondersterfte na een epidemie (men sterft immers slechts één keer). En elke navolgende boostergolf leidt tot additionele oversterfte! Onderzoek wordt door instanties en overheden stelselmatig onmogelijk gemaakt. Die voelen nattigheid. Er is echter sprake van een ongekend humanitair schandaal. En de mensen die daarvoor verantwoordelijk waren dienen vrijuit te gaan? No Way!

De kans dat jonge mensen overlijden na een infectie met COVID-19 is: 0-19 jaar: 0,0003% en 20-29 jaar: 0,003%. Dat betreft vrijwel geheel personen met onderliggend lijden. Gezonde mensen hebben niks te vrezen. Desondanks zijn de gezondheidsinstituten er voorstander van deze kinderen wereldwijd preventief te vaccineren. Wetende dat de lange termijn effecten van de MRNA vaccinaties volstrekt onbekend zijn en het aantal & de ernst van de bijwerkingen schrikbarend zijn, waaronder hartfalen, auto-immuunziekten en snelgroeiende kankers. De vaccins werken trouwens een maand of 3 en moeten dan herhaald worden… En de mensen die daarvoor verantwoordelijk waren dienen vrijuit te gaan? No Way!

Eerherstel voor de WAPPIES (bron)
Er zijn inmiddels verschillende klinkende overwinningen behaald door de wappies die het moreel kompas, de ethiek, het fatsoen, de weldenkendheid en de ruggengraat hadden om voor zichzelf en medemens op te komen gedurende een periode waarin ze voortdurend werden bekritiseerd, publiekelijk veracht, gediscrimineerd, behandeld als tweederangsburger, verboden werd te reizen en aan het sociale leven deel te nemen.

Een meerderheid van de media, “wetenschappers”, instituten en politici eiste dat deze mensen uit de samenleving zouden worden verwijderd en minimaal werden onderworpen aan minachting en spot. Inmiddels worden er in diverse landen excuses gemaakt voor hoe niet-gevaccineerden werden behandeld.

Zoals Fox News vorige week schreef: “de premier van Alberta, Canada, zei dat ze werkt aan een plan om inwoners die een boete of arrestatie kregen vanwege het overtreden van coronavirusprotocollen gratie te verlenen, en verontschuldigde zich bij niet-gevaccineerde Canadezen die te maken kregen met discriminatie“.

In New York heeft een rechter van het Hooggerechtshof onlangs alle werknemers die werden ontslagen omdat ze niet waren gevaccineerd hun baan teruggegeven: “De rechtbank oordeelde maandag dat “gevaccineerd zijn niet voorkomt dat een persoon COVID-19 oploopt of overdraagt.” Daarmee was het ontslag onwettig. 

In Italië heeft de nieuwe regering per direct verplichte corona vaccinaties afgeschaft en een diepgaand onderzoek naar de gang van zaken m.b.t. het gevoerde Coronabeleid aangekondigd.

Recent heeft Dr. Christian Perronne volledig eerherstel (bron) gekregen na een reeks ongekende beschuldigingen vanuit de gezondheidsinstituties van de staat. Perronne, specialist infectieziekten in het Garches-ziekenhuis in de regio Ile-de-France, werd door de Nationale Raad van de Orde van Artsen vervolgd voor zijn opvattingen over de vaccins, over de behandeling van COVID met hydroxychloroquine en kritische uitspraken over het gebrek aan moraliteit en vakkennis bij enkele van zijn collega’s. Perronne werd eind 2020 ontslagen als afdelingshoofd. Inmiddels dus volledig gerehabiliteerd.

De belangrijkste misdaad door overheden en instituties begaan is het stelselmatig onderdrukken van de waarheid, het blijven toepassen van bewezen ineffectief beleid over de rug van de samenleving en de publieke en individuele gezondheid. De overheid acteert op een wijze waarin zij etaleert er niet voor de burger te zijn, maar voor zichzelf. En duldt geen enkele tegenspraak. Niet de ethiek regeert maar de politieke agenda en het eigenbelang. Het hoogste doel van de staat is kennelijk het eigen voortbestaan en de eigen ideologie. Daarvoor moet alles rücksichtsloos wijken en is het kennelijk toegestaan te liegen en te bedriegen.
 
De overheid heeft er willens en wetens op aangestuurd de burgers op te zwepen in een sfeer van angst zodat zij zich doodsbang en schier hypnotisch vastklampten aan die zelfde overheid. In de aantoonbare onjuiste veronderstelling dat de overheid ethisch handelt en er voor de burger is. Dat vastklampen aan de overheid heeft in de samenleving geleid tot een aanzwellende roep om meer draconische maatregelen en welhaast fascistisch beleid. 

De door de overheden welbewust geïnitieerde hysterie wordt bijvoorbeeld geïllustreerd in onderzoek door Ramussen. Rasmussen meldde in januari 2022 dat onder democratische kiezers in de Verenigde Staten de volgende Covid-beleidsideeën leefden:

  • Boetes voor niet-gevaccineerden: 58% van de kiezers zou niet zich verzetten tegen een voorstel om Amerikanen te beboeten die ervoor kiezen om geen COVID-19-vaccin te krijgen.
  • Huisarrest: 59% van de Democratische kiezers zou voorstander zijn van een overheidsbeleid dat vereist dat burgers te allen tijde aan huis gekluisterd blijven als ze weigeren een COVID-19-vaccin te krijgen, behalve in noodgevallen.
  • Bijna de helft (48%) van de Democratische kiezers vindt dat de regering personen die publiekelijk de werkzaamheid van de bestaande COVID-19-vaccins op sociale media, televisie, radio of in online of digitale publicaties in twijfel trekken, moeten kunnen worden beboet of gevangen gezet.
  • Gedwongen quarantaine: 45% van de Democraten zou voorstander zijn van regeringen die burgers verplichten tijdelijk in aangewezen faciliteiten of locaties te wonen als ze weigeren een COVID-19-vaccin te krijgen.
  • Mensen van hun kinderen beroven: 29% van de Democratische kiezers zou voorstander zijn van het tijdelijk opheffen van de voogdij van ouders over hun kinderen als ouders weigeren zich te laten vaccineren. Dat is overigens veel meer dan het dubbele van de steun voor dit soort waanzin in de rest van het electoraat – 7% van de Republikeinen en 11% van de partijloze kiezers is voor een dergelijk beleid.

En de mensen die daarvoor verantwoordelijk waren dienen vrijuit te gaan? 
No Way!

amnestieeHet is onacceptabel als overheden, instituties en pers wegkomen met “wir haben es nicht gewusst”… Het is tijd om mensen keihard verantwoordelijk te stellen voor alle leed dat is aangericht. Als de Republikeinen aan de macht komen in de Verenigde Staten is het niet uitgesloten dat Fauci levenslang de gevangenis in gaat. En terecht.

 

0 reacties :

Een reactie posten