Brief aan de Raad voor de Rechtspraak

Datum:
 • vrijdag 15 oktober 2021
 • in
 • Categorie: , , ,
 • De rechtspraak lijkt nu gestuurd te worden via de portemonnee en J&V.    15-10-2021

  Brief aan de Raad voor de Rechtspraak

  De schrijvers van deze brief benadrukken niemand iets ten laste te leggen en niet te willen beledigen of op te roepen tot geweld of enig strafbaar feit maar louter het een en ander in overweging te willen geven ter verdediging, waarschuwing en verbetering voor iedereen. De schrijvers aanvaarden geen aansprakelijkheid en de brief is geen formeel advies maar een persoonlijke mening.  Raad voor de Rechtspraak

  Kneuterdijk 1

  2514 EM Den Haag

   

  Betreft: neutraliteit en gezag rechtspraak

   

  Geachte heer Naves,

  Goed dat de Rechtspraak publiekelijk erkenning heeft gegeven ernstig gefaald te hebben in de toeslagzaken onder andere door de Belastingdienst klakkeloos te volgen, geen rechtsbescherming aan de burgers te geven en door een meedogenloze opstelling. Wij geven u graag het volgende in overweging:

  Het was ernstig maar bepaald niet zo’n bijzonder exces als nu steeds gesuggereerd wordt. Het klakkeloos overnemen van standpunten van andere overheidsorganisaties en partijdig met hen zijn en gezinnen die moeten vechten tegen een veel machtiger overheid en voor wie de rechtsstaat niet bestaat is beslist niet alleen het geval in de toeslagaffaire. In tegendeel. Het oordeel van andere ambtenaren en het kabinet wordt vaak klakkeloos gevolgd door rechters. O.a. in zaken rond leerplicht, jeugdzorg, kinderbescherming, politie, sociale dienst, GGD, RIVM/OMT, VWS, etc. De betreffende dienst of het ministerie zegt het dus het is zo is het uitgangspunt. 

  Er is, met name buiten het strafrecht, geen of onvoldoende waarheidsvinding/bewaking van de waarheid en rechtsbescherming. Ook de grondrechten en mensenrechten en fundamentele vrijheden worden nauwelijks beschermd. Zo zegt de Centrale Raad van Beroep in sociale zekerheidszaken zonder enige schaamte bijvoorbeeld dat de rechten en vrijheden van uitkeringsgerechtigden niet worden geschonden als zij tegen hun wil onder bedreiging van het stoppen van hun uitkering voor de noodzakelijke kosten van het bestaan een ambtenaar toelaten in hun woning, een medische keuring bij een commerciële arts ondergaan met wie zij gedwongen een civiele behandelingsovereenkomst aangaan of moeten bewijzen dat zij niet gefraudeerd hebben en onschuldig zijn. De redenatie van de Centrale Raad van Beroep is: “Je kunt in vrijheid beslissen om de binnentreding of het commerciële medisch onderzoek dat niet bij wet voorzien is te weigeren of beslissen je onschuld niet aan te tonen (vaak inlichtingenplicht genoemd) en de consequenties daarvan te aanvaarden.” Dit is te stuitend en te onredelijk voor woorden. Alsof dat een reële en vrije keuze is. Burgers kunnen hun rechten en vrijheden niet effectueren en ambtenaren krijgen een blanco cheque om allerlei vormen van drang en dwang die verregaand in het leven inmengen en die niet bij de wet zijn voorzien en niet noodzakelijk zijn in een democratische samenleving uit te oefenen. 

  Er is in feite nauwelijks nog rechtspraak; bestuur en rechtspraak en uitvoerende ambtenaren zijn vrijwel één geheel en vaak meedogenloos geworden, geregeld ronduit immoreel en mensonterend en handelen dan daarbij met negeren of misbruiken van de wet, grondwet en verdragen en met semantische trucs om allerlei doelstellingen te bereiken. Ook burgemeesters kunnen ongestoord hun gang gaan met het misbruiken van hun bevoegdheden en instrumenten. Ze hoeven maar te roepen “Openbare orde! Veiligheid!” en ze kunnen ondernemers en andere burgers dwingen of verbieden onder bedreiging van dwangsommen en sluiting van hun lokaal of woning. En dat alles zonder goede veiligheidswaarborgen zoals in het strafrecht terwijl het vaak even grote gevolgen heeft en zelfs punitief wordt gebruikt. Vaak ook voor onbepaalde tijd of onredelijk lang terwijl dit niet mag. Het instrument van de burgemeester is immers bedoeld voor acute onvoorziene noodsituaties waarbij meteen gehandeld moet worden. Momenteel gebeurt dit misbruik van bevoegdheden als ondernemers weigeren de coronapas te handhaven omdat dit indruist tegen hun geweten en hun beroep en overduidelijk volgens velen wel degelijk discriminerend is. Zij worden dan gesloten waardoor zij failliet gemaakt kunnen worden. De sluiting van de zaak wordt niet opgelegd omdat er een directe en ernstige bedreiging van de veiligheid en de openbare orde is waarbij een burgemeester wel moet ingrijpen maar om – door VWS en RIVM/OMT – gewenst gedrag te forceren en een ‘wet/regeling’ te handhaven terwijl dit via het strafrecht zou moeten verlopen als het formeel strafbaar gesteld zou zijn om de coronapas niet te controleren. Er worden ook geregeld zaken, zoals discotheken, gesloten omdat er zonder schuld bij de eigenaar door bezoekers wat drugs verkocht zijn. Dat hij daaraan niets kan doen wordt buiten beschouwing gelaten. 

  Het is onbegrijpelijk dat rechters dit misbruik van burgemeestersbevoegdheden, vaak samen met politie en OM, en momenteel zelfs met VWS, tolereren. Het is middeleeuws of Wild West te noemen dat burgemeesters hun gang kunnen of zelfs moeten gaan en met toestemming van de rechter terwijl dit tegen de (grond-)wet en internationale verdragen en redelijkheid ingaat. Ook is er in het coronagebeuren overigens geen noodzaak toe; luchtweginfecties (ook covid) zijn zoals bekend zo oud als de mensheid en voor bijna iedereen ongevaarlijk en men kan zichzelf vaccineren. Risico op overbelasting van de ziekenhuizen is een leugen daar er zeer effectieve eerstelijnsmiddelen, waaronder wetenschappelijk bewezen budesonide inhaler, beschikbaar zijn. Deze middelen worden echter niet toegestaan aan huisartsen om voor te schrijven en niet gebruikt omdat anders het argument van overbelasting in de ziekenhuizen zou komen te vervallen terwijl daar nu juist het gehele valse beleid op steunt om de vaccinatiedrang en -dwang en andere dwang te kunnen uitoefenen. De rechter zou moeten inzien en kan inzien dat de WHO en het RIVM/OMT in samenspanning met vele andere nationale gezondheidsautoriteiten op de wereld de regeringen, parlementen en volkeren voorliegen om allerlei doelstellingen, waaronder het verhogen van de vaccinatiebreidheid en meer macht, status en inkomsten voor henzelf en hun partnerorganisaties, te bereiken en derhalve – gelet op de ellende en de vele slachtoffers die dit veroorzaakt – misdrijven tegen de mensheid plegen. Daarvoor hoef je geen expert te zijn. Dat ziet een kind. Het is zo eenvoudig als het maar kan. Het komt in het klein op alle scholen voor; samenspannen, pesten, buitensluiten, dwingen. Meestal gevolgd door knetterende ruzie en een vechtpartij. Veel volwassenen zijn geen haar beter, alleen sluwer. Dat behoort de rechtspraak te weten en te herkennen en te stoppen. 

  Het gevolg van al dit soort onrecht is frustratie, woede, afreageren op onschuldigen, geweld, nieuwe rechtszaken, overbelasting van iedereen, devaluatie en mogelijk uiteindelijk afschaffing van de rechtspraak en ook (burger)oorlog valt te vrezen tenzij het tij gauw keert.  Wij en anderen zijn hier zeer ongerust over. De scheiding der machten en echte rechtvaardige neutrale rechtspraak moeten dringend terugkeren.

  Het advies dat lagere rechters zich vrijer moeten voelen om tegen de jurisprudentie van een hogerberoepsrechter in te gaan is een goed begin maar het moet naar onze mening nog wat juister geformuleerd worden. De lagere rechter kan immers niet tegen de jurisprudentie ingaan of hem volgen want hij wordt niet bekwaam en bevoegd geacht het recht op dit niveau vast te stellen. De rechter dient gewoon in elke zaak individueel recht te doen naar zijn eigen oordeel volgens de wet, internationale verdragen en de universele menselijke waarden. 

  De jurisprudentie werkt nu al vele jaren als wet. Dat is nooit de bedoeling geweest. Mocht een van de partijen in hoger beroep gaan dan kan de hogere rechter altijd nog kijken of er eerder een uitspraak gedaan is in exact dezelfde omstandigheden. Zo ja, dan zou dezelfde uitspraak moeten volgen, zo nee dan dient er opnieuw individueel recht te worden gedaan in de betreffende unieke zaak waarbij rechtsbescherming van het individu inderdaad het belangrijkste is.

  Ook zou de financiering van de rechtspraak niet via het ministerie van J&V moeten verlopen maar om de (schijn van) afhankelijkheid van dit ministerie, dat meer gericht is op veiligheid en vervolging dan op recht of een eerlijke verdeling van geld, op te heffen betaald moeten worden uit de algemene middelen en via diverse ministeries. Met name BZK (waarborging democratische rechtsstaat, bewaking Grondwet), SZW (inkomstenverdeling), Financiën (staatskas, begroting). De rechtspraak lijkt nu gestuurd te worden via de portemonnee en J&V. Dat is per definitie geen rechtspraak.

  Aangezien de rechtspraak niet (meer) onafhankelijk en onpartijdig is maar versmolten is met het bestuur en geregeld op de stoel van de wetgever zit, wij allemaal mensen met een kloppend hart en gevoel zijn, het ene moment nog minister of kamerlid en het volgende moment afhankelijke burger kunnen zijn, wij niet de tirannen maar de tirannie moeten bestrijden en het slechts systemen zijn die vastlopen en wij mensen zullen moeten overleggen met elkaar, sturen wij deze brief ook meteen door naar de politiek en burgerlijke organisaties.

  Wij wensen iedereen veel wijsheid en vrede toe.

   

  Hoogachtend,


  VIRUSWAARHEID

  0 reacties :

  Een reactie posten