Raadsleden Schagen ingelicht over 'Grote Sloot 158'

Datum:
 • donderdag 11 april 2013
 • in
 • Categorie: , , ,

 •  Sint Maartensbrug -  Ina Vonk heeft de raad van Schagen brieven gestuurd over de gang van 
  zaken met de windturbine 'Grote Sloot 158'.
  _____________________________________________________________________________________
                                                                                                              
                                                                                                                 1752 JP Sint Maartensbrug, 10 april 2013
                                                                                                                Grote Sloot 156
  Aan de leden van de gemeenteraad
  van de gemeente
  Schagen.
  Geachte dames en heren,
              Eerder deze week heb ik u geïnformeerd over de windturbine-ellende, waar ik inmiddels al bijna 7 jaar onder gebukt ga, en over de halsstarrige weigering van uw college van B&W om daar een eind aan te maken.
              Uit de reacties van verschillende fractievertegenwoordigers begrijp ik dat u dringend behoefte hebt aan meer informatie over deze zaak.
              Helaas kan ik door de jarenlange slijtageslag de energie niet meer opbrengen om u bij mij thuis te ontvangen en de problematiek toe te lichten.
              Maar op de website van de Stichting JAS
  een (chronologisch) dossier vinden over ‘Grote Sloot 158’, vanaf 2006 tot heden. 
  Mocht het u niet bekend zijn, de Stichting JAS is gevestigd in de gemeente Hollands Kroon (voorheen in de gemeente Anna Paulowna) en is opgericht t.b.v. de bevordering van de rechtsgelijkheid voor een ieder en het waarborgen en beschermen van de leefomgeving in haar werkgebied.
  Tot slot: Er wordt nog steeds niet gecontroleerd. B&W houdt zich dus niet aan haar publiekelijk gedane belofte tot handhaven.
  De uitspraak van de rechter wordt dus nog altijd niet nageleefd.
  Over deze uitspraak gesproken: B&W is op 7 maart tevens veroordeeld tot betaling aan mij van de griffiekosten (152 Euro).
  Dit heeft B&W nog altijd niet gedaan. En, zoals u weet, een verzoek daartoe van mij heeft geen zin, dat neemt B&W toch niet in behandeling.
  Dus wellicht kunt u hier iets aan doen? Bij voorbaat hartelijk dank.
                                                              
  Met vriendelijke groeten,
                                                                                             
   Ina Vonk

   ______________________________________________________________________________

                                                                              1752 JP Sint Maartensbrug, 9 april 2013
                                                                              Grote Sloot 156
  Aan alle raadsleden van
  de gemeente
  Schagen
  Geachte dames en heren,
              Naar aanleiding van mijn brief aan u van gisteren zijn inmiddels twee Schager partijen in actie gekomen t.w.:
  De Ouderenpartij en JESS. Hartelijk dank daarvoor! Ik maak uit hun reactie op dat zij nu al met fundamentele vragen aan het college zitten.
  Van de andere partijen hoop ik eveneens spoedig een reactie te ontvangen.
              Verder, om als raadslid goede afwegingen te kunnen maken is, zo besef ik, zoveel mogelijk informatie voor u onontbeerlijk.
  Daarom, ter aanvulling op mijn brief van gisteren de volgende - bij u mogelijk nog niet bekende - feiten:
              1. In plaats van één staan er drie illegale mega-turbines in de (voormalige) gemeente Zijpe. Deze zijn geheel identiek aan de ‘herriemaker’ naast mijn woning.
  Eén van de eigenaren is wethouder (van o.a. Milieu en Windenergie) Sigge van der Veek.
  Wat hem betreft speelt nog iets anders: Provinciale Staten heeft CvK Remkes gevraagd onderzoek in te stellen naar een mogelijke belangenverstrengeling van wethouder Van der Veek met betrekking tot zijn bedrijf ‘Fluwel’.
              2. Wethouder Blonk heeft in zijn Zijper periode destijds bewust toegestaan dat voor alle drie de turbines veel te weinig legeskosten is geheven: ca 4 ton per turbine bleek in werkelijkheid ca 1,2 miljoen.
  Daarop publiekelijk aangesproken, wuifde de heer Blonk alle kritiek duidelijk geërgerd weg. Dit is slechts één voorbeeld van meer uitingen van onbehoorlijk bestuur die wij de afgelopen jaren helaas van de heer Blonk hebben moeten ervaren.  Hopelijk begrijpt u dat de heer Blonk, hier in de Zijpe door zijn eigen kwalijke gedrag, gaandeweg alle geloofwaardigheid heeft verloren. 
              3. Deze wethouder gaat overigens, volgens de website, niet over windturbines, ook niet over ruimtelijke ordening en/of milieu. Toch doet de heer Blonk net alsof deze zaken wèl in zijn portefeuille zitten. En ‘on top of all’ zet hij u als controleur – van ook zijn doen en laten - ijskoud buitenspel, door (eigenmachtig) in beroep te gaan tegen een gerechtelijke uitspraak, waarover zich tevoren in diverse achtereenvolgende zittingen maar liefst zes rechters hebben gebogen.
  Dit ‘procedure-rijgen’ lijkt ook deze keer weer bedoeld als zo lang mogelijk tijdrekken.
  Alleen u, als gemeenteraad, kunt dit autistisch automatisme van wethouder Blonk c.s. stoppen!
              4. Onlangs heb ik burgemeester Westerink tot twee maal toe aangeschreven met het dringende verzoek om zijn discretionaire bevoegdheid aan te wenden om de mega-turbine stil te zetten. Een noodkreet, ik was doodmoe, want slapen was er nauwelijks meer bij, ik was de herrie en de trillingen zo ontzettend zat!
  Dat de burgemeester – volgens de Wet - deze speciale bevoegdheid heeft, werd tot mijn grote verbazing tegengesproken. B&W schreef: .... omdat het bevoegdheden betreffen waarover het gehele collegezal moeten besluiten.
  Of onze bestuurders kennen deze Wet niet, òf ik ben met een leugen het bos in gestuurd.
  Toch slaat het slot van de brief alles: B&W geeft mij te kennen:.... dat wij uw nadere berichtgevingen, al dan niet via de email, niet meer in behandeling nemen en beantwoorden...
  Kortom, ik ben door B&W zonder opgave van redenen monddood gemaakt. Mijn verzoek om handhaving was hen kennelijk te lastig....
  Voor zover ik weet, is B&W hier - wettelijk - zwaar over de schreef gegaan.
              5. Ook belangrijk voor u om te weten, is dat er op dit moment nog drie verschillende procedures lopen rond turbine nr. 158, waaronder over de reeds jaren durende illegale status, zoals: Beroep gemeente Zijpe samen met eigenaar Schuijt tegen de provincie Noord-Holland over de door haar ten tweede male geweigerde ‘verklaring van geen bezwaar’; Bezwaarschrift over weigering (Zijpe) van mijn verzoek tot handhaving en intrekking van de vergunning van een niet geplaatste turbine; En de handhavingszaak van Houd Zijpe Leefbaar tegen gemeente Zijpe en eigenaar Schuijt
              6. Tot slot. Mocht u nog in de veronderstelling verkeren dat windturbines goed zijn voor het milieu, dan hoop ik dat u gisteren naar tafelheer Jan Mulder hebt gekeken aan het begin van  ‘De Wereld Draait Door’ (Ned. 3).
  Hij prikt deze hardnekkige mythe feilloos door en wijst daarbij ook op het feit dat de internationalemaffia op grote schaal de zwaar gesubsidieerde turbines gebruiken om crimineel geld wit te wassen. Ook in Nederland gebeurt dit.
  Niet gezien, kan alsnog, klik dan even op de Bijlage en vervolgens op DWDD gemist in de menubalk.
              Over bovenstaande zullen bij u ongetwijfeld vragen rijzen waarop u van B&W een antwoord wilt hebben.
  Hopelijk kunt u het college tegelijkertijd ervan overtuigen dat nog meer vooruitschuiven van dit voor ons omwonenden ziekmakende probleem, voor de gemeente een doodlopende weg is die alleen maar nòg meer geld kost.
              Uw eventueel nog nadere vragen zal ik uiteraard graag beantwoorden.
              Verder ben ik in gespannen afwachting van een reactie van de overige partijen,
                                                                                     
                                                                                                  
  met vriendelijke groeten,
                                                                                                                                      
  Ina Vonk  

  De Wereld Draait Jan Mulder 8-4-2013


  ____________________________________________________________________

                                                                                                                      1752 JP Sint Maartensbrug, 8 april 2013
                                                                                                                       Grote Sloot 156
                                                                                                        


  Aan de fracties van CDA, VVD, PvdA, SP,
  VSPS, D’66, DNA, Wens4U en JESS
  van de gemeente
  SCHAGEN.
  cc: Milieupoltie (de heer Ko Zijp)
  Betreft: Handhaving illegale mega-windturbine (Grote Sloot 158, Sint Maartensbrug) zonder controle: is eenfarce!!!
  Geachte dames en heren,
              Wellicht heeft u zich via de media of anderszins op de hoogte gehouden van alles rond nr. 158.
  Niettemin, iets meer achtergrondinformatie kan geen kwaad, denk ik.
  Daarom graag uw aandacht voor het volgende:
              Op 7 maart jl verklaarde de meervoudige kamer van de rechtbank Alkmaar het beroepschrift van ondergetekende volledig gegrond (zie: Rechtspraak.nl –> BZ3549). De rechters verklaarden het college van B&W volstrekt bevoegd om handhavend op te treden tegen de voortdurende geluidsoverlast van bovengenoemde illegale mega-turbine.
  Het college B&W Schagen kreeg opdracht om binnen 4 weken - dus uiterlijk 4 april - een nieuw besluit te nemen. Hierbij wees de rechtbank er met nadruk op dat B&W daarbij ‘niet kon volstaan met het in het vooruitzicht stellen’ van handhavend optreden.
              Jongstleden zaterdag (6 april) vernam ondergetekende - via de pers - dat B&W tegen de uitspraak van de rechtbank in beroep gaat bij de Raad van State. Tegelijkertijd erkent B&W dat de turbine moet voldoen aan de geluidsvoorschriften van de milieuvergunning en dat de gemeente op dit ‘maatwerkvoorschrift’ gaat handhaven. De bewering van de eigenaar in dit persbericht dat hij de stilstandsvoorziening op 1 april weer in werking heeft gesteld, blijkt echter nu reeds een wassen neus. De geluidsoverlast ‘s nachts is nog steeds onverminderd ernstig!
  Daaruit blijkt duidelijk dat Voorschrift 2.3 van de milieuvergunning – t.w. stilstand ‘s nachts na overschrijdingen grenswaarden - niet wordt nageleefd.
              Het is de taak van de Milieudienst om hierop dagelijks toe te zien, overtredingen te registreren, en sancties op te leggen.
  Echter, getuige de aanhoudende herrie doet zij dit tot op heden niet.
  Dit deed ze nog wel vóór 1 januari 2011 (vóór de wetswijziging). De vele door de Milieudienst geconstateerde overtredingen leidden toen tot het opleggen aan de eigenaar van van een reeks dwangsommen, gevolgd door nog een (nu verhoogde) reeks. Overigens, welke B&W Zijpe vlak na de wetswijziging heeft laten vervallen met – ja u leest het goed – met terugwerkende kracht).
  Nadat de milieupolitie op ‘heterdaad’ wederrechtelijke inkomensderving (= diefstal) had vastgesteld, werd proces-verbaal opgemaakt en de officier van justitie ingeschakeld.
              Deze noodgedwongen dagelijkse controle heeft de Milieudienst nogal wat manuren gekost en de belastingbetaler heel wat geld.
  De Milieudienst is, blijkens het persbericht, deze keer beslist niet van zins haar taak van controleur opnieuw uit te oefenen. Zij houdt het bij het woord ‘handhaven’ zonder daaraan inhoud te geven middels gedegen controles. Veeg teken wat betreft, is dat aan klachten over slagschaduwhinder nog steeds niets wordt gedaan. Bovendien, de eigenaar zit zelf aan de knoppen, hij mag van de Milieudienst in alle vrijheid zelf uitmaken of hij de turbine stilzet of niet. Het resultaat laat zich raden: Niet dus!
  Immers, het scheelt hem - per nachtelijke keer stilstand- enige duizenden Euro’s (aan opbrengst).
          Voorts: De Milieudienst (bij monde van Eric Allard) beloofde mij B&W te adviseren om niet in hoger beroep te gaan. B&W heeft dit verstandige advies helaas in de wind geslagen. Daarmee toont B&W aan niet geïnteresseerd te zijn in een definitieve oplossing, maar nog steeds zoveel mogelijk tijdrekken als devies hanteert. De gemeente Schagen heeft hier echter niets bij te winnen, terwijl het ondertussen wel wederom bakken met (belasting)geld kost.
             
                  Een afschrift van deze brief gaat naar de Milieupolitie (de heer Ko Zijp). Hopelijk kan de politie ons wel de bescherming bieden, waar onze gezondheid (en ons woongenot) al jaren recht op heeft. Intussen is duidelijk, van de (lokale) overheid hebben wij niets te verwachten, tenzij u mij en de andere gedupeerden door deze onwettig geplaatste turbine van het tegendeel kunt overtuigen.
          Graag zou ik van u een reactie willen ontvangen, opdat we weten op wiens steun en/of betrokkenheid we kunnen rekenen.
  Bij voorbaat hartelijk dank,
                      
  mede namens alle 27 families rondom mega-turbine nr. 158,
                                                                                              
  met vriendelijke groeten.

  Ina Vonk

  ___________________________________________________________________________________________

  0 reacties :

  Een reactie posten