Raadsvergadering Hollands Kroon op donderdag 18 april 2024

Datum:
 • woensdag 17 april 2024
 • in
 • Categorie: ,
 •  


  Hollands Kroon - Raadsvergadering Hollands Kroon in de Verbinding op donderdag 18 april 2024
  Raad donderdag 18 april 2024

  19:30 - 23:00
  Locatie

  MFA, De Verbinding

  Voorzitter
  A. van Dam
  Toelichting

  De raadsvergadering is openbaar, u kunt hierbij aanwezig zijn. U kunt ook de uitzending volgen via https://gemeenteraad.hollandskroon.nl/ of Regio Noordkop.


  Agendapunten

  1. A.1
   Opening
  2. A.2
   Mededelingen voorzitter
  3. A.3

  4. A.4

   In het coalitieakkoord is opgenomen dat de gemeente Hollands Kroon een kinderburgemeester krijgt. Het voorstel is Thijs Winter uit Anna Paulowna te benoemen als (eerste) kinderburgemeester van deze gemeente. Deze benoeming geldt voor ongeveer een jaar.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:
   Thijs Winter uit Anna Paulowna te benoemen als kinderburgemeester voor een periode van een jaar.

  5. B
   Oordeelvormend
  6. B.1

   Stukken volgen.

  7. B.2

   Op het agrarisch perceel Westerweg 27 in Nieuwe Niedorp wordt voor een exploitatieperiode van 10 jaar huisvesting voor maximaal 100 arbeidsmigranten en een nieuwe permanente bedrijfswoning gerealiseerd. De bestaande tweede agrarische bedrijfswoning wordt aangeduid als plattelandswoning. 


   Vanwege de 10-jarige exploitatieperiode en omdat er voorafgaand en na afloop respectievelijk wordt opgebouwd en verwijderd/gesloopt is een tijdelijke bestemming van 11 jaar noodzakelijk die met de Regeling Uitvoering Crisis- en Herstelwet mogelijk wordt gemaakt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 8 december 2023 ter visie gelegen en er zijn 8 zienswijzen ingediend. Het ontwerpbestemmingsplan wordt nu ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

  8. B.3

   In juli 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag rechten voor mensen met een handicap geratificeerd. Met deze ratificatie is  aan de Jeugdwet, Wmo en de Participatiewet de verplichting toegevoegd om als gemeente te laten zien hoe de uitvoering van dit verdrag wordt meegenomen in gemeentelijke plannen en beleidsvorming. 


   Daarnaast is uitgesproken dat het wenselijk is dat deze plannen worden samengevoegd tot een integraal plan voor het gehele sociaal domein. Ook stelt het 'Besluit Toegankelijkheid’ dat gemeenten een actieplan moeten opstellen waarin zij geleidelijk werken aan een betere algemene toegankelijkheid, ook buiten het sociaal domein. Dit alles komt samen in de Lokale Inclusie Agenda.

  9. C
   Besluitvormend
  10. C.1
   Vaststellen agenda
  11. C.2
   Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
  12. C.3

  13. C.4

   Ingekomen stukken en memo's

   Titel
   Brief aan de raad: financiële positie 2024
   Brief Speeltuin de Bosbies Elshof-Zuid
   Brief: Veerpont West-Einde uitbreiden vaartijden na 19.00 uur
   Brief: Verzoek beschikbaar stellen vijf parkeerplaatsen
   Evaluatie Sail 2023
   Informatie schadelijkheid houtstook (ook EcoDesign) en noodzaak tot uitfaseren
   LeerNet Noord-Holland Versterkend Bestuur
   Memo raad 24-03-18 speeltuin de Bosbies
   Memo raad 24-03-20 Visserij Ontwikkel Plan
   Memo raad 24-03-26 motie N240 Slootdorp
   Memo raad 24-04-02 ICT ontwikkelingen
   Motie Gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen
   Uitkomst beroepszaak tegen de gemeente Hollands Kroon
   Veerpont Westeinde uitbreiden vaartijden na 19.00 uur tot 23.00 uur
  14. C.5

   Het project Buitendijks parkeren Medemblik is gezamenlijk door de gemeente Medemblik en Hollands Kroon begeleid en voorbereid omdat het nieuw aan te leggen parkeerterrein in beide gemeenten is gelegen. Het project is nu uitgewerkt. Het bestemmingsplan heeft als ontwerp ter visie gelegen. Er is één zienswijze ingediend. Over de beantwoording van de zienswijze en de vaststelling van het bestemmingsplan kan een besluit worden genomen.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:

   1. in te stemmen met de Nota beantwoording Zienswijze;
   2. het bestemmingsplan ‘Buitendijks Parkeren Medemblik’, gericht op het terrein aan de Zuiderdijkweg en Medemblikkerweg (N240) grenzend aan de stad Medemblik ongewijzigd vast te stellen;
   3. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPLG2009hz0033-va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
   4. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen omdat met de initiatiefnemers een planschadeovereenkomst is afgesloten.
  15. C.6

   Op het perceelKneesweg 24 in Anna Paulowna is een agrarische bedrijfswoning aanwezig. De bestemming van het perceel is momenteel nog steeds agrarisch, maar de woning wordt door particuliere eigenaren bewoond. In het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied Anna Paulowna” is een relatielijn aanwezig met het naastgelegen agrarische bedrijf opKneesweg 22, omdat de woning vroeger een verbinding had met dit bedrijf. Met voorliggende bestemmingsplan wordt de relatie met het agrarisch bedrijf beëindigd en wordtdefeitelijke situatie (wonen) planologisch op de juiste wijze geregeld.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:

   1. het bestemmingsplanKneesweg 24inAnna Paulownaongewijzigd vast te stellen;
   2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestandNL.IMRO.1911.BPBG2006he45-on01en te bepalen dat voor de locatie van geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
   3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  16. C.7

   Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dient een nieuw gemaal op te richtenaan deLonjeweg nabij Hippolytushoef. Het gemaal komt in de plaats van het bestaande gemaal, maar wordt nabij het bestaande gemaal geplaatst. Het bestaande gemaal wordt verwijderd, nadat het nieuwe gemaal in gebruik is genomen.Hiervooris een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:

   1. het bestemmingsplan‘GemaalHippolytushoefLonjeweg’ongewijzigd vast te stellen;
   2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestandNL.IMRO.1911.BHVbgwihz014-on01en te bepalen dat voor de locatie van geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
   3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  17. C.8

   Aan deGemeenelandsweg 24 in Hippolytushoef ligt een perceel met de bestemming ‘Bedrijf’. Het perceel ligt tussen twee woonpercelen in een verder open landelijk gebied. Voorop het perceel staat een vrijstaande woning uit de jaren ’30. Daarachter is een bijgebouw en een bescheiden bedrijfsgebouw aanwezig. Het cluster van drie percelen is aan de linker- en achterzijde ingepast in een stevige boomsingel. Voorliggend bestemmingsplan maakt een functiewijziging mogelijk naar de bestemming ‘Wonen’, waarbij het gebruik van het perceel op de juiste manier planologisch wordt verankerd. De bedrijfswoning mag dan conform het bestemmingsplan als particuliere woning worden gebruikt. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn geenzienswijzen ingediend.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:

   1. het bestemmingsplan Gemeenelandsweg 24 Hippolytushoefongewijzigd vast te stellen;
   2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestandNL.IMRO.1911.BPBGWr2002hz0002-on01en te bepalen dat voor de locatie van geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
   3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  18. C.9

   Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dient een nieuw gemaal op te richten in de Waardpolder ten noorden van Kolhorn. Het gemaal komt in de plaats van het bestaande gemaal, maar wordt nabij het bestaande gemaal geplaatst. Het bestaande gemaal wordt verwijderd, nadat het nieuwe gemaal in gebruik is genomen.Hiervooris een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:

   1. het bestemmingsplan P van der Sterr ongewijzigd vast te stellen;
   2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestandNL.IMRO.1911.BPBG2006hz044-on01en te bepalen dat voor de locatie van geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
   3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  19. C.10

   Initiatiefnemer heeft de bestaande bedrijfswoning gesloopt enwil een nieuwe bedrijfswoning realiseren op het perceel Terdiekerweg 2 in Nieuwe Niedorp. De nieuwe bedrijfswoning wordt groterdan toegestaan in het bestemmingsplan. Ook wordt de planologische mogelijkheid om twee recreatiewoningen op het perceel te realiseren verwijderd. De toegestane oppervlakte aan bebouwing blijft op deze manier gelijk. Om deze reden moet het bestemmingsplan worden gewijzigd, de initiatiefnemer heeft gevraagd de coördinatieregeling toe te passen. Door het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gecoördineerd voor te bereiden treden deze besluiten uiteindelijk gelijktijdig in werking. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:

   1. het bestemmingsplanTerdiekerweg 2 in Nieuwe Niedorp ongewijzigd vast te stellen;
   2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs de elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestandNL.IMRO.1911.BPBG2010hz025 -va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
   3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  20. C.11

   In het vigerende bestemmingsplan ligt op het perceel Oude Verlaatweg 8 in ’t Veld een bestemmingsvlak voor een woning. Op het perceel was tot 2010 een woning aanwezig, maar deze is destijds gesloopt. De initiatiefnemer heeft het voornemen om het huidige bestemmingsvlak naar het noordwesten te verplaatsen en de vorm te wijzigen. Daarbij blijft de oppervlakte van het bestemmingsvlak gelijk. De bestemming van het huidige bestemmingsvlak wordt gewijzigd naar agrarisch met waarden onbebouwde en de bestemming van het nieuwe bestemmingsvlak wordt gewijzigd naar wonen. Om deze reden wordt het bestemmingsplan herzien. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:

   1. het bestemmingsplan Oude Verlaatweg 8 in ‘t Veld ongewijzigd vast te stellen;
   2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestandNL.IMRO.1911.BPBG2010hz25-on01en te bepalen dat voor de locatie van geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
   3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  21. C.12

   Op het perceel Zuiderdijkweg 11 in Wieringerwerf is een teelt- en kwekerijbedrijf gevestigd. De initiatiefnemer wil het bedrijf vergroten en 40 buitenlandse medewerkers huisvesten. De kassen worden uitgebreid naar ca. 17.000 m² en de bedrijfsgebouwen naar ca. 7.300 m². Binnen het huidige bouwvlak is hiervoor onvoldoende ruimte. Het voornemen is het bouwblok te vergroten naar 3 ha. Hiervooris een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:

   1. het bestemmingsplan Zuiderdijkweg 11 Wieringerwerf ongewijzigd vast te stellen;
   2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestandNL.IMRO.1911.BPLG2009hz033-on01 en te bepalen dat voor de locatie van geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
   3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  22. C.13

   De stichting Hippolyte, ook wel bekend als De Wiron Ruiters, gevestigd aan de Lonjeweg 1 in Hippolytushoef, wil een deel van hun grond, dat ongeveer 2,3 hectare groot is, verkopen aan de gemeente. Het gaat om een stuk grasland en een buitenbak van de manege. De manege en parkeerplaats blijven in eigendom van de stichting.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:
   een kredietbeschikbaar te stellen van € 195.000 voor de aankoop van circa 2,3 hectare grond, zijnde een gedeelte van het kadastrale perceel gemeente Wieringen, sectie H, nummer 274.

  23. C.14

   In 2022 is een grondruilovereenkomst gesloten met Wooncompagnie. Nu is gebleken dat de uitvoering van deze overeenkomst tot een onrechtmatigheid leidt. De ruilovereenkomst met Wooncompagnie moet worden ontbonden en daarvoor in de plaatsmoeteen nieuweovereenkomst gesloten worden. De onrechtmatigheid ontstaat omdat de gemeenteraad niet om een krediet is gevraagd voorhet gemeentelijk deel van de grondruil. Met het voorliggende raadsvoorstel wordt dat hersteld.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:
   een krediet beschikbaar te stellen ter grootte van €531.090,- voor de ruil van gronden aan de Patrijsstraat en het gebied Lelypark in Wieringerwerf.

  24. C.15

   De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel hebben, mede op basis van input van de partners in het Sociale Domein, een Regiovisie voor het Sociaal Domein 2024-2029 opgesteld. De gemeenteraden worden verzocht ‘de Regiovisie voor het Sociaal Domein van de Kop van Noord-Holland 2024-2029’ vast te stellen.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:
   de Regiovisie voor het Sociaal Domein 2024-2029 vast te stellen.

  25. C.16

   Door toenemende druk op de woningmarkt isdoor het collegebeslotenom tijdelijke huisvesting te bieden aan spoedzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen. Om invulling te geven aan het onderdeel spoedzoekers is beleid opgesteld. De verordening wordt aan de gemeenteraad voorgelegd en de nadere regels bij deze verordening worden vastgesteld door het college.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:
   de Spoedzoekersverordening Hollands Kroon 2024 vast te stellen.

  26. C.17

   De Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) heeft op 28 maart jl. een positief advies uitgebracht over het voorstel van de Agendacommissie RRN om de raden van de vier deelnemende gemeenten een formeel besluit te laten nemen over het benoemen en de inzet van de regionale raadsrapporteurs.

  27. C.18

   Op het agrarisch perceel Westerweg 27 in Nieuwe Niedorp wordt voor een exploitatieperiode van 10 jaar huisvesting voor maximaal 100 arbeidsmigranten en een nieuwe permanente bedrijfswoning gerealiseerd. De bestaande tweede agrarische bedrijfswoning wordt aangeduid als plattelandswoning. 


   Vanwege de 10-jarige exploitatieperiode en omdat er voorafgaand en na afloop respectievelijk wordt opgebouwd en verwijderd/gesloopt is een tijdelijke bestemming van 11 jaar noodzakelijk die met de Regeling Uitvoering Crisis- en Herstelwet mogelijk wordt gemaakt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 8 december 2023 ter visie gelegen en er zijn 8 zienswijzen ingediend. Het ontwerpbestemmingsplan wordt nu ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:

   1. In te stemmen met de Nota beantwoording zienswijzen en wijzigingen;
   2. het bestemmingsplan ‘Westerweg 27 Nieuwe Niedorp’, gelegen aan de Westerweg 27 te Nieuwe Niedorp ongewijzigd vast te stellen;
   3. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPBG2010hz28-VA01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
   4. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen omdat met de initiatiefnemers een planschadeovereenkomst is afgesloten.
  28. C.19

   In juli 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag rechten voor mensen met een handicap geratificeerd. Met deze ratificatie is  aan de Jeugdwet, Wmo en de Participatiewet de verplichting toegevoegd om als gemeente te laten zien hoede uitvoering van dit verdrag wordt meegenomen in gemeentelijke plannen en beleidsvorming. 


   Daarnaast is uitgesproken dat het wenselijk is dat deze plannen worden samengevoegd tot een integraal plan voor het gehele sociaal domein. Ook stelt het 'Besluit Toegankelijkheid’ dat gemeenten een actieplan moeten opstellen waarin zij geleidelijk werken aan een betere algemene toegankelijkheid, ook buiten het sociaal domein. Dit alles komt samen in de Lokale Inclusie Agenda.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:
   de Lokale Inclusie Agenda Hollands Kroon vast te stellen.

  29. D
   Sluiting

  0 reacties :

  Een reactie posten