Raadsvergadering Hollands Kroon 3 november

Datum:
 • donderdag 3 november 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 •  


  Hollands Kroon - Raadsvergadering donderdag 3 november aanvang 17.00 uur

  ZIE HIER de uitzending LIVE  Raad

  donderdag 3 november 2022

  17:00 - 23:00

  Locatie
  MFA, De Verbinding
  Voorzitter
  A. van Dam
  Toelichting

  Extra raad ivm begroting

  Agendapunten

  1. Elk jaar wordt de begroting vastgesteld voor het volgende jaar. In de programmabegroting 2023 zijn onder meer de uitgangspunten van de kadernota, de autonome ontwikkelingen en wensen en noodzakelijkheden verwerkt. De programmabegroting 2023 sluit met een positief saldo van € 2.517.110,-.

  2. Voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne in Middenmeer is een krediet beschikbaar gesteld. Dit krediet is door de economische ontwikkelingen niet langer toereikend. Daarom wordt voorgesteld om het eerder beschikbaar gestelde krediet aan te vullen.

  3. Elk jaar wordt de begroting vastgesteld voor het volgende jaar. In de programmabegroting 2023 zijn onder meer de uitgangspunten van de kadernota, de autonome ontwikkelingen en wensen en noodzakelijkheden verwerkt. De programmabegroting 2023 sluit met een positief saldo van € 2.517.110,-.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. de programmabegroting 2023 vast te stellen, exclusief                                                      autonome ontwikkelingen, wensen en noodzakelijkheden;
   2. de mei- en septembercirculaire 2023 meerjarig te verwerken;
   3. in te stemmen met de voorstellen voor de autonome                                                ontwikkelingen, de noodzakelijkheden en wensen en kredieten.
  4. In de raadsvergadering van 17 december 2020 is het bestemmingsplan Kleiweg 3 Anna Paulowna vastgesteld. Door een beroep tegen het besluit is het vernietigd. In dit nieuwe plan is rekening gehouden met de uitspraak van de Raad van State.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. in te stemmen met de Nota van wijzigingen;
   2. het bestemmingsplan Kleiweg 3, Anna Paulowna conform                                                          de Nota van wijzigingen gewijzigd vast te stellen;
   3. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPKleiweg32019-VA02; en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
   4. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  5. Voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne in Middenmeer is een krediet beschikbaar gesteld. Dit krediet is door de economische ontwikkelingen niet langer toereikend. Daarom wordt voorgesteld om het eerder beschikbaar gestelde krediet aan te vullen.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. een aanvullend krediet ter grootte van € 1.095.000,- (inclusief risico-opslag en overhead á € 180.000,-) beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne in Middenmeer;
   2. het totale krediet wordt nu € 2.660.000,- welke is opgebouwd uit het oorspronkelijke krediet van
    € 1.565.000,- plus het aanvullende krediet van € 1.095.000,-;
   3. de kapitaallasten van het eerste RV van 18 maart 2021 € 70.794,- uitgaande van 15 en 25 jaar afschrijving zoals opgenomen in de huidige begroting te verhogen naar € 88.667,- uitgaande van een afschrijving van 15 en 40 jaar en vanaf 2024 in de begroting te verwerken.

  0 reacties :

  Een reactie posten