Robert Hsbeck. Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

De elektriciteit is te duur en ‘de leveringszekerheid komt in gevaar’, klaagt de Duitse Rekenkamer.

‘De federale overheid moet dringend reageren, anders mislukt de Energiewende’, schrijft Die Zeit.

De Federale Rekenkamer heeft de federale overheid ernstig bekritiseerd vanwege haar inadequate implementatie van de energietransitie. De tot nu toe genomen maatregelen zijn ‘ontoereikend en vormen daarom ernstige risico’s voor de doelstellingen van het energiebeleid’, aldus auditeur-generaal Kay Scheller.

De basis voor de kritiek is een nieuw speciaal rapport van de Rekenkamer over de implementatie van de energietransitie in de elektriciteitsvoorziening.

‘De federale overheid moet onmiddellijk reageren, anders dreigt de energietransitie te mislukken’, staat er.

De Rekenkamer bekritiseert daarom de te langzame uitbreiding van hernieuwbare energie- en elektriciteitsnetwerken, evenals het gebrek aan ontwikkeling van extra opwekkingscapaciteit wanneer dat nodig is.

De Rekenkamer stelt de federale overheid ook verantwoordelijk voor het in gevaar brengen van de elektriciteitsvoorziening vanwege haar energiebeleid.

‘De verzekerde levering is in gevaar, elektriciteit is duur, terwijl de federale overheid de effecten van de energietransitie op het landschap, de natuur en het milieu niet volledig kan beoordelen’, aldus Scheller.

Ook bekritiseerde de Rekenkamer het feit dat de uitbreiding van windenergie op land niet snel genoeg vorderde. Vorig jaar kon het Federaal Netwerkagentschap slechts de helft van de capaciteit voor windturbines op land, gepland voor 2023, via een aanbesteding gunnen.

‘Het niet-gehonoreerde aanbestedingsvolume van 6,46 GW komt overeen met de productie van vier tot zes bruinkool- of kerncentrales”, aldus het rapport.

Volgens het Erneuerbare-Energien-Gesetz moet de niet-toegewezen dienst vervolgens worden aanbesteed en in het daaropvolgende jaar worden gegund – maar dit is op dit niveau niet realistisch.

De maatregelen uit 2022 hadden slechts een vertraagd effect.


Een ander punt van kritiek zijn de hoge elektriciteitsprijzen, die tot de hoogste in de EU behoren. Het federale ministerie van Economische Zaken houdt bij de presentatie van de kosten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen geen rekening met de investeringskosten die nodig zijn voor de uitbreiding van elektriciteit.

De Rekenkamer zei:

‘De federale overheid moet de systeemkosten van de energietransitie duidelijk vermelden. Zij moet eindelijk bepalen wat zij onder een ​​betaalbare elektriciteitsvoorziening verstaat.’

Het federale ministerie van Economische Zaken verdedigde zich in een verklaring tegen de beschuldigingen. Zo is de elektriciteitsbelasting verlaagd. Bovendien zouden de kosten voor het bevorderen van hernieuwbare energie nu worden betaald uit de federale begroting en niet langer door elektriciteitsklanten. Het nauwkeuriger definiƫren van de betaalbaarheid van elektriciteit, zoals de controleurs eisten, is zeer complex. Daarom zullen er geen precieze streefwaarden worden gedefinieerd.

Tegelijkertijd was het ministerie het erover eens dat de uitbreiding sneller moest verlopen. De overeenkomstige maatregelen uit 2022 hadden slechts een vertraagd effect. De installatie en goedkeuring van windturbines op land zijn jaar na jaar al aanzienlijk toegenomen, zei minister Robert Habeck (Groenen).

***

Bron hier.

***