Van een onzer correspondenten.

Er is een groot risico dat de Nederlandse glastuinbouw zich naar het buitenland verplaatst bij Europese CO2-beprijzing. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek (zie bijlage) in opdracht van minister Jetten voor Klimaat en Energie (EZK). De Nederlandse groente-, fruit- en sierteeltproductie zal mogelijk vertrekken naar Zuid-Europa, waar minder kasverwarming nodig is, of het buitenland waar de kosten voor CO2-uitstoot lager zijn. Glastuinbouw Nederland vindt die ontwikkeling ongewenst en benadrukt dat duurzaamheid breder is dan CO2-emissiereductie alleen.

Momenteel ontwikkelt het kabinet maatregelen om invulling te geven aan het coalitieakkoord en het zogenaamde ‘Fit for 55’-pakket met Europese klimaatmaaatregelen. Met Europese CO2-beprijzing wil minister Jetten ervoor zorgen dat ‘de vervuiler betaalt’. Daarnaast moet dit leiden tot eerlijkere concurrentie in Europa, doordat iedere lidstaat een even streng klimaatbeleid voert. Glastuinbouw Nederland is kritisch over een generieke regeling over CO2-beprijzing. Hoewel beprijzing op EU-niveau het speelveld wellicht minder oneerlijk zou maken, moeten EU-lidstaten ook zonder deze heffing maatregelen doorvoeren vanwege het Europese klimaatbeleid. Glastuinbouw Nederland onderzoekt daarom komende tijd de precieze impact van de verschillende beleidsvoorstellen.

Duurzame sectoraanpak
Duurzaamheid gaat verder dan CO2-emissiereductie alleen. De Nederlandse glastuinbouw is koploper op het gebied van waterbeheer, verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en duurzame arbeid. Bovendien heeft Glastuinbouw Nederland een ambitieus investeringsplan gelanceerd om haar gasverbruik tegen 2026 met 900 miljoen kuub te reduceren. In 2040 zijn we klimaatneutraal. Daarmee wil de glastuinbouw wereldwijd ook klimaatkoploper worden. Het kabinet erkende eerder ook in het coalitieakkoord dat de glastuinbouw in potentie koploper kan zijn in energiezuinige en circulaire productie van hoogwaardige producten.

Pleidooi voor voortzetting
Glastuinbouw Nederland pleit daarom voor een voortzetting van het CO2-sectorsysteem. In het CO2-convenant uit 2012 is afgesproken dat voor de sector een verlaagde energiebelasting geldt. Daartegenover staat dat er CO2-emissiedoelen zijn gesteld die elk jaar behaald moeten worden. Bij een overschrijding van de emissiedoelen betaalt de sector een vereffening. Dit gehele bedrag wordt vervolgens weer ingezet om klimaatdoelen binnen de glastuinbouw te realiseren, onder andere via het programma Kas als Energiebron. In het nieuwe convenant Energietransitie 2030 worden afspraken gemaakt over een nieuw, effectiever, meer sturend sectorsysteem. Dat zou in moeten gaan vanaf 1 januari 2025. Zo werkt de glastuinbouw ieder jaar aan minder CO2-uitstoot met klimaatneutraliteit in 2040.

***

Bron: Glastuinbouw Nederland.