Het nieuwe WHO-beleid: krankzinniger kan niet meer

Datum:
 • woensdag 22 maart 2023
 • in
 • Categorie:
 •  Je houdt het echt niet voor mogelijk, maar het gebeurt dus wel degelijk!


  Het nieuwe WHO-beleid: krankzinniger kan niet meer

  Dit artikel is integraal overgenomen van https://www.artsenvoorvrijheid.be

  Door Kris Panneels, 30 januari 2023

   

  Je houdt het echt niet voor mogelijk, maar het gebeurt dus wel degelijk! In deze eerste maanden van 2023 overwegen diplomaten en onderhandelaars in Genève de mogelijkheid om een toekomstig epidemie-beleid op te leggen aan de wereldbevolking zonder rekening te moeten houden met de mensenrechten en de menselijke waardigheid.

   

  Menselijke waardigheid, vrijheid en de universele rechten van de mens, dat zijn toch de kernwaarden van elk menswaardig bestaan en van elke beschaafde vorm van maatschappij-ordening? Zo zou je toch denken. Maar sommige kringen die zich verantwoordelijk achten voor de bescherming van de volksgezondheid zijn blijkbaar van oordeel dat die ‘bescherming’ geen rekening meer moet houden met de menselijke waardigheid en ook niet met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

  Dat is tenminste wat we kunnen besluiten uit de lezing van een document van de Wereldgezondheidsorganisatie: “Article-by-Article Compilation of Proposed Amendments to the International Health Regulations (2005) submitted in accordance with decision WHA75(9) (2022)”

  Het document is afkomstig van de “Working Group on Amendments to the International Health Regulations (WGIHR)”, (https://apps.who.int/gb/wgihr/) een officiële werkgroep die tot taak heeft om de huidige regelgeving inzake internationale gezondheidscrises aan te passen, d.w.z. nog te verstrengen. Volgens de initiatiefnemers waren de lockdowns, de (op-) sluitingen, quarantaines, mondmaskers, afstandregels en vaccinatiecampagnes toch niet doeltreffend genoeg. Volgende keer moet de overheid nog harder kunnen optreden om ons nog beter te kunnen beschermen! De regels moeten nog strenger gemaakt worden.

  De huidige regelgeving die is neergelegd in de International Health Regulations (https://www.who.int/publications/i/item/9789241580496) heeft een enorme juridische draagkracht. Men baseert er zich immers op om alle nationale wetgevingen, grondwetten incluis, op te schorten om het hoofd te kunnen bieden aan de zgn. grote internationale gezondheidscrisissen (Public Health Emergency of International Concern). 

  We hebben dat allemaal aan den lijve kunnen ondervinden in de loop van de afgelopen drie jaar. Als de WHO zo een “major crisis” uitroept worden deze IHR-regels bijgevolg de basis voor de gekste of strengste maatregelen: landsgrenzen dicht, quarantaines, lockdowns, zelfs verplichte vaccinaties. Blijkbaar is dat laatste immers in overeenstemming met art. 31 van deze Internationale Health Regulations.

  In artikel 23 staat weliswaar het volgende:

  Maar de uitzondering waarnaar men verwijst (§2 van artikel 31) bevat wel degelijk enkele zeer drastische maatregelen.

  Zoals ik het interpreteer kan deze uitzondering (voor een zgn. dreigend gezondheidsrisico) dus de basis vormen van gedwongen inentingen en opsluitingen (compel the traveler to undergo (…) vaccination (…) or placing the traveller under public health observation). Dat kan dan ook leiden tot verplichte opsluiting voor niet gevaccineerden zoals het blijkbaar al effectief is gebeurd in Australië … De concentratiekampen komen terug akelig dichtbij.

  Welnu, het voorgesteld amendement wil de nu nog bestaande expliciete verwijzing naar de menselijke waardigheid, mensenrechten en fundamentele vrijheden eenvoudigweg schrappen en vervangen door vage concepten zoals gelijkwaardigheid, inclusiviteit of coherentie. Hieronder zie je het voorstel van amendement:

  Dus geen verwijzing meer naar cruciale politieke en juridische referentiedocumenten en garanties, maar in de plaats daarvan naar enkele nietszeggende begrippen.

  Een amendement of een voorstel is natuurlijk nog geen formeel akkoord, maar dit is echt wel zeer verontrustend. Je zou verwachten dat men nu melding maakt van de Neurenbergprincipes of zo, maar neen! Integendeel: geen respect meer voor menselijke waardigheid (m.a.w. we mogen als vee behandeld worden), geen mensenrechten meer (eventjes opgeschort in de strijd tegen de gevaarlijke ziekte) en geen fundamentele vrijheden meer (persvrijheid, vrijheid van vergadering, fysieke integriteit …) Er dreigt immers een gevaarlijke gezondheidscrisis.

  Lieve mensen, het is echt wel tijd om wakker te worden…

  Om toch nog een klein beetje context te verschaffen volgen hier enkele artikelen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dit zijn dus enkele van de artikelen die de beschermers van onze gezondheid graag ‘even’ tussen haakjes willen zetten.

  Dat ‘even’ kan wel een tijdje duren hoor. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de thans lopende Covid-19 Public Health Emergency of International Concern immers nog steeds niet afgeblazen. Ze hoopt dat te kunnen doen tegen het einde van 2023!

   

  Enkele artikelen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

  WIJ, DE VOLKEN VAN DE VERENIGDE NATIES,
  VASTBESLOTEN (…)

  • opnieuw ons vertrouwen te bevestigen in de fundamentele rechten van de mens, in de waardigheid en de waarde van de menselijke persoon, in gelijke rechten voor mannen en vrouwen, alsmede voor grote en kleine naties, en …

   

  Artikel 1

  • Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

   

  Artikel 2

  • Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, (…)

   

  Artikel 3

  • Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

   

  Artikel 12

  • Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam.

   

  Artikel 19

  • Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

   

  Artikel 20

  • Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.


  Tsja, we hebben gemerkt wat Covid-19 en de Public Health Emergency of International Concern van WHO hebben gedaan met deze fundamentele mensenrechten …

  0 reacties :

  Een reactie posten