"De Pandemiewet is een belediging voor het Nederlandse volk"

Datum:
 • maandag 15 mei 2023
 • in
 • Categorie: ,
 • Deze en volgende week wordt ‘de Pandemiewet’, oftewel de aanpassing van de Wet Publieke Gezondheid in de Eerste Kamer behandeld, nadat deze al eerder vorig jaar door de Tweede Kamer is goedgekeurd. De wet is echter een gruwel. Lees hier waarom.


  Stefan Noordhoek 15-5-2023


  Ik deel in deze post graag en vooral de indringende open brief die      de hoofdredacteur van de Andere Krant, Karel Beckman (oud FD-journalist en oud hoofdredacteur en (mede)oprichter van Energy Post, European Energy Review en World Energy Focus ) al vorige week aan de leden van de Eerste Kamer stuurde.

  Deze brief is hieronder integraal weergegeven en 

  via de site van de Andere Krant ook als PDF te downloaden. Maar eerst nog even een korte uitleg over de Pandemiewet en 7 redenen waarom deze wetswijziging een groot gevaar voor onze democratie inhoudt.

  De Pandemiewet: 7 redenen waarom de Eerste Kamer hem niet zou moeten willen vaststellen

  De Pandemiewet, of eigenlijk de wetswijziging WPG legt het permanente ‘recht’ vast van de ministers van VWS en Binnenlandse zaken om bij een mogelijke dreiging van een ‘pandemie’ de grondrechten van Nederlandsers in te perken. Zaken als lockdowns, 1,5m, mondkapjes en meer kunnen door deze ministers in deze wet per ‘ministeriële regeling’ worden afgekondigd. Het parlement – de werkelijke volksvertegenwoordiging – kan deze grondrechteninperkingen slechts tegengaan door binnen 7 dagen met 2/3 meerderheid een stemming in de Tweede Kamer aan te vragen en vervolgens met 2/3 meerderheid tegen de inperkingen te stemmen.


  1.       Omgekeerde democratie. Veel logischer zou het zijn om grondrechten juist a priori te respecteren en – omgekeerd - een inperking van die grondrechten alleen met 2/3 meerderheid van het parlement toe te staan.

  2.      Maatregelen nooit geëvalueerd. Zorgelijk is dat de mogelijke maatregelen die – als de Eerste Kamer niet ingrijpt – bij elke ‘mogelijke dreiging' van een pandemie kunnen worden afgekondigd (zoals bijvoorbeeld door de ‘dreiging van Omicron’ waardoor Nederland als enige land ter wereld eind 2021 opnieuw in lockdown ging) op geen enkele manier zijn geévalueerd. Mogelijk nut en zekere schade zijn niet gemeten, gewogen of geëvalueerd. Openbare gezondheidsdata om deze effecten wél te kunnen onderzoeken worden door dezelfde minister die straks uw grondrechten mag inperken achtergehouden en met halve waarheden en hele leugens soms al 3 jaar lang, tegen rechterlijke uitspraken en wettelijke verplichtingen vanuit de WOB (nu WOO) getraineerd.

  3.      Maatregelen ineffectief en schadelijk. Een wérkelijke onafhankelijke transparante en wetenschappelijke Nederlandse ‘evaluatie’ van de maatregelen heeft helemaal niet plaatsgevonden (en nee, de presentatie van het RIVM over de ‘modelschattingen’ van wat de maatregelen allemaal zou hebben opgeleverd was noch wetenschappelijk, noch transparant en al helemaal niet onafhankelijk, in tegendeel) maar de internationale wetenschap van vóór 2020 en ná 2022 is er inmiddels behoorlijk helder over. Het wereldwijd gevolgde ‘corona-beleid’ met z’n samenleving-brede grondrechten-inperkingen, lockdowns en andere verboden was zo’n beetje het állerslechtst mogelijke antwoord op het gevaar van een in een lab gecreëerd, air-borne, griepachtig virus dat voor 98,5% van de bevolking eigenlijk vooral heel ongevaarlijk was. De inmiddels meer dan 935.000x ondertekende Great Barrington Declaration van de hand van topexperts van Oxford, Harvard en Stanford werd al in de zomer van 2020 op basis van de tot dan toe geldende, evidence based medicine opgesteld en geeft aan dat de NPI (Non Farmaceutical Interventions) geen tot vrijwel geen bijdrage hebben geleverd aan het beperken van (de impact van) de pandemie, maar wel ongekend grote maatschappelijke, intermenselijke, sociaal-economische en gezondheidsschade hebben gebracht.

  4.      Directe macht EU in geval ‘gezondheidsdreiging’. Nog ernstiger is dat deze wijziging in de WPG in samenhang moet worden bezien met de eind vorig jaar aangenomen verordening 2022/2371 van het Europese Parlement, waarin wordt gesteld dat in het geval van ‘ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen’ (dat kan dus feitelijk álles zijn) het Europese Parlement mag bepalen wat de lidstaten moeten doen. Dus zonder OMT, zonder MIT, zonder Parlement, zonder Eerste en Tweede Kamer. Een topdown verordening die de volledige democratie van zo’n 450.000.000 europeanen overruled en in handen legt van ‘experts’, ambtenaren en politici en daarmee in de handen van degenen achter de krachtige lobby’s die deze partijen bespelen.

  5.      Absolute macht WHO bij ‘risico’s met mogelijke invloed op gezondheid’. De WHO bouwt op haar beurt ook aan nieuwe wereldwijde International Health Regulations (IHR). Hierbij bepaalt de WHO welke ‘gezondheidsproducten’ – denk bijvoorbeeld maar niet uitsluitend aan vaccins, tests, gen-therapie, medische apparatuur, databases, kennisbanken – ingezet en zo nodig verplicht moet worden en wanneer. Dat kan namelijk als er sprake is van ‘het terugdringen van alle risico’s die mogelijk een impact op de volksgezondheid zouden kunnen hebben’. Wederom: alles, zeg maar. Maatregelen die als het aan de WHO ligt, niet meer zullen worden uitgevoerd ‘met volledige eerbiediging van de waardigheid, de mensenrechten en de fundamentele vrijheden van personen’ (deze tekst komt te vervallen), maar gebaseerd op woke-vage ‘beginselen van billijkheid, inclusiviteit, samenhang en in overeenstemming met de gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden van de staten die partij zijn, met inachtneming van hun sociale en economische ontwikkeling.’

  6.      Missende politieke evaluatie. Een wet die al deze ontwikkelingen nóg makkelijker maakt, die onbewezen effectieve en bewezen schadelijke maatregelen anti-democratische verankerd in de ‘gereedschapskist’ van ministers. Een wet die daarbij wordt doorgevoerd door dezelfde politici die diezelfde maatregelen als noodwet hebben doorgevoerd en waarop maatschappelijke cruciale reflectie in de vorm van een Parlementaire Enquete voor het gemak naar 2025 is uitgesteld.

  7.      De facto demissionair. Een wet tenslotte die door een Parlement is geduwd, mede door een regeringscoalitie die een belang heeft haar eigen straatje schoon te vegen. Een coalitie die inmiddels op geen enkele manier nog een wérkelijk democratisch mandaat heeft. En een Eerste Kamer die deze wet zou moeten goedkeuren, die feitelijk demissionair is na een verwoestende nederlaag van de zittende partijen ten faveure van andere (fundamenteel anders denkende) partijen als BBB geen enkele democratisch legitimatie kent.


  Deze wet als Senator goedkeuren zou een regelrechte democratische doodzonde betekenen een feitelijke middelvinger naar elke Nederlander nu en alle generaties Nederlanders na ons. Laten we hopen, mét Karel Beckman, dat deze verschrikkelijke wet voor eens en voor altijd sneuvelt in onze ooit juist zo zorgvuldig ontworpen rechtstaat!

  "De Pandemiewet is een belediging voor het Nederlandse volk"

  Geschreven door Karel Beckman, hoofdredacteur de Andere Krant (link naar origineel)


  Geachte leden van de Eerste Kamer,

  Met deze open brief doe ik een beroep op uw eergevoel. Op de plicht die er op u rust, als volksvertegenwoordigers, namens de generaties vrijheidsstrijders die voor ons hebben geleefd, en de generaties die na ons komen, op te komen voor de vrijheid die wij als Nederlanders altijd hoog in het vaandel hebben gehad.

  Ik roep u op niet akkoord te gaan met de herziening van de Wet Publieke Gezondheid. De Pandemiewet.

  Ik denk dat ik namens de meeste Nederlanders spreek als ik zeg dat u er bent om een fundamentele, verheven taak te vervullen. Een die uitstijgt boven die van uw persoon en uw persoonlijke belangen. U bent er om onze grondrechten te beschermen. Dat is althans hoe wij, gewone burgers, naar u kijken. Wij hebben het idee dat onze Senaat wordt bevolkt door wijze, ervaren mensen, die zich niet laten leiden door kortzichtige belangen, maar op de bres staan voor dat grotere belang dat ons allen bindt. Het belang van de vrijheid.

  Wij zien u als de waakhond van onze vrijheid. Wij hebben het idee dat u de wetsvoorstellen die aan u worden voorgelegd, en die maar al te vaak, tegenwoordig bijna altijd, de macht van de staat vergroten ten koste van de burger – dat u die wetsvoorstellen kritisch tegen het licht houdt.

  Dat u grenzen stelt aan de ambities van de regering en de bureaucratische en technocratische moloch die zich achter de regering verschuilt. Dat u beseft dat democratie nooit mag inhouden dat aan de fundamentele rechten en vrijheden van burgers wordt getornd. Dat democratie anders verwordt tot de dictatuur van de meerderheid – of eigenlijk, de dictatuur van een minderheid die namens de meerderheid pretendeert te handelen. Dat u pal staat voor het zelfbeschikkingsrecht van elk individu, omdat u weet dat het individu anders zal worden geplet, platgewalst en vermorzeld, zoals Socrates werd vermoord door de Atheense democratie.

  Als dit idee van ons, gewone burgers, terecht is – en u kunt dat toch niet ontkennen? want waar hebben we anders een Eerste Kamer voor? om over te doen wat al door de Tweede Kamer is gedaan? – als u dus inderdaad de waakhond bent van onze vrijheid en onze grondrechten, dan kunt u niet instemmen met de door de regering voorgestelde herziening van de Wet publieke gezondheid.

  U zou daarmee verraad plegen aan de opdracht die u hebt als senator.

  U zou verraad plegen aan de burgers van Nederland die u vertegenwoordigt.

  U zou verraad plegen aan de Nederlandse geschiedenis.

  U zou instemmen met het meest dictatoriale, totalitaire stuk wetgeving dat ooit in vredestijd door een Nederlandse regering is voortgebracht en door een Tweede Kamer is goedgekeurd – zonder dat dit duidelijk aan de kiezers is voorgelegd. Hoewel de media over deze wet zwijgen en het grote publiek dus geen idee heeft wat er op hen afkomt, moet u beseffen dat deze wet een brute aanslag vormt op alles waar wij als Nederland voor zeggen te staan. Een wet die afbreekt wat wij hebben opgebouwd als vrij land, dat zich onafhankelijk wist te maken van buitenlandse overheersers. Een wet die sloopt wat wij hebben opgebouwd als waardengemeenschap, waarin toch consensus bestond dat vreedzame burgers het recht hebben over hun eigen lichaam te beschikken, zich vrij te bewegen, elkaar te ontmoeten, met elkaar te handelen, hun meningen uit te wisselen.

  Een wet die letterlijk een einde maakt aan ons zelfbeschikkingsrecht, ons geboorterecht om te beschikken over ons eigen lichaam, die ons allemaal – ja u ook – reduceert tot slaaf van de staat en zijn instellingen en door de staat zelf benoemde deskundigen en experts.

  Deze herziene Wet publieke gezondheid, deze Pandemiewet, brengt ons opnieuw onder overheersing van onze eigen staat en, het kan niet worden ontkend, indirect van buitenlandse heersers die onze staat in toenemende mate besturen.

  Niet langer zullen wij vrij en autonoom zijn en zal onze vrijheid slechts worden beknot in zeer ernstige noodgevallen, als het echt niet anders kan. Nee, wij zullen zijn overgeleverd aan de willekeur van de minister van Volksgezondheid, aan de willekeur van de regering, die een instrument in handen krijgt om ons, wanneer zij maar wil – als zij ergens op de horizon een ‘dreiging’ denkt te zien voor ‘de volksgezondheid’ – op te sluiten, te isoleren, in quarantaine te plaatsen, onze scholen en bedrijven te sluiten, onze grenzen te sluiten, ons te verantwoorden voor onze gezondheid, ons te behandelen als melaatsen die zich moeten laten testen of inspuiten, maskers voor hun mond moeten dragen of als slaven worden gebrandmerkt met QR-codes. Terwijl ons niets mankeert!

  Dat zal de realiteit zijn als deze wet wordt aangenomen. Het is niets minder dan een belediging voor het Nederlandse volk.

  En zeg nu niet dat deze wet er alleen maar is voor noodgevallen. Er zijn de afgelopen jaren tijdelijke wetten ingezet. Die bestaan al. Er is dus geen enkele noodzaak voor deze wet.

  Welk probleem wordt ermee opgelost? Simpel: het probleem dat de regering heeft om het Parlement instemming te vragen voor de vrijheidsbeperkingen die zij ons in de toekomst wenst op te leggen. Welke andere reden kan deze wet hebben?

  Ik wil het hier niet gaan hebben over het coronabeleid, over de vermeende baten en de ongekende kosten die dit heeft opgeleverd, behalve dat ik wil opmerken dat dit beleid nooit is geëvalueerd en dat de regering er ook alles aan doet om te voorkomen dat het wordt geëvalueerd.

  Dat doet nu allemaal niet ter zake. Waar het om gaat is dit:

  Als u, leden van de Eerste Kamer, instemt met dit wetsvoorstel, dan zult u hebben gefaald in uw taak als hoeder van onze grondrechten. U zult uw verantwoordelijkheid als waakhond van onze vrijheid hebben verzaakt.

  Als deze wet wordt aangenomen, is Nederland Nederland niet meer. Het lijkt me niet dat u dit op uw geweten wilt hebben. Ik kan me dat althans niet voorstellen. Ik – en ik weet dat ik namens velen spreek – wij, wij burgers van Nederland, vertrouwen erop dat u deze wet verontwaardigd van tafel zult vegen, de prullenbak in waar hij thuis hoort.

  Ik dank u voor uw aandacht.

  Karel Beckman, hoofdredacteur De Andere Krant


  Update 15-05-2023 - 11:59u

  Bij het bijna ‘ter perse gaan’ van dit artikel verscheen vanuit BBB 

  (pas vandaag, waarom zo ontzettend laat?) de dringende oproep aan de senatoren van de Eerste Kamer om de stemming over deze hoogst controversiële wet uit te stellen tot de nieuwe Eerste Kamer is geïnstalleerd. Hoopgevend?

  De oproep is op de website van BBB geplaatst en daar integraal terug te vinden.

  de grondstroom van totalitarisme is het blinde vertrouwen in een statistisch-cijfermatig onderbouwde 'wetenschappelijke fictie' die een 'radicale minachting' voor de feiten vertoont” – Hannah Arendt

  © 2023 Stefan Noordhoek
  Amsterdam, Nederland
  Unsubscribe

  0 reacties :

  Een reactie posten