Nieuw plan voor 160 arbeidsmigranten in Joods Werkdorp Slootdorp stuit ook op weerstand:

Datum:
 • maandag 20 april 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • HOLLANDS KROON - SLOOTDORP ’Stelt u zich eens voor dat zich in het Anne Frank Huis ook nog een bar, coffeeshop of discotheek zou bevinden’


  Ontwikkelaar Joep Karel heeft een nieuw plan ingediend bij de gemeente Hollands Kroon om niet 280 of 240 maar 160 arbeidsmigranten te gaan huisvesten in het Joods Werkdorp. Het nieuwe initiatief wordt donderdag besproken in de gemeenteraad.
  Initiatiefnemer Joep Karel laat weten zijn plan te hebben aangepast na de raadsvergadering in februari. ,,De meerderheid van de raad heeft duidelijk aangegeven hoe het plan herzien moest worden en gaf een indicatie van het acceptabele aantal bewoners. Dat betekende het opstellen van een aangepast plan en in plaats van een maximumaantal van 280 mensen terug moest naar 160 mensen. Financieel heeft deze richtlijn voor de exploitatie grote consequenties, en zijn de plannen daardoor ingrijpend gewijzigd. Het moet immers - ook financieel - wel uitgevoerd kunnen worden. Mede hierdoor, ook al eerder, zijn de gesprekken beëindigt tussen Karel D.M.J. Vastgoed BV en de Stichting behoud Joods Werkdorp.’’

  Betrokkenheid

  Volgens Karel was de intentie er wel om door te gaan met de samenwerking. ,,Maar als je de naar de ’kaarten’ van de stichting kijkt, kon ik niet anders om zonder hen verder te gaan. Ik heb de stichting bijna vier jaar lang ondersteund aan hun verzoeken, in het kosteloos openstellen van het gebouw, meewerken aan een documentaire van Frans Bromet et cetera, het mocht niet zo zijn. Ik dank de stichting voor hun inzet en betrokkenheid, maar helaas. Karel D.M.J. Vastgoed BV zal de regie samen met de heer Joel Cahen gaan voeren over het hoofdgebouw. Met name de ervaring, netwerk en expertise van de heer Cahen zullen mij helpen om van het gebouw gedeeltelijk een museum en herinneringscentrum met publiekelijke functie te kunnen maken.’’
  ,,Dat laatste is voor mij van belang. Laten we hopen dat een ieder toch het plan wilt dragen en dat Nederland een land van polderen is. Je krijgt niet altijd je zin. Soms geef je wat en soms neem je wat. Luisteren naar elkaar en uiteindelijk is dit het definitieve plan geworden. De wereld veranderd tenslotte. Het is nu aan de raad’’, aldus de initiatiefnemer.

  Geïnformeerd

  De buren rondom het werkdorp zijn woest op de gemeente. ’Wij als omwonenden van het voormalig Joodse werkdorp voelen ons opnieuw geschoffeerd door Karel BV en wethouder Meskers, doordat wij zelf deze week moesten ontdekken dat er op 23 april een besluit door de gemeenteraad genomen zou kunnen worden om 160 logiesplekken op het werkdorp volgens een nieuw principeverzoek van Karel BV. Wij zijn daar door Karel op geen enkele wijze over geïnformeerd, ondanks de toezegging van wethouder Meskers eind maart, dat die dat wél zou doen’, schrijven de omwonenden.
  Ze zeggen het vertrouwen in wethouder Meskers op. ’We hebben daarmee ook geen vertrouwen meer in loze beloften van de wethouder omdat deze nagelaten heeft te checken of Karel ons geïnformeerd had, vóór hij dit voorstel in B&W bracht of op de raadsagenda zette.’

  Bericht

  Ook de Stichting Joods Werkdorp is verbaasd over het uitblijven van communicatie. In een brief aan het college schrijft voorzitter Ron Bar-El: ’Onlangs kregen wij de agenda onder ogen voor de raadsvergadering op 23 april met daarbij gevoegd een planomschrijving van het door de heer Joep Karel gebruikte architectenbureau TPAHG voor huisvesting van 160 arbeidsmigranten op het voormalig Joodse Werkdorp. Het bevreemdt ons dat wij als belanghebbende stichting bij de ontwikkelingen rond het voormalig Joodse Werkdorp Nieuwesluis geen enkel bericht vanuit de gemeente Hollands Kroon mochten ontvangen over deze raadsvergadering.’
  Ontwikkelaar Karel wil dan wel niet verder samenwerken met de Stichting Joods Werkdorp, wel houdt hij in het nieuwe plan rekening met de historie van het gebouw. Karel zegt de samenwerking met Joel Carel, oud-directeur van het Joods Historisch Museum te willen intensiveren. In het nieuwe plan blijft er in het bestaande hoofdgebouw ruimte voor een herinneringscentrum. Daar wordt circa 450 vierkante meter voor gereserveerd.
  Daarnaast worden er in hoofdgebouw collectieve voorzieningen voor de arbeidsmigranten gecreëerd. Onder meer een eetzaal, wasruimte en plek voor de huismeester worden in het pand ondergebracht, net als tien kamers met twee bedden op de verdieping. In de zeven logiesgebouwen die in cirkelvorm achter het hoofdgebouw moeten komen te staan, worden de overige 140 mensen ondergebracht in het plan van de ontwikkelaar.

  Discotheek

  De stichting Joods Werkdorp steunt het plan van Karel niet. Bar-El roept de gemeenteraad op om niet in te stemmen met het principeverzoek. ’Het is altijd ons standpunt geweest dat wij als stichting niets hebben tegen het plaatsen van welk aantal arbeidsmigranten dan ook op de achterkant van het terrein van het voormalig werkdorp, maar dat het gezamenlijk en gelijktijdige gebruik van het gebouw als plaats van bezinning én gebruik voor recreatie van de arbeidsmigranten niet samen kan gaan. Stelt u zich eens voor dat zich in het Anne Frank Huis ook nog een bar, coffeeshop of discotheek zou bevinden!’, schrijft de voorzitter.
  Hij gaat verder: ’Hoe kunnen wij de bezoekende schoolklassen ontvangen en onderwijzen over de Holocaust, racisme, intolerantie, en verdraagzaamheid terwijl er tegelijkertijd in dit gebouw ook nog tientallen hoofdzakelijk jonge mensen recreëren? Vrijwel alle raadsleden hebben er in de laatste raadsvergadering op aangedrongen dat er een huurovereenkomst met de stichting en een financiële borgstelling diende te komen voordat men überhaupt akkoord zou kunnen gaan met de plannen van de heer Karel. In de nieuwe plannen van de heer Karel valt hierover niets terug te vinden.’

  Israëlieten

  De stichting Joods Werkdorp krijgt steun van de Stichting Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland. Secretaris D. Simon vraagt de gemeenteraad eveneens niet in te stemmen met het principeverzoek. ’De Stichting Joods Werkdorp Slootdorp/Nieuwesluis heeft zich door middel van vele gesprekken uitmondende in afspraken zeer gecommitteerd om het project als historische plek te behouden. Wij ondersteunen de oproep van de stichting dan ook ten zeerste om zeker in dit Bevrijdingsjaar, waarin we 75 jaar vrijheid en democratie herdenken, de geschiedenis boven enig economisch belang van derden te laten prevaleren. De Stichting Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland is al sinds 1849 (171 jaar!) actief, doet een dringend beroep op u om van het Joods Werkdorp Slootdorp/Nieuwesluis een historische parel te maken en te gebruiken als een gedenk- en herdenkingsplek, mede ten behoeve van de zo broodnodige educatie aan jongeren binnen uw gemeente en ver daarbuiten.’

  NIOD

  Ook professor Marjan Schwegman, geboren in Middenmeer en oud-directeur van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies vraagt de gemeenteraad dringend om de plannen voor het Joods Werkdorp niet goed te keuren. ’Als lid van het Comité van Advies en Aanbeveling van de Stichting Joods Werkdorp Slootdorp/Nieuwesluis én als voormalig directeur van het NIOD ondersteun ik van harte de inhoud van de brief van de heer Ron Bar-El. Net als de stichting vraag ik u dringend om een passende en dus waardige herinrichting van deze voor de geschiedenis van de Holocaust zo belangrijke herinneringsplaats.’
  De gemeenteraad houdt dinsdag een digitaal inspreekuur, waar belanghebbenden via een videoverbinding kunnen inspreken over het plan. Donderdag wordt de raadsvergadering - ook digitaal - gehouden vanaf acht uur ’s avonds.

  Noordhollands Dagblad

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Zulke streken zou je toch niet verwachten van een zo integere wethouder als Meskers is, of zouden er nog meer belangen spelen?

  Een reactie posten