Hollands Kroon - Raadsvergadering 21 maart

Datum:
 • zondag 17 maart 2024
 • in
 • Categorie: ,
 •  


  Hollands Kroon - Raadsvergadering 21 maart om 20.00 uur in Raadzaal te Anna Paulowna


  Raad

  donderdag 21 maart 2024

  20:00 - 23:00
  Locatie

  MFA, De Verbinding

  Voorzitter
  A. van Dam
  Toelichting

  De raadsvergadering is openbaar, u kunt hierbij aanwezig zijn. 
  U kunt ook de uitzending volgen via https://gemeenteraad.hollandskroon.nlof Regio Noordkop.

  Agendapunten

  1. A.1
   Opening
  2. A.2
   Mededelingen voorzitter
  3. A.3

  4. B
   Oordeelvormend
  5. B.1

   In de Woonvisie Hollands Kroon wordt het woonbeleid voor de komende 5 jaar geschetst. De titel van de visie is ‘Ambitie en balans’. In de nieuwe woonvisie ligt de focus op 4 thema’s: beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en wonen, zorg en welzijn. Met de nieuwe woonvisie wil de gemeente meer regie voeren op deze vier thema’s, door verschillende (nieuwe) instrumenten in te zetten. De huidige Woonvisie (vastgesteld door de raad op 17 december 2020) wordt ingetrokken.

  6. B.2

   De gemeente wil haar grondbeleidsinstrumentarium optimaal inzetten zodat zij haar ruimtelijke doelstellingen kan behalen en de financiële risico’s beheersbaar kan houden. In deze Nota Grondbeleid wordt vastgelegd hoe de gemeente dit doet. De Nota Grondbeleid biedt een instrumentarium om ruimtelijk gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. Via het beleid is het voorstel om een actieve rol bij projecten te nemen die in grote mate bijdragen aan bepaalde gemeentelijke ambities. Dit is een verandering ten opzichte van het huidige beleid.

  7. B.3

   Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland heeft in november 2023 de Richtlijn duurzame vestigingsvoorwaarden datacenters Noord-Holland vastgesteld voor datacenters. Deze voorwaarden zijn onder andere opgesteld samen met de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Hollands Kroon en zijn bedoeld als richtlijn om gesprekken aan te gaan met initiatiefnemers. Het college van Hollands Kroon moet de vestigingsvoorwaarden, voordat ze gebruikt kunnen worden, vaststellen, en wil graag van de raad weten of zij wensen en bedenkingen hebben. De door de raad geuite wensen en bedenkingen zal het college betrekken in haar besluitvorming.

  8. C
   Besluitvormend
  9. C.1
   Vaststellen agenda
  10. C.2
   Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
  11. C.3

  12. C.4

   Ingekomen stukken en memo's

   Titel
   Memo raad 24-02-13 Interbestuurlijk toezicht en inspectie informatie- en archiefbeheer 2023
   Memo raad 24-03-05 Subsidieregeling ZuiderZeeWerken - Al 100 jaar, nog 100 jaar
   Aangenomen amendement Heiloo 7 GR-en
   Aangenomen raadsinstrumenten raad Drechterland
   Aangenomen raadsinstrumenten raad van Stede Broec
   Informatiebrief over het programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee 2031-2040 (programma VAWOZ)
   Memo raad 24-02-13 Decembercirculaire 2023
   Memo raad 24-02-13 Informeel bezwaar WOZ
   Memo raad 24-02-13 Schoonste winkelgebiedenverkiezing
   Memo raad 24-02-13 Tarieven Jeugdbescherming & Jeugdreclassering
   Memo raad 24-03-05 Benen-op-tafelsessie 6 februari 2024
   Memo raad 24-03-05 Dorpsvisie Kreileroord
   Memo raad 24-03-05 Regionale Woonzorgvisie
   Memo raad 24-03-13 Elke regio telt!
   Memo raad 24-03-13 Opgave communicatie
   Memo raad 24-03-13 programma Arbeidsmarkt en Onderwijs
   Memo raad 24-03-15 aanpassen investeringsfonds duurzame maatschappelijke gebouwen
   Memo raad bestemmingsplan buitendijks parkeren Medemblik
   Motie 10. OD CDA VVD PvdA D66 zienswijzen GRen
   Motie Bonte Piet
   Motie gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen en afdelingen
   Motie GGD & Motie VR
   Motie vreemd Gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen
   Ontslagbrief S. Mulderij D66
   Prangende vraag!
   Reactie DB op zienswijzeprocedures: Kadernota 2025 OD NHN
   Reactie op ingebrachte zienswijzen en reacties op Kadernota 2025, Meerjarenontwikkelplan Brandweer, Beleidsplan en Dekkingsplan 2024-2027 VR NHN
   Regionale memo raad 24-02-13 Spreidingswet
   Zienswijze Meertuin Slootdorp
  13. C.5

   Voor de locatie van Triplo in Anna Paulowna is het verzoek ontvangen om sociale woningbouw te ontwikkelen. De ontwikkeling bestaat uit 11 grondgebonden woningen en past niet in het bestemmingsplan. Om deze reden moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het plan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend en ambtelijke wijzigingen zijn niet noodzakelijk. Het bestemmingsplan kan ongewijzigd worden vastgesteld.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:

   1. het bestemmingsplan ‘Sportlaan 36 Anna Paulowna’ ongewijzigd vast te stellen;
   2. het ontwerpbestemmingsplan 'Sportlaan 36 Anna Paulowna' langs elektronische weg ter inzage te leggen in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPAPhz004-va01 en te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
   3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  14. C.6

   Er is een verzoek binnengekomen om de woonbestemming van het perceel Zwinweg 9 in Anna Paulowna om te zetten naar een maatschappelijke bestemming. De huidige dagbesteding voor personen met een beperking kan hierdoor worden uitgebreid met zorgwoningen en zorg-logeerplekken. Dit past niet in het bestemmingsplan. Om deze reden moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Er zijn geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediend.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. het bestemmingsplan Zwinweg 9 Anna Paulowna ongewijzigd vast te stellen;
   2. het bestemmingsplan Zwinweg 9 Anna Paulowna langs elektronische weg ter inzage te leggen in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPBG2006hz020-va01 en te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
   3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  15. C.7

   Initiatiefnemer wil de bestemming museumboerderij omzetten naar een woonbestemming. De stolpboerderij op het perceel was dermate vervallen dat deze is gesloopt. De nieuwe woning wordt in dezelfde karakteristieke stijl gebouwd. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan ongewijzigd worden vastgesteld.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. het bestemmingsplan ‘Boordburenweg 13 Hippolytushoef’ ongewijzigd vast te stellen;
   2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand d NL.IMRO.1911.BHVbgwihz005- va01 en te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
   3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  16. C.8

   Aan de Westerklief 28 in Hippolytushoef is een agrarisch bedrijf gevestigd, bestaande uit een agrarische stolpwoning met garage en diverse agrarische bedrijfsgebouwen met rondom een grote hoeveelheid erfverharding. De agrarische bedrijfsgebouwen zijn te klein en zodanig gedateerd dat een agrarisch gebruik overeenkomstig de huidige maatstaven niet meer mogelijk is. De initiatiefnemer heeft het voornemen om de bestaande agrarische bedrijfsbebouwing te slopen, met uitzondering van de bestaande agrarische bedrijfswoning en een deel van de loods aan de zuidzijde van het perceel. Op de locatie van de te slopen agrarische bedrijfsgebouwen wil de initiatiefnemer een extra woning bouwen en de bestemming van het perceel wijzigen van agrarisch naar wonen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen; binnen deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. het bestemmingsplan Westerklief 28 Hippolytushoef ongewijzigd vast te stellen;
   2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BHVbwighz012-on01 en te bepalen dat voor de locatie van geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
   3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  17. C.9

   Initiatiefnemer wil ten zuiden van het woningbouwplan ‘’ Strook van Vijf’’ een woning toevoegen. De ontwikkeling past niet in het huidige bestemmingsplan. Om het plan mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend en ambtelijke wijzigingen zijn niet noodzakelijk. Het bestemmingsplan kan ongewijzigd worden vastgesteld.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. het bestemmingsplan ‘De Strook 44b Kolhorn’ ongewijzigd vast te stellen;
   2. het bestemmingsplan De Strook 44b Kolhorn langs elektronische weg ter inzage te leggen in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPDestrook44b-va01 en te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
   3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  18. C.10

   Op de planlocatie Dirk Burgerstraat 10-12 in Kolhorn is in de huidige situatie een geasfalteerd handbalveld aanwezig dat in particulier eigendom is. De functie van het handbalveld is komen te vervallen. Het plan is om de asfaltverharding te verwijderen en op deze locatie drie vrijstaande woningen te bouwen. Deze woningen worden ontsloten op de Dirk Burgerstraat. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen; er zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan ongewijzigd worden vastgesteld.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. het bestemmingsplan Dirk Burgerstraat 10-12 Kolhorn ongewijzigd vast te stellen;
   2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BVKBHDBurgerstr12-on01 en te bepalen dat voor de locatie van geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
   3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  19. C.11

   Initiatiefnemer wil twee illegaal geplaatste recreatiewoningen op het erf van Dolfijnweg 1 in Slootdorp legaliseren en de vergunde logiesfunctie van het hoofdgebouw planologisch vastleggen. Om het plan mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend en ambtelijke wijzigingen zijn niet noodzakelijk. Het bestemmingsplan kan ongewijzigd worden vastgesteld.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. het bestemmingsplan Dolfijnweg 1 Slootdorp ongewijzigd vast te stellen;
   2. het bestemmingsplan Dolfijnweg 1 Slootdorp langs elektronische weg ter inzage te leggen in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPLG2009hz034-va01 en te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
   3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  20. C.12

   Aan de Varkensgrasweg 9 in Westerland staat een verouderde, vervallen stolpwoning die niet goed bewoonbaar meer is en afbreuk doet aan het straat- en bebouwingsbeeld van het buurtschap De Hoelm. Het voornemen is om de stolpwoning te slopen en daar een schuurwoning met langgerekt stolpdak voor terug te bouwen, passend bij de schaal van de bestaande woningen, maar terug gelegen ten opzichte van de huidige woning. Dit komt de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid van het buurtschap ten goede. Het initiatief past door het terugrooien van de nieuwe woning niet in de geldende beheersverordening. Daarom wordt het bestemmingsplan herzien. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen gedurende zes weken. Binnen deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. het bestemmingsplan Varkensgrasweg 9 Westerland ongewijzigd vast te stellen;
   2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BHVbgwihz013-on01 en te bepalen dat voor de locatie van geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
   3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  21. C.13

   In afwachting van een nieuwe accommodatie/sporthal in Anna Paulowna, is er hoognodig onderhoud nodig van sporthal Veerburg. De verwachting is dat de sporthal nog 5 jaar gebruikt moet worden. Om dat mogelijk te maken is er onderhoud nodig om te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften, wet- en regelgeving. Het voorstel is om hiervoor budget beschikbaar te stellen, waar de dekking al voor aanwezig is vanuit de reserve gemeentelijke gebouwen.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. een budget van € 284.000,- beschikbaar te stellen voor het onderhoud van sporthal Veerburg in Anna Paulowna;
   2. dit te dekken vanuit de reserve gemeentelijke gebouwen.
  22. C.14

   De kosten die de begraafplaatsbeheerder bij de aanbesteding heeft genoemd, blijken niet juist te zijn. Dit is aangepast. De tarieven zijn verlaagd. Dit moet worden aangepast in de tarieventabel die hoort bij de verordening Lijkbezorgingsrechten. Daarnaast is er een aanpassing gedaan om betaalde reserveringskosten te verrekenen bij het in gebruik nemen van een graf.

   Besluit

   Voorgesteld besluit
   de verordening tot eerste wijziging Lijkbezorgingsrechten 2024 vast te stellen.

  23. C.15

   De VNG heeft in een ledenbrief van 6 februari 2024 (nummer Lbr. 24/004) geadviseerd de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Hollands Kroon 2019 te wijzigen naar aanleiding van wijzigingen in de landelijke regelgeving en circulaires.

   Besluit

   Voorgesteld besluit
   de tweede wijziging van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Hollands Kroon 2019 vast te stellen

  24. C.16

   Door nieuwe wetgeving is het wenselijk bestaande verordeningen en regelingen, die hun grondslag vinden in vervallen wetgeving, in te trekken (als deze niet van rechtswege zijn komen te vervallen). Dit geldt ook voor door de raad vastgesteld beleid, dat ziet op bevoegdheden van het college en waarvoor het college daarna beleidsregels heeft vastgesteld.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. het Reglement monumentencommissie gemeente Hollands Kroon 2012, vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 2012;
   2. de Coördinatieverordening Hollands Kroon 2012, vastgesteld door de gemeenteraad op 27 september 2012, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op procedures op grond van de Wet ruimtelijke ordening en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht krachtens het overgangsrecht van de Omgevingswet;
   3. het Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro 2015, vastgesteld door de gemeenteraad op 5 maart 2015 met dien verstande dat deze van toepassing blijft op procedures op grond van de Wet ruimtelijke ordening en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht krachtens het overgangsrecht van de Omgevingswet;
   4. de Regeling bijbehorende bouwwerken bij woningen, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 januari 2013;
   5. het Paardenbeleid Hollands Kroon, vastgesteld door de gemeenteraad op 22 mei 2014;
   6. de Verordening studietoeslag Participatiewet 2019, vastgesteld door de gemeenteraad op 28 maart 2019;
   7. en te bepalen dat deze intrekkingsbesluiten in werking treden op de dag van bekendmaking.
  25. C.17

   In de Woonvisie Hollands Kroon wordt het woonbeleid voor de komende 5 jaar geschetst. De titel van de visie is ‘Ambitie en balans’. In de nieuwe woonvisie ligt de focus op 4 thema’s: beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en wonen, zorg en welzijn. Met de nieuwe woonvisie wil de gemeente meer regie voeren op deze vier thema’s, door verschillende (nieuwe) instrumenten in te zetten. De huidige Woonvisie (vastgesteld door de raad op 17 december 2020) wordt ingetrokken.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:

   1. de Woonvisie Hollands Kroon vast te stellen;
   2. de Woonvisie, vastgesteld bij besluit van de raad van 17 december 2020, in te trekken.
  26. C.18

   De gemeente wil haar grondbeleidsinstrumentarium optimaal inzetten zodat zij haar ruimtelijke doelstellingen kan behalen en de financiële risico’s beheersbaar kan houden. In deze Nota Grondbeleid wordt vastgelegd hoe de gemeente dit doet. De Nota Grondbeleid biedt een instrumentarium om ruimtelijk gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. Via het beleid is het voorstel om een actieve rol bij projecten te nemen die in grote mate bijdragen aan bepaalde gemeentelijke ambities. Dit is een verandering ten opzichte van het huidige beleid.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. de Nota Grondbeleid 2024 Hollands Kroon vast te stellen;
   2. de Nota Grondbeleid 2019-2022 Hollands Kroon in te trekken.
  27. D.1
   Afscheid raadslid S. Mulderij
  28. D.2

   Door het ontslag van mevrouw S. Mulderij is een tussentijdse vacature in de gemeenteraad ontstaan. De heer M. de Gee is benoemd als raadslid. De gemeenteraad moet een besluit nemen over de toelating van de heer De Gee.

   Besluit

   Voorgesteld besluit
   De raad van de gemeente Hollands Kroon, gehoord het rapport van de commissie betreffende de geloofsbrieven, besluit toe te laten als lid in de gemeenteraad van Hollands Kroon: M. de Gee.

  29. D.3

   Door het ontslag van mevrouw Mulderij als raadslid is een vacature ontstaan in de RRN. Met dit voorstel wordt voorzien in de vervulling van de openstaande vacature.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:
   Te benoemen als lid van de Regionale Raadscommissie Noordkop: M. de Gee (D66).

  30. D.4
   Sluiting

  0 reacties :

  Een reactie posten