Aangrijpend overzicht windturbine 'Grote Sloot 158'

Datum:
 • vrijdag 20 september 2013
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Sint Maartensbrug - Duidelijk en schokkend overzicht gang van  zaken windtubine 'Grote Sloot 158'.
  Tijdens de rechtzitting op 19 september te Alkmaar, waar behandeld werd het beroep van de gemeente Schagen tegen de weigering van Gedeputeerde Staten Noord-Holland een verklaring van geen bezwaar af te geven voor de windturbine 'Grote Sloot 158', kreeg Ina Vonk, wonende op 220 meter van de windturbine, gelegenheid onderstaand stuk voor te lezen. Een duidelijk overzicht wat de gevolgen zijn als windmolens te dicht bij woningen worden geplaatst en gemeenten kost wat kost niet willen               handhaven.

  _______________________________________________________________________


  Voordracht (belanghebbende) Ina Vonk

  Donderdag 19 september 2013 – Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar.
  Hoger Beroep, zaaknr. ALK 13/378 (Zijpe/Schagen) en ALK 13/379 (Schuijt),
  tegen weigering van Gedeputeerde Staten Noord-Holland afgifte 'verklaring van geen bezwaar' (inzake mega-turbine Grote Sloot 158 te Sint Maartensbrug).


  Geacht college,
              Mijn naam is Ina Vonk. Ik woon sinds eind 1997 op de Grote Sloot nummer 156, dus in de directe nabijheid van deze kolossale turbine (laat situatie-foto zien). Vanaf de plaatsing in augustus 2006 ervaar ik, vrijwel dag en nacht, ernstige geluidsoverlast, zoals geronk, gebrom en trillingen in mijn matras. Om niet knettergek te worden van stress en frustratie laat ik de radio 's nacht zachtjes aan staan.... ter afleiding. Hiertoe gedwongen, doe ik dit al zes jaar. Dit helpt … hoewel?... meestal. 

  Gedurende de drie voorjaarsmaanden word ik 's ochtends-vroeg (rond 6.30 uur) bij elke zonnige zonsopgang mijn bed uitgejaagd door rondhollende, zwarte slagschaduw-strepen door mijn slaapkamer (duur ...minimaal een half uur). Na slechte nacht, ook dit nog....

  Ik ben graag bezig in de tuin, maar buiten moet ik steeds zoeken naar een plekje waar ik het minste last heb van de herrie. Wordt die te erg, dan vlucht ik maar weer naar binnen, of ik zet de radio in de tuin neer en dan op flink volume.... terwijl ik juist zo van de stilte hou.
  Een radio, en elk ander apparaat kun je uitzetten als je er genoeg van hebt. Alleen dat kan niet bij de turbine van de buurman. Uitzetten mag alleen de buurman doen.... alleen.... hij doet het niet!
  Dit is slechts een globale schets, bedoeld om u enig idee te geven, hoe het is om dag en nacht te leven (letterlijk) … onder de terreur van een 'domtoren'-hoge windturbine.  

  Vrijwel iedereen is het er zo langzamerhand over eens dat deze overlast veroorzakende kolos, zo veel te dicht op woningen …... er nooit had mogen komen!

  Dit was niet gebeurd, indien:
  1. …. . de gemeente de waarschuwingen-vooraf, over de te verwachten overlast in de “Zienswijzen van omwonenden” – het waren er tientallen – …. serieus had genomen, en niet achteloos terzijde had geschoven.
  De meeste waarschuwingen zijn helaas … werkelijkheid gebleken.

  Dit was niet gebeurd, indien:
  2.  …... de gemeente haar controletaak – ter plekke èn administratief – naar behoren had uitgevoerd.
  Om te beginnen: Er is vergunning aangevraagd voor een E66, een turbine met aanzienlijk minder vermogen (1800 kW) en een kleinere rotordiameter (70), dan van de turbine die er nu (dus illegaal) staat.
  Deze wordt een E70 genoemd, ten onrechte, want deze vorm komt niet in de katalogus van de fabrikant voor. Het is een 'geïmproviseerde', samengestelde, zeg maar provisorisch 'in elkaar geflanste' turbine, die topzwaar, dus bedreigend, overkomt en eruit ziet als een 'kind met een waterhoofd' en deze is niet vooraf getest.
  De draaicirkel van 71 meter – plat op de grond is dat een eind lopen, hoor! - beslaat twee-derde van de mast, daardoor zijn de verhoudingen volledig zoek. Deze vorm wijkt bovendien visueel sterk af van alle andere turbines in de buurt.

  Voorts:
  a.....  In de vergunning (2005) was geen aandacht besteed aan geluidsaspecten en slagschaduwhinder. Deze was de gemeente kennelijk vergeten. Tot tweemaal toe was daarom een gang naar de Raad van State nodig om de wettelijke voorschriften daartoe (V6 en V9) alsnog toegevoegd te krijgen.

  b….. Volgens de eigenaar was heien op de vergunde plek niet mogelijk vanwege de aanwezigheid van het 'oude' fundament van de voormalige veel kleinere (Micon) turbine.
  Dit bleek een drogreden. Immers, kort na plaatsing van de nieuwe turbine (augustus 2006) bleek dit oude fundament probleemloos te zijn gesloopt en verwijderd.
  Toen kwam de aap uit de mouw:
  Het – werkelijke – motief van de eigenaar om de turbine 20 meter verder neer te zetten, had niets met het fundament te maken, maar had tot doel te ontkomen aan het (strengere) regime van de Wet Milieubeheer.
  Daarvoor had hij die 20 meter verderop nodig. Hiermee kwam hij uit op 232 meter, en voldeed zo precies aan de voorgeschreven 4 x de ashoogte van 58 meter.
  Dus een milieuvergunning was niet meer nodig, althans dat dacht hij.... want:

  c..... Bij toeval zag ik dat de afstand gemeten werd vanaf het verste punt van mijn woning.
  Ik bracht mijn verbazing over aan de gemeente. Wat bleek tijdens onderzoek bovendien?
  De eigenaar had het dichtstbijzijnde deel van mijn woning opgegeven als 'garage' …. en een garage telt niet, want dat is …. geen 'geluidgevoelig object'. De turbine kwam door die 20 meter in een 'verboden'  – want strijdig met het bestemmingsplan - bouwvak terecht. Daar was de eigenaar zich van bewust en de gemeente ook, maar zij stond deze onwettigheid toe.

  De afstand tussen de turbine en mijn woning werd in november 2006 door bureau Peutz gemeten en vastgesteld op 220.60 meter. 
  Hierdoor kwam vast te staan dat een milieuvergunning vereist was.

  d..... Na diverse afgekeurde aanvragen werd op 3 januari 2008 een milieuvergunning geweigerd (wegens ondeugdelijke feiten en cijfers).... mede vanwege de aanhoudende klachten van omwonenden en …. geregeld forse overschrijdingen van geluidvoorschrift 6.
  e..... Een turbine zonder milieuvergunning dient te worden stilgezet. Dit gebeurde niet doordat de eigenaar een oplossing' uit de hoge hoed had getoverd. Zijn 'vondst' was: een stilstandregeling. De gemeente ging hierin mee en voegde nieuwe geluidsvoorschriften aan V6 toe, die terecht kwamen in de definitieve milieuvergunning (september 2008). Doel is om de omwonenden op z'n minst normaal, dus ongestoord te laten slapen.

  f...... De eigenaar helpt dit doel om zeep door zijn eigen oplossing, de stilstandregeling, aan z'n laars te lappen. Hij blijft 's nachts stug doordraaien, ook na een reeks opgelegde dwangsommen (gevolgd door nòg een reeks, maar nu verdubbeld). Dit doordraaien levert hem per saldo tòch nog 1000 Euro per nacht op, zo constateert de milieupolitie. Deze doet vervolgens onderzoek bij Nuon, naar de hoeveelheid terug-geleverde stroom. Wegens 'wederrechtelijke inkomensderving' (diefstal in gewoon Nederlands) maakt de milieupolitie proces-verbaal op en schakelt het Openbaar Ministerie in.
  De eigenaar was jaar eerder reeds veroordeeld door Economische politierechter.

  g..... Eind 2010 leek het er op dat de turbine, na vier jaar ellende, eindelijk zou worden verwijderd. De gemeente krijgt van de Raad van State definitief het groene licht: het handhavingstraject kan worden hervat... Ergo, de turbine kan worden gesloopt....

  h.... Maar de gemeente doet niets, weigert zelfs de klachten te registreren. Ook hier komt een aap uit de mouw: Ze blijkt in afwachting te zijn van 1 januari 2011: d.w.z. het van kracht worden van de nieuwe – ruimere – geluidsregels (Barim).

  i.....  Kort na 1 januari 2011 laat de gemeente de (onherroepelijke) milieuvergunning 'van rechtswege' vervallen en de aan de eigenaar opgelegde dwangsommen verdwijnen – eveneens 'van rechtswege' – in de prullenmand... sterker nog…..met terugwerkende kracht(!)

  j...... Voor de omwonenden zijn de nieuwe regels een flinke verslechtering. Gevraagd wordt (4 maart 2011) om een maatwerkvoorschrift op te stellen (conform Barim), maar de gemeente weigert dit. 
  Uw rechtbank heeft zich vervolgens over dit verzoek op 7 maart 2013 positief uitgesproken.
  Gemeente en eigenaar gingen wederom als een “één-eiige”tweeling (mijn kwalificatie) in hoger beroep. Deze zaak zal binnenkort dienen bij de Raad van State.

  3...... Slagschaduwhinder. Na vele klachten – vanaf de plaatsing constateert de Milieudienst dat de turbine niet voorzien is van de wettelijk verplichte lichtsensor, die de turbine automatisch laat stilstaan bij slagschaduw op alle woningen rondom de turbine.
  Deze stilstandvoorziening wordt pas – na bestuursdwang – een half jaar later op 8 december 2006 aangebracht. Deze wordt echter niet of nauwelijks in werking gesteld (Let wel: de eigenaar zit zelf 'aan de knoppen'). Ondanks vele verzoeken om handhaving wordt door de gemeente hiertegen tot op heden niet opgetreden. 

  4. ….  Omdat de eigenaar te kennen had gegeven dat hij haast had, werd op 9 mei 2006 een gedoogbeschikking afgegeven. Deze werd een jaar later (op 11 juli 2007) niet verlengd. De van meet af aan illegale status wordt daarmee in stand gelaten. 

  5. Gemeente waarschuwt de eigenaar in de gedoogbeschikking dat ….'zonder vergunningen bouwen het risico te allen tijde voor eigen rekening is....'. Dus, ze heeft zich tegen een eventuele schadeclaim door de eigenaar, anders dan ze hier en daar beweert, wel degelijk ingedekt.....

  6. Talloze malen, zoals tijdens hoorzittingen over geluidsoverlast, is de illegale status aan de orde gesteld. Telkens weer wees de gemeente (wethouders Morsch en Blonk) dit af met: '...De planologisch kant is nu niet aan de orde, zolang de behandeling van de geluidsaspecten nog gaande zijn'...
  Kortom, de gemeente had haar verzoek om 'een verklaring van geen bezwaar' – zoals Gedeputeerde Staten terecht heeft aangevoerd – dus al veel eerder dan pas in januari 2011 kunnen indienen.

  7. Door een professioneel meetkundig bureau (Van Tol-Purmerend) is geconstateerd dat de turbine uit het lood staat. Op 100 meter hoogte (tip) staan de rotorbladen voortdurend bloot aan enorme krachten. Omdat de turbine op een slappe veengrond is neergezet, is het langzaam verder scheefzakken te voorspellen. Hierdoor is mijn lijfelijke en materiële veiligheid dagelijks in het geding. 
  De gemeente volstaat echter met tegenspreken. Via een Wob-verzoek heb ik gevraagd om een onafhankelijk meetrapport als bewijs van haar bewering dat er niets aan de hand is..
  Gisteren ontving ik antwoord met de mededeling: 'Wij kunnen niet aan uw verzoek voldoen omdat het bedoelde onderzoeksrapport bij de gemeente onbekend is.'
  Dit is heel ernstig. En voor uw rechtbank hopelijk reden genoeg om deze vastgestelde scheefstand zeer serieus in uw overwegingen te betrekken.

  8. De waarde van mijn woning is met 50 % verminderd, puur en alleen vanwege de directe nabijheid van deze turbine. Uw rechtbank deed deze uitspraak, welke door de meervoudige kamer  is bevestigd en waarna – wegens hoger beroep aangetekend door de gemeente – nòg een bevestiging volgde van het Gerechtshof in Amsterdam.

  Hopelijk heb (ook) ik u ervan kunnen overtuigen dat de turbine, na zoveel schade te hebben berokkend in velerlei opzichten, eindelijk en definitief moet verdwijnen.
  Mijn mede-omwonenden en ik zijn het zo zat!
  Net als ieder ander, hebben óók wij recht op een normaal woongenot en een ongestoorde nachtrust.
  Dit is ons zes jaar geleden afgenomen...  en willen wij gewoon weer terug! 

  Met dank voor uw aandacht,
  Ina Vonk  

  ____________________________________________________________________________
  Totale overzicht berichten 'Grote Sloot 158'


  2 reacties :

  Dekker zei

  Het is ongelooflijk triest te moeten lezen hoe bewoners zoals mevrouw Vonk door bestuurders van de gemeente Schagen(voorheen Zijpe) op deze smerige wijze worden behandeld.

  Van een crimineel weet je wat zijn "werkzaamheden" zijn, maar dit soort ....(zelf invullen), zich wethouder noemend, is vele malen erger dan de grootste crimineel. Immers om mensen uit jouw gemeente willens en wetens het gekkenhuis in te jagen en misschien wel de dood waren praktijken die vroeger door de SS werden toegepast.

  Van raadsleden uit een gemeente mag verwacht worden dat ze de democratie eerbiedigen, helaas is dat in de gemeente Schagen niet het geval en kiezen moeiteloos voor bestuurlijke .........

  Helaas kunnen we dagelijks in de krant lezen dat de gedane uitspraak van Balkenende over "normen en waarden" aan veel bestuurders niet is besteed en zeker niet aan de heren Morsch en Blonk.

  Misschien dat een paar Oost Europese criminelen voor niet al teveel geld een oplossing voor mevrouw Vonk kunnen aandragen?

  Anoniem zei

  Geachte heer Dekker,

  U krijgt een lintje van mij om zo onomwonden op te schrijven wat heel veel *burgers* iedere dag moeten ondergaan in de gemeente Schagen maar ook Hollands Kroon.
  Ik heb nogal wat te verliezen vandaar de anonimiteit. De gemeente weet je te vinden als je met je echte naam gaat reageren zoals de realiteit inmiddels heeft laten zien.

  Nogmaals vriendelijk dank en ga vooral zo door.

  Een reactie posten