TIJD voor een RECHTSZAAK tegen de VERANTWOORDELIJKEN?

Datum:
 • vrijdag 18 februari 2022
 • in
 • Categorie: ,

 • ... bijna 3000 kwetsbare mensen overleden, op zijn minst door de juridische omschrijving ‘grove nalatigheid/grove schuld’ van betrokken ministers én de premier.

  TIJD voor een RECHTSZAAK tegen de VERANTWOORDELIJKEN?


  (Door: J. Johns)

  Onderzoeksraad kraakt regeringsaanpak corona-crisis

  De onderzoeksraad voor de veiligheid OVV heeft deze week aangetoond dat juist dóór de dwíngende overheidsrichtlijnen voor verpleeghuizen de helft van de corona-doden in 2020 ín verpleeghuizen viel: bijna 3000 kwetsbare mensen overleden, op zijn minst door de juridische omschrijving ‘grove nalatigheid/grove schuld’ van betrokken ministers én de premier.

  De onderzoeksraad concludeerde verder dat het kabinet zijn besluiten alleen baseerde op adviezen van het OMT en geen andere adviezen inwon, dat de crisismaatregelen ongekend grote gevolgen hadden voor verpleeghuizen, zorg, onderwijs, cultuursector en het midden- en kleinbedrijf. Dat maakte van de gezondheidscrisis ook een maatschappelijke crisis… De bescherming van kwetsbare ouderen binnen verpleeghuizen heeft gedurende de eerste golf maar erg weinig aandacht gekregen. Terwijl voorzitters van zorginstellingen als Meander hier al in april 2020 hard over aan de bel trokken bij de overheid. De Raad spreekt van een ‘stille ramp’: ongeveer de helft van de corona-sterfgevallen in Nederland tot september 2020 betrof inwoners van verpleeghuizen. In verdere Kamervragen deze week bleek dat het OMT/RIVM hun adviezen aanpasten aan regeringswensen, zelfs de notulen; volgens de nu zittende minister van Volksgezondheid was dat ‘om het begrijpelijker te maken voor de bevolking’….

  Parallellen met de aanhoudende leugens en bedrog in de nog stééds niet volledig afgesloten ‘Toeslagen-affaire’ waarbij een aantal betrokkenen de juridische kwalificatie ‘Opzet/Grove schuld’ (O/GS) kregen, dringen zich, alwéér, op. En die regering zit er nog steeds.

  Bij Nederlandse Kamerleden en media was er tot voor bovenstaand éérste rapport altijd grote verontwaardiging als iemand het woord ‘tribunaal’ in de mond durfde te nemen. Er werd dan de link gelegd met nazipraktijken. Het tegenovergestelde is het geval: het waren de Nazi’s die voor een tribunaal kwamen, volgens democratisch-juridische weg. De zich onaantastbaar wanende nazi’s meenden bij het Neurenberg-tribunaal dat hen niet veel kon gebeuren, omdat ze helemaal volgens de ‘wet’ gehandeld hadden… Om nationale wetten in de toekomst ‘in het gareel te houden’ werden daarom internationale rechtsprincipes gemaakt: de Neurenbergse Principes en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

  Nederland heeft zúlke ontsporingen als in Duitsland nooit gekend, daarom hebben rechters een blinde vlek voor de noodzaak van het zich houden aan hógere rechtsprincipes dan die van een volksvertegenwoordiging die, gezien het Duitse voorbeeld, kan ontsporen. Dit kan alleen voorkomen worden door een bindende Grondwet voor íedere wet én een Grondwet die zich houdt aan de Neurenbergse Principes en de Universele Rechten van de Mens. In Nederland toetsen rechters wetten echter níet aan de Grondwet; dat is hen zelfs expliciet verbóden in artikel 120 van de Grondwet

  Vermindering grondrechten en vermeerdering onrust, apartheid en uitsluiting

  Nooit eerder kondigden regeringen zoveel beperkende maatregelen, verordeningen en noodtoestanden af, zelfs niet in de twee wereldoorlogen. Burgers zaten thuis, mochten niet bijeenkomen, mochten geen sociale contacten onderhouden, mochten maar enkelen thuis ontvangen en slechts onder voorwaarden reizen. Demonstraties werden verboden door de beperking van de groepsgrootte. Scholen, restaurants, cafés, bedrijven en instellingen waren beperkt open of helemaal dicht. Handhavers kregen bevoegdheden die onacceptabel zijn. Alle maatregelen hadden enorme gevolgen voor mensenrechten en fundamentele vrijheden, zoals vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering, recht op bewegingsvrijheid en vrije verplaatsing, godsdienstvrijheid, het recht op privéleven (dat ook het recht op sociale contacten omvat), recht op onderwijs, recht op vrijheid en onschendbaarheid van de persoon, recht op gelijke bescherming tegen íedere achterstelling en tegen íedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling, het recht op de onaantastbaarheid van het eigen lichaam; en het slotartikel 30: geen bepaling in deze Verklaring zal zo mogen worden uitgelegd, dat welke Staat daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden ten doel hebben.

  En dat alles werd ‘democratisch gelegitimeerd’, doordat de wetten daarvoor goedgekeurd werden door het parlement. Alles op basis van de inschaling van Covid als ‘klasse A-epidemie’; net als ziektes als Ebola, de Pest, Marburg-virus met sterftecijfers van tíentallen procenten van de bevolking. En zélfs deze dubieuze inschaling in die A-klasse is nóóit wet geworden in juridische zin: de 1e Kamer heeft de inschaling als ‘klasse A-epidemie’ ook na twee jaar nog steeds níet aangenomen. En een wet is pas wet als hij door allebéi de parlementen is aangenomen; zelfs íedere nationale juridische basis ontbreekt daardoor vollédig.

  Door corona-maatregelen heeft de overheid in 2 jaar tijd maar liefst 12 artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Nederlandse Grondwet overtreden.

  Artikelen 2, 3, 7, 13, 20 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

  Artikelen 1, 6, 8, 10, 11, 15, 23.2 van de Nederlandse Grondwet.

  Consensus over de huidige Covid-aanpak?

  Als alle medische professionals het eens waren over de noodzaak van alle maatregelen, omdat mensen bij de honderdúizenden in het land dood neervielen, was dat wellicht anders. Ondanks dat grote media het anders doen voorkomen, ís er geen algemene consensus onder medici en immunologen in de wereld over een eenduidige aanpak. Er is niet één arts of slechts énkelen die er anders over denken, nee, er zijn véle deskundige andere meningen, ook van medici, even surfen en je hebt er al véle duizenden te pakken. Alleen al de Great Barrington Declaration heeft meer dan 60.000 handtekeningen van medische professionals, meer dan 10.000 artsen hebben de “Rome Declaration” getekend, op Canadian Physicians staan 1800 handtekeningen online. Zelfs wetenschappers hebben dit jaar hard aangetoond dat beperkende maatregelen hooguit een paar procent effect hebben, idem de QR-codes.

  Als er geen consensus is onder artsen, medische beroepsgroepen en wetenschappers en de nationale overheid drukt dan tóch allerlei maatregelen door die de Universele Rechten van de Mens én Grondwet (deels) ruim 2 jaar buitenspel zetten, als veel Tweede Kamerleden hun wetgevende taak niet serieus lijken te nemen, de éérste Kamer de basis van alle Covid-wetten, de A-status, niet heeft aangenomen en deze tóch gewoon Wet werd, dan zou in een ‘normale’ situatie wel héél erg duidelijk zijn dat alle democratische rechtsprincipes met voeten zijn getreden en het volk in ieder geval ten dele is voorgelogen, ruim twee jaar lang.

  De Neurenbergse principes / Universele Verklaring Rechten van de Mens

  De Neurenbergse principes bepalen dat íedereen die een misdaad heeft begaan naar internationaal recht (universele rechten van de mens) daarvoor persoonlijk aansprakelijk is.

  Artikelen III en IV geven aan dat níemand zich kan beroepen op een bevel of opdracht van overheid of hogerhand, íedereen blijft persoonlijk verantwoordelijk, van staatshoofd tot ambtenaar. Het zich beroepen op ‘de wet’, overheid of leidinggevende of het verschuilen achter zijn functie is daarmee onmogelijk, anders kan men als men van functie verwisselt gemakkelijk zijn verantwoordelijkheid ontlopen. De volgende minister of politicus die er zit, is dan theoretisch ‘verantwoordelijk’, terwijl degene die het écht gedaan heeft niet meer aansprakelijk zou zijn. Iets dat voor íedere individuele burger níet geldt.

  Het mag intussen wel duidelijk beginnen te worden voor iedere jurist, rechter en grond- en staatsrechtdeskundige dat onze eigen overheid op grote schaal deze rechtsprincipes heeft verdraaid, kromgepraat en overtreden. Daarbij komen nu nog de zware conclusies van pas het éérste rapport van de onderzoeksraad voor de veiligheid OVV, dat ook nog aantoont dat dít inderdaad hééft plaatsgevonden én dat er onnodige dodelijke slachtoffers zijn gevallen dóór overheidsbevelen onder juist díe kwetsbaren waarvan zij steeds beweerde dat daardoor alles ‘noodzakelijk was’. Hoe laag kun je moreel gezien zinken?

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Neurenbergse_principes

  https://www.amnesty.nl/encyclopedie/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens-uvrm-volledige-tekst

  Door:
  J. Johns
  (voor www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten