Jaarrekening gemeente Hollands Kroon: Tien miljoen in de plus

Datum:
 • woensdag 15 juni 2022
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  


  Hollands Kroon – De gemeente Hollands Kroon heeft over 2021 een positief resultaat van tien miljoen euro. Iets minder dan de helft van het positieve saldo stort de gemeente in de algemene reserve.  Stijn Vos 15-6-2022


  Over 2021 zijn er een tweetal mutaties die het positieve saldo omhoog stuwen: Een gewenningsbijdrage van ruim drie miljoen vanuit het Hoogheemraadschap, ter compensatie voor het overnemen van een aantal wegen, en een technische mutatie van de reserve. Deze moeten direct weer ingezet worden voor het beoogde doel. Het college was zelf van mening dat deze daarom niet aan het resultaat zouden worden toegevoegd, maar volgt de aanwijzingen van de accountant: “Het resultaat over 2021 exclusief het effect van deze mutaties komt uit op 5,6 miljoen en daarmee vrijwel op het niveau dat wij in de tweede bestuursrapportage 2021 presenteerden”, zo valt te lezen in het raadsvoorstel dat 23 juni ter besluitvorming voorligt.

  In de jaarrekening staan verder weinig opvallende financiële resultaten, afgezet tegen de begroting. Er is vier miljoen meer ontvangen vanuit het Rijk. De structurele begrotingsbuffer van €226.000,-, welke bestemd is voor eventuele tegenvallers of aanvullende beleidswensen vanuit de raad wordt teruggestort naar de reserve. De controle van TOZO-dossiers uit 2020 en 2021 heeft vertraging opgelopen en is uitgesteld naar 2022, waardoor ook het budget van €274.000,- is doorgeschoven. De gemeente heeft daarnaast anderhalve ton ontvangen als vergoeding voor schade door graafwerkzaamheden van nutsbedrijven. Dat bedrag wordt in een reserve voor onderhoud gestopt. €60.000,- die voor 2021 was begroot voor de festiviteiten rondom ’10 jaar Hollands Kroon’ worden pas dit jaar besteed.

  Verreweg de grootste negatieve afwijking van de begroting zijn de kosten voor het sociaal domein; de jeugdzorg en de WMO. Daar ging in Hollands Kroon bijna drie miljoen euro meer aan op dan vooraf gedacht. De gemeente houdt hier wel een reserve voor achter de hand. Er is nog weinig zicht op een verbetering van de voorspelbaarheid van kosten in het sociaal domein: “In de bestuursrapportages van de afgelopen jaren, zien wij dat bijsturing op met name Jeugdzorg en Wmo noodzakelijk is door een toename van zorgzwaarte, zorgduur en een groei van het aantal mensen die zorg vragen. Daarenboven is er het risico dat er besluiten van Rijkswege worden doorgevoerd zonder volledige compensatie en waarbij het inzicht in de aanzuigende werking van dit soort besluiten zich ook niet makkelijk laat voorspellen”, aldus het college.

  Regio Noordkop

  0 reacties :

  Een reactie posten