LONGREAD: De ultieme linkse greep naar de macht

Datum:
 • dinsdag 21 juli 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • De daden van de EU zijn alles zeggend.

  LONGREAD: De ultieme linkse greep naar de macht

  Screenshot (93)
  (Door: “Henk V.”)
  Op onze planeet komen nauwelijks nog samenlevingen voor die nog precies zo waren als vele honderden, of zelfs duizenden jaren terug. Alleen op extreem afgezonderde locaties kan men die soms nog vinden. Zodra zo’n bijna ‘fossiele’ gemeenschap in contact komt met de buitenwereld is het afgelopen met de onveranderlijkheid van haar manier van leven, want mensen reageren op mensen. Dat is altijd zo geweest. In principe bestaat er niet zoiets als een statische, onveranderlijke maatschappij, want het ligt in de aard van het leven zelf dat het zich ontwikkelt. Alle menselijke samenlevingen ontwikkelen zich.
  Voor een harmonieuze, geleidelijke ontwikkeling van een land, gericht op haar toekomst, is echter innerlijke stabiliteit in het denken van groot belang! Die stabiliteit ontleent men aan constructieve, gedeelde opvattingen die richting bepalend zijn voor de koers die zo’n samenleving wil varen. Vele eeuwen lang heeft het Europese continent de invloed ondergaan van Judeo-christelijk denken (ontleend aan het Oude en Nieuwe Testament), aangevuld met denkbeelden vanuit het humanisme. Deze combinatie van inspiraties verrijkten de cultuur en de wetenschap van Europa en zij bewerkstelligden het mentale, morele herstel van onze samenlevingen, zelfs na tijden van gruwelijke conflicten. Ik noem deze vorm van putten uit duidelijk gedefinieerde bronnen buitengewoon heilzaam en dus ook buitengewoon GEWENST, want over het geheel genomen heeft wat wij de Westerse cultuur van ons continent noemen dermate veel succes gehad in de wereld dat onze manier van leven op meerdere continenten navolging vond. Willen wij onze toekomst ECHT veiligstellen, dan is het absoluut noodzakelijk dat onze inspiratiebronnen ONGEMOEID worden gelaten en RICHTING BEPALEND blijven!
  Wij weten zo langzamerhand wel dat er twee richtingen in het denken bestaan die zich niet zullen vinden in het bovenstaande betoog. Beide richtingen streven naar een volstrekt ander soort Europa. Ik doel in de eerste plaats op de islam, die feitelijk geen andere denkrichting buiten de leer van de koran duldt en er altijd naar zal streven, hetzij stapsgewijs of door middel van geweld, deze ideologie tot allesbepalend te maken in ieder land waar ze deel van uitmaakt. De Koran predikt geen co-existentie, maar dominantie en onderwerping daaraan.
  De niet religieuze tegenhanger ervan, die ook naar absolute overheersing van ons denken en grondige verandering van onze maatschappij streeft, zit in de (ultra-) linkse hoek. Na de veronderstelde val van het communisme in de USSR bleek er overal in Europa en zelfs ver daarbuiten aantoonbaar meer sprake te zijn van linkse indoctrinatie op elk mogelijk gebied, te beginnen met de al decennia durende systematische beïnvloeding van IEDEREEN die vormen van onderwijs genoot. Deze indoctrinatie drong geleidelijk aan ook door in het denken van onze overheden en de pers .
  Lang niet iedereen die werkzaam is bij de overheden of de pers is zich ervan bewust dat linkse opvattingen een sturend deel vormden van de leerstof die zij of hij zich eigen maakte. Zeker is dat door de blootstelling aan allerlei  linkse opvattingen sinds de jaren zestig de meeste mensen ideeën hebben opgedaan die zij nu als doodnormaal beschouwen en niet als links gekleurde opvattingen herkennen. De overtuigingskracht van de opvattingen die de aanhangers van de linkse Frankfurter Schule er op nahielden, berustte op het  besef dat onophoudelijke herhalingen van opvattingen tijdens de overdracht van leerstof altijd tot resultaten zouden leiden. .
  Dat ook de EU er een linkse agenda op na houdt en zich van linkse methodes bedient, blijkt onder meer uit haar intentie om het christendom tot een onbeduidend randverschijnsel in de te vormen superstaat te maken. Ultralinks huldigt feitelijk ook de opvatting dat godsdienst opium voor het volk is en moet worden geëlimineerd. Bevreemdend is dan wel dat “Brussel” het christendom feitelijk wil vervangen door de islam. De bedenkers van die vervanging hebben vermoedelijk nooit diepgaande studies uitgevoerd over de verschillen tussen islamitische samenlevingen en onze westerse samenleving…
  Hoe dan ook, de EU heeft bij volle bewustzijn definitief afstand genomen van de oorspronkelijke basis van de Europese samenlevingen en heeft zich letterlijk tot een ANTICHRISTELIJKE ORGANISATIE ontwikkeld en ik zou wel eens willen weten hoe kerkmensen, buitenkerkelijke, christelijke burgers, christelijke organisaties en politici met dat gegeven denken te kunnen omgaan… Geloof mij: de wereld die de EU voor ogen staat, zal in NIETS meer lijken op het glorierijke, inspirerende  Europa zoals de wereld dat kende.
  Dat blijkt uit alles waaraan de EU zich heeft gecommitteerd… De daden van de EU zijn alles zeggend.
  – Sinds 2015 is de EU bezig aan de uitvoering van haar plannen, die haar tot een multiculturele en multiraciale supermacht moeten maken. De EU streeft dit na zonder dat de bevolkingen van haar lidstaten daarin ooit echt werden gekend. Dit bestuurlijke monster is dus een dictatuur  in wording. Door onze overheden en volgzame pers wordt ons nu al tijden voorgehouden dat de bevolking niet mag denken in complottheorieën. Er zouden geen overheden, organisaties of individuen bestaan die de ordening van ons vrije land en de manier waarop wij onze vrijheid willen beleven volledig naar hun hand zouden willen zetten. Het idee alleen al! De situatie zou heel eenvoudig en verklaarbaar zijn: Wij worden tegenwoordig nu eenmaal geconfronteerd met allerlei ingrijpende problemen die schadelijk zullen kunnen uitpakken voor ons in meerdere opzichten en daarop moet nu eenmaal adequaat worden gereageerd, opdat de toekomst van ons volk veilig wordt gesteld.
  Deze voorstelling van zaken wordt systematisch op ons losgelaten, maar de feiten wijzen overduidelijk in een bepaalde richting, wanneer wij kritisch op de ontwikkelingen van de laatste tijd letten en op de toon waarmee de overheden, hulporganisaties en de media ons denken willen opzadelen met  “levens veranderende problemen” die zich heten aan te dienen. Deze problemen MOETEN wij namelijk – BLIJVEND –  drastisch aanpakken en bovendien MOETEN wij de bedachte ’’oplossingen’’ allemaal onderschrijven. Wat wij eens normaal vonden, zal in de toekomst als abnormaal worden gezien. Wanneer wij de nieuwe manier van denken en handelen niet willen overnemen,  dan wachten ons rampen. En wij, halsstarrige burgers, zullen daarvoor verantwoordelijk zijn. Is deze aanpak nog een voorbeeld van een vrije keuze voor ons? Oordeel zelf maar.
  Zullen we eens kijken naar de opgaven die onze overheden achtereenvolgens op ons bord hebben gelegd?
  – De beoogde  aanslag op ons denken begon al een paar jaar geleden, toen de EU ons met wollig gepraat probeerde  te laten wennen aan het beeld van de lijdende mensheid die ALLEEN OP ONS CONTINENT redding kon vinden. Ik herinner mij niet dat bij deze voorstelling van zaken door de zittende politici kanttekeningen werden geplaatst! Zo had men kunnen vragen: WAAROM zouden WIJ alle mensen in nood moeten binnenhalen? Zou er geen hulp op of vlak bij de plaatsen waar de humane rampen zich voltrekken kunnen worden geboden?? Slechts Geert Wilders en Thierry Baudet stelden dit soort vragen, maar de overgrote meerderheid van hun collega’s legde zich gewoon neer bij de EU-voorstelling van de problemen.
  In aansluiting daarop maakte de EU meteen een begin met de uitvoering van het zeer ingrijpende proces  dat het leven op ons continent definitief zou veranderen, omdat de uitkomst ervan een grootschalige, voortgaande en BLIJVENDE aantasting van de etnische samenstelling van de overwegend blanke bevolkingen van de lidstaten zouden inhouden. Zo’n kolossale ingreep leidt altijd tot enorme veranderingen op allerlei gebied. Vreemd genoeg leek deze ontwrichting van onze samenleving  de bedenkers van de veranderingen weer eens niet te deren. De landsgrenzen moesten gewoon uitnodigend openstaan en grote massa’s hulpbehoevende niet-westerse migranten mochten het continent overspoelen. Wij werden geacht deze ongevraagde, maar duidelijk door de EU en door NGO’s bewerkstelligde ingreep in het leven van de zittende bevolkingen in een sfeer van medemenselijke ruimdenkendheid te verwerken. De leiding van de EU bleek niet geïnteresseerd in de protesten van burgers uit de lidstaten. In alle volgende nieuwe uitdagingen waarvoor wij zouden worden gesteld, zou de EU consequent dwang als pressiemiddel op ons toepassen.
  Let op het accent dat ook de landelijke overheden – in navolging van de EU – consequent gingen leggen! De tot onontkoombare en logisch verklaarde kolossale instroom van niet-westerse migranten kreeg de volle aandacht. De problemen die deze instroom zouden veroorzaken voor de zittende burgerij werden volkomen onderbelicht, alsof deze nooit eerder vertoonde ingreep in ons bestaan eigenlijk niets voorstelde. En hoewel er nu even geen sprake meer van “tsunami’s van mensen” richting ons werelddeel, kan ik jullie verzekeren dat dit onderdeel van de EU-plannen nooit in de ijskast zal belanden.
  Dat blijkt wel uit de vorm van “nazorg” voor de zittende burgerij, die na deze ver strekkende ingreep in haar leven  subtiel en vakkundig ter hand wordt genomen door mensen die de tv-reclames bedenken. Zij laten ons door middel van allerlei reclamebeelden wennen aan de gedachte dat er OVERAL voorbeelden van opgelegde raciale vermenging te vinden zullen zijn in de maatschappij. Wij zullen deze beelden net zo lang te zien krijgen,totdat er geen herinnering aan vroegere tijden, waarin de bevolking overwegend blank was, in onze geest overblijven. Dat beeld moet helemaal verdwijnen! Maar het zal onze opdracht moeten worden de herinnering aan het beeld van onze oorspronkelijke maatschappij levend te houden. Dit zeg ik, omdat – in opdracht van de EU – ons denken onophoudelijk zal worden wordt bewerkt!
  Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in geschiedenis, en wat mij nu heel erg opvalt, is het gegeven dat er inmiddels al wordt gewerkt aan een nieuwe voorstelling van het verleden, waarin zal worden gesuggereerd dat VAN MEET AF AAN veel gekleurde mensen deel uitmaakten van de bevolking. Dat zullen we bijvoorbeeld gaan zien in speelfilms, waarin historische thema’s aan de orde komen. Ik kan jullie verzekeren dat, als gevolg van de manipulatie met geschiedkundige gegevens, zij die na ons komen echt zullen denken dat Europa van oorsprong een grote etnische verscheidenheid bezat. Wij zullen dit fenomeen van vermenging steeds meer in films met een historisch thema zien.
  De absurditeit daarvan wil ik met een fantasietje verduidelijken: Stel je voor dat over het leven van de legendarisch Zoeloe-koning en krijgsheer Tsjakka Zoeloe een nieuwe film wordt gemaakt, waarbij als suggestie wordt aangedragen dat hij ook blank bloed in zijn aderen had… Hij zou dus van gemengd ras zijn geweest. Hoe denken jullie dat daarop vanuit de hoek van de zwarte gemeenschappen in de wereld zal  worden gereageerd??  Het geweeklaag zou niet van de lucht zijn! Die man was zwart! Pikzwart! Zwart moet zwart blijven. Zwart heeft volop bestaansrecht en wij moeten deze beroemde vorst niet onteren. De aanwezigheid van blanke mensen in oude verhalen moet dus afgezwakt worden. Maar voor blank geldt: Blank moet bijgekleurd worden tot licht getint.
  Ik kan niet genoeg benadrukken hoe misdadig het eigenlijk is geweest dat er “van hogerhand” onvoldoende aandacht werd besteed aan de risico’s waaraan de zittende bevolking zou kunnen worden blootgesteld door grote immigratiegolven. Om maar iets te noemen: nieuwkomers moeten uiteindelijk ergens wonen, maar beseften de overheden voldoende wat het effect zou zijn op autochtone woningzoekenden wanneer zij zouden ontdekken dat deze “nieuwe Nederlanders” vaak met voorrang woningen kregen toegewezen?
  Een nog ernstiger kant van de migratie is het gegeven dat er zich zulke grote aantallen migranten aan de grenzen van Europa hebben gemeld dat zij lang niet allemaal medisch konden worden getest! Het is dus zeer wel mogelijk dat Europa een breed scala aan (besmettelijke) ziekten heeft geïmporteerd, waarbij zich ziekten kunnen bevinden die wij in het Westen allang hebben overwonnen! Ook over dit belangrijke onderwerp werd onze bevolking niet geïnformeerd. Dat is niet nalatig, maar misdadig!
  Net zomin werd er voldoende aandacht besteed aan de problemen die veel ziekenhuizen ondervonden toen nogal wat migranten en hun verwanten voor problemen zorgden, omdat zij  zich op grond van hun religie niet wensten aan te passen aan de regels die in ziekenhuizen gelden… Wie de eigen bevolking feitelijk achterstelt bij de nieuwe inwoners maakt zich schuldig aan geestelijke mishandeling.
  – Het volgende aandachtspunt dat onze overheden ons dwingend voorhield, was de “vreselijke toestand van de klimaatsystemen op onze planeet” volgens linkse experts. Het heet dat onze planeert op sterven na dood is, want door toedoen van DE ONVERANTWOORDELIJKE MENS wordt het klimaat VERZIEKT. Om het Wereld Natuur Fonds te citeren: WIJ behoren tot de generatie die voor het EERST inziet dat het klimaat eraan gaat EN tegelijkertijd zijn wij de LAATSTE generatie die dat onheil van het doodzieke klimaat kunnen afwenden. Voor alle broodnodige volledigheid wijs ik er maar even op dat het centrum van de vervuiling in Oost-Azië ligt en NIET bij ons… Op dit klimaatprobleem werd ons door het boze meisje Greta “How-dare-you” Thunberg indringend gewezen. Haar optreden  op het wereldpodium werd wel eens vergeleken met de rol die Jeanne d’Arc in Frankrijk speelde …
  Het nut van “Zieneres Greta” vervaagde toen haar bron van inspiratie nogal omstreden bleek:  zij, haar ouders en haar schare aanhangers van het concept van een groene planeet met groen denkende samenlevingen, zijn overtuigde  sympathisanten van de Antifa-beweging, terwijl een groot deel van de financiering van haar Kinderkruistocht uit de onmetelijke financiële bronnen van Soros afkomstig is, en wij moeten het  tot ons laten doordringen dat investeringen van deze man altijd erg veel geld opleveren. Soros heeft twee gezichten: hij kan overkomen als een weldoener, maar ook blijkt hij een gewetenloze manipulator van samenlevingen! In zijn vroege levensjaren, tijdens de Tweede Wereldoorlog in Hongarije, werd de jonge Joodse knaap Soros – door tussenkomst van zijn vader – ondergebracht in een christelijk gezin om aan deportatie door de nazi’s te ontkomen. Naderhand wierp deze JOODSE  jongeman zich op de verkoop van geconfisqueerde goederen van gearresteerde en vermoorde Joden. Zo verdiende hij zijn eerste geld… Er bestaat een interview met de man, dat ieder beslist een zou moeten beluisteren. Dit interview met Soros in 65 minuten is hier te vinden.
  Overal waar de onmetelijk rijk geworden Soros zijn bemoeizuchtige neus in steekt, wordt een samenleving gewoonlijk zodanig veranderd dat er een ontwrichting van allerlei sectoren ontstaat, waardoor economieën wordt ontregeld met als voorspelbaar effect: grote financiële instabiliteit. Daarin zullen wij aan de ene kant grote verliezers zien en aan de andere kant profiteurs die daar heel veel munt uit slaan… Tot deze laatste categorie zal Soros zeker behoren… De door Soros gesteunde groene plannen van Greta, die Timmermans in zijn Green Deal wil verwerken, tasten onze hoogontwikkelde agrarische sector en zeer rendabele economische sector landbouw, veeteelt en tuinbouw overduidelijk aan en met de zeer schadelijke uitkomsten van Timmermans’ nieuwe stokpaardje zal Soros zeker raad weten.
  Het is verontrustend dat EU-man Timmermans, de zelfbenoemde “redder van het wereldklimaa”, onlangs verklaarde dat de acties van Greta en haar activistische aanhang hem hadden geholpen om zijn Green Deal plannen in gang te zetten. Bij mijn weten heeft deze man  geen enkele ervaring op het gebied dat hij meent te moeten reorganiseren, maar een leek of niet, Timmermans  zal deze plannen er hoe dan ook door willen drukken. Zo moeten volgens hem de bedrijven van onze landbouwers, veeboeren en tuinders  volledig worden gereorganiseerd of zelfs worden opgedoekt. Hun wijze van werken ‘’is niet meer van deze tijd’’ denkt de Brusselse fanaat. Ook dit project zal Timmermans nooit willen opgeven.
  Mag ik er op wijzen dat opgelegde reorganisaties van sectoren van onze economie regelrecht uit de ultralinkse hoek komen? In communistische dictaturen werkt(e) men steeds met “geleide economieën” en met meerjarenplannen. Daar vielen ook de agrarische sectoren onder. De meerjarenplannen pakten vaak niet goed uit  en  het is des te opmerkelijker dat er juist op agrarisch gebied – onder grote dwang van het communistische bewind van de Rode Khmer in Cambodja –  ook een “groen” experiment werd uitgevoerd! Dat kostte het leven aan meer dan een miljoen mensen. De voormalige GroenLinkse leider Paul Rosenmöller was een bewonderaar van dat experiment. Wie daar meer over wil weten moet de film “The Killing Fields” maar eens bestuderen. Mensen met een intellectuele achtergrond werden gearresteerd en massaal naar werkkampen getransporteerd om daar tewerkgesteld te worden in eenvoudige (handmatige) landbouwprojecten. Wie niet meewerkte, verloor het leven…
  Greta’s ideeën gaan aardig in de richting van die van de Rode Khmer. Greta en Timmermans zou men potentiële Groene Khmers mogen noemen. Na de omverwerping van de Rode Khmers keerde Cambodja terug naar normaal. Rosenmöller bekleedt nu nog steeds een hoge functie  en hij heeft, meen ik, als taak zich te bemoeien met de leerstof in het onderwijs. DE VERPLICHTE INHOUD DAARVAN duidt andermaal op dictatoriale linkse intenties. De man heeft zich nooit verontschuldigd voor zijn steun aan een systeem dat heel veel mensen vermoordde. Maar ach, wanneer staat iemand met linkse opvattingen ooit in onze samenleving terecht??
  Wilders heeft de naam “rechts” te zijn, hoewel zijn gevoel voor sociale rechtvaardigheid op oud-links denken duidt. Met een “rechts” persoon mag men natuurlijk juridisch sollen, na zijn eenmaal uitgesproken ‘’Minder, minder’’ opmerking, want zoiets is uiteraard oneindig veel kwetsender dan je bewondering uitspreken voor een moordenaarsbewind dat een miljoen slachtoffers maakte…
  – Bij de derde poging om de gedachten van een heel volk onder controle te krijgen, bleek succes verzekerd. De verklaring voor dat succes ligt helaas nogal duidelijk. Nu heet het namelijk dat het gevreesde Coronavirus een bedreiging vormt voor IEDEREEN. Wanneer men een samenleving kan voorhouden dat IEDEREEN HET SLACHTOFFER KAN WORDREN VAN EEN VRESELIJKE ZIEKTE verspreidt zich een sfeer van angst onder de mensen en een bang geworden samenleving kan men alles laten doen wat men wil. Gelet op de ontwrichtende uitwerking van de angst voor besmetting met Covid-19 durf ik te stellen dat het Covid-19 virus zich niet spontaan heeft ontwikkeld, maar door menselijk toedoen is ontstaan. De uitwerking van de manier waarop het Corona probleem wordt uitgepakt, past in de doelstellingen die gelden voor ABC-wapens. Daar kom ik nog op terug. Corona virussen bestonden al lang, maar plotseling trad er een variant op die ook heel schadelijk uitpakt voor BEPAALDE CATEGORIEËN mensen, te weten mensen boven de zestig jaar die al meerdere ziekten onder de leden hebben; mensen die verre van gezond zijn door bijvoorbeeld ongezonde eetgewoontes (obesitas kan daarvan het gevolg zijn): mensen die dicht op elkaar leven, in erbarmelijke leefomstandigheden die sowieso al schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. Mensen uit die beklagenswaardige categorie zagen wij in videoreportages uit Ecuador.
  Waarom denk ik dat het Covid-19 virus door de mens is geactiveerd? Microbiologen kunnen in bestaande virussen vrij gemakkelijk mutaties bewerkstelligen door toevoegingen van stoffen die het DNA van een virus veranderen. In Wuhan bevond zich  een groot onderzoekscentrum op dat gebied, waarin ook wetenschappers werkzaam waren die met hun Chinese vakbroeders samenwerkten. In deze plaats kwam Covid-19 vrij. Dit kan een gevolg zijn van een fout in het veiligheidssysteem van het laboratorium. Aangezien de gevolgen van het vrijgekomen virus wereldwijd zijn, zal men waarschijnlijk nooit veel helderheid gaan verschaffen over de gebeurtenis die plaatsvond.
  HET kenmerk van dat Covid-19 virus is dat de longen hun vermogen tot opname van zuurstof verliezen. De enorme psychologische uitwerking van “het corona probleem” doet mij absoluut  denken aan de uitwerkingen van ABC-wapens. Reguliere legers gebruiken gewoonlijk “conventionele” wapens in oorlogen. Dat zijn wapens die moeten voldoen aan een van de bepalingen van de conventie van Genève: wapens zijn gericht tegen legers. Burgerdoelen mogen niet worden aangevallen, omdat burgers niet militair actief zijn.
  De ABC-wapens onttrekken zich aan die conventie. We hebben het hier over Atomische, Biologische en Chemische wapens. Dat zijn massavernietigingswapens die – zoals het woord al aangeeft – grote delen van een bevolking in één keer kunnen “uitschakelen” en ook hun economieën te gronde richten. Zij mogen feitelijk niet worden gebruikt, maar u kunt gevoeglijk aannemen dat ELKE militaire grootmacht zich met de ontwikkeling ervan bezighoudt.
  In oorlogen zijn al twee types gebruikt. Het atoomwapen werd gebruikt tegen Japan en maakte een einde aan de Tweede Wereldoorlog, en chemische wapens verschenen voor het eerst aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, terwijl het chemische wapen (zenuwgassen) door de nazi’s op grote schaal werd gebruikt in concentratiekampen en een einde maakte aan het leven van zes miljoen Joden. Ook jullie, beste lezers, hebben thuis mogelijk gebruik gemaakt van een huiselijke toepassing ervan: spuitbussen met gassen die het zenuwstelsel van insecten ogenblikkelijk uitschakelden.
  Blijft dus over het gebruik van een ziekte verspreidend B-wapen. Het grote tactische “voordeel” daarvan ligt nogal voor de hand: bewijs namelijk maar eens dat epidemieën op gang werden gebracht door mensen! Men kan in de landbouw allerlei giftige stoffen sproeien over planten met het doel ongedierte te doden. Daarom moet iedereen thuis dan ook bij de voedselbereiding groentes en fruit grondig afspoelen. Ook legers hebben wel degelijk granaten met biologische ladingen erin. De Amerikanen besproeiden in hun strijd tegen de Vietcong vanuit vliegtuigen de oerwouden met Agent Orange, een ontbladeringsmiddel. Deze stof was ook schadelijk voor mensen.
  Er zijn een paar zaken in het Corona verhaal die de aandacht trekken: Het karakter van de ziekte laat zich niet helder benoemen: Allerlei symptomen van verkoudheid, griep, astma, longontsteking lijken wat op die van corona, maar toch ook niet. Vast staat alleen dat het virus zich richt op de ademhalingsorganen. Er zijn overduidelijk leeftijdscategorieën die kwetsbaar zijn, maar de niet-kwetsbare groepen worden niet helder benoemd. De suggestie blijft: IEDEREEN KAN HET KRIJGEN. De waarheid is dat echt gezonde mensen onder de zestig jaar weinig te vrezen hebben, wat allerlei opgelegde beperkingen nogal discutabel maken. Bij de telling van het aantal dodelijke slachtoffers van Corona vergeten de tellers er bij te vertellen dat de meeste slachtoffers ervan tegelijkertijd aan meerdere ziektes leden en daarom hoe dan ook niet al te lang meer zouden leven. Deze  aanpak suggereert dat men zich “van hogerhand” schuldig maakt aan een mogelijk opzettelijk verkeerde voorstelling van zaken, met als doel het volk blijvend angst aan te jagen. Dat vermoeden wordt nog versterkt door totale vaagheid met betrekking tot de afloop van de ziekte. Niets wordt ons meegedeeld over de vraag hoe lang de corona dreiging moet duren. Zelfs werd ons al voorgehouden dat wij ons moesten instellen op een “nieuw normaal”. MET WELK DOEL dan wel?? Geen zinnig mens zal geloven in het nut van een anderhalve meter afstand maatschappij. Het enige “voordeel” voor de overheid zou zijn dat mensen aan wie men die de anderhalve meter regel echt zou willen opleggen niet meer massaal tegen maatregelen van de overheid zouden kunnen protesteren!
  Wij worden echt gemanipuleerd. In de voorbije maanden waren het de ouden van dagen die zeer leden onder de opgelegde afzondering. En was het niet een zekere mevrouw Lagarde, die nu de Europese Centrale Bank bestuurt, die opmerkte dat de grote groep bejaarden een PROBLEEM zouden vormen voor de toekomst. Aan dat probleem zou men iets moeten doen.
  Tot slot: een heel belangrijke video over de  grote gevaren die er schuilen in de voorgenomen VERPLICHTE vaccinatie tegen Corona. Bekijk deze video en laat goed op jullie inwerken wat deze wetenschapper te zeggen heeft.
  Door:
  “Henk V.”
  (voor www.ejbron.wordpress.com)-

  2 reacties :

  Anoniem zei

  Waarom noemt de schrijver van dit complotdenkersverhaal zijn achternaam niet?

  v. Alphen zei

  Misschien dat anoniem 1 wel zijn naam kan noemen en dan gelijk aangeven wat er mis is met dit artikel? Commentaar hebben is prima maar kom dan met onderbouwd commentaar.
  Zoals wetenschappelijke onderzoekers onlangs hebben aangetoond is dat rechts denkenden in een discussie open staan voor feiten van andersdenkenden voor zover ze die kunnen aandragen, maar links denkende mensen staan nooit open voor de feiten, die doen ze af als "niet waar", of "verkeerd geteld" of geef er maar een naam aan. Links denkenden vinden een discussie prima zolang het HUN waarheid maar is, ben je het niet met ze eens dan ben je een racist, Nazi, fascist, complotdenker of noem maar een scheldnaam op of is dat ook al niet waar anoniem 1?

  Een reactie posten