• Alle onderzochte teststaafjes bevatten het kankerverwekkende ethyleenoxide (EO)
    Nanodeeltjes in antigeen-tests.
  • Contact met gevaarlijke stoffen is nauwelijks te vermijden.
  • 50 keer de hoeveelheid kankerverwekkende EO die op de werkplek is toegestaan.
  • Lekkage van cerebraal ruggenmergvocht mogelijk door schedelverwonding van teststaafjes.
  • Tests door leken is in strijd met de veiligheidsvoorschriften voor het omgaan met gevaarlijke chemicaliën.
  • Massale testen, vooral voor schoolkinderen, zijn volkomen zinloos.
  • Snelle antigeen-tests mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
  • Tests zijn alleen nuttig als er symptomen zijn

Afgezien van de “voorspelbare stroom van fout-positieven” en de “betrekkelijk geringe gevoeligheid” van tussen de 20 en 50% van de “over het hoofd geziene” feitelijke 

positieven bij de snelle antigeen-tests, is er een veel groter probleem met de tests dat tot nu toe te weinig aandacht heeft gekregen, aldus de professor. Alle door hem geanalyseerde proeven bevatten gevaarlijke stoffen zoals het zeer kankerverwekkende ethyleenoxide (EO). Zelfs met de grootste zorgvuldigheid bij het hanteren van de tests zou een zekere “mate van besmetting/contact met de huid enz. zonder passende beschermende maatregelen (die vaak ontbreken in de bijsluiters voor lekengebruik) in veel gevallen optreden”.

Contact met gevaarlijke stoffen is nauwelijks te vermijden

Door het grote aantal antigeen-tests dat dagelijks wordt uitgevoerd, valt te verwachten dat gevaarlijke stoffen in het lichaam vrijkomen of worden opgenomen, zelfs met een zeer geringe kans op fouten wanneer de tests door leken worden uitgevoerd. Wanneer leken de testkits hanteren, is het namelijk waarschijnlijk dat zij reagentia aan hun vingers krijgen zonder dat zij dat merken. Dit is onaanvaardbaar, zegt Prof. Bergholz.

De gevaarlijke stoffen in de tests

In alle onderzochte tests werden gevaarlijke stoffen aangetroffen. Zo bevatten de snelle antigeen-tests gouden nanodeeltjes en, in ten minste één geval, een chemische stof die in Europa niet is goedgekeurd, maar waarvoor nu wel een vrijstelling is verleend, aldus de professor. “Al deze stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid en het milieu.” Alle door hem onderzochte bijsluiters van sneltests bevatten chemische stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

De spuugtests, bijvoorbeeld, zijn gebaseerd op koolstofnanobuizen. Deze stof valt in principe onder de Europese chemicaliënverordening REACH.

50 maal de toegestane hoeveelheid kankerverwekkende EO

“Volgens wetenschappelijke studies kan worden aangenomen dat de teststaafjes voor zowel de snelle antigeen-tests als de PCR-tests 50 maal zoveel EO op de oppervlakken bevatten als de dagelijks toegestane hoeveelheid voor beroepshalve blootgestelde personen,” zegt de professor verontrust. In levensmiddelen mag er helemaal geen EO zitten. De reden is dat het uiterst kankerverwekkend en mutageen is.

Verwonding aan de schedel – lekkage van hersenvocht

Een bijkomend gevaar zijn de neus-teststaafjes, aangezien zij de slijmvliezen verwonden, vaak tot bloedneuzen leiden en vreemde stoffen op de slijmvliezen achterlaten. In extreme gevallen is er bij neusuitstrijkjes zelfs cerebrospinaal vocht ontsnapt.

Ontbrekende informatie in bijsluiters

De beschermende maatregelen die in de bijsluiters moeten worden vermeld in verband met de gevaarlijke stoffen zijn inconsistent en variëren van helemaal geen informatie tot ongeveer 80% van de beschermende maatregelen die eigenlijk zouden moeten worden vermeld. Bijsluiters voor lekengebruik laten belangrijke informatie over gevaarlijke stoffen en beschermende maatregelen vaak volledig achterwege en bevatten meestal helemaal geen nadere informatie over de chemische stoffen.

Het uitvoeren van tests door leken is in strijd met de veiligheidsvoorschriften

Het feit dat tests worden uitgevoerd door leken in een huiselijke omgeving of in klaslokalen is in strijd met de algemene veiligheidsvoorschriften voor het omgaan met chemische stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. In ten minste één geval waren ook de voorschriften van de Europese chemicaliënverordening REACH overtreden. Dit regelt de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen op uniforme wijze voor de EU-landen. Het gebruik “was derhalve onwettig voordat een vrijstelling werd verleend”, aldus Prof. Bergholz.

Zinloze massale testen – vooral van schoolkinderen

“Het massale gebruik van snelle antigeen-tests en PCR-tests is zinloos, aangezien het, realistisch gezien, geen enkel positief effect kan hebben op de incidentie van infecties. Dit geldt vooral voor gebruik bij schoolkinderen”. Voor kinderen is het risico op een ernstig verloop van de ziekte en ziekenhuisopname “uiterst klein”. En “schoolkinderen vormen ook geen significant besmettingsrisico voor andere leeftijdsgroepen”, maakt Prof. Bergholz duidelijk. Dit geldt echter ook in het dagelijkse beroepsleven, want ook voor mensen onder de zestig is het risico zeer gering en vergelijkbaar met het risico van een gemiddelde griep, aldus Prof. Bergholz in een verklaring voor de Duitse Bondsdag over het onderwerp “Infectiebeschermingswet”.

Snelle antigeen-tests alleen door gespecialiseerd personeel

Prof. Bergholz beveelt daarom aan dat “snelle antigeen-tests alleen mogen worden gebruikt door gespecialiseerd personeel in daartoe uitgeruste laboratoria en alleen bij symptomatische personen”.

Prof. Dr. Werner Bergholz is voormalig hoogleraar elektrotechniek met als aandachtsgebied kwaliteit en risicobeheer aan de Jakobs Universiteit in Bremen. Daarvoor was Prof. Dr. Bergholz 17 jaar werkzaam in het chip-productie management bij Siemens.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER Volg Frontnieuws op Telegram