Zes aanvragen voor windparken verder in procedure

Datum:
 • donderdag 4 augustus 2016
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Zes aanvragen voor windparken in Noord-Holland gaan verder in de procedure. Het gaat om windparken in de gemeenten Amsterdam, Velsen en Hollands Kroon. 

  Deze plannen worden voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO). Aansluitend nemen Gedeputeerde Staten een besluit over de verdere procedure voor vergunningverlening. De overige elf aanvragen die de provincie heeft ontvangen voldoen niet aan de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). De initiatiefnemers van deze plannen hebben een ontwerp-weigeringsbesluit ontvangen.

  Op 15 mei 2016 sloot het loket voor aanvragen herstructurering Wind op Land. In totaal zijn er 17 aanvragen binnengekomen voor het realiseren van windparken in Noord-Holland. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) heeft de binnengekomen aanvragen gecontroleerd op volledigheid en getoetst aan de PRV-vereisten.

  Na de toetsing door de ODNZKG gaan de onderstaande zes aanvragen verder in de procedure.
  • Aanvrager Wind Groep Holland BV
   Locatie     Nieuwe Hemweg
   Gemeente Amsterdam
    
  • Aanvrager Wind Groep Holland BV
   Locatie     Uitbreiding windturbinepark Havenwind (Westpoort Amsterdam)
   Gemeente Amsterdam
    
  • Aanvrager Eneco Wind B.V.
   Locatie     Windpark Spuisluis
   Gemeente Velsen
    
  • Aanvrager Tata Steel IJmuiden
   Locatie     Windpark Tata Steel (scenario 3)
   Gemeente  Velsen
    
  • Aanvrager WP Energiek B.V.
   Locatie     Waardpolder
   Gemeente Hollands Kroon
    
  • Aanvrager Windmolens Groetpolder B.V.
   Locatie     Groetpolder
   Gemeente Hollands Kroon
  Deze aanvragen worden voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO).  Daarna nemen Gedeputeerde Staten een besluit over de start van de procedure voor de vergunningverlening.

  Ontwerp-weigeringsbesluit voor elf aanvragen

  Na de toetsing door de ODNZKG blijken elf aanvragen niet te voldoen aan de vereisten in de PRV.  De initiatiefnemers  hebben een ontwerp-weigeringsbesluit  ontvangen. Zij hebben zes weken de tijd een  zienswijze in te dienen  tegen het voornemen. In oktober 2016 nemen Gedeputeerde  Staten een definitief besluit over de weigering.
  • Project Stichting Windpark Haarlemmermeer-Zuid - Windpark Haarlemmermeer-Zuid
   Redenen van afwijzing Het plan valt buiten de aangewezen herstructureringsgebieden.
    
  • Project ENGIE Energie Nederland Windenergie Holding B.V. – Midwoud
   Redenen van afwijzing Ligging in weidevogelleefgebied.
    
  • Project Coƶperatie NDSM Energie U.A. - Windpark NDSM Energie
   Redenen van afwijzing Voldoet niet aan de eis van een lijnopstrelling en er staan woningen binnen 600 meter.
    
  • Project Tata Steel IJmuiden BV - Windpark Tata Steel scenario 1, 2, 4 en 5
   Redenen van afwijzing Voldoet niet aan de eis van de lijnopstelling, woningen binnen 600 meter (weigeringsgronden verschillen per aangevraagd scenario).
    
  • Project Havenbedrijf Amsterdam NV – Windlocaties Afrikahaven, Sicilieweg, Hornweg en Westpoortweg

  Redenen van afwijzing De  saneringsovereenkomst ontbreekt, voldoet niet aan de eis van de lijnopstelling, en er staan woningen binnen 600 meter (weigeringsgronden verschillen per aangevraagde lijn).

  De volledige concept- besluiten zijn in te zien op de website Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

  Taakstelling

  De provincie Noord-Holland heeft voor Wind op Land een taakstelling van 685,5 MW. Op dit moment is nog tussen de ca. 46 en 68 megawatt nodig om aan die rijksopgave te kunnen voldoen. Met de overgebleven projecten is deze taakstelling in te vullen. De verwachting is dat medio 2017 een besluit volgt over de definitieve vergunningen. De realisatie van de eerste windparken kan daarna starten.

  Provincie N-H 4-8-2016
  0 reacties :

  Een reactie posten