De ‘Staat van de Europese Unie’ versus de slechte staat van de groene transitie, Samuel Furfari (interview)

de ‘Staat van de Europese Unie’ .....


30-9-2022

 

Bron: European Scientist.

Enige tijd geleden hield de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, een toespraak over de ‘Staat van de Europese Unie’ voor het Europees Parlement in Straatsburg. Ze maakte van de gelegenheid gebruik om bepaalde aankondigingen te doen, met name over de energietransitie die verwijst naar een waterstofbankproject.

European Scientist interviewde de Italiaans-Belgische energiespecialist Samuel Furfari, de huidige voorzitter van de European Society of Engineers and Industrialists. Vroeger was hij werkzaam als hoge ambtenaar bij het directoraat-generaal Energie van de Europese Commissie (1982 en 2018). Als auteur van onder meer het boek Hydrogen Utopia formuleert hij hier een verhelderde analyse en scherpe kritiek op zowel het nieuwe plan als op de strategische keuzes van de EU in strijd met het rapport voor de commissie Prodi waaraan hij actief had deelgenomen.

ES: Wat vond u van de laatste State of the Union-toespraak en de maatregelen die mevrouw Von der Leyen voorstelde?

Samuel Furfari: Je zult misschien verrast zijn door haar vastberadenheid, aangezien ze de woorden ‘ik wil’ zes keer herhaalde. Voor een instelling die geen beslissingsbevoegdheid heeft, aangezien de Europese Commissie niet de EU-wetgever is, lijkt dit op zijn zachtst gezegd verrassend.

Het woord solidariteit kwam tien keer voor. Het werd vooral gebruikt om te verzekeren dat de EU solidair zal blijven met Oekraïne. Maar de president gebruikte het niet in het kader van het energiebeleid, en terecht, aangezien haar verzoek om solidariteit afgelopen juni in de vorm van een vermindering van het aardgasverbruik met 15% in de lidstaten ten voordele van staten in een aanbodstekortsituatie – d.w.z. Duitsland – werd niet goed ontvangen door de lidstaten; het minimale akkoord dat in de Raad is bereikt, is helemaal geen ‘bewijs van solidariteit’.

In een logische draai was ze verheugd aan te kondigen dat het gas dat via de pijpleiding uit Rusland wordt geleverd nu slechts 9% is. Dit zou beangstigend moeten zijn gezien de te grote afhankelijkheid van Duitsland van Russisch gas. Wat als een succes wordt gepresenteerd, veroorzaakt schokgolven, aangezien 94% van het aardgas dat in Duitsland wordt gebruikt voor thermische doeleinden is, waarvoor de hernieuwbare energiebronnen en waterstof waar Duitsland en de Europese Commissie om vragen, weinig kunnen doen.

Het belangrijkste onderdeel van de energietoespraak is de erkenning van de noodzaak om de elektriciteitsmarkt te hervormen. Dit is inderdaad een absolute noodzaak, want wat we meemaken is niet duurzaam. Mensen zullen te lijden hebben onder energiebeperkingen en de energierekeningen exploderen met gevolgen voor alle consumptiegoederen. Deze waanzinnige prijzen brengen het concurrentievermogen van de grote industrie, met name de chemische industrie, en het MKB in gevaar, aangezien de rest van de wereld niet hetzelfde energiebeleid heeft gevolgd als de EU.

Ik wil duidelijk maken dat dit falen, in tegenstelling tot wat velen beweren, niet het falen van de liberalisering is. Toen Jacques Delors eind 1992 voorstelde om een ​​interne markt voor goederen en diensten tot stand te brengen, was het inderdaad ook nodig om deze interne markt voor elektriciteit (en in een tweede fase ook voor aardgas) tot stand te brengen. Het ging nooit om liberalisering, maar om het creëren van een grote interne markt waar exploitanten en klanten vrij waren om zich te vestigen of te kopen waar ze maar wilden; het ging over ‘het openstellen van de markt’.

Dit is niet alleen een kwestie van semantiek. Het is de haat tegen het marktrecht die nog steeds de overhand heeft in de EU en die het begrip ‘openstelling van de energiemarkt’ heeft omgevormd tot ‘energieliberalisering’. Het beste voorbeeld is dat het grootste elektriciteitsbedrijf, het Franse EDF, een staatsbedrijf is, wat het tegenovergestelde is van liberalisering.

Deze marktopening begon goed, maar in 2005 eiste Angela Merkel de verplichting om hernieuwbare energiebronnen te produceren die buiten de wet van de markt vielen en nog steeds zijn omdat ze duur zijn. Het bewijs is dat deze verplichting moest worden afgedwongen door twee opeenvolgende richtlijnen (2009 en 2018) en dat een derde dit mandaat binnenkort zal versterken. De openstelling van de markt is op deze manier gemanipuleerd en het is goed dat het geen markt meer wordt genoemd, maar liberalisering is natuurlijk nog minder op zijn plaats. Zolang de duurste elektriciteitsproductie verplicht is, kan ‘marktopening’ niet succesvol werken.

Het is dus niet de oorlog in Oekraïne die verantwoordelijk is, maar de verplichting om wind- en zonne-elektriciteit te produceren en deze voorrang te geven op het elektriciteitsnet.

ES: Een van de belangrijkste maatregelen in deze toespraak is de waterstofbank. Je hebt een boek geschreven met de titel Hydrogen Utopia. Wat vindt u van dit EU-initiatief? Is Brussel verknocht aan deze utopie?

SF : Het lijkt erop dat tot het idee van de waterstofbank is besloten zonder instemming van de andere Europese commissarissen. Dit is waarschijnlijk de reden waarom er in deze toespraak geen informatie is over deze aankondiging, die zelfs lijkt te worden uitgezonden zonder een effectbeoordeling.

Wat is het nut van zo’n bank? De Europese Commissie is al vrij om fondsen te verdelen naar eigen goeddunken, aangezien ze in het kader van het herstel na Covid een royale envelop heeft ontvangen voor decarbonisatie, d.w.z. voor de productie van hernieuwbare en alternatieve energiebronnen. Deze bank zou worden begiftigd met 3 miljard – 3000 miljoen! – die zal worden gedistribueerd om een ​​parallelle markt te ontwikkelen met de enorme wereldwijde waterstofmarkt – naar verluidt – van tien miljoen ton.

De wereld produceert jaarlijks 130 miljoen ton waterstof zonder subsidies, voornamelijk uit aardgas, grotendeels met goedkoop Russisch gas. Het wordt gebruikt om de vervuiling door brandstoffen te verminderen, om het minder edele deel van olie op te waarderen tot lichte olieproducten die veel waardevoller en minder vervuilend zijn. Maar bovenal is waterstof de basis voor de productie van ammoniak, dat op zijn beurt de grondstof is voor de productie van meststoffen en dus voor het terugdringen van de honger in de wereld.

Als we weten dat Rusland een grote producent van waterstof is en de grootste exporteur van stikstofmeststoffen, die essentieel zijn voor de wereldvoedselvoorziening, staan ​​we versteld van het idee om met behulp van subsidies in de EU geproduceerde waterstof te verbranden. Het verbranden van waterstof is als het verbranden van een Louis Vuitton-handtas om warmte te produceren.

Ik herinner me dat de Europese Commissie in haar REPowerEU-strategie op 18 mei 2022 voor de afschaffing van Russisch gas, haar voornemen aankondigde om waterstof uit Oekraïne te importeren ‘zodra de omstandigheden het toelaten’. Maar hoe is dit mogelijk als het land zo afhankelijk is van Rusland voor energie, waar windmolenparken bijna niet bestaan, laat staan ​​de luxe van zonnepanelen?

De regio Dnjepr-Donetsk, waar oorlog woedt, is goed voor 90% van de aardgasproductie van Oekraïne en zal waarschijnlijk enige tijd verloren gaan, net als het Skifska-gasbekken in de Zwarte Zee in het westen, voor de Krim. In 2019 werd bijna de helft (45%) van het kolenverbruik in Oekraïne geïmporteerd en kocht Oekraïne 35% van zijn energieverbruik uit het buitenland. In 2020 zorgden vier kerncentrales met 15 reactoren voor meer dan 51% van de totale elektriciteitsvoorziening. Het is dan ook begrijpelijk dat de elektriciteitscentrale van Zaporižja, de grootste kerncentrale van Europa, wereldwijd de aandacht heeft getrokken. Dit groene optimisme over een land dat een ingrijpende energie-reconstructie zal moeten ondergaan, is verrassend. Daarom is er in Oekraïne geen groene stroom en zal het lang duren voordat het land het zich kan veroorloven. Het is verrassend dat de EU bereid is af te zien van fossiele brandstoffen en bijna kernenergie en elektriciteit te importeren die is geproduceerd in een land dat alleen dat gebruikt.

Dit alles lijkt te bewijzen dat waterstof niets meer is dan een politieke catalogus die weinig te maken heeft met feitelijke analyse en een systemische en geopolitieke visie. In mijn boek ‘The Hydrogen Illusion’ geef ik vele redenen waarom deze fata morgana, opgelegd door Duitsland om zijn Energiewende te redden, zal falen.

Dit geld zou duizend keer nuttiger zijn geweest voor het isoleren van openbare gebouwen, die vaak energieputten zijn en dat blijven omdat de overheid te veel schulden heeft. Het financieren van waterstof in plaats van het isoleren van gemeentegebouwen is een ontstellende dwaling.

TES: Hoe kijkt u aan tegen de ontwikkeling van de energieprijscrisis? Hoeveel van de verantwoordelijkheid houdt verband met de oorlog in Oekraïne? Moeten we volharden in het plannen van de energietransitie zoals de EU dat wil?

SF: Energieprijzen zijn al lang geleden begonnen te stijgen. In mijn boek “Leven zonder moderne energie”, schreef ik in 2016, “is de prijs van elektriciteit voor huishoudelijk gebruik in de EU tussen 2008 en 2012 met gemiddeld 4% per jaar gestegen, of 20% in vijf jaar. Alleen al in Frankrijk schat de Energieombudsman dat 3,8 miljoen huishoudens in brandstofarmoede verkeren, dat wil zeggen ongeveer acht miljoen mensen.” Vóór de oorlog in Oekraïne trof de brandstofarmoede in het VK 20 miljoen mensen.

De oorlog in Oekraïne legt de gevolgen bloot van het Europese energiebeleid van de afgelopen jaren.

Ik wil erop wijzen dat deze ommekeer recent is. European Scientist  heeft mijn mening over deze kwestie al gepubliceerd, waarbij ik eraan herinnerde hoe de Commissie-Prodi, met Loyola de Palacio als vicevoorzitter belast met energie, een duidelijke visie had op wat er moest gebeuren om de continuïteit van de energievoorziening van de EU te waarborgen: diversifieer energiebronnen (de huidige Europese Commissie doet het tegenovergestelde omdat zij alleen hernieuwbare energiebronnen en waterstof bepleit), diversifiëren de leverancierslanden (en we hebben onze afhankelijkheid van Rusland gezien) en diversifiëren de aanvoerroutes en middelen (en we zien het flagrante gebrek aan gas, maar ook elektriciteitsinfrastructuur).

In 1973, tijdens de eerste rampzalige oliecrisis, reageerde de toenmalige Europese Commissie zeer goed: ze lanceerde een technologisch programma genaamd het “Olie- en Gasdemonstratieprogramma”, dat het mogelijk maakte om nieuwe technologieën uit te vinden voor de exploitatie van koolwaterstoffen in de Noordzee en om ons uit de klauwen van de OPEC halen. Het begeleidde de buitengewone ontwikkeling van kernenergie en lanceerde een demonstratieprogramma om steenkool op een zo schoon mogelijke manier te gebruiken in elektriciteitscentrales, omdat in die tijd veel elektriciteit werd geproduceerd uit olieproducten. Dit stelde ons in staat om niet alleen de crisis van 1973 te boven te komen, maar ook de crisis van 1979. Petje af voor de toenmalige Europese Commissie!


In plaats van aanpassingsvariabelen in de zeer complexe energievergelijking veilig te stellen, doet de EU vandaag het tegenovergestelde door ze te elimineren en alles in te zetten op decarbonisatie, terwijl ze nucleaire elektriciteit veracht die geen CO₂ produceert.

Het spijt me te horen dat de EU-leiders zeggen dat we het huidige energiebeleid moeten versnellen terwijl hun falen zo duidelijk is. Willen ze echt dat mensen hun rekeningen niet kunnen betalen en in de kou blijven zitten?

***

Bron hier.

0 reacties :

Een reactie posten