Van een onzer correspondenten.

Door Indur Goklany.

Het Net Zero-energiebeleid dat door de huidige Amerikaanse regering wordt nagestreefd, zou in wezen vroeg of laat de uitfasering van fossiele brandstoffen inhouden. Dat zou een groot deel van de vooruitgang terugdraaien die Amerika en de wereld sinds de 19e eeuw hebben gezien op het gebied van economisch en menselijk welzijn, terwijl de druk op de rest van de natuur toeneemt.

Een alternatief, dat door veel conservatieven wordt omarmd, is het tegendeel van het bovenstaand omschreven beleid. Het wordt gepropageerd door de American Trucking Associations (ATA). Deze benadering behoudt wel de mogelijkheid om fossiele brandstoffen te gebruiken, maar met strikte beperkingen die echter niet gebaseerd zijn op empirische wetenschap. Bovendien zouden de ATA-voorstellen de economische groei afremmen, de kosten van levensonderhoud verhogen en vooral de lagere inkomensgroepen schaden. Maar we zouden allemaal armer worden.

Technologieën die verband houden met fossiele brandstoffen – waaronder machines, kunstmest en pesticiden – hebben ertoe bijgedragen dat de wereldwijde voedselproductie direct of indirect met ten minste 62,5 procent is gestegen en hebben mensen in staat gesteld 20,4 procent van het wereldwijde landoppervlak te sparen voor de rest van de natuur.

Nieuwe elektriciteitscentrales die fossiele brandstoffen gebruiken, zouden technologieën moeten gebruiken om CO2-emissies op te vangen, eventueel om te zetten in andere vormen, en ze op te slaan in stabiele geologische formaties of ze te gebruiken in commerciële producten. Tot op heden zijn er echter geen succesvolle pogingen dat dergelijke technologieën, hoewel technisch haalbaar, economisch levensvatbaar zijn op de schaal die nodig is om de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen. Evenmin is vastgesteld dat het verminderen van CO2 in de atmosfeer wenselijk zou zijn, juist wanneer het gas aanzienlijk bijdraagt aan de productie van gewassen in een nog steeds groeiende maar hongerige wereld. En een belangrijke functie heeft bij het behoud van de gezondheid van habitats en ecosystemen. Even belangrijk is dat het opleggen van limieten aan fossiele brandstoffen die veel verder gaan dan wat nodig om de economie te laten draaien, niet door de wetenschap wordt ondersteund.

Het fundamentele probleem met de ATA-benadering is dat het claims accepteert dat CO2 een existentieel probleem is, zelfs wanneer er geen empirische bevestiging is van het apocalyptische verhaal van de klimaatbevlogenen. In plaats daarvan worden de volgende wereldwijde trends algemeen erkend:

  • Sterfgevallen als gevolg van weer- en klimaatverschijnselen (hitte en kou, orkanen, tornado’s, overstromingen en droogtes) zijn sinds de jaren twintig met 98 procent gedaald.
  • Studies tonen aan dat er meerdere keren meer mensen sterven door kou dan door hitte. De economische verliezen als gevolg van dergelijke gebeurtenissen, als een fractie van de rijkdom of het wereldwijde bbp, zijn afgenomen.
  • De omvang van bosbranden bereikte halverwege de 19e eeuw wereldwijd een hoogtepunt.
  • De graanoogst is sinds 1961 verdrievoudigd, terwijl de voedselvoorziening met 31 procent is toegenomen.
  • De zeespiegel is sinds het einde van de laatste ijstijd voortdurend 120 meter gestegen zonder noemenswaardige versnelling tijdens de moderne tijd.
  • De toegang tot schoon water is toegenomen, vooral door verbeterde hygiëne en technische oplossingen voor water- en rioolwaterzuivering.
  • De sterftecijfers van klimaat- en weergevoelige, door insecten overgedragen parasitaire ziekten, zijn gedaald.

Belangrijk is dat sinds de industriële revolutie vrijwel elke meetbare, significante indicator van het menselijk welzijn vooruit is gegaan vanwege de economische groei en technologische veranderingen die tot stand zijn gekomen door het verbruik van fossiele brandstoffen en de economische overschotten die ze genereerden.


Door het gebruik van fossiele brandstoffen kwamen hulpbronnen vrij, waaronder met name de tijd en hersenkracht die mensen voorheen moesten besteden aan landbouw en andere taken waarbij spierkracht in plaats van hersens belangrijker was. Bijgevolg wereldwijd:

  • Mensen leven langer en gezonder.
  • De inkomensniveaus zijn verbeterd en de armoede is gedaald.
  • De index voor menselijke ontwikkeling is vrijwel overal vooruitgegaan.

Voor de context: het gebied dat is gered van conversie naar landbouw is 25 procent groter dan heel Noord-Amerika.


Wat de gezondheid van het milieu betreft, hebben technologieën die verband houden met fossiele brandstoffen – waaronder machines, kunstmest en pesticiden – ertoe bijgedragen dat de wereldwijde voedselproductie direct of indirect met ten minste 62,5 procent is gestegen en hebben mensen in staat gesteld 20,4 procent van het wereldwijde landoppervlak (GLA) te sparen voor de rest van de natuur. Dit overschrijdt zowel de habitat die momenteel verloren is gegaan aan akkerland (12,2 procent van het GLA) als het wereldwijde cumulatieve gebied dat momenteel is gereserveerd of geïdentificeerd als beschermd gebied (geschat op 14,6 procent van het GLA). Voor de context: het gebied dat is gered van conversie (o.a.ontbossing, red.) naar landbouw is 25 procent groter dan heel Noord-Amerika.


Het idee dat, ondanks de opmerkelijke vermindering van traditionele luchtverontreinigende stoffen door fossiele brandstoffen, deze verder moeten worden gecontroleerd of uitgefaseerd vanwege de CO2-uitstoot, is dus in strijd met de wetenschap en in strijd met het welzijn van mens en milieu. Wat nog belangrijker is, is dat het afstappen van kolen, olie en aardgas een groot deel van de vooruitgang die de mensheid sinds de 18e eeuw heeft bereikt, teniet zou doen en een aanzienlijk deel van de aarde zou opofferen aan landbouwactiviteiten.

Om samen te vatten, al het bovenstaande beleid, hoewel het verleidelijk aantrekkelijk klinkt, is een nutteloze concessie aan degenen die vijandig staan tegenover fossiele brandstoffen – een compromis dat tweeënhalve eeuw vooruitgang van de mensheid in de zorg voor zichzelf en de aarde zou ondermijnen.

***

Bron hier.

***