Auteur: John Drzo, jr. (VS).

Een van de grootse uitdagingen van onze tijd is dat we (door internet, enz.) voortdurend worden gebombardeerd met informatie, advies, voorstellen, prikkels, enz. Kortom, we worden er allemaal door overspoeld. In dat licht is het een zware dobber om de dingen in perspectief te blijven zien.

Bijvoorbeeld: wat is waar en wat niet?

Ander voorbeeld: wat is belangrijk en wat niet?

Dus laten we de zoektocht beginnen naar wat waar en belangrijk is over een van de belangrijkste problemen van onze tijd: antropogene opwarming van de atmosfeer (AGW= Anthropogenic Global Warming). Antropogeen betekent door de mens veroorzaakt. AGW heeft verschillende synoniemen, zoals klimaatverandering.

Wanneer we het kaf van het koren scheiden, is het geloof in de AGW-hypothese gebaseerd op een of meer van de volgende vier pijlers.

1. het IPCC,

2. de beweerde consensus van wetenschappers,

3. computermodellen, en

4. weersextremen.

 

Pijler 1: Het IPCC

A. Achtergrond.

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is een agentschap van de Verenigde Naties. Het werd opgericht in 1988 en bestaat uit 195 aangesloten landen. Het handvest luidde:

“Het IPCC is opgericht om de besluitvormers en anderen die geïnteresseerd zijn in klimaatverandering een objectieve bron van informatie over klimaatverandering te bieden. Het IPCC doet geen onderzoek en monitort ook geen klimaatgerelateerde gegevens of parameters. Het is zijn taak om op een alomvattende, objectieve, open en transparante basis de nieuwste wetenschappelijke, technische en sociaaleconomische literatuur te beoordelen die wereldwijd is gepubliceerd en die relevant is voor het begrip van het risico van door de mens veroorzaakte klimaatverandering en verwachte effecten en opties voor aanpassing en mitigatie.

IPCC-rapporten dienen beleidsneutraal te zijn, hoewel ze objectief moeten omgaan met beleidsrelevante wetenschappelijke, technische en sociaaleconomische factoren. Ze moeten van hoog wetenschappelijk en technisch niveau zijn en een reeks standpunten, expertise en een brede geografische dekking weerspiegelen.

Maar hoeveel mensen hebben dit belangrijke handvest ook nu echt gelezen? Wat nog belangrijker is, hoeveel mensen die het hebben gelezen, zijn in staat om de misleidende delen van deze ogenschijnlijk zinnige verklaring nauwkeurig te ontrafelen? (Opmerking: ik heb een paar delen van het handvest die speciale aandacht verdienen, gecursiveerd.) Hoewel dit handvest voor een leek misschien aardig klinkt, zegt het eigenlijk:

1. Het IPCC is een organisatie met een politieke agenda: het beïnvloeden van mondiaal beleid.

2. IPCC-wetenschappers worden niet geselecteerd omdat ze prominent zijn in hun vakgebied, maar veeleer omdat hun opvattingen consistent zijn met de politieke agenda van hun land.

3. Een echt wetenschappelijk orgaan zou objectief en alomvattend: a) bepalen of de recente huidige mondiale temperaturen buiten de normale afwijkingen vallen, en b) zo ja, dan alle mogelijke bronnen van de temperatuurafwijking onderzoeken.

Dat gebeurde echter niet! In plaats daarvan begon het IPCC met de veronderstelling dat de temperaturen buiten de normale afwijkingen lagen en de veronderstelling dat deze afwijking te wijten was aan de menselijke invloed. Zijn missie is altijd geweest om zich uitsluitend te concentreren op ‘door de mens veroorzaakte’ klimaatveranderingen en niets anders. Dit is niet hoe wetenschap werkt!

4) Die vooraf bepaalde kwalificaties (voorbeelden van bevestigingsbias) zijn exact tegengesteld aan de beweerde “alomvattende” en “objectieve” delen van hun missie.

5) Het IPCC doet geen origineel onderzoek. (In plaats daarvan doen het gewoon literatuuronderzoek.)

6) Wat ze negeren in dit literatuuronderzoek is subjectief en wordt niet geïdentificeerd.

7) Afwijkende meningen (d.w.z. minderheidsrapporten) worden “niet gehonoreerd” (hier, pagina v). Nogmaals, dit is in strijd met zijn handvest dat zegt “een reeks standpunten te weerspiegelen”.

8) Er is geen “uitgebreide” en “objectieve” analyse van de werkelijke kosten van een van de de door het IPCC voorgestelde toekomstige oplossingsscenario’s.

9) Wanneer het IPCC zegt dat ze een “hoog vertrouwen” hebben in een uitkomst, is dit niet gebaseerd op een degelijke statistische analyse, maar eerder op een reeks onbewezen aannames.

10) RCP 8.5 is het minst waarschijnlijke scenario – toch wordt er in de media het vaakst naar verwezen (omdat het meer alarmerende gevolgen vertoont).

11) Hoewel het IPCC verondersteld wordt “neutraal te zijn met betrekking tot beleid”, toont een lezing van hun materiaal (bijvoorbeeld hier) aan dat ze “neutraal” opnieuw hebben gedefinieerd.

12) De conclusies en aanbevelingen van het IPCC worden gedaan door politici (geen wetenschappers) en zijn gebaseerd op politieke onderhandelingen om de 195 leden tevreden te stellen. Elke bureaucratie van die omvang moet talloze meesters tevreden stellen – dus ondanks alle goede wetenschappelijke bedoelingen die er onderweg waren, lijken de aanbevelingen van de beleidsmakers die voortkomen uit dit “klimaatveranderings” – reguleringsproces in de verste verte niet op hoe een echte wetenschap–gebaseerde beoordeling zou plaatsvinden. Met andere woorden, hoewel de IPCC-missieverklaring ‘wetenschappelijk’ klinkt, zijn er meerdere aanwijzingen dat dit eigenlijk een politiek, geen wetenschappelijk, proces is. (Zie hieronder voor voorbeelden van tientallen onderzoeken, rapporten en artikelen over IPCC-kwesties.)

B. IPCC AGW-oplossingen

De propagandapraat voor wetgevers en burgers is dat de IPCC-rapporten de gecombineerde inzichten van meer dan duizend wetenschappers vertegenwoordigen. Dat klinkt goed! In plaats van in de war te raken over de technische verdiensten van de AGW-rapporten van het IPCC, zou een alternatieve, gemakkelijkere benadering zijn om een minder complexe kwestie te onderzoeken: de verdiensten van een primaire AGW–oplossing waar het IPCC voor pleit. De beste oplossing van het IPCC om “klimaatverandering” te stoppen, is: industriële windenergie (zie bijvoorbeeld hier en hier).

Houd echter rekening met het volgende: er is geen echt wetenschappelijke onderzoek (waar dan ook) dat empirisch heeft aangetoond dat windenergie ook maar enige CO2–uitstoot bespaart! Als het IPCC zijn eigen beweringen van een naderende catastrofale ramp gelooft, waarom zouden ze dan een “oplossing” bepleiten die wetenschappelijk niet bewezen is?

En het gaat nog verder bergafwaarts. Er zijn onderzoeken van onafhankelijke experts die concluderen dat windenergie de klimaatverandering juist verergert! (Zie hier voor enkele voorbeelden.) Aangezien een belangrijke IPCC AGW-oplossing niet gebaseerd is op degelijke wetenschap, zou dat erop wijzen dat het hele proces – ondanks de talrijke betrokken wetenschappers, ofwel technisch incompetent ofwel bedrieglijk is (d.w.z. het promoten van een politieke agenda, niet wetenschap). Dus als we deze alternatieve, eenvoudigere route (“B”) nemen, komen we tot dezelfde conclusie als “A”: waar het IPCC eigenlijk mee te maken heeft, is geen echte wetenschap, maar veeleer politieke wetenschap.

 

Pijler 2: De vermeende consensus van wetenschappers

We hebben allemaal iets gelezen dat lijkt op “97% van de wetenschappers zegt dat de opwarming van de aarde een dreigende catastrofe is!” Is deze bewering juist of zinvol? Nee, want:

Wetenschap wordt bepaald door empirische feiten, nooit door handopsteken. Er zijn veel historische voorbeelden geweest, waarbij is bewezen dat de wetenschappelijke consensus niet klopt.

Wereldwijd zijn er meer dan 2 miljoen wetenschappers. Er is nooit enige vorm van peiling (AGW of anderszins) van deze wetenschappers geweest. Klimatologen vormen slechts een zeer klein percentage van de wereldwijde wetenschappers. Klimatologie is een wetenschapsgebied in de kinderschoenen. De peilingen die zijn gedaan, bevatten slecht geformuleerde vragen. De kleine peilingen die zijn gedaan, zijn van vooraf geselecteerde wetenschappers.

De uitgevoerde “studies” die beweerden dat er een wetenschappelijke consensus van 97% was met betrekking tot AGW, tonen niets van dien aard. De bewering van “97% consensus” is gebaseerd op bedrog. (Zie hier [1,6% in werkelijkheid] en hier [2,4% in werkelijkheid].) Opiniepeilingen die het 97% AGW–verhaal niet ondersteunen, worden niet goed gepubliceerd (bijvoorbeeld hier en hier). Dezelfde mensen die pleiten voor een wetenschappelijke consensus voor AGW, verwerpen het idee van wetenschappelijke consensus over andere zaken (bijvoorbeeld natuurkundigen die Yucca Mt ondersteunen). Met andere woorden, dezelfde mensen die zeggen “luister naar de experts”, ontkennen snel bevindingen ondersteund door experts die niet stroken met hun politieke agenda’s.

Houd er rekening mee dat “the science is settled” een andere variatie is op deze valse bewering. Consensuswetenschap is een uitdrukking die niet simpelweg verwijst naar een wetenschappelijke hypothese die door een meerderheid wordt onderschreven, maar eerder naar een argument waarin de consensus van wetenschappers wordt gegeven als het primaire bewijs van het argument. Iemand die gelooft dat een hypothese wordt ondersteund door zowel: 1) wetenschappelijke consensus, en 2) sluitend empirisch bewijs, zou het niet als “consensuswetenschap” beschouwen, omdat dat de aanzienlijk zwakkere bevestiging zou zijn. Voor een afdoende antwoord op degenen die “consensuswetenschap” promoten, lees de reactie van Dr. Michael Crichton. (Voor voorbeelden van tientallen andere studies, rapporten en artikelen over de realiteit van de zogenaamde wetenschappelijke consensus, zie hieronder.)

 

Pijler 3: Computermodellen

Terugvallen op computermodellen is opnieuw een beroep op autoriteit. Een implicatie is: welke gewone stervelingen hebben de ruwe verwerkingskracht van een geavanceerde supercomputer? Nog een: is het niet gedurfd van mensen om te beweren dat een geavanceerde computer – onder toezicht van briljante experts – enorm ongelijk kan hebben? Wat nog belangrijker is, als zo’n kritiek wordt geuit, welke zou het publiek dan waarschijnlijk juist vinden: een paar individuen of supercomputers?

Een andere belangrijke reden dat computermodellen een instrument bij uitstek zijn voor zelfingenomen partijen, is dat het eindresultaat gemakkelijk te controleren is door de gemaakte aannames. Het is letterlijk kinderspel voor een competente programmeur om een computermodel te maken dat bewijst dat varkens vliegen. Beter nog, alle technische veronderstellingen die door de programmeurs zijn gemaakt, worden als onbegrijpelijk voor het publiek beschouwd, dus worden ze verborgen (d.w.z. gewoon niet aangegeven). Voor nieuwsgierige geesten worden ze beschermd achter vermommingen als ‘werkproduct’. Dit is een belangrijk wetenschappelijke tekortkoming, omdat alle wetenschappelijke resultaten transparant moeten zijn.

Een analogie zou een bedrijf zijn dat een CPA inhuurt om hun jaarlijkse inkomstenbelasting voor te bereiden. Laten we zeggen dat het einddocument twintig pagina’s belastingformulieren bevat. De accountant vertelt de klant de verschuldigde belastingen en stipt enkele hoogtepunten aan. Ze nemen echter op geen enkel moment elke beslissing door die bij het opstellen van de belastingaangifte is genomen – als om geen andere reden dan ze denken dat de klant het niet echt zou begrijpen, dus waarom zouden ze iets ter sprake brengen dat tot een gedoe zou kunnen leiden?

Er zijn meerdere andere serieuze redenen waarom computermodellen voor iets van de complexiteit van AGW – en in een langer toekomstperspectief – verdacht zijn. Hier is een kort overzicht van acht (8) redenen. (Voor voorbeelden van de talrijke studies, rapporten en artikelen over de problemen met klimaatcomputermodellen, zie hieronder.)

Een gerespecteerde klimatoloog deed deze openhartige uitspraak over klimaatmodellen: “Apocalyptische klimaatvoorspellingen zijn afhankelijk van onrealistische emissiescenario’s en onrealistische simulaties van klimaatmodellen.”

 

Pijler 4: Weersextremen

Bijna elke keer dat er een extreem weersgebeurtenis is, zijn er snel zeer voorspelbare beweringen dat dit meer “bewijs” is dat we ons in de catastrofale klauwen van klimaatverandering bevinden. Maar is dat waar?

Interessant is dat de meeste voorstanders van het Global Warming–verhaal al gauw zeggen dat klimaat en weer heel verschillende dingen zijn (bijvoorbeeld hier). Dat is juist. Kortom, het klimaat is globaal en op lange termijn, terwijl het weer lokaal en op korte termijn is. Een week koud weer in de VS is bijvoorbeeld niet relevant voor het wereldwijde klimaatprobleem. Er bestaat echter exact hetzelfde onderscheid tussen klimaat en extreme weersomstandigheden (bijvoorbeeld orkaan Dorian). Het zijn ook heel verschillende dingen. (Kortom, extreem weer is problematischer weer – dat nog steeds lokaal is en nog steeds van korte duur is).

Iedereen die beweert dat klimaat en extreem weer synoniem zijn, geeft ofwel blijk van een ernstig technisch misverstand, of een verborgen agenda. Daarnaast zijn er tal van studies (door onafhankelijke experts) die de extreme weergegevens analyseren. Hun conclusie is dat er geen statistische correlatie is met extreme weersomstandigheden (bijv. orkanen, tornado’s, overstromingen, droogtes, bosbranden, enz.) en klimaatverandering.

Een beknopte manier om naar de kwestie van extreem weer en klimaatverandering te kijken is: a) correlatie bewijst geen oorzakelijk verband, en b) bovendien is er ook weinig correlatie. Dus waarom spreken niet meer wetenschappers over deze valse connectie? De simpele (en ongelukkige) reden is dat wanneer een wetenschapper aantoont dat het politieke verhaal verdacht is, hij (de boodschapper) wordt aangevallen door degenen wier agenda’s worden bedreigd.

Hier is slechts één voorbeeld. De conclusie is dat elke bewering dat klimaatverandering een statistisch significante toename van extreme weersomstandigheden veroorzaakt, een politieke (niet wetenschappelijke) bewering is. (Voor voorbeelden van tientallen onderzoeken, rapporten en artikelen met betrekking tot de claims met betrekking tot extreem weer en klimaatverandering, zie hieronder)

 

Waar het op neerkomt

Als we eenmaal begrijpen dat alle vier van de belangrijkste pijlers die de AGW–zaak ondersteunen, zeer verdacht zijn, wat betekent dat dan? Het betekent niet dat de beweringen over de opwarming van de aarde onjuist zijn!


In plaats daarvan bevestigt het eenvoudigweg dat AGW nog steeds een wetenschappelijke hypothese is. In lekentaal: een wetenschappelijke hypothese betekent dat de wetenschap er nog niet uit is. Nauwkeuriger gezegd betekent het dat het proces nog steeds aan de gang is. AGW kan uiteindelijk waar blijken te zijn, maar tot nu toe hebben de protagonisten zwakke argumenten.

Hoe zit het dan met de bewering “better safe than sorry“. Welnu, wat betekent “sorry” in dit geval? Het is al aangetoond dat windenergie waarschijnlijk geen vermindering van CO2–uitstoot oplevert. Dus hoe veilig zijn we dan als biljoenen dollars worden verspild aan palliatieve onzin – terwijl goed gedocumenteerde ernstige problemen grotendeels worden genegeerd? Dit is wat er gebeurt als echte wetenschap door politieke wetenschap wordt vervangen.

***

Literatuur

(De links naar deze artikelen zijn hier te vinden.)

Sample References Refuting the Four Climate Change Pillars

1: Some Sample Reading Relating to the IPCC

Dr. John McLean: IPCC AGW Data is Erroneous and Incomplete (also here)
Dr. Jay Bates: Deficiencies In the IPCC’s SR15 Special Report
Dr. Mike Hulme, et al: Climate Change: what do we know about the IPCC?
Dr. Ed Berry: Contradictions to IPCC’s Climate Change Theory
Dr. Nils-Axel Mörner: IPCC Scientist Blows Whistle on Climate, Sea Level Lies
Dr. Werner Kirstein: “IPCC Is To Deceive People,” Hockey Stick Graph “A Fake”
Dr. Pat Frank: Propagation of Error and the Reliability of Global Air Temp Predictions
Dr. Roger Pielke: Opening Up the Climate Policy Envelope
Dr. Jyrki Kauppinen: No Evidence for Significant Anthropogenic Climate Change
Dr. Hans Labohm: What is Wrong with the IPCC?
Dr. John Christy: IPCC has a satellite data error, that contradicts their models
Dr. Luboš Motl (Harvard Physicist): “I am no longer reading the IPCC garbage”
Dr. David Whitehouse: Moving The Goalposts, IPCC Secretly Redefines ‘Climate’
Dr. Nir Shaviv, et al: Four Renown Scientists Expose Major IPCC Shortcomings IPCC ≠ Science Did the IPCC predict a climate apocalypse? No. The IPCC’s Seldom Mentioned ‘Uncertainties’ Climate Change Assessments: Review of the Processes and Procedures of the IPCC

2: Some Sample Reading Relating to the Claimed Consensus of Scientists

97 Articles refuting the bogus 97% claim 1500+ papers support an AGW skeptical position, e.g.: 2017, 2018, 2019
Dr. John Robson: Excellent video debunking the 97% scientists AGW claims
Dr. Richard Lindzen: Global Warming: The Origin and Nature of the Alleged Scientific Consensus
Dr. David Legates, et al: Climate Consensus and ‘Misinformation’…
Dr. Judith Curry: Re-evaluating the Manufacture of the Climate Consensus
Dr. Robert Murphy: The Bogus “Consensus” Argument on Climate Change
Dr. John McClean: The IPCC Wobbles Over Climate Models
Dr. Jay Lehr: It’s Time for Us All to Recognize the 97% Con Game The Cynical Myth of a Global Warming “Consensus” The 97% Solution The 97% consensus of climate scientists is only 47% Global Warming and Consensus Claims Are Betrayals of Science 97% Consequential Misperceptions: Ethics of Consensus on Global Warming What is there a 97% Consensus About? Short Video: The Fake News 97% Consensus Short Video: Do 97% of Scientists Agree?

3: Some Sample Reading Relating to AGW Computer Models

Dr. William Happer’s short video about climate computer models
Dr. Judith Curry: Escape from Model Land Dr. Ross McKitrick: Two Peer-Reviewed Studies: Models Overstate Warming
Dr. Patrick Frank: Climate Change Computer Models are Unreliable Dr. David Henderson, et al: Flawed Computer Models
Dr. Sam Furfari, et al: IPCC Climate Modeling Opens Door To ‘Fake Conclusions’
Dr. Mototaka Nakamura: A Climate Modeler Spills the Beans
Dr. Patrick Michael, et al: The Great Failure of Climate Computer Models
Dr. Roger Pielke: It’s Time to Move Beyond the Toy Models Guiding Climate Policy
Dr. Paul Matthews: New Climate Models: Even More Wrong Dr. Michel de Rougemont: Climate Models Overheat
Dr. Tom Segalstad: Carbon cycle modeling and… Greenhouse Dogma
Dr. Jay Lehr, et al: Mathematical Modeling Illusions
Dr. Nicola Scafetta: On the Reliability of Computer-based Climate Models
Dr. Maeregu Arisido, et al: Spatio-temporal Quantification of Climate Model Errors…
Dr. Frédéric Hourdin, et al: The Art and Science of Climate Model Tuning Multiple Studies: ‘Falsified’ Climate Models ‘Don’t Agree With Reality’ We Must Rely on Forecasts by Computer Models. Are they Reliable? Climate Scientists Manipulated Temperature Data to Fool Politicians and Public

4: Some Sample Reading Relating to Extreme Weather Events

A physicist does an analysis of Hurricanes, Tornadoes , Floods, Droughts and Wildfires.
Dr. Roger Pielke: Why Climate Advocates Need To Stop Hyping Extreme Weather
John Droz Jr.
Dr. Luc Feyen: Empirical evidence of declining global vulnerability to climate-related hazards
What 50 Years Of Global Hurricane Landfall Data Teaches Us About Climate Change WeatherModels.com: Global Hurricane Frequency graph (12 month running sums)
Study: No Significant Trend in US Hurricanes Over the Period 1900-2017
Study: Recent decrease in typhoon destructive potential and AGW implications
Study: Extremely Intense Hurricanes: Revisiting Webster et al. (2005) after 10 Years
Study: Tropical Hurricanes in the Age of Global Warming
2018 US tornadoes lowest in 65 years of record-keeping, by meteorologist A. Watts Strong Tornadoes in the US Trending Down, by meteorologist Bill Steffen (graph).
Global integrated drought monitoring and prediction system (and graph) NOAA & NCDC: US percentage very wet or very dry (and graph)
Activists Hope that Fake News about Droughts will Win (same for other extremes)
Study: Researchers Detect a Global Drop in Fires US Congressional Research Service: US Wildfire Statistics .

***