Voortvarende plannen voor stad en haven: ’Den Helder staat aan de vooravond van een aantal boeiende keuzes’, zegt de rijksbouwmeester

Datum:
 • vrijdag 6 november 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 •  DEN HELDER

  Rijksbouwmeester Floris Alkemade noemt Den Helder een stad die aan de vooravond staat van een aantal boeiende keuzes. Het afgelopen jaar boog hij zich over de geschiedenis, het heden en vooral de toekomst van de stad. ,,Met het rijke verleden als marinehaven is Den Helder uitzonderlijk.’’


  Hans Brandsma 6-11-2020

  Atelier Rijksbouwmeester, waar Floris Alkemade de scepter zwaait, adviseert zowel het Rijksvastgoedbedrijf als het kabinet. Dat zijn atelier in het vizier kwam als ambassadeur voor Den Helder is volgens Alkemade geen verrassing.

  ,,Vaak kennen de mensen ons alleen van belangrijke klussen zoals onze betrokkenheid bij de renovatie van het Binnenhof in Den Haag, maar wij kijken veel verder dan de Randstad. Met de haven en de marine heeft Den Helder de nodige opgaven binnen haar stadsgrenzen, maar het is ook een plek met veel relevantie.’’

  Zeespiegel

  De stad Den Helder, de provincie Noord-Holland en de Koninklijke Marine hebben gezamenlijk de schouders onder het zogeheten maritieme cluster gezet.

  Vragen die daarbij volgens Alkemade aan de orde kwamen waren ’hoe gaat Den Helder om met de dreiging van een stijgende zeespiegel’, ’welke rol kan de Kop van Noord-Holland spelen binnen de energietransitie waarbij wind op zee cruciaal is’ en ’hoe gaat Den Helder en ommelanden om met de verduurzaming van de landbouw’.

  ,,Het zijn complexe vragen, maar als we er in slagen ze in het juiste verband te brengen, kunnen we ook in kaart brengen wat het concreet betekent voor de toekomst van de stad, de haven en de marinebasis. Voorwaarde is dat van alle betrokkenen het eigen belang niet altijd voorop mag staan. Als je strijdt, verlamt dat het proces. Voor de routekaart wordt er een groot beroep gedaan op de ontwerp- en verbeeldingskracht.’’

  De ontwerpbureaus Generation Energy en Fabrications hebben in een strategische verkenning een aantal scenario’s geschetst. ,,Deze vormen de basis voor verdere gebiedsontwikkeling en het belangrijkste: er valt wat te kiezen en deze scenario’s geven ook inzicht in wat de overwegingen en consequenties zijn. De modellen vormen een basis voor verdere uitwerking.’’

  Scenario’s

  Alkemade noemt het onontkoombaar dat de betrokkenen hun portemonnee moeten trekken.

  ,,Er moet een samenhang komen. Uit de scenario’s blijkt dat goedkope en makkelijke oplossingen niet bestaan. In alle scenario’s komen elementen terug die van groot belang zijn voor de verdere ontwikkelingen. Een voorbeeld daarvan is de vernieuwing en verplaatsing van de Moormanbrug. In het merendeel van de scenario’s wordt voorgesteld om de brug naar het zuidoosten te verplaatsen. Een dergelijke ingreep maakt veel nieuwe ontwikkelingen mogelijk.’’

  Door verplaatsing van de brug kunnen de verschillende verkeersstromen - de boot naar Texel, marinepersoneel en stadsverkeer - worden gescheiden.

  Moormanbrug

  Peter van den Berg, directeur integrale bedrijfsvoering en bestuur van de zeestrijdkrachten, omarmt de scenario’s, ook als de verplaatsing van de Moormanbrug ter sprake komt.

  ,,Het is een reële en bestaande optie waar defensie en de gemeente Den Helder zich al vaker over hebben gebogen. Die verplaatsing zou ook samen gaan met de verplaatsing van de Van Kinsbergenbrug, die in het verlengde van de Moormanbrug ligt. In de oude plannen is er ook sprake van geweest om bij de rotonde aan het einde van de Ravelijnweg de brug door te trekken naar de Zuidpoort van het defensieterrein. Nadat het plan is gesneuveld is er jaren later nog een keer naar gekeken en is het opnieuw gesneuveld. Het probleem is er dat er geen goede en noodzakelijke ontsnappingsroute is, terwijl langs die weg bijna alle munitieopslag is ondergebracht.’’

  Verplaatsing in zuidoostelijke richting van de Moormanbrug is een serieuze mogelijkheid, aldus Van den Berg. ,,Maar dan als vanaf de N250 Den Helder binnenrijdt direct over de brug richting de marinehaven.’’

  Van den Berg bespeurde al in 2010 de eerste aanzet voor samenwerking en de ontwikkeling van een maritiem cluster, maar toen bleek de tijd er nog niet rijp voor.

  ,,Juist in die jaren was er sprake van economische achteruitgang en die krimp was ook voelbaar bij defensie. Toenmalig burgemeester Koen Schuiling heeft daarna toch de aanzet gegeven voor de drie-eenheid Rijk, provincie en defensie en daarmee is er ook nieuw elan gekomen waarbij de wind gelukkig uit een andere richting ging waaien. Defensie groeide, de energietransitie kwam op gang en de economie trok aan.’’

  Autoriteit

  Rijksbouwmeester Floris Alkemade was een welkome bondgenoot, erkent Van den Berg. ,,Hij is een autoriteit op het gebied van gebiedsontwikkeling en kan zijn gedachte ook de vrije loop laten. Hij is adviseur en daardoor aan niemand verbonden en nu ontstaat er ook een platform waarbij we los kunnen komen van oude discussies en de toekomst in kunnen kleuren.’’

  Daarbij is 2050 de stip aan de horizon. ,,Met vier centrale thema’s in ons achterhoofd’’, zo somt Van den Berg op. ,,Bereikbaarheid, ontwikkeling van het havengebied en de stad en energietransitie, waarbij klimaatverandering als een rode draad tussen al die uitdagingen heen loopt. Voor de Kop van Noord-Holland is waterveiligheid een belangrijke item. Overstromingen vanuit zee en ’vernatting’ van het land zijn bedreigingen.’’

  De scenario’s liggen op tafel, Van den Berg noemt de fase van doorontwikkeling nu essentieel. ,,Dat is de volgende stap: welk perspectief voor 2050 is haalbaar? En als we daar over vijf jaar al de eerste vruchten van kunnen plukken hebben we het goed gedaan. Daarnaast moet we ook niet schromen rekening te houden met de kortere termijn. Als in 2021 het onderhoud van de kades van het Nieuwe Werk begint, slaan we de damwanden naar een diepte van negen meter in plaats van zeven. Daarmee anticiperen we op de toekomstige diepte van het water.’’

  Complex

  Floris Alkemade en Peter van den Berg Van den Berg de saamhorigheid van gemeente, provincie en marine voor het maritieme cluster.

  ,,Het sterke van dit project is dat alle partijen zich realiseren dat ze het niet alleen kunnen doen. Dat geldt niet alleen voor de gemeente, het Rijk en defensie, maar ook andere betrokken partijen zoals ministeries het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het is te complex en te kostbaar voor één partij.’

  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten