Brief aan Raad Hollands Kroon over motorcrossterrein

Datum:
 • woensdag 17 juni 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - 

  Beeldvormende vergadering 18 juni om 21.00 uur  digitaal.

  Brief aan raad reactie op memo college inzake BV Motorcrossterrein 20-06-12.


  Aartswoud, 12 juni 2020 

  Aan de raadsleden van de gemeente HK, 

  Op 18 juni vindt er een digitale beeldvormende vergadering/bijeenkomst plaats m.b.t. de evt. komst van een motorcrossterrein op de NC-10-locatie. Daar wordt de MER gepresenteerd en het voorontwerpbestemmingsplan besproken. 

  Het beoogde doel en opbrengst van deze vergadering is (zo staat het letterlijk in het Aanvraagformulier Beeldvormende Bijeenkomst, “het meenemen van de raad in alternatieven en keuze voor een definitieve variant. En toelichting op het al dan niet halen van 50 dB belasting op de grens van de inrichting (wordt nog onderzocht)”. 

  In de memo van de heer T.J.M. Groot wordt gesproken over een Beeldvormende Vergadering. En een vergadering impliceert dat er van gedachten en meningen kan worden gewisseld. Maar dat is in dit geval niet aan de orde, want het is een voorlichtingsavond c.q. presentatie. M.a.w. éénrichtingsverkeer vanuit de motorcrossers gezien. Daar is niets op tegen, maar noem het dan geen vergadering. En stel dan gelijk vast, dat er geen sprake van kan zijn dat er op deze avond besluiten genomen kunnen worden. 

  De MER wordt gepresenteerd en komt dus ter sprake. Echter deze is niet volledig, want er ontbreekt een niet onbelangrijk detail; nl. het al dan niet haalbaar zijn van de 50 dB belasting. Het is duidelijk dat deze 50 dB niet gehaald kan worden anders was de aankondiging, dat dat nog onderzocht wordt, niet vermeld. Er zal dus door de crossers iets moeten worden bedacht om toch aan die 50 dB te kunnen voldoen. 

  Overigens is het wel merkwaardig dat deze bijeenkomst gepland staat op deze datum, terwijl ook vermeld is dat de definitieve MER op 1 juli klaar is en vanaf die datum ter inzage ligt. Het zou dan toch veel logischer zijn geweest, als deze bijeenkomst, na die 1 juli gehouden zou worden. Dan hadden de raadsleden deze MER al van tevoren hebben kunnen bestuderen en was deze zitting vast constructiever geweest. Nu gaan de raadsleden luisteren naar een voorlopig onvolledig plan…?! 

  Ook in het Aanvraagformulier Beelvormende Bijeenkomst staat vermeld, dat een beoogd doel/opbrengst is, het meenemen van de raad in alternatieven. Maar de grond is al aangekocht door de crossers. Het gevaar ligt dan om de hoek dat er naar die locatie wordt “toegewerkt”. Hoe gaat de raad dit gevaar tackelen? 

  Het is niet denkbeeldig dat de crossers, qua geluid, niet aan alle eisen kunnen voldoen. Maar het kan toch niet zo zijn, dat zij nu voor de derde keer aanspraak kunnen gaan maken op versoepeling van de eerder vermelde voor waarden?! In eerste instantie moesten zij voldoen aan de voorwaarden van de gemeente (unaniem aangenomen door de toenmalige raad), dat de omliggende bewoners er geen last van mochten ondervinden. En toen zij daar niet aan konden voldoen, werden deze eisen versoepeld en kwamen er wettelijke eisen (jammer voor de omliggende bewoners) voor in de plaats. En nu dan weer een versoepeling…? 

  Het is tijd om eens een knoop door te hakken en te zeggen; “niet op die plek!” Om een fractievoorzitter van een partij in HK te citeren, die ons dit mondeling heeft meegedeeld; “Als het wettelijk niet kan, kan er geen sprake van zijn dat die baan daar op die plek komt!” 

  En wat betreft de communicatie die Hollands Kroon, terecht, hoog in het vaandel heeft staan, het volgende: 
  • De inwoners van Aartswoud is nog nooit gevraagd wat zij ervan vinden. Welnu, 90% van de inwoners van Aartswoud is tegen de komst van de baan op die plek. 
  • Ook aan B+W en de raad van buurgemeente Opmeer is nog nooit gevraagd wat zij ervan vinden.
  • In de memo van de heer T.J.M Groot wordt m.b.t. deze communicatie vermeld, dat men gaat bekijken of er wellicht (dat klinkt behoorlijk vaag) na 1 sept. toch nog één of meerdere informatieavonden kunnen worden gehouden. Maar dan zou het wel zeer zuur zijn als er dan al de nodige knopen zijn doorgehakt. Want bijna alle inwoners van Aartswoud willen wel serieus genomen worden, gehoord worden en aanwezig zijn om hun mening te geven. 

  Overigens hebben de motorcrossers qua communicatie wel iets gedaan richting de inwoners van Aartswoud. Zij hebben in het verleden in het café van Aartswoud tijdens een dorpsraadvergadering n.a.v. hun businessplan een presentatie gegeven en toegegeven dat inwoners zeker de crossers gaan horen, c.q. er last van gaan hebben. Maar zij zeiden er ter geruststelling bij, dat het geluid de pijngrens nooit zou overschrijden.

  Namens nagenoeg alle inwoners van Aartswoud, 

  vriendelijke groeten, 

  NAW gegevens bekend bij Griffie
  __________________________________________


  Memo College 2 juni 2020 


  Memo 

  Onderwerp  Beeldvormende vergadering Motorcrossterrein 

  Aan Gemeenteraad 

  Doel Informeren 


  Beste leden van de raad, 

  Met dit memo informeren wij u over de voortgang van het proces rondom de motorcross en de stand van zaken op dit moment.

  In december 2013 heeft uw raad besloten om onder voorwaarden mee te werken aan de realisatie van een motorcrosslocatie op de NC 10-locatie. In het raadsbesluit van december 2013 is bepaald dat op de inrichtingsgrens een maximum geluidsniveau van 50 dB wordt toegestaan. Dit was strenger dan de wettelijke normen. Op 22 februari 2018 heeft uw gemeenteraad besloten in te stemmen met het opstarten van de vervolgprocedures voor de uiteindelijke realisatie van een motorcross locatie. Daarbij is besloten af te zien van de strengere geluidseisen die in 2013 waren opgelegd. Vanzelfsprekend moet aan de wettelijke geluidseisen worden voldaan. 

  Notitie reikwijdte en detailniveau 

  Vanaf moment van besluitvorming van uw raad heeft de initiatiefnemer gewerkt aan een Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD), nodig voor het opstarten van de Milieu Eeffect Rapportage (MER) procedure. De NRD is een verkennende studie waarin wordt vastgelegd wat de onderzoekskaders voor het MER zijn. De NRD heeft vanaf 7 juni 2019 ter inzage gelegen. Als reactie daarop zijn veel zienswijzen ingediend. Het merendeel ging in essentie niet om de NRD maar om het principe van een motorcross locatie op de beoogde locatie. 

  Proces 

  Met de ingediende zienswijzen en de uitgangpunten van de NRD is door de initiatiefnemer gewerkt aan het opstellen van het MER. Het MER is een onderdeel van de onderbouwing van het bestemmingsplan. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt naar verwachting vanaf begin juli 2020 ter inzage. Vanwege de zomerperiode wordt de termijn voor het indienen van een reactie verlengd tot 1 oktober. 

  De onderzoeksresultaten van het MER, de keuzes die daaruit vol De onderzoeksresultaten van het MER, de keuzes die daaruit volgen en de voorkeursinrichting worden door de initiatiefnemer toegelicht in de beeldvormende vergadering van 18 juni a.s. De stukken van het MER en het bestemmingsplan zijn dan nog niet beschikbaar. Deze worden openbaar bij de ter inzage legging van het voorontwerp bestemmingsplan. 

  Het vaststellen van een bestemmingsplan is een raadsbevoegdheid. Daarom kunt u in een later stadium de ingediende zienswijzen via de nota van zienswijzen nalezen en beoordelen. 

  Communicatie 

  Het motorcross project roept veel emoties op. Er is weerstand vanuit inwoners, maar ook vanuit de buurgemeente Opmeer. In dat kader is er veel aandacht voor de communicatie over dit project zelf en over hoe met de belanghebbenden gecommuniceerd kan worden. Vanwege de huidige beperkingen rondom het COVID-19 virus en de verwachtte belangstelling is het niet mogelijk om een informatieavond te houden. Wanneer dit als gevolg van versoepelingen rondom Covid-19 mogelijk is, zullen wij bekijken of na 1 september wellicht toch een of meerdere informatieavonden gehouden kunnen worden met maximaal 100 personen. 

  Via het digitale platform denkmee.hollandskroon.nl kunnen geïnteresseerden de presentatie en de ter inzage liggende stukken bekijken. Een inspraakreactie indienen is helaas nog niet digitaal mogelijk en kan via de post verstuurd worden. Een persoonlijke afspraak is ook altijd een mogelijkheid.

  _________________________________________  1 reacties :

  Anoniem zei

  Hollands kroon draait alles toch naar zijn eigen straatje. Niet links om dan rechts om. En bewoners?? Wat zijn dat?? En er mee in gesprek gaan?? Dat doen ze inderdaad pas als alles al is uitgewerkt. Hollands kroon voor zijn burgers, nou echt niet. Eigen belang, vriendjes politiek.

  Een reactie posten