De liberaal-globalistische elite van het Westen vernietigt de manier van leven van Europeanen – niet Rusland

Datum:
 • zondag 12 februari 2023
 • in
 • Categorie:
 • In de praktijk leidt dit ertoe dat LGBT-visies worden opgedrongen aan beïnvloedbare kinderen op school.......  12-2-2023


  De liberaal-globalistische elite van het Westen vernietigt de manier van leven van Europeanen – niet Rusland

  De wereldwijde strijd om de transitie van het mondiale systeem te sturen gaat evenzeer over sociaal-culturele kwesties en de rechten – of het gebrek daaraan – van individuele staten om te regeren en te beschermen, als over geopolitiek.

  Tijdens zijn toespraak in het Europees Parlement beweerde Vladimir Zelensky dat Rusland de manier van leven van Europeanen wil vernietigen. Maar in werkelijkheid is het de westerse liberaal-globalistische elite die dit doet. Deze individuen worden gedreven door een geloof in het veronderstelde universalisme van hun radicale ideologie om de principes zonder uitzondering aan iedereen op te leggen, te beginnen met hun eigen mensen en ze vervolgens over de hele wereld uit te breiden. Het conservatief-soevereinistische wereldbeeld van Rusland daarentegen is noch universeel, noch expansionistisch, schrijft Andrew Korybko.

  Het door de VS geleide collectieve Westen wordt geregeerd door mensen die geloven dat het immoreel is om de individuele sociaal-culturele expressie te beperken. Ze zien dit als een daad van onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie. Individuele sociaal-culturele expressie vormt de liberale helft van hun ideologie. Dienovereenkomstig hanteren ze een lakse toegeeflijke benadering ten opzichte van sociaal-culturele minderheden, zoals die met niet-traditionele seksuele oriëntaties of ten opzichte van migranten – ongeacht de wettigheid van hun aanwezigheid – vooral ten opzichte van degenen uit beschavingen met enorm verschillende moraal, ethiek, waarden en principes.

  De verspreiding van deze sociaal-culturele minderheidsstandpunten, die door de meerderheid van de bevolking doorgaans als “storend” (om het zacht uit te drukken) worden beschouwd, wordt versneld doordat de staat ze om bovengenoemde ideologische redenen stilzwijgend steunt. In de praktijk leidt dit ertoe dat LGBT-visies worden opgedrongen aan beïnvloedbare kinderen op school en dat immigranten weigeren te assimileren en te integreren in de samenleving, zowel wat betreft hun gedrag als de taal die zij gebruiken in hun contacten met de plaatselijke bevolking.

  Wat de eerste van deze twee meest populaire uitkomsten betreft, deze druist in tegen de religieuze opvattingen van de maatschappelijke meerderheid en tegen de rechten die ouders volgens hen hebben als het gaat om de blootstelling van hun kinderen aan seksueel gevoelige onderwerpen, onder meer via “gay pride parades”. Het tweede neemt de vorm aan van openbare gebeden en luide, regelmatige en openbare oproepen daartoe; zogenaamde “no-go zones”; en immigranten die weigeren de taal te leren die de meerderheid van hun nieuwe samenleving spreekt.

  Beide uitkomsten dragen gezamenlijk bij tot een radicale verandering van de sociaal-culturele normen (“way of life”) van de staten waarin deze processen zich voltrekken, wat het directe resultaat is van het feit dat hun elites hun liberaal-globalistische ideologie agressief opleggen aan dezelfde mensen namens wie zij beweren te regeren. De globalistische kant van deze medaille wordt vervolgens door de hierboven genoemde elites gebruikt om hun zelfverklaarde edicten uit te breiden, om vervolgens hun radicale liberale ideologie op te leggen aan iedereen in de wereld.

  Het conservatief-soevereinistische wereldbeeld van Rusland, dat overeenkomt met het wereldbeeld dat ook wordt gedeeld door het grootste deel van het Zuiden en dus de overgrote meerderheid van de mensheid, is het tegenovergestelde van het liberaal-globalistische wereldbeeld dat wordt omarmd door de elite van het Westen. Anders dan het door de VS geleide Westen vindt Rusland het eigenlijk immoreel om bepaalde sociaal-culturele uitingen niet te beperken, omdat de daaruit voortvloeiende verspreiding van radicale opvattingen door de laissez faire-benadering van zijn tegenhangers indruist tegen de rechten van de meerderheid.

  Daarom heeft de wetgever onlangs de openbare uiting van niet-traditionele seksuele opvattingen volledig verboden om de sociaal-culturele normen van de meerderheid, in wiens naam de gekozen vertegenwoordigers regeren, te beschermen. Deze conservatieve aanpak verbiedt niet de praktijk van niet-traditionele seksuele relaties in het eigen huis, afgezien natuurlijk van het behoud van het verbod op pedofilie en andere vormen van seksuele misdrijven zoals bijvoorbeeld zoöfilie, maar beschermt eenvoudigweg de rechten van de meerderheid.

  Wat de immigratiedimensie van deze kwestie betreft, heeft Rusland eerder zijn wetgeving op dit gebied hervormd om van personen die vrijwillig tot de Russische samenleving toetreden te eisen dat zij assimileren en zich daarin integreren. Natuurlijk hebben zij nog steeds het recht om zich in het openbaar te uiten binnen de grenzen van de bestaande wetgeving en niemand beperkt hun activiteiten in hun eigen huis.

  In tegenstelling tot het Westen beschouwen Rusland en de meeste van zijn partners in het Zuiden hun conservatief-soevereinistische wereldbeeld van bescherming van traditionele sociaal-culturele normen en eerbiediging van het soevereine recht van elke staat om zijn eigen normen vast te stellen, niet als universeel, noch leggen zij dit agressief aan anderen op. Hoewel zij het niet eens zijn met de liberaal-globalistische aanpak van het door de VS geleide Westen, en in sommige gevallen hun afschuw uitspreken over sommige vormen daarvan, willen zij de westerse samenleving niet veranderen.

  Objectief gezien is het conservatief-soevereinistische wereldbeeld van Rusland en de meeste van zijn partners in het Zuiden veel democratischer dan het liberaal-globalistische wereldbeeld van het Westen. Het eerste respecteert de rechten van de meerderheid in wiens naam zij regeren, omvat de gevoelens van de overgrote meerderheid van de wereldbevolking en probeert niet hun sociaal-culturele normen aan anderen op te leggen. De tweede daarentegen respecteert de meerderheid in binnen- en buitenland niet door hen radicale normen op te leggen.

  Zelensky loog dan ook dat Rusland de Europese levenswijze wil vernietigen. Dat is niet de bedoeling, want deze Euraziatische grootmacht heeft noch de wens, noch de middelen om zijn tegengestelde wereldbeeld aan anderen op te leggen. Hoewel velen onder de elite en de meerderheid in wiens naam zij regeren, sympathiseren met de conservatief-soevereinistische collega’s in de EU, zullen zij zich niet mengen in de aangelegenheden van het blok om hen te steunen.

  De sociaal-culturele en politieke verduidelijkingen in deze analyse zijn essentieel om te aanvaarden als men de strategische dynamiek van de Nieuwe Koude Oorlog echt wil begrijpen. Deze wereldwijde strijd over de richting van de wereldwijde systeemverandering gaat evenzeer over sociaal-culturele kwesties en de rechten (of het gebrek daaraan) van staten om die te bepalen/beschermen als over geopolitiek. Het niet onderkennen hiervan is een tekortkoming in de analyses van veel waarnemers, waardoor de dynamiek van de Nieuwe Koude Oorlog onjuist wordt ingeschat.


  Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

  Telegram: t.me/dissidenteen

  Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

   

   

  0 reacties :

  Een reactie posten