Verkiezingsprogramma Omtzigt: geen zonneparken op goede landbouwgrond

Datum:
 • woensdag 25 oktober 2023
 • in
 • Categorie: , ,
 • Er moeten geen zonneparken geïnstalleerd worden op goede landbouwgrond en natuurgronden. Dat schrijft Pieter Omtzigt in het verkiezingsprogramma van zijn politieke partij Nieuw Sociaal Contract.


  Door Edwin van Gastel 25-10-2023


  Het verkiezingsprogramma heeft de titel ‘Tijd voor herstel’, waarmee Omtzigt refereert aan de verschillende crises die Nederland gekend heeft, van de stikstofcrisis, tot de aardgascrisis en de wooncrisis. Eerste prioriteit van de nieuwe politie partij is het bestuur van Nederland te veranderen, te herstellen. ‘We focussen ons allereerst op de bestaanszekerheid, aanpak van de wooncrisis, we krijgen grip op alle vormen van migratie en we stoppen het doorgeschoten neoliberale marktdenken’, aldus de partij.

  Energiezekerheid
  De energieparagraaf van het verkiezingsprogramma wordt geopend met de mededeling dat Nieuw Sociaal Contract zich committeet aan het Klimaatakkoord van Parijs om de economie klimaatneutraal te maken. ‘Met het oog hierop bouwen we onze afhankelijkheid van fossiele bronnen in een ambitieus maar verantwoord tempo af. Zon, wind, geothermie, groen gas, waterstof en kernenergie hebben de toekomst. De overheid dient de regie te voeren over de energietransitie ten behoeve van haar inwoners en ondernemers.’

  Op daken
  In het verkiezingsprogramma is 1 alinea over de uitrol van zonne-energie te vinden. ‘We zijn tegen de aanleg van zonnevelden op goede landbouwgronden en in natuurgebieden en tegen grote windparken op land’, is te lezen in het programma. ‘Zonnepanelen kunnen het best op daken en langs infrastructuur worden opgesteld. Bij windturbines op land stellen we een heldere afstandsnorm. We steunen het vormen van lokale energiecoöperaties voor kleinschalige energieopwek in wijken, dorpen en op bedrijventerreinen.’

  Stroomnet verzwaren
  Omtzigt’s partij schenkt verder volop aandacht aan de problemen met het volle stroomnet. ‘Het energienetwerk moet worden verzwaard met het oog op de voortgaande elektrificatie van huishoudens en het bedrijfsleven, zowel (inter)nationaal als regionaal. Op het tempo en de volgorde van investeringen moet meer landelijke en provinciale regie komen. Om de tariefstijging als gevolg van de forse investeringen in netverzwaring voor burgers en bedrijven te beperken, besteden we de opbrengsten van de verkoop van het Duitse deel van Tennet (deels) aan dit doel.’

  Klimaatfonds geschrapt
  De nationale ‘fossiele subsidies’ die grote bedrijven ontvangen in de vorm van vrijstellingen en degressieve tarieven in de energiebelasting wil Omtzigt in Europees verband afbouwen. ‘We vinden het van belang dat de energietransitie zowel voor huishoudens als voor bedrijven uitvoerbaar en betaalbaar is. We schrappen het Klimaatfonds en bezien via de Rijksbegroting welke slimme investeringen nodig zijn om de transitie te ondersteunen en waar nodig te versnellen. We zetten hierbij in op normeren en beprijzen en minder op subsidiëren. Financiële steun kan nodig zijn als private investeringen een te lange terugverdientijd hebben of niet van de grond komen, zoals bij huurwoningen, publieke gebouwen, de energie-intensieve industrie en het mkb.’

  Tot slot ziet Omtzigts partij ook ruimte voor kerncentrales. ‘Kernenergie levert een onmisbare bijdrage aan een continue en CO2-vrije energievoorziening. We treffen voorbereidingen voor de bouw van ten minste 2 nieuwe kerncentrales en verkennen daarnaast actief de mogelijkheden voor small modular reactors (smr’s).’


  Solar Magazine


  0 reacties :

  Een reactie posten