Raadsvergadering Hollands Kroon 15 december

Datum:
 • woensdag 14 december 2022
 • in
 • Categorie: ,

 • Hollands Kroon - Donderdag 15 december raadsvergadering in de Verbinding, aanvang 20.00 uur
  Raad

  donderdag 15 december 2022

  20:00 - 23:00

  Locatie
  MFA, De Verbinding
  Voorzitter
  H.A. Bügel  Agendapunten

  1. Dorpshuizen, beheerders van sportaccommodaties, musea en andere maatschappelijke instellingen hebben last van de hoge energieprijzen. Met dit noodfonds willen we ze ondersteunen en stimuleren om energie te besparen.

  2. We ontvangen steeds meer signalen dat huishoudens het moeilijk hebben om financieel rond te komen. Om schulden en achteruitgang van de gezondheid te voorkomen, willen we de groep met lagere middeninkomens ondersteunen. We doen dit door de energietoeslag uit te breiden en de inkomensgrens van de Meedoen-regeling eenmalig te verruimen.

  3. Voor de buitensportvelden wordt nu geen indexatie voor de jaarlijkse onderhoudsbijdrage toegepast. Door maatschappelijke ontwikkelingen en hogere kosten hebben de verenigingen bij de tussentijdse evaluatie gevraagd de onderhoudsbijdrage te indexeren. Met dit voorstel wordt daarin tegemoetgekomen.  4. Van elke raadsvergadering wordt een verslag gemaakt in de vorm van een besluitenlijst. Deze wordt in een volgende vergadering vastgesteld.

  5. Ingekomen stukken en memo's

   Titel
   Bestemmingsplan Mientweg 46: verzoek afschrift mail 18 november 2022 (incl beantwoording
   namens de raad)
   .Kadernota 2024.
   beëindiging raadslidmaatschap Hollands Kroon
   Behoud Apotheekhoudende Huisarts om landelijk gebied leefbaar te houden
   Bestuurlijke reactie concept energievisie NHN
   Herfstbrief Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 2022
   inwerkingtreding wet versterking decentrale rekenkamers
   Memo raad 22-11-15 jaarverslag Leerplicht RMC
   Memo raad 22-11-22 Verplaatsen informerende bijeenkomst brandweer
   Memo raad 22-11-29 nalevingsonderzoek alcohol & drugs GGD 2022
   Memo raad 22-11-29 uitspraak RvS over bouwvrijstelling stikstof
   Memo raad 22-12-06 resultaten recycletarief tm Q3
   Motie inburgering statushouders 65+
   Problemen met opname hoorzitting
   reactie conceptenmergievisie
   Uitbreiding trafostation De Weel
  6. Onze inwoners betalen jaarlijks rioolheffing. Dat geld wordt gebruikt om het beheer en onderhoud aan de riolering te betalen. Eens in de vijf jaar stelt de gemeente vast wat er gedaan moet worden om de riolering in goede staat te houden en om toekomstige overlast, bijvoorbeeld door een veranderend klimaat, te voorkomen. Het is een regionaal plan dat is opgesteld door de Samenwerking Waterketen Noordkop.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:
   het beleidsplan ‘Programma Stedelijk Water en Riolering 2023-2027’ vast te stellen.

  7. De gemeenteraad stelt jaarlijks vast welk budget beschikbaar is voor het verstrekken van subsidies voor verenigingen en instellingen. De aanvragen voor 2023 en het budget voor ‘De Holland Kroonse Uitdaging’ zijn in de subsidieplafonds 2023 verwerkt.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:
   de diverse subsidieplafonds van 2023 voor budget- en activiteitensubsidie, inclusief 

   budgettaire ruimte, vast te stellen op in totaal € 2.231.290,-.

  8. De belastingverordeningen worden elk jaar vastgesteld. In de Nota Tarieven 2023 staat een toelichting voor elke belastingsoort en de tarieven die daarbij horen. Voor een aantal verordeningen zijn de tarieven aangepast.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. de Verordening Onroerende Zaakbelasting 2023 vast te stellen;
   2. de Verordening Afvalstoffenheffing 2023 vast te stellen;
   3. de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2023 vast te stellen;
   4. de Verordening Havengeld 2023 vast te stellen;
   5. de Legesverordening 2023 vast te stellen;
   6. de Staangeldverordening 2023 vast te stellen;
   7. de Verordening Forensenbelasting 2023 vast te stellen.
  9. Omdat een aantal zaken nog niet konden worden opgenomen in de 2e bestuursrapportage, is er nu een een extra rapportage, de slotnota 2022, opgesteld. Door de slotnota wordt de raad over de financiële stand van zaken van de gemeente over het jaar 2022 geïnformeerd.

   Besluit

   Voorgesteld besluit
   In te stemmen met de financiële mutaties zoals opgenomen in de Slotnota 2022 en 

   deze te verwerken als begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2022 zodat het 

   begrotingssaldo 2022 van € 3.482.278,- voordelig met € 1.333.656,- 

   oeneemt tot € 4.815.934 voordelig .

  10. De functionaris gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op de manier waarop de gemeenteraad de persoonsgegevens verwerkt. Omdat de vorige FG uit dienst is moet hierover opnieuw een besluit worden genomen.

   Besluit

   Voorgesteld besluit
   de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen persoon aan te 

   wijzen als Functionaris Gegevensbescherming van de gemeenteraad.

  11. Dorpshuizen, beheerders van sportaccommodaties, musea en andere maatschappelijke instellingen hebben last van de hoge energieprijzen. Met dit noodfonds willen we ze ondersteunen en stimuleren om energie te besparen.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. een noodfonds in te stellen voor maatschappelijke instellingen die in financiële
   2.  problemen komen door extreme energieprijzen;
   3. de voorwaarden voor het noodfonds vast te stellen;
   4. financiële bijdragen te verlenen vanaf het moment dat de instelling een hoger 
   5. energietarief is gaan betalen tot en met de nota van maart 2023;
   6. de hoogte van de financiële bijdragen te beperken tot 90% van de meerkosten 
   7. ten opzichte van de aan de instelling in rekening gebrachte energieprijzen in 
   8. 2021;
   9. aan deelname de voorwaarde te verbinden dat instellingen stappen zetten naar 
   10. energiebesparing;
   11. de kosten van het fonds te dekken uit de reserve duurzaam economisch sociaal 
   12. programma (DESP) en de algemene reserve.
  12. We ontvangen steeds meer signalen dat huishoudens het moeilijk hebben om financieel rond te komen. Om schulden en achteruitgang van de gezondheid te voorkomen, willen we de groep met lagere middeninkomens ondersteunen. We doen dit door de energietoeslag uit te breiden en de inkomensgrens van de Meedoen-regeling eenmalig te verruimen.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. Incidenteel een bedrag van € 1.000.000,- ter beschikking stellen voor de 
   2. verruiming van de beleidsregel eenmalige energietoeslag door de 
   3. inkomensgrens incidenteel te verhogen voor het kalenderjaar 2023 van 120% 
   4. naar 150% van de bijstandsnorm en dit ten laste te brengen van de reserve 
   5. sociaal domein;
   6. Incidenteel een bedrag van € 162.000,- ter beschikking stellen voor het verhogen
   7.  van de inkomensgrens van de bijzondere bijstand voor de Meedoen regeling 
   8. voor het kalenderjaar 2023 van 110% naar 130% van de bijstandsnorm en dit 
   9. ten laste te brengen van de reserve sociaal domein.
  13. Voor de buitensportvelden wordt nu geen indexatie voor de jaarlijkse onderhoudsbijdrage toegepast. Door maatschappelijke ontwikkelingen en hogere kosten hebben de verenigingen bij de tussentijdse evaluatie gevraagd de onderhoudsbijdrage te indexeren. Met dit voorstel wordt daarin tegemoetgekomen.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:

   1. met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 een jaarlijkse indexatie toe te 
   2. passen op de jaarlijkse onderhoudsbijdrage voor de buitensportvelden;
   3. voor 2022 en 2023 uit te gaan van een indexatie van 4,7%.  0 reacties :

  Een reactie posten