GS-antwoorden op vragen L.H.Voskuil (PvdA) over uitbreidingsplannen ZAP

Datum:
 • donderdag 20 september 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - GS laat Hollands Kroon zelf beslissen over uitbreidingsplannen ZAP te Van Ewijcksluis.
  ___________________________________________

  Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland

  Datum ingekomen vragen : 19 juli 2018

  Datum GS-besluit: : 11 september 2018

  Vragen nr. 87
  Vragen van de heer L.H. Voskuil (PvdA) over de uitbreidingsplannen van ZAP in Van Ewijcksluis

  De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten mede, dat op 19 juli 2018 door het lid van Provinciale Staten, de heer L.H. Voskuil (PvdA), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

  INLEIDING VRAGEN 

  In vervolg op eerdere vragen over de uitbreidingsplannen van ZAP in Van Ewijcksluis, vraag ik uw aandacht voor het volgende. De firma ZAP heeft geruime tijd geleden aangegeven van plan te zijn om hun bedrijfsactiviteiten uit te breiden op de huidige locatie in het dorp Van Ewijcksluis, gemeente Hollands Kroon. Daartegen is vanuit de omwonenden protest gekomen. Zij vreesden een toename van de overlast door de bedrijfsactiviteiten en het transport door het dorp. ZAP heeft eerder aangegeven eventueel te willen verhuizen naar een terrein dat zij in bezit hebben aan de Kerkweg. Dit stuit echter op bezwaren vanuit de PRV, onder meer omdat er plaatse sprake is van een aardkundig monument. Dat leek echter ook het geval te zijn op de huidige locatie van het bedrijf, waardoor uitplaatsing als enige realistische optie voor uitbreiding over leek te blijven.

  Het Noord-Hollands Dagblad berichtte op 16 juli dat de zaak inmiddels onder de rechter is. In de wetenschap dat dit uw ruimte voor de beantwoording van onze vragen beperkt, zou ik graag voor zover mogelijk antwoord krijgen op de volgende vragen:

  VRAGEN 

  Vraag 1:

  Kunt u een actualisatie geven van de stand van zaken, voor zover u bekend, met betrekking tot de uitbreiding, respectievelijk uitplaatsing van ZAP?

  Antwoord 1: 

  Het college van Burgemeester en Wethouders van Hollands Kroon heeft op 22 december 2016 een omgevingsvergunning verleend voor de uitbreiding van ZAP in van Ewijcksluis. Bij besluit van 29 augustus 2017 heeft genoemd college de hiertegen ingediende bezwaren ongegrond verklaard. Tegen de ongegrond verklaring is beroep ingesteld bij de Rechtbank Alkmaar. Op 18 juli 2018 was hierover een zitting van de Rechtbank Alkmaar. Bij het vaststellen van deze antwoorden was er nog geen uitspraak gedaan door de rechtbank.

  In 2017 heeft overleg plaatsgevonden tussen de provincie, de gemeente en het bedrijf over een mogelijke verplaatsing van ZAP naar het bedrijventerrein Robbenplaat in de Wieringermeer. Provincie en gemeente zijn daar voorstander van. Het bedrijf was niet bij voorbaat afwijzend, maar heeft mede vanwege de financiële consequenties van een verplaatsing nog geen verdere stappen ondernomen.

  Vraag 2:
  Is het juist dat de PRV zowel aan uitbreiding op de huidige locatie, als aan uitplaatsing naar de locatie Kerkweg in de weg staat?
  a. Zo ja, op welke grond(en)?

  Antwoord 2:

  Huidige locatie 

  Op grond van de PRV moeten gemeenten zelf onderbouwen dat een ontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied plaatsvindt. De definitie hiervoor is opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening: “bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur”.

  De voorgenomen bouw van de loodsen op de huidige locatie valt binnen de bestemming “bedrijf” van het vigerende bestemmingsplan “Van Ewijcksluis”. Dit perceel is naar het oordeel van de gemeente bestaand stedelijk gebied. De PRV staat de uitbreiding van een bedrijf binnen bestaand stedelijk gebied niet in de weg.

  Wanneer dieper dan één meter de grond wordt ingegaan, is een ontheffing van de Provinciale Milieuverordening (PMV) noodzakelijk in verband met het aardkundig monument.

  De voorgenomen aanleg van de damwand die nodig is voor de bouw op de huidige locatie en het stoppen van afkalving, ligt buiten de bedrijfsbestemming en dus buiten het bestaand stedelijk gebied. Het college van Burgemeester en Wethouders van Hollands Kroon heeft de aanleg van de damwanden om redenen van waterveiligheid toegelaten met toepassing van art 4 Bijlage II Bor (de kruimelgevallenregeling). Ook hiervoor is een ontheffing van de PMV benodigd in verband met het aardkundig monument.

  De benodigde ontheffing van de PMV voor de uitbreiding van de bebouwing en voor de damwand is aangevraagd. In afwachting van duidelijkheid over verplaatsing van het bedrijf heeft de initiatiefnemer in maart 2017 aangegeven de plannen voor uitbreiding en het plaatsten van de damwand op de locatie in Van Ewijcksluis stil te leggen. Daarom is er nooit een besluit genomen over de ontheffingsaanvraag (de ontheffingsaanvraag omvat zowel de uitbreiding van de bebouwing als het plaatsen van de damwand).

  Locatie Kerkweg 

  Het terrein aan de Kerkweg heeft een agrarische bestemming en ligt buiten bestaand stedelijk gebied en ook in het aardkundig monument. De PRV staat een nieuwe bedrijfsfunctie alleen toe op de bestaande bedrijventerreinen. De Kerkweg komt daarmee op grond van de PRV niet in aanmerking voor nieuwe bedrijfsbebouwing.

  Vraag 3:
  Is het juist dat er in uw overleg met de gemeente HK en het bedrijf een alternatieve locatie is voorgesteld waar het bedrijf de ruimte voor uitbreiding zou kunnen vinden?

  a. Zo ja, waar?
  b. Zo ja, is ZAP bereid dit verder uit te werken?
  c. Zo nee, is het denkbaar dat er in de omgeving een derde locatie gevonden kan worden waar het bedrijf zich passend kan vestigen zonder overlast te veroorzaken voor omwonenden?

  Antwoord 3: 

  a. Ja. Het bedrijf heeft toen bedrijventerrein Robbenplaat in de Wieringermeer aangedragen.
  b. Het is bij ons niet bekend of ZAP dit verder wil uitwerken.
  c. Het verzorgingsgebied van het bedrijf strekt zich uit over Noord-Holland Noord en Flevoland. Het is niet uitgesloten dat in dit gebied ergens een passende locatie gevonden kan worden. Het is echter aan het bedrijf om het initiatief te nemen voor het zoeken naar een andere locatie.

  Vraag 4: 
  De gemeente HK heeft een vergunning afgegeven voor de uitbreiding op de locatie in Van Ewijcksluis. Is deze vergunning al ter beoordeling aan u voorgelegd, nu hij binnen het provinciaal domein lijkt te vallen?
  a. Zo ja, ziet u wel/geen grond(en) deze te vernietigen
  b. Zo nee, verwacht u deze wel ter beoordeling te krijgen? Op welke termijn?

  Antwoord 4:

  Nee, de omgevingsvergunning is niet ter beoordeling aan ons voorgelegd en in dit geval is het ook niet nodig de omgevingsvergunning aan ons voor te leggen.

  De gemeente Hollands Kroon heeft de omgevingsvergunning voor het bouwen en de damwand namelijk afgegeven met toepassing van art 4 Bijlage II Bor (de kruimelgevallenregeling). In onze brief van 17 mei 2016, hebben wij een handreiking gegeven voor de toepassing van de PRV bij de kruimelgevallenregeling. Hierin hebben wij bepaald dat de gemeenten deze omgevingsvergunningen zelf moeten beoordelen aan de hand van de PRV en dat er over dit type vergunningen geen overleg met de provincie hoeft plaats te vinden.

  In afwachting van ons besluit over ontheffing van de PMV heeft de gemeente destijds de omgevingsvergunning voor uitbreiding van de bebouwing en het plaatsen van de damwand verleend, onder voorbehoud van het verkrijgen van een ontheffing voor het aardkundig monument. Deze ontheffing (die zowel de uitbreiding van de bebouwing als het plaatsen van de damwand omvat) is aangevraagd en op verzoek van de initiatiefnemer stilgelegd, zie ook ons antwoord op vraag 2. 


  ====================================


  3 reacties :

  Anoniem zei

  De voorgenomen bouw van de loodsen valt helemaal niet onder het vigerende bestemmingsplan. Enige jaren geleden heeft de Gemeente een nieuw bestemmingsplan vastgesteld en omdat een bedrijf waar een graandrogerij met cycloonfilter onder klasse 4 van de richtlijnen valt, wat inhoudt dat de afstand tot de dichts bijstaande woning minimaal 200 meter moet zijn, heeft de Gemeente Hollands Kroon met het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan eenvoudig Coöperatie ZAP van een klasse 4 bedrijf een klasse 3 gemaakt, de gemeente laat dus gewoon de functie drogen en schonen vervallen en maken er handel van. Ambtenaren van de gemeente en ook de rechtbank Alkmaar bestemden het bedrijf eerder als een klasse 4 bedrijf, maar daar heeft het huidige gemeentebestuur met agrariër wethouder Groot (eigen belang?) geen boodschap aan. Overigens geldt bij een klasse 3 bedrijf een afstand tot de dichts bijstaande woningen van minimaal 30 meter en ook daar voldoet het bedrijf niet aan want de dichtst bijstaande woning staat op 12 meter afstand.

  Dan het excuus dat uitbreiding gerechtvaardigd is omdat het onder "Kruimelbeleid" zal vallen. Zoals het woord kruimelbeleid al aangeeft is het bedoeld voor dakkapelletjes en eventueel een schuurtje van max. 50 vierkante meter zoals ook staat aangegeven en niet voor een paar loodsen van enkele duizenden vierkante meters op aardkundig monument, bij een stiltegebied en gelegen aan de Ecologische Hoofdstructuur. Dat weten omwonenden, de ambtenaren van de Provincie en zeker die van Hollands Kroon en ook wethouder Groot weet dat donders goed.

  Verhuizing van een bedrijf is een kostbare zaak en wat is niet makkelijker om, zoals bij boeren tegenwoordig gebruikelijk is, de gemeenschap op te zadelen met te betalen subsidies, dus de bedoeling van ZAP is om eventueel zoveel mogelijk (verhuis)subsidie binnen te harken. De huidige directeur de Geus heeft altijd verklaard kosten neutraal te willen verhuizen.
  Geen verstandige bestuurder van zo’n overlast gevend bedrijf zal op de huidige locatie, vanwege een volstrekt onvoldoende infrastructuur voor de grote trekkers en de immense vrachtwagencombinaties en vanwege fors toegenomen werkzaamheden plus de fusie met een andere coöperatie op de huidige locatie uit willen breiden, maar zoals tegenwoordig gebruikelijk is: alles draait om geld(subsidie) en de argeloze burgers draaien er voor op.

  Bijkomend probleem is dat de grond waarop de huidige loodsen liggen en ook de braak liggende grond van ZAP waar de loodsen gebouwd moeten worden, zeer waarschijnlijk zwaar vervuild is (PAK en kwik) dus niet te verkopen. Vandaar de idiote bouwplannen op een volstrekt onlogische locatie, zo kraait er geen haan naar en de verantwoordelijke controlerende instanties kijken bereidwillig de andere kant op.  Anoniem zei

  Als je zo leest hoe het college hiermee omgaat kun je wel begrijpen dat inwoners en bedrijven zo ontevreden zijn over de gemeente. Hier wordt geen rekening gehouden met de omwonenden, die al jarenlang overlast hebben van dit bedrijf, maar ik denk dat ook ZAP niet tevreden is over het college.

  P.v.d.Munnik zei

  De colleges van Hollands Kroon en in het verleden Anna Paulowna hadden al veel eerder en veel vaker duidelijkheid moeten verschaffen aan coöperatie ZAP.
  Een dergelijk bedrijf in een zo klein plaatsje met een bedroevende infrastructuur en niet te vergeten de omringende natuurgebieden, een bouwvergunning verlenen en dan ook nog in strijd met het vigerende bestemmingsplan is te idioot voor woorden.
  Handhaaf gewoon de regels als gemeente en iedereen weet waar hij/zij aan toe is. Anna Paulowna heeft in 2013 nog een soortgelijke bouwaanvraag afgewezen dus wat is er veranderd sinds die afwijzing dat het nu wel kan? De overlast zal vele malen groter worden als toen vanwege een verdubbeling in grootte van het bedrijf vanwege een fusie en fors toegenomen werkzaamheden.
  Coöperatie ZAP wil een verhuisvergoeding en daar is wat voor te zeggen en ipv. het nutteloos rondstrooien met geld door wethouder Meskers zou dat nu verspilde geld prima kunnen helpen ZAP te doen verhuizen, ZAP blij, boer/wethouder Groot blij, de omwonenden van ZAP blij, de natuur blij, kortom, alles en iedereen blij.

  Een reactie posten