Raadsvergadering Hollands Kroon 15 september

Datum:
 • woensdag 14 september 2022
 • in
 • Categorie: ,


 • Hollands Kroon - Raadsvergadering donderdag 15 september 

  Raad 

  donderdag 15 september 2022

  20:00 - 23:00

  Locatie
  MFA, De Verbinding
  Voorzitter
  A. van Dam
  Toelichting

  Indien u wilt inspreken, kunt u gebruik maken van het inspreekuur op de dinsdag voorafgaand aan de raadsvergadering.

  Agendapunten

  1. Op 29 juni 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1 vastgesteld. De gemeente en de provincie Noord-Holland verschilden van inzicht over de borging van de verkeersafwikkeling in het bestemmingsplan. Voor de minnelijke oplossing is een nieuw raadsbesluit nodig. De provincie heeft toegezegd de reactieve aanwijzing in te trekken als hieraan voldaan wordt.

  2. < Het voorstel voor de afhandeling van de lijst ingekomen stukken volgt>

   Ingekomen stukken en memo's

   Titel
   Stichting Drugsbeleid-Burgerberaad drugs
   Droogtebericht HHNK
   Dwangmaatregel van Staatssecretaris Eric van der Burg in Tubbergen
   Een flinke verandering in de afgelopen vijf jaar."
   Evaluatie experiment Restafval
   Gemeenten en de continuïteit van jeugdhulp
   Klacht WMO
   Memo gebiedgerichte aanpak stikstof
   Memo gebiedgerichte aanpak stikstof 20220803
   Memo Kaderbrief 2023
   Memo raad 22-07-12 Campus de Terp
   Memo raad 22-07-12 Monitor Discriminatie 2021
   Memo raad 22-07-12 samenvatting zitting RvS deelgebied B1
   Memo raad 22-07-19 Update woningbouwplannen Winkel Nieuwe Niedorp
   Motie 05 DOP Nu smeren voor later
   motie 22it01945 verspreiding en decentralisering Rijkswerkgelegenheid aangenomen
   Motie 'brief over procedure advies aan Commissariaat'
   Motie gemeente Midden-Groningen Zorgvuldigheid Stikstofbeleid
   Motie Statement stikstofreductiedoelstellingen en pamflet
   motie stikstofaanpak De Wolden
   Motie Stikstofaanpak startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied
   Nota-Koersdocument- Omgevingsvisie reactie SLW
   Preventief seniorenonderzoek 2020/2021
   Publicatie RDA zienswijze Dilemmas in de wildopvang
   Reactie op concept Koersdocument omgevingsvisie Hollands Kroon
   Vastgestelde jaarstukken en begroting RHCA 2021
  3. Aan de zuidzijde van het terpdorp Haringhuizen liggen twee percelen. Een perceel met oude agrarische gebouwen, waaronder een stolpboerderij en boerenschuren, en een perceel dat nu onbebouwd is. Het voornemen is om de bebouwing te slopen en 7 vrijstaande woningen te realiseren op het perceel waarop nu geen bebouwing aanwezig is.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. in te stemmen met de bijgevoegde nota van wijzigingen;
   2. het bestemmingsplan Muggenburgerweg 4 Haringhuizen gewijzigd vast te stellen,
   3.  zoals opgenomen in de nota van wijzigingen;
   4. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het
   5.  GML-bestand NL.IMRO.1911.BPBG2010hz19-va01 en te bepalen dat voor de
   6.  locatie van geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond 
   7. die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
   8. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te
   9.  stellen.
  4. Probedrijven heeft het voornemen om in de gemeente Den Helder nieuwe huisvesting te bouwen en heeft aan de aandeelhouder Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GRGA) gevraagd om deze nieuwbouw mee te financieren met een eenmalige bijdrage van 1 miljoen euro. Hierdoor wordt de begroting 2022 van de GRGA gewijzigd.
   De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert hierop geen zienswijze af te geven.

   Besluit

   Voorgesteld besluit
   geen zienswijze af te geven op de voorgestelde begrotingswijziging van de 

   Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde arbeid.

  5. In het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Hollands Kroon 2022 zijn de regels voor fractieondersteuners, informerende bijeenkomsten en stemming/besluitvorming geactualiseerd of gewijzigd. Een grote wijziging gaat over het inspreekuur. Deze krijgt een informelere opzet die 'het raadscafé' wordt genoemd en vindt telkens een week voor de raadsvergadering plaats op wisselende locaties in de gemeente.

   Besluit

   Voorgesteld besluit
   het Reglement van orde voor de gemeenteraad van Hollands Kroon 2022 vast te 

   stellen.

  6. In het presidium is op 14 juni jl. besloten de voor fractieondersteuners geldende regeling voor presentiegeld, zoals opgenomen in het Reglement van Orde voor de raad 2019  te verruimen en de gemaakte reiskosten te vergoeden. Deze regels passen beter in de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden in plaats van het Reglement van orde. Daarom wordt deze nu aangepast.

   Besluit

   Voorgesteld besluit
   de eerste wijziging van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 

   gemeente Hollands Kroon vast te stellen.

  7. Op 29 juni 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1 vastgesteld. De gemeente en de provincie Noord-Holland verschilden van inzicht over de borging van de verkeersafwikkeling in het bestemmingsplan. Voor de minnelijke oplossing is een nieuw raadsbesluit nodig. De provincie heeft toegezegd de reactieve aanwijzing in te trekken als hieraan voldaan wordt.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   ·  het bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1, vastgesteld bij 

   raadsbesluit, d.d. 29 juni 2021, op de  volgende punten gewijzigd vast te stellen om 

   invulling te  geven aan de afspraak gemaakt tijdens de zitting bij de Afdeling 

   bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 11 juli 2022:

   a. Het vervangen van de tekst in artikel 3.4.2 (Voorwaardelijke verplichting – 

   verkeersontsluiting) door de volgende tekst: Het gebruiken of laten gebruiken, 

   waaronder mede wordt begrepen bebouwen of laten bebouwen, van de gronden 

   aangewezen voor ‘bedrijventerrein’, behoudens de gronden ter plaatse van de 

   aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - 1', is slechts toegestaan nadat 

   (verkeers)maatregelen zijn getroffen die de afwikkeling van het verkeer van die 

   gronden via de zuidelijke kant via het kruispunt Agriport-Koggenrandweg-

   N239-Coppershorn uitsluiten of nadat reconstructie van het kruispunt Agriport-

   Koggenrandweg-N239-Coppershorn heeft plaatsgevonden.


   b. Het schrappen van artikel 3.5.4 (Voorwaardelijke verplichting – verkeersontsluiting);

   c. De toelichting van het bestemmingsplan waar nodig aan te passen op dit 

   wijzigingsbesluit.

   ·  geen ontwerp van het wijzigingsbesluit ter inzage te leggen;

   ·  te bepalen dat de wijzigingen als resultaat hebben een bestemmingsplan dat langs 

   elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand met planidentificatie NL.IMRO.

   1911.BPAgriportB1-va02 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten 

   gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie 

   Grootschalige Topografie;

   ·  geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen;

   ·  het beroep tegen de reactieve aanwijzing op het bestemmingsplan Uitbreiding 

   Agriport A7, deelgebied B1 in te trekken nadat:
   a. Gedeputeerde Staten de reactieve aanwijzing hebben ingetrokken, en;
   b. het gewijzigde vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan bekend is gemaakt.

  0 reacties :

  Een reactie posten