Energietransitie Noord-Holland

Datum:
 • donderdag 24 oktober 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • Het Klimaatakkoord is een overeenkomst tussen veel organisaties en bedrijven in Nederland om de opwarming van de aarde tegen te gaan.  Energietransitie Noord-Holland 

  In Nederland willen we in 2050 energieneutraal zijn. Om dat te bereiken, moet er veel gebeuren. Ook in Noord-Holland. Hiervoor is een energietransitie nodig. De provincie werkt daar samen met de inwoners, bedrijven, woningcorporaties, gemeenten, het Rijk en tal van andere partijen aan. 

  Ontwikkeling Regionale Energie Strategieën (RES) 

  Nederland staat voor een grote klimaatuitdaging. In 2015 heeft Nederland in Parijs internationale klimaatafspraken gemaakt. Het kabinet heeft de Nederlandse uitwerking hiervan op 28 juni 2019 gepubliceerd, het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord is een overeenkomst tussen veel organisaties en bedrijven in Nederland om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het doel: de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent verminderen ten opzichte van het jaar 1990. Dat is een grote uitdaging en dat moeten we met elkaar doen. We hebben iedereen, alle partners en partijen, hard nodig om dit doel te halen. 

  Hoe gaan we dat doen? 

  In het Klimaatakkoord is aangegeven dat elke regio in Nederland op 1 maart 2021 een Regionale Energie Strategie (RES) heeft. In dat document (de RES) is dan vastgelegd welke keuzes zijn gemaakt voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur. De RES komt tot stand in samenwerking met alle regionale partijen (overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties). De RES heeft een horizon van 2030 met een doorkijk naar 2050 en wordt om de twee jaar geactualiseerd. 

  2 RES-regio’s 

  De provincie Noord-Holland heeft 2 RES-regio’s: regio Noord-Holland Noord en regio Noord-Holland Zuid. De verwachting is dat het Klimaatakkoord in november 2019 wordt ondertekend. Om de concept RES op 1 juni 2020 volgend jaar te kunnen opleveren, zijn de RES-regio’s al aan de slag gegaan met het voorbereidende werk. De startnotitie is nu gereed en beschrijft hoe de RES met elkaar gemaakt wordt. Deze wordt voor en na de zomer in verschillende colleges van gemeenten besproken. In najaar 2019 staat de startnotitie ook op de agenda van de Provinciale Staten en de waterschappen. Ook zijn en worden er kennisdagen, werkateliers en expertsessies georganiseerd om gezamenlijk tot een concept RES te komen. Uiteindelijk is het met elkaar zoeken naar ruimte om onder meer zonne- en windenergie op te wekken en energie-infrastructuur aan te leggen. Bij die zoektocht is het belangrijk dat we rekening houden met wat in de Omgevingsvisie staat. Daarbij moeten we als provincie ook bewaken dat ons mooie Noord-Hollandse landschap behouden blijft. De ontwikkeling van de RES gebeurt onder leiding van een programmaorganisatie die in opdracht werkt van de overheden. Gemeenten, provincie en het waterschappen leggen de RES vast in hun omgevingsbeleid. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor overleg en participatie van bewoners en belanghebbenden in hun werkgebied. Zie voor meer informatie: www.energieregionhn.nl en www.energieregionhz.nl. 

  Beleid provincie 

  Het beleid van de provincie richt zich op energiebesparing, meer energie duurzaam opwekken en beter benutten van restwarmte van bedrijven. Er zijn nieuwe energiesystemen nodig en er moeten innovatieve technologieën worden ontwikkeld. De provincie stelt hiervoor diverse financieringsinstrumenten beschikbaar. 

  • Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH): dit fonds is bedoeld voor bedrijven en projecten, die duurzame energie een extra stimulans geven. Zo wil de provincie stimuleren op het inzitten van energie, circulaire economie en duurzame mobiliteit.

  • Programma Investeringsgereed Innovatief MKB Noord-Holland (PIM): innovatieve of duurzame MKB’ers kunnen hier terecht met financieringsvragen. PIM biedt maatwerk-advies, geeft inzichten over financieringsmogelijkheden en biedt masterclasses en voorlichtingsbijeenkomsten aan. Ook koppelt PIM ondernemers aan zijn unieke netwerk van financiers, andere bedrijven en potentiële klanten. 

  • GO!-NH: De GO!-NH Accelerators versnellen MKB-bedrijven en startups. In een programma van 3 maanden worden bedrijven klaargestoomd om met innovatieve oplossingen de markt te bestormen. Met trainingen, tools en professionele ondersteuning van experts ontwikkelen zij een bedrijf in een beschermde omgeving. In 2018 start de Accelerator duurzame mobiliteit. 

  • Subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren 2017 Voor de periode 2016 – 2020 is een beleidsagenda opgesteld aan de hand van de volgende 7 thema’s. 

  Klik voor een vergroting 

  1. Gebouwde omgeving 
  2. Energiebesparing in de industrie 
  3. Verduurzamen glastuinbouw 
  4. Wind


  Provincie Noord-Holland  1 reacties :

  Anoniem zei

  Krankzinnig, zonder of met een klein percentage CO2 geen leven op aarde mogelijk. Nu 0,04% CO2 en minder als 0,0175 is alles dood en maar zeuren over CO2, het is ongelooflijk. Laten we hopen dat we een zeer strenge winter krijgen, de voorstanders van een warmtepomp zullen dan ervaren hoe het in huis is als het buiten 10 graden vriest, de warmtepomp doet in ieder geval helemaal niets meer. Zou Rutte er al een hebben?

  Een reactie posten