Hollands Kroon Raadsvergadering 23 mei

Datum:
 • zondag 19 mei 2024
 • in
 • Categorie:

 •  Hollands Kroon - Donderdag 23 mei raadsvergadering in De Verbinding in Anna Paulowna
  Raad

  donderdag 23 mei 2024

  20:00 - 23:00
  Locatie

  MFA, De Verbinding

  Voorzitter
  A. van Dam
  Toelichting

  De raadsvergadering is openbaar, u kunt hierbij aanwezig zijn. U kunt ook de uitzending volgen via https://gemeenteraad.hollandskroon.nl/ of Regio Noordkop.

  Agendapunten

  1. A.1
   Opening
  2. A.2
   Mededelingen voorzitter
  3. A.3

  4. B
   Oordeelvormend
  5. B.1

   Met het opstellen van de jaarrekening legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad. Binnen de door de Gemeentewet gestelde termijn worden de jaarstukken 2023 (jaarverslag en jaarrekening) aangeboden. De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 3.146.188.


   De accountant geeft een goedkeurende controleverklaring af op het aspect getrouwheid. De vaststelling van de jaarstukken door de gemeenteraad strekt het college tot décharge over het gevoerde beleid en beheer. 
   Het verslag van bevindingen en accountantsverklaring volgt als nazending.

  6. B.2

   Twee keer per jaar wordt de gemeenteraad met de bestuursrapportages geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen tijdens het begrotingsjaar. In deze 1e bestuursrapportage 2024 geven wij inzicht in de afwijkingen ten opzichte van de in de begroting 2024 opgenomen voornemens en budgetten.

  7. C
   Besluitvormend
  8. C.1
   Vaststellen agenda
  9. C.2
   Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
  10. C.3
   Vaststellen besluitenlijst 18 april 2024
  11. C.4

   Ingekomen stukken en memo's

   Titel
   Brief - Verzoek (proces)voorstel ombuigingsvoorstellen
   Aanbieding financiële stukken veiligheidsregio Noord-Holland Noord (zienswijze procedure)
   Brandbrief Post-COVID regeling aan minister
   Brief - Garnalenvisserij oproep: Visserij hoort bij de Waddenzee
   Brief - Handelswijze gemeente inzake project herinrichting Kon.Julianalaan te Slootdorp
   Brief AZC in Wieringerwerf
   Brief inwoner over stichting Huiskat Thuiskat
   Brief Waarschuwing aan de B&W van alle gemeenten inzake het illegaal ontgassen aan de lucht
   Brief zorgen tunneltje Wieringerwerf
   Brief: Bezwaar aanslag WOZ Cultuurhuis De Kolk Lutjewinkel
   Brief: Houtstook
   Brief: niet functioneren afdeling Ruimtelijke Ordening en ambtelijke apparaat
   Brief: nog zo maar een beetje meedenken over de ontstane situatie mbt vd Valk
   Brief: Onderhoud en aanpassingen tussen kruising N239 en 't Hoefje/Dorpstraat Nieuwe Niedorp
   Brief: Presentatie aanvullend onderzoek spookkaartje onderzoek Berenschot
   Gemeenteraad Hardinxveld-Giessendam - Aanbieding van de motie Meer taken? Dan ook knaken!
   Jaarstukken (verantwoording 2023 en begroting 2025)
   Jaarverslag 2023 Archeologie West-Friesland
   Memo raad 24-04-15 asielopvang Wieringerwerf tijdlijn
   Memo raad 24-04-16 Update landschappelijke inpassing bedrijventerreinen Motie M 2023 13 M 2020 02
   Memo raad 24-04-19 acute opvangsituatie
   Memo raad 24-04-22 inwonerspeiling 2024
   Memo raad 24-04-24 Input verkenning locaties asielopvang
   Memo raad 24-04-24 Pilot verlengen vaartijden pontje westeinde
   Memo raad 24-04-24 Project OER A7A8
   Memo raad 24-04-26 Beschermd wonen en participatie
   Memo raad 24-05-07 HVC
   Memo raad 24-05-07 Motie M2023 16 N240 Slootdorp vervolg
   Memo raad 24-05-08 Voortgang Wieringerhoek (RES OER)
   Reactie op brief gemeente Hollands Kroon inz het verzoek (proces)voorstel ombuigingsvoorstellen.
   RHCA Jaarstukken 2023 en Programmabegroting 2024
  12. C.5

   In de afgelopen periode is de Strategienota Evenementen 2024 opgesteld. In de nota worden de gemeentelijke rollen en representatie bij de organisatie en uitvoering van evenementen beschreven. Daarnaast biedt de nota inzicht in de visie, ambities en uitgangspunten die de gemeente hanteert op het gebied van evenementen. Ten slotte bevat het document een concrete uitvoeringsagenda met activiteiten die in 2024 zijn gerealiseerd of nog op de planning staan.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:
   de Strategienota Evenementen 2024 vast te stellen.

  13. C.6

   De bewoners van de Elft/Koningstraat maken zich zorgen over de verkeersveiligheid. Het verbeteren van de verkeersveiligheid is het sluitstuk van een project waarbij werkzaamheden moeten worden gedaan aan de weg en ondergrond. Voor de voorbereiding van het project is geld nodig. Met dit voorstel wordt hiervoor een voorbereidingskrediet aangevraagd.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:
   een voorbereidingskrediet van € 100.000,- beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van verbetering van de verkeerssituatie aan de Elft/Koningstraat in Hippolytushoef.

  14. C.7

   Voor de verbreding van de Den Oeverseweg in Slootdorp heeft de raad in totaal € 2 miljoen euro beschikbaar gesteld, via de kadernota en begroting 2024. Bij de aanbesteding is gebleken dat de laagste offerte hoger is dan dit bedrag. Daarom wordt een aanvullend krediet aan de gemeenteraad gevraagd.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:

   1. een aanvullend krediet voor de verbreding van de Den Oeverseweg in Slootdorp ter grootte van € 600.000 beschikbaar te stellen;
   2. het effect op de kapitaallasten, zoals toegelicht in dit voorstel, met ingang van 2025 in de begroting te verwerken.
   3. af te wijken van de nota activeren en afschrijven
  15. C.8

   In de gemeente hebben we zes grondexploitaties lopen. Dit zijn herontwikkelingsgebieden waar we de rol als ontwikkelaar hebben aangenomen. We voeren actief grondbeleid en genereren hier opbrengsten en maken kosten. Elk jaar worden de grondexploitaties doorgelopen op de opbrengsten en kosten waarna deze vervolgens worden geactualiseerd. We vatten dit samen in het overzichtsdocument de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2024. Gelet op de (financiële) belangen van de gemeente is door het college geheimhouding op de Meerjarenprognose Grondexploitaties inclusief bijlagen opgelegd.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:
   de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2024 vast te stellen.

  16. C.9

   Er zijn een aantal wijzigingen nodig in de legesverordening. Nu de nieuwe Omgevingswet van kracht is, blijkt dat een aantal tarieven ontbreken in de tarieventabel.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:
   de verordening tot tweede wijziging van de Legesverordening 2024 vast te stellen.

  17. C.10

   Namens de VVD-fractie is aangegeven dat de heer R. Boersen lid wordt van de auditcommissie. Leden worden benoemd door de raad. Mevrouw P. Borst-Koorn, thans lid van de auditcommissie, blijft wel lid van de begeleidingscommissie Rekenkamer. De verordening gemeentelijke rekenkamer Hollands Kroon moet hiertoe worden gewijzigd. Deze wijziging leidt ertoe dat de leden van de begeleidingscommissie Rekenkamer door de raad moeten worden benoemd.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:

   1. Mevrouw P. Borst-Koorn (VVD) ontslag te verlenen als lid van de auditcommissie;
   2. De heer R. Boersen (VVD) te benoemen als lid van de auditcommissie;
   3. De eerste wijziging van de Verordening gemeentelijke rekenkamer Hollands Kroon vast te stellen;
   4. Mevrouw P. Borst-Koorn (VVD), de heer H.A. Bügel (OHK), mevrouw J.H.D. de Git (D66), de heer J. Laagland (GL), de heer P.A. Medema (PvdA), de heer G. Pancras (SHK) en de heer R.T.B. Visser (CDA) te benoemen als leden van de begeleidingscommissie Rekenkamer.
  18. C.11

   Met het opstellen van de jaarrekening legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad. Binnen de door de Gemeentewet gestelde termijn worden de jaarstukken 2023 (jaarverslag en jaarrekening) aangeboden. De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 3.146.188.


   De accountant geeft een goedkeurende controleverklaring af op het aspect getrouwheid. De vaststelling van de jaarstukken door de gemeenteraad strekt het college tot décharge over het gevoerde beleid en beheer.


   Het verslag van bevindingen en accountantsverklaring volgt als nazending.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:

   1. de jaarstukken 2023 vast te stellen;
   2. het positief saldo als volgt te bestemmen:
    a. een bedrag van € 89.313 toe te voegen aan de reserve Re-integratie en arbeidskosten gerelateerde verplichtingen;
    b. het overige ad € 3.056.875 - veroorzaakt door later uit te geven Oekraïne-gelden - toe te voegen aan de algemene reserve.
  19. C.12

   Twee keer per jaar wordt de gemeenteraad met de bestuursrapportages geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen tijdens het begrotingsjaar. In deze eerste bestuursrapportage 2024 geven wij inzicht in de afwijkingen ten opzichte van de in de begroting 2024 opgenomen voornemens en budgetten.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:

   1. de 1e Bestuursrapportage vast te stellen;
   2. de begroting 2024 als volgt te wijzigen: 
    a. de baten te verhogen met € 11.446.537;
    b. als onderdeel van deze baten € 3.125.000 te onttrekken aan de algemene reserve, het deel dat bij de jaarrekening 2023 is gereserveerd vanuit later uit te geven Oekraïne-gelden;
    c. de lasten te verhogen met € 11.802.837;
    d. kredieten beschikbaar te stellen voor de volgende investeringen:
   • Flex-units Middenmeer, voorbereiding en bouwrijp maken € 1.295.000;
   • Speeltuin Zaagmolenstraat Nieuwe Niedorp bruto € 120.000;
   • Brede School Middenmeer € 599.000;
   • Flex-units Middenmeer, eerste inrichting € 220.000;
    3. in afwijking van de reguliere termijnen de investeringen van € 1.295.000 en € 220.000 af te schrijven in 10 jaren;
  20. D
   Sluiting

  0 reacties :

  Een reactie posten