Hollands Koon Raadsvergadering 6 juni in De Verbinding

Datum:
 • woensdag 5 juni 2024
 • in
 • Categorie: ,

 • Hollands Kroon - donderdag 6 juni Raadsvergadering in De Verbinding te Anna Paulowna


  Raad

  donderdag 6 juni 2024

  20:00 - 23:00
  Locatie

  MFA, De Verbinding

  Voorzitter
  A. van Dam
  Toelichting

  De raadsvergadering is openbaar, u kunt hierbij aanwezig zijn. U kunt ook de uitzending volgen via https://gemeenteraad.hollandskroon.nl/ of Regio Noordkop.

  Agendapunten

  1. A.1
   Opening
  2. A.2
   Mededelingen voorzitter
  3. A.3

  4. B
   Oordeelvormend
  5. B.1

   De gemeente heeft de regie op het gebied van lokale veiligheid. Met de kadernota veiligheid geeft de gemeenteraad de richting aan voor een lokale veiligheidsaanpak door prioriteiten en doelen vast te stellen. Hierdoor kan de gemeenteraad sturing geven aan de lokale veiligheid en de samenwerking met diverse partners zoals politie, Openbaar Ministerie, het wijkteam, jongerenwerk, de GGD en de GGZ.

  6. B.2

   Met de ambities uit het collegeakkoord 2022-2026 is hernieuwde aandacht en beleid nodig voor cultuur. Daarmee spelen we in op ontwikkelingen die de afgelopen jaren in Hollands Kroon hebben plaatsgevonden op het gebied van kunst en cultuur. De Cultuurvisie geeft richting aan - en biedt een beleidskader voor - de invulling van kunst en cultuur in Hollands Kroon voor de komende jaren.

  7. C
   Besluitvormend
  8. C.1
   Vaststellen agenda
  9. C.2
   Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
  10. C.3
   Vaststellen besluitenlijst 23 mei 2024
  11. C.4

   Ingekomen stukken en memo's

   Titel
   Artikel - Is een windmolen een duurzame energiebron
   Brief: geluiden uit de buitenwereld
   Buitendijks Plan 3.0
   Jaarverslag 2023 Stichting Present Hollands Kroon
   Memo raad 24-05-23 MeerBomenNu
   Memo raad 24-05-28 bestuursovereenkomst COA
   Memo raad 24-05-28 geluidscherm A7
   Memo raad 24-05-28 mobipunten
   Memo raad 24-05-28 update tijdelijke huisvestingslocatie Middenmeer
   Standpunt LTO Noord Hollands Kroon t.a.v. plan Kor Buitendijk
   Verklaring vertrek wethouder Peters 24-05-27
  12. C.5

   Het bestemmingsplan betreft het realiseren van 19 woningen aan de noordzijde van Wieringerwaard. Op deze locatie was oorspronkelijk het voornemen om een appartementengebouw te realiseren met een aantal grondgebonden woningen ten zuiden daarvan. Omdat er meer behoefte is aan grondgebonden woningen en dit ruimtelijk beter passend is in relatie tot de omgeving, is het plan aangepast. Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er is één zienswijze ingediend die niet leidt tot een aanpassing van het bestemmingsplan. De voorgestelde ambtelijke wijziging leidt wel tot een aanpassing van het bestemmingsplan.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:

   1. in te stemmen met de Nota Beantwoording Zienswijzen en Wijzigingen;
   2. het bestemmingsplan ‘Molensingel Wieringerwaard’, conform de Nota Beantwoording Zienswijzen En Wijzigingen, gewijzigd vast te stellen;
   3. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische wegis vastgelegd in het GML-bestandNL.IMRO.1911.BPWWrdhz003-va01 en te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
   4. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen
  13. C.6

   Momenteel is fase 5 van Elshof Zuid in ontwikkeling. De bouw van deze woningen is planologisch mogelijk gemaakt met een wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan Elshof Zuid. Eén van de te bouwen woningen in deze fase valt buiten de kaders van de wijzigingsbevoegdheid en moet met een separate planologische procedure vergund worden. Hiervoor is een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze aanvraag wordt behandeld onder de Omgevingswet. Hierop is de lijst van categorieën voor bindend advies vastgesteld door uw raad van toepassing.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:
   een positief bindend advies te geven voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van één woning binnen het plangebied Elshof Zuid fase 5, op het adres Borstelbies 14, te Anna Paulowna.

  14. C.7

   OBS De Zilvermeeuw in Wieringerwerf kampt met een lekkende lichtkoepel op het dak. Deze koepel heeft de vorm van een piramide. Tijdens de revitalisering van de school in 2019 is deze piramide niet opgeknapt omdat het beschikbaar gestelde krediet hiervoor ontoereikend was. Voorgesteld wordt de lichtkoepel alsnog levensduurverlengend te renoveren en hiervooreen aanvullend krediet van €60.000,- beschikbaar te stellen.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:
   een aanvullend krediet van €60.000,- beschikbaar te stellen om de lichtkoepel op het dak van obs De Zilvermeeuw levensduurverlengend te renoveren.

  15. C.8

   De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord  heeft op 12 april 2024 de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 van de Veiligheidsregio aangeboden aan de gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Ook is het verzoek gekomen om een zienswijze in te dienen voor 25 juni 2024. Voorgesteld wordt om, conform het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop, een positieve zienswijze af te geven.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:
   een gezamenlijke positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2023 en begroting 2025.

  16. C.9

  17. C.10

   De GGD Hollands Noorden heeft voor 2023 de jaarstukken/verantwoording en voor 2025 de begroting opgesteld. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is afgesproken om een gezamenlijke zienswijze af te geven via de RRN. Voorgesteld wordt om positieve zienswijzen af te geven.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:
   1. Een positieve zienswijze af te geven op de Jaarstukken 2023 van de GGD Hollands Noorden:
   A. Het jaarrekeningsaldo van € 761.000 toe te voegen aan de algemene reserve van GGD Hollands Noorden.
   B. De GGD verzoeken om, nadat het Rijk het besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) en het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (Bado) heeft aangepast aan de wetgeving, de verklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid alsnog met de gemeenten te delen.
   2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2025 en de meerjarenraming 2025-2028 van de GGD Hollands Noorden:
   A. De GGD te verzoeken om de inschatting van risico’s aan te scherpen, zodat een beter inzicht komt in de bepaling van het weerstandsvermogen.

  18. C.11

   De gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland heeft voor 2025 een begroting opgesteld, daarnaast is de jaarrekening van 2023 opgesteld. Voorgesteld wordt om geen zienswijzen in te dienen.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:
   Geen zienswijze in te dienen over jaarrekening 2023 en begroting 2025 van de Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde arbeid.

  19. C.12

   Jaarlijks worden de programmabegroting en de jaarstukken van het RHCA aan de aangesloten gemeenten toegestuurd. Voorafgaand aan de vaststelling van deze stukken in het Algemeen Bestuur, beoordelen de gemeenten deze stukken en dienen eventueel zienswijzen in. Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen om conform de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen het negatieve resultaat op te vangen binnen de algemene reserve.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:
   een zienswijze in te dienen om, conform de financiële uitgangspunten, het negatieve jaarresultaat op te vangen binnen de algemene reserve en niet uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid en lastenstijging.

  20. C.13

   Per 1 juli 2022 zijn wijzigingen doorgevoerd in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Een deel van de wijzigingen brengt een verplichting met zich mee tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regelingen, en bij een deel is het aan de gemeenteraden en provinciale staten hierover te beslissen. De gewijzigde wetgeving heeft een invoeringstermijn van twee jaar. Dit betekent dat uiterlijk 1 juli 2024 de teksten van alle gemeenschappelijke regelingen moeten zijn aangepast aan de wetswijziging. In Noord-Holland Noord hebben we daarvoor met elkaar een gezamenlijk plan van aanpak afgesproken. Op 15 december 2023 zijn alle collegeregelingen voor zienswijzen aangeboden. De volgende fase in het proces is het vaststellen van de gewijzigde collegeregelingen.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:
   Het college toestemming te geven om de onderstaande gewijzigde gemeenschappelijke regelingen vast te stellen:

   • Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
   • GGD Hollands Noorden;
   • Omgevingsdienst Noord-Holland Noord;
   • Regionaal Historisch centrum Alkmaar;
   • Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland.
  21. C.14

   De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de naleving van de Wmo en Jeugdwet. Voor de Wmo betekent dit het toezicht houden op en de handhaving van de kwaliteit, de rechtmatigheid en calamiteiten. Bij het houden van toezicht en de handhaving van de Jeugdwet is de gemeente alleen verantwoordelijk voor de rechtmatigheid.Het voorstel is om hier een tweetal beleidsplannen voor vast te stellen. Deze zijn afgestemd en hetzelfde als de drie andere Kop-gemeenten, zodat toezichthouders en handhavers kunnen doorpakken bij signalen over de gemeentegrens.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:
   het Beleidsplan Toezicht en HandhavingWmo en Jeugdwet Kop-gemeenten 2024 vast te stellen.

  22. C.15

   De i-Visie 2024-2028 schetst de kaders en richting voor de organisatie van ICT voorde komende 5 jaar. De focus ligt op dienstverlening, veiligheid en organisatie. De i-Visie wordt ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:
   de i-Visie 2024-2028 vast te stellen.

  23. C.16

   De gemeente heeft de regie op het gebied van lokale veiligheid. Met de kadernota veiligheid geeft de gemeenteraad de richting aan voor een lokale veiligheidsaanpak door prioriteiten en doelen vast te stellen. Hierdoor kan de gemeenteraad sturing geven aan de lokale veiligheid en de samenwerking met diverse partners zoals politie, Openbaar Ministerie, het wijkteam, jongerenwerk, de GGD en de GGZ.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:
   de Kadernota Veiligheid 2024-2026 vast te stellen.

  24. C.17

   Met de ambities uit het collegeakkoord 2022-2026 is hernieuwde aandacht en beleid nodig voor cultuur. Daarmee spelen we in op ontwikkelingen die de afgelopen jaren in Hollands Kroon hebben plaatsgevonden op het gebied van kunst en cultuur. De Cultuurvisie geeft richting aan - en biedt een beleidskader voor - de invulling van kunst en cultuur in Hollands Kroon voor de komende jaren.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:
   de Cultuurvisie Hollands Kroon 2025-2028 vast te stellen.

  25. D
   Sluiting

   

  0 reacties :

  Een reactie posten